Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-244 2013-10-31
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. spalio 31 d. Nr. T-244

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) 11 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 6 d. sprendimo  Nr. T-600 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Šiaulių miesto gatvėse ir aikštelėse nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą;

2.2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-373 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Šiaulių miesto gatvėse ir aikštelėse nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-600, pakeitimo“ 1 ir 2 punktus;

2.3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Šiaulių miesto gatvėse ir aikštelėse nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-600, pakeitimo“ 1 punktą;

2.4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl Mokamų automobilių stovėjimo vietų Šiaulių mieste sąrašo pakeitimo“1 punktą.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Justinas Sartauskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                             Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                                                                             2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-244

 

2014 m. birželio 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-172 redakcija

 

2014 m. rugsėjo 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-266 redakcija

 

2015 m. gegužės 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-111 redakcija

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Vietinė rinkliava už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti (toliau – rinkliava) yra Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) nustatyta privaloma įmoka asmenims už naudojimąsi vietomis automobiliams statyti (išskyrus vietas, esančias nuosavybės teise priklausančiuose, nuomojamuose ar kitais pagrindais valdomuose žemės sklypuose) Šiaulių miesto zonose, nustatytose šių nuostatų (toliau – Nuostatai) priede.

2.    Rinkliava siekiama pagerinti visuomeninių objektų, įstaigų ir įmonių, esančių miesto centrinėje dalyje, pasiekiamumą, aplinkos ekologinę būklę ir automobilių transporto eismo sąlygas centrinėje miesto dalyje bei gyvenamuosiuose mikrorajonuose.

3.    Surinktos rinkliavos lėšos įskaitomos į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą (toliau – savivaldybės biudžetas) ir naudojamos gatvėms, aikštėms prižiūrėti ir remontuoti, automobilių stovėjimo vietų plėtrai ir priežiūrai.

4.    Automobiliams statyti mokamas vietas (toliau – vietos) Šiaulių mieste (išskyrus vietas automobiliams statyti prie valstybinės reikšmės kelių, 5–15 m pažymėtoje atkarpoje prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų, taip pat vietas, kurias nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį protokolą ar kitus viešuosius interesus užtikrinančius reikalavimus) nustato Savivaldybės taryba.

5.    Rinkliava nustatoma visoje Šiaulių miesto teritorijoje, Savivaldybės tarybos sprendimu suskirstytoje į zonas (priedas).

6.    Rinkliava mokama už naudojimąsi vietomis automobiliams statyti darbo dienomis Nuostatuose nurodytomis valandomis:

6.1.  žaliojoje zonoje nuo 8 iki 17 valandos;

6.2.  baltojoje zonoje nuo 0 iki 24 valandos.

7.    Kelio ženklų ir horizontaliojo ženklinimo įrengimą atitinkamose zonose, priežiūrą,  eksploatavimą, rinkliavos surinkimą ir jos mokėjimo kontrolę vykdo įmonė (toliau – Įmonė), parinkta viešojo pirkimo būdu ir sudariusi sutartį su Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija).

8.    Nuostatuose vartojamos sąvokos:

8.1.  mokama vieta automobiliui statyti – Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytoje zonoje esanti automobilių stovėjimo vieta;

8.2.  asmuo – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi transporto priemone ar ją valdo;

8.3.  leidimas – leidimas statyti transporto priemones stovėti kelio ženklo Nr. 531 galiojimo zonoje Šiaulių mieste;

8.4.  rezervuota stovėjimo vieta – vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialiaisiais leidimais;

8.5.  vidaus tvarkos taisyklės – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų arba administratorių priimtos daugiabučio namo vidaus tvarkos taisyklės, kurių privalo laikytis daugiabučio sklype esantys asmenys. Vidaus tvarkos taisykles gali priimti tik daugiabučio gyvenamojo namo bendrija ar administratorius ir tik tada, jeigu yra sutvarkyti gyvenamojo namo žemės dokumentai ir žemės sklypas registruotas VĮ Registrų centro Šiaulių filiale;

8.6.  rinkliavos mokėjimo kontrolės tvarka – Įmonės parengta ir su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsakingais skyriais suderinta rinkliavos mokėjimo kontrolės tvarka, kurios aprašas patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Įmonė, atlikdama mokėjimo už automobilių statymą mokamose vietose kontrolę, privalo vadovautis Kontrolės tvarkos aprašu;

8.7.  kitos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose pateiktas sąvokas.

 

II. RINKLIAVOS MOKĖTOJAI

 

9.    Rinkliavos mokėtojai yra asmenys, kurie naudojasi mokamomis vietomis automobiliams statyti Savivaldybės tarybos nustatytose zonose (priedas).

10.    Rinkliava nenustatoma:

10.1.   už pastatytas motorines transporto priemones, kuriose yra paliktas vienas iš šių dokumentų:

10.1.1. neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė;

10.1.2. socialinės globos įstaigos vadovo išduota pažyma, kurioje nurodoma, kad jiems priklausančia transporto priemone yra teikiama transporto paslauga neįgaliesiems;

10.1.3. Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovo išduota pažyma, kurioje nurodoma, kad šiam centrui ir jo teritoriniams skyriams priklausančiomis priemonėmis yra teikiamos techninės pagalbos priemonių pristatymo paslaugos neįgaliesiems;

10.2.   už pastatytas priešgaisrinės apsaugos, policijos, medicinos pagalbos ir kitų specialiųjų (avarinių) tarnybų transporto priemones, pažymėtas skiriamaisiais ženklais ir su įrengtais specialiaisiais šviesos ar garso signalais, asmenims, atvykusiems likviduoti avarijų ar vykdantiems statybos, priežiūros, paslaugų darbus apmokestintose vietose ar šalia jų bendrojo naudojimosi teritorijose pagal sutartis su Savivaldybės administracija;

10.3.   už pastatytus turistinius autobusus tam skirtose ir ženklais pažymėtose vietose;

10.4.   už pastatytas transporto priemones prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų jų lėšomis pažymėtuose 5–15 m gatvės ar aikštelės ruožuose (leidimą atitinkamai pažymėti nemokamas atkarpas išduoda Savivaldybės administracija);

10.5.   už pastatytas ekologiškas transporto priemones (elektros varikliais ar vandeniliu varomiems automobiliams), registruotas Lietuvos Respublikoje, kurioms Savivaldybės administracija yra išdavusi leidimą;

10.6.   už maršrutinio transporto priemones, važiuojančias nustatytu maršrutu, lengvuosius automobilius taksi, stovinčius taksi stotelėse, kurių valdytojams Savivaldybės administracija yra išdavusi leidimą vežti keleivius;

10.7.   už pastatytus Šiaulių miesto savivaldybės viešosios sveikatos priežiūros įstaigų tarnybinius automobilius, kurioms Savivaldybės administracija yra išdavusi leidimą;

10.8.   už pastatytus krašto apsaugos tarnybinius automobilius, kurių valdytojams Savivaldybės administracija yra išdavusi leidimą;

10.9.   už pastatytus aplinkos apsaugos departamento tarnybinius automobilius, kurių valdytojams Savivaldybės administracija yra išdavusi leidimą;

10.10.    už pastatytus vadovybės apsaugos tarnybos departamento ar kitų specialiųjų tarnybų  automobilius, kurių valdytojams Savivaldybės administracija yra išdavusi leidimą.

10.11.    už Šiaulių pramonės parko teritorijoje rezervuotas stovėjimo vietas, kai automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje rezervuojamos vietos, už savo turimo (naudojamo) žemės sklypo ribų yra įrengiama statytojo (ne Savivaldybės) lėšomis.

2017 m. balandžio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-133 redakcija

 

 

III. RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

11.    Nustatyto dydžio rinkliavos mokėjimo būdai:

11.1.   į mokamose automobilių stovėjimo zonose įrengtus stovėjimo laiko apskaitos automatus (toliau – mokėjimo automatas);

11.2.   naudojantis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis;

11.3.   sudarant sutartį su Įmone dėl paslaugos naudojimosi mėnesio laikotarpiui;

11.4.   bankuose arba per internetinę banko klientų aptarnavimo sistemą;

11.5.   naudojantis Įmonės siūloma programine įranga (toliau – Įmonės mobilioji programa).

12.    Sumokėjus 11.1–11.5 papunkčiuose nurodytais būdais nustatyto dydžio rinkliavą ir nurodžius automobilio valstybinį registracijos numerį, asmeniui suteikiama teisė apmokėtos paslaugos galiojimo laiku statyti automobilį atitinkamos zonos mokamoje stovėjimo vietoje. Įmonės duomenys ir mokėjimo būdų aprašymai nurodyti ant mokėjimo automatų.

13.    Asmuo, kuriam taikoma rinkliava pagal Nuostatus, pastatęs automobilį mokamoje vietoje automobiliams statyti, pasirinktinai privalo:

13.1. nedelsdamas sumokėti už automobilio stovėjimą į mokėjimo automatą, per mobiliojo ryšio operatorių, per Įmonės mobiliąją programą;

13.2.  fiksuoti automobilio pastatymo laiką: į mokėjimo automatą suvesti statomo automobilio valstybinį registracijos numerį ir nuo pažymėto laiko, kai užfiksuota automobilio statymo pradžia, per 10 minučių sumokėti už paslaugą į mokėjimo automatą, per mobiliojo ryšio operatorių, per Įmonės mobiliąją programą;

13.3.  nesumokėjęs rinkliavos 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodyta tvarka, sumokėti 22.1.2 papunktyje nurodyto dydžio rinkliavą į mokėjimo automatą, banke arba per interneto banko klientų aptarnavimo sistemą iki kitos dienos 24 val.;

2017 m. balandžio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-133 redakcija

 

13.4. būti sudaręs sutartį su Įmone dėl paslaugos naudojimosi mėnesio laikotarpiui arba turėti gyventojo leidimą, aprašytą 23 punkte.

14. Rinkliavos sumokėjimą patvirtina:

14.1. mokėjimo automato išduotas bilietas (toliau – bilietas), suteikiantis asmeniui teisę palikti automobilį mokamoje vietoje biliete nurodytą laiką;

14.2. ryšio operatoriaus išduotas ir ant automobilio priekinio stiklo užklijuotas lipdukas, leidžiantis mokėti SMS žinute ar kitais būdais. Sumokėjus vietinę rinkliavą per mobiliojo ryšio operatorių, asmeniui atsiunčiamas pranešimas su nurodytu apmokėtu automobilio stovėjimo mokamoje zonoje laiku;

14.3. bilietas arba banko išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad rinkliava sumokėta 13.3 papunktyje nurodyta tvarka iki kitos dienos 24 val.;

2017 m. balandžio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-133 redakcija

 

14.4. su Įmone pasirašyta sutartis, patvirtinanti, kad rinkliava sumokėta 13.4 papunktyje nurodyta tvarka;

14.5. Savivaldybės tarybos sprendimu įgalioto rezervuotų vietų administratoriaus (toliau – administratorius) išduotas specialusis leidimas, nurodytas 18 punkte;

14.6  kiti Įmonės kartu su Savivaldybės administracija patvirtinti dokumentai ar skiriamieji ženklai.

15. Specialųjį leidimą, 10.1.110.1.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus, 10.5, 10.710.10 papunkčiuose nurodytus nemokamus leidimus asmuo turi palikti automobilyje ant priekinio prietaisų skydelio taip, kad per priekinį automobilio stiklą būtų lengvai įskaitomi specialiojo leidimo, nemokamų leidimų ar kitų pagal Nuostatus privalomų palikti dokumentų duomenys. Asmenys, mokantys už automobilio stovėjimą į mokėjimo automatą, per mobiliojo ryšio operatorių, per Įmonės mobiliąją programą, sudarydami mėnesinio mokėjimo sutartį arba gaudami gyventojo leidimą, privalo nurodyti savo automobilio valstybinį registracijos numerį. Asmuo yra atsakingas už teisingo automobilio valstybinio registracijos numerio nurodymą mokėjimo, sutarties sudarymo arba gyventojo leidimo išdavimo metu, kadangi patikrinimo metu mokėjimų istorijoje neradus apmokėto valstybinio registracijos numerio, laikoma, kad rinkliava yra nesumokėta. Nepalikus rinkliavos mokėjimo ar kitų šiame punkte nurodytų dokumentų, laikoma, kad rinkliava yra nesumokėta.

16. Rinkliavos galiojimas: rinkliava, sumokėta už naudojimąsi automobilių stovėjimo vieta, esančia žaliojoje zonoje, negalioja rezervuotose automobilių stovėjimo vietose.

17. Rezervuotas stovėjimo vietas įrengti pageidaujantis asmuo turi pateikti prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui, o gavęs pritarimą, privalo sudaryti sutartį dėl rezervuotų mokamų vietų automobiliams statyti su administratoriumi ir mokėti nustatyto dydžio rinkliavą.

18. Rezervuotas stovėjimo vietas įrengti pageidaujantis statytojas, kuris stato ar rekonstruoja statinius (arba keičia statinių ar jų dalių paskirtį) Savivaldybės vardu už savo turimo (naudojamo) žemės sklypo ribų, turi pateikti prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui, o gavęs pritarimą, privalo sudaryti su administratoriumi sutartį dėl rezervuotų mokamų vietų automobiliams statyti ir mokėti nustatyto dydžio rinkliavą. Statytojui sudarius sutartį ir sumokėjus rinkliavą, administratorius kiekvienai rezervuotai vietai išduoda specialųjį leidimą, suteikiantį teisę statyti automobilį statytojo rezervuotoje stovėjimo vietoje (toliau – specialusis leidimas). Specialiojo leidimo forma tvirtinama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Rezervuotų vietų apskaitą ir kontrolę atlieka administratorius.

 

IV. RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

19. Rinkliava gali būti mokama tik eurais.

20. Rinkliavos dydis nustatomas:

20.1 eurais, euro centais;

20.2 už naudojimąsi stovėjimo vieta tam tikrą laikotarpį (toliau –  automobilio stovėjimas).

21. Automobilio stovėjimo laikotarpis skaičiuojamas:

21.1. žaliojoje zonoje dvidešimt minučių tikslumu;

21.2. baltojoje zonoje vieno mėnesio tikslumu.

22. Nustatomi šie rinkliavos dydžiai už naudojimąsi mokama automobilio stovėjimo vieta:

22.1. žaliojoje zonoje:

22.1.1. už dvidešimt minučių  –  0,10 Eur;

22.1.2. už vieną dieną (nuo 8 val. iki 17 val.)6,00 Eur, kai sumokama iki kitos dienos 24 val. į mokėjimo automatą, banke arba per internetinę banko klientų aptarnavimo sistemą;

2017 m. balandžio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-133 redakcija

 

22.1.3. už vieną dieną (nuo 8 val. iki 17 val.) – 1,50 Eur, kai sumokama iš karto į mokėjimo automatą arba naudojantis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis (rinkliavos lengvata);

22.1.4. už vieną mėnesį – 14,00 Eur;

22.1.5 už rezervuotą vietą vienam mėnesiui – 29,00 Eur, kai asmuo, gavęs Savivaldybės administracijos sutikimą, įrengia (savo lėšomis pažymi atitinkamais kelio ženklais ir horizontaliuoju žymėjimu) rezervuotas automobilių stovėjimo vietas ne gatvės teritorijoje;

22.1.6. už rezervuotą vietą vienam mėnesiui – 43,00 Eur, kai asmuo, gavęs Savivaldybės administracijos sutikimą, įrengia (savo lėšomis pažymi atitinkamais kelio ženklais ir horizontaliuoju žymėjimu) rezervuotas automobilių stovėjimo vietas Šiaulių miesto gatvių teritorijoje;

22.1.7. už rezervuotą vietą vienam mėnesiui – 1,20 Eur, kai statytojas, statantis ar rekonstruojantis statinius (arba keičiantis statinių ar jų dalių paskirtį) už savo turimo (naudojamo) žemės sklypo ribų, Savivaldybės vardu įrengia (savo lėšomis pastato, pažymi atitinkamais kelio ženklais ir horizontaliuoju žymėjimu) rezervuotas automobilių stovėjimo vietas ne gatvės teritorijoje ar kai asmuo, gavęs Savivaldybės administracijos sutikimą, automobilių rezervuotas stovėjimo vietas įrengia (savo lėšomis pastato, pažymi atitinkamais kelio ženklais ir horizontaliuoju žymėjimu) bendro naudojimo ne gatvės teritorijoje;

22.2. baltojoje zonoje:

22.2.1. už rezervuotą vietą vienam mėnesiui – 23,00 Eur, kai asmuo, gavęs Savivaldybės administracijos sutikimą, įrengia (savo lėšomis pažymi atitinkamais kelio ženklais ir horizontaliuoju žymėjimu) rezervuotas automobilių stovėjimo vietas ne gatvės teritorijoje;

22.2.2. už rezervuotą vietą vienam mėnesiui – 29,00 Eur, kai asmuo, gavęs Savivaldybės administracijos sutikimą, įrengia (savo lėšomis pažymi atitinkamais kelio ženklais ir horizontaliuoju žymėjimu) rezervuotas automobilių stovėjimo vietas Šiaulių miesto gatvių teritorijoje;

22.2.3. už rezervuotą vietą vienam mėnesiui – 1,20 Eur, kai statytojas, statantis ar rekonstruojantis statinius (arba keičiantis statinių ar jų dalių paskirtį) už statytojo turimo (naudojamo) žemės sklypo ribų, Savivaldybės vardu įrengia (savo lėšomis pastato, pažymi atitinkamais kelio ženklais ir horizontaliuoju žymėjimu) rezervuotas automobilių stovėjimo vietas ne gatvės teritorijoje ar kai asmuo, gavęs Savivaldybės administracijos sutikimą, automobilių rezervuotas stovėjimo vietas įrengia (savo lėšomis pastato, pažymi atitinkamais kelio ženklais ir horizontaliuoju žymėjimu) bendro naudojimo ne gatvės teritorijoje;

22.3. jei transporto priemonė užima daugiau nei vieną automobilio stovėjimo vietą, privaloma sumokėti rinkliavą už visas užimamas vietas.

 

V. GYVENTOJO LEIDIMO IŠDAVIMAS, PAKEITIMAS, NAUDOJIMAS IR PANAIKINIMAS

 

23. Gyventojo leidimas išduodamas asmenims, valdantiems nuosavybės teise gyvenamosios ar negyvenamosios paskirties patalpas (išskyrus garažus, sandėliukus, rūsius) nustatytoje zonoje.

24. Gyventojo leidimas galioja tik asmens turimų patalpų kieme. Gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų savininkams, valdytojams ar jų įgaliotiems asmenims išduodami du gyventojo leidimai vienai patalpai iki 200m2 ploto. Valdant didesnio ploto patalpas, išduodama daugiau gyventojo leidimų: patalpoms iki 300 m2 – 3vnt., iki 400 m2 – 4vnt., iki 1000 m2 – 5 vnt., daugiau kaip 1000 m2 – 6 vnt. Gyventojo leidimas išduodamas vieneriems metams tam gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų savininkui, valdytojui ar jų įgaliotam asmeniui, kuris pirmasis pateikia prašymą Įmonei. Gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų savininkams, valdytojams ar jų įgaliotiems asmenims norint statyti daugiau automobilių, už kitus automobilius mokama bendra tvarka.

25. Gyventojo leidimą išduoda, pratęsia, panaikina ar išduoda dublikatą Įmonė.

26. Asmenys, pageidaujantys gauti gyventojo leidimą, Įmonei pateikia:

26.1. nustatytos formos prašymą;

26.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;

26.3. transporto priemonės registravimo liudijimą ar jo kopiją;

26.4 gyvenamosios ar negyvenamosios patalpos nuosavybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją  arba įgaliojimą teikti prašymą savininko ar naudotojo vardu.

27. Atsakingas už dokumentų priėmimą Įmonės darbuotojas patikrina duomenis, prašymą pateikusio savininko nuosavybę patvirtinančius dokumentus ar įgaliojimą. Patikrinus pateiktus dokumentus, originalai grąžinami pareiškėjui. Prašymas priimamas tik kartu pateikus visus nurodytus dokumentus.

28. Gyventojo leidimas yra keičiamas (išduodamas naujas) šiais atvejais:

28.1. pakeitus transporto priemonės valstybinius numerius;

28.2. pakeitus transporto priemonę;

28.3 pakeitus gyvenamąją vietą Šiaulių mieste.

29. Visais 28 punkte nurodytais atvejais gyventojo leidimas yra išduodamas turėto leidimo galiojimo laikui, o praradus leidimo originalą yra nemokamai išduodamas dublikatas.

30. Asmenys, norintys pakeisti gyventojo leidimą, kai pakeičia transporto priemonės valstybinius numerius ar transporto priemonę, Įmonei pateikia prašymą, kuriame nurodo automobilio valstybinį numerį, markę, modelį ir keičiamo leidimo originalą ar dublikatą. Asmenys, norintys gauti gyventojo leidimo dublikatą, Įmonei pateikia prašymą.

31. Gyventojo leidimas negalioja, kai asmuo naudojasi ne tos transporto priemonės leidimu arba gyventojo leidimas yra taisytas.

32. Daugiabučio gyvenamojo namo, kurio bendrojo naudojimo žemės sklypas registruotas VĮ Registrų centro Šiaulių filiale ir yra valdomas bendrosios dalines nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais, butų, patalpų savininkai gali įstatymų nustatyta sprendimų priėmimo tvarka patvirtinti automobilių stovėjimo kiemo žemės sklypo ribose taisykles. Asmuo, pažeidęs taisyklėse nurodytus automobilių statymo reikalavimus ir draudimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka. Patvirtintas automobilių stovėjimo kiemo žemės sklypo ribose taisykles per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo datos privaloma pateikti pagal kompetenciją Savivaldybės administracijos atitinkamam padaliniui.

33. Daugiabučio gyvenamojo namo, kurio žemės sklypo dokumentai nėra sutvarkyti ir žemės sklypas neregistruotas valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale, gyventojams Nuostatų 32 punktas netaikomas.

34.    Gyventojo leidimas neišduodamas, jeigu gyvenamosios ar negyvenamosios patalpos yra nuosavybės teise priklausančiame, nuomojamame ar kitais pagrindais valdomame žemės sklype, išskyrus tuos atvejus, kai asmenims, kurie turi gyvenamąsias, administracines, gamybines ar komercines patalpas daugiabučių namų kiemuose ir nuosavybės, nuomos teisėmis ar kitais pagrindais valdo suformuotus žemės sklypus, kuriuose nėra išskirta jų valdoma teritorija, arba turi patalpas žemės sklypuose, kurių ribos artimai sutampa su pastato ribomis ir praktiškai nėra vietos automobiliams statyti jų valdomame žemės sklype.

35.    Įmonė, likus ne mažiau kaip 30 dienų iki gyventojo leidimo galiojimo pabaigos, turi informuoti asmenis dėl turimų gyventojo leidimų pratęsimo. Asmenys, kurių Įmonei pateikti dokumentai dėl gyventojo leidimo per paskutinius metus nesikeitė ir kurie pageidauja pratęsti gyventojo leidimą, turi dėl gyventojo leidimo pratęsimo informuoti Įmonę, pateikdami prašymą paštu ar elektroniniu paštu, ar tiesiogiai. Gyventojo leidimas pratęsiamas metams.

 

VI. KITOS SĄLYGOS

 

36.  Rinkliavos mokėjimo kontrolę vykdantys darbuotojai, nustatę, kad mokamoje stovėjimo zonoje rinkliava nesumokėta ar yra pasibaigęs apmokėtas stovėjimo laikas, atitinkamai užfiksuoja, kad yra nesumokėta rinkliava už naudojimąsi automobilių stovėjimo vietomis, ir palieka nustatytos formos pranešimą. Pranešime nurodoma, kad automobilio valdytojas (vairuotojas) yra nesumokėjęs vietinės rinkliavos arba yra pasibaigęs apmokėtas laikas ir kad automobilio valdytojas (vairuotojas) gali sumokėti nurodyto dydžio rinkliavą iki kitos dienos 24 val.  į mokėjimo automatą, banke arba per interneto banko klientų aptarnavimo sistemą (13.3 papunktis). Automobilio valdytojui (vairuotojui) nesumokėjus nustatytos rinkliavos iki kitos dienos 24 val., rinkliavos mokėjimo kontrolę vykdantys darbuotojai perduoda užfiksuotą informaciją apie pažeistą rinkliavos mokėjimo tvarką Savivaldybės administracijos atitinkamam padaliniui dėl automobilio valdytojo (vairuotojo) patraukimo administracinėn atsakomybėn.

2017 m. balandžio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-133 redakcija

 

37. Rinkliavos mokėjimo už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis tvarkos pažeidimai:

37.1. nesumokėta rinkliava už transporto priemonės stovėjimą mokamoje automobilių stovėjimo vietoje;

37.2. pasibaigęs 10 minučių terminas tik pastačius automobilį stovėjimo vietoje rinkliavai sumokėti arba  apmokėtas stovėjimo laikas, t. y. automobilio valdytojas, nedelsdamas neišvyko iš stovėjimo vietos pasibaigus apmokėtam laikui arba nedelsdamas nesumokėjo už automobilio stovėjimą 13.1 papunktyje nustatyta tvarka, kai pasibaigė apmokėtas laikas. Šiuo atveju netaikoma 13.2 papunkčio nuostata. Pratęsiant stovėjimo laiką, 10 min. terminas negalioja;

37.3. naudojamasi gyventojo leidimu, kuriame įrašyta kita transporto priemonė; pasibaigęs gyventojo leidimo galiojimo laikotarpis;

37.4. naudojamasi specialiuoju leidimu, kuriame įrašyta kita transporto priemonė; specialusis leidimas taisytas; pasibaigęs specialiojo leidimo galiojimo laikotarpis;

37.5. nesumokėta rinkliava už transporto priemonės užimamas visas pažymėtas mokamas vietas.

38. Asmuo, padaręs Nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimai užfiksuojami darant jų nuotraukas arba stacionariosiomis ar mobiliosiomis teisės pažeidimų fiksavimo sistemomis.

40. Nuostatai netaikomi asmenims, statantiems automobilius nuosavybės teise priklausančiuose, nuomojamuose ar kitais pagrindais valdomuose žemės sklypuose.

41. Sumokėta vietinė rinkliava nesuteikia teisės statyti automobilį draudžiamųjų kelio ženklų galiojimo zonoje ar kitaip nesilaikyti Kelių eismo taisyklių. Neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelė nesuteikia teisės statyti automobilį rezervuotose automobilių stovėjimo vietose.

42. Rinkliava, paimta pažeidžiant Nuostatus, grąžinama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

43. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja vietos mokesčių administratorius, Valstybės kontrolė ir Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

44. Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, neaprašyti Nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais vietinių rinkliavų administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

45. Tai, kas nereglamentuota Nuostatuose, sprendžiama taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

46. Nuostatai keičiami, naikinami ar stabdomas jų galiojimas Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                     Vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis automobilių

 stovėjimo vietomis Šiaulių miesto gatvėse ir aikštelėse nuostatų

priedas

2014 m. lapkričio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-368 redakcija

2015 m. gegužės 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-111 redakcija

2015 m. rugsėjo 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-254 redakcija

 

NUSTATYTŲ MOKAMŲ VIETŲ AUTOMOBILIAMS STATYTI ŠIAULIŲ MIESTE ZONŲ RIBOS

 

 

 


1. Žaliosios zonos ribos prasideda nuo Vytauto ir Rūdės gatvių sankirtos, tęsiasi Rūdės gatve iki Vilniaus gatvės, Vilniaus gatve pagal Vilniaus gatvės 141, 112 ir Draugystės pr. 25 pastatų ribas iki Trakų gatvės, Trakų gatve iki Vasario 16-osios gatvės, Vasario 16-osios gatve iki Aušros alėjos, Aušros alėja iki Dvaro gatvės, Dvaro gatve iki S. Lukauskio gatvės, atgal Dvaro gatve nuo S. Lukauskio gatvės iki Vytauto gatvės, įskaitant aikšteles prie Dvaro gatvės 81, 83, 43, 43A, 47, 49, 51, 55, 69, 71, 73 ir Vilniaus g. 217 pastatų, Vytauto gatve iki Rūdės gatvės.

2. Baltoji zona – visa Šiaulių miesto teritorija, išskyrus žaliosios zonos teritoriją.

                                    

_________________________

 

 

 

 

 

Į pradžią