Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-300 2013-11-28
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŠILUMOS ŪKIO VYSTYMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŠILUMOS ŪKIO VYSTYMO

 

2013 m. lapkričio 28  d. Nr. T-300

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 19 ir  30 punktais,  16 straipsnio 3 dalies  8 punktu ir 7 punktu, 4 dalimi,  Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130- 5259; 2013, Nr. 78-3937) 2 straipsnio 43 dalimi, 49 dalimi,  3 straipsnio 1 dalimi, 8 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, 5 dalimi ir 6 dalimi, 35 straipsniu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 7, 8, 10, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 8-1 straipsniu įstatymo (Žin., 2013, Nr. 78-3937) 8 straipsnio 5 dalimi ir 6 dalimi, Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 ,,Dėl infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų, naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 11-487), įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą Nr. T-245 „Dėl energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo“, atsižvelgdama į energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo įgyvendinimo metu iškilusias problemas, susijusias su nepriklausomų šilumos tiekėjų galimu atsiradimu Šiaulių miesto teritorijoje bei prognozuojamas neigiamas ekonomines, socialines bei aplinkosaugines pasekmes, o taip pat siekdama užtikrinti viešojo intereso gynimą Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Neteko galios.

2015 m. birželio 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-163 redakcija

 

2. Netvirtinti naujo Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento iki įstatymų nustatyta tvarka bus patvirtinta Nacionalinė šilumos ūkio plėtros programa.

3. Neteko galios.

2015 m. birželio 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-163 redakcija

 

4. Netaikyti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai šio sprendimo 1 punkte nustatytų apribojimų įgyvendinant projektą „Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste  specialiojo plano ir reglamento atnaujinimas“ ir vykdant šį projektą pasirašytą Specialiojo plano rengimo paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo 2013 m. balandžio 30 d. sutartį Nr. SŽ-497 su UAB „COWI Lietuva“.

2014 m. lapkričio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-359 redakcija

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Justinas Sartauskas

______________

 

Į pradžią