Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-19 2014-01-30
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. sausio 30 d. Nr. T-19

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-253:

1. Išdėstyti 21.3 punktą taip:

„21.3. priimamas sprendimas dėl direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo (-ų)) atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo (jų) įgaliojimų laikas, ir pavedimo direktoriui, direktoriaus  pavaduotojui ar kitam Administracijos valstybės tarnautojui eiti direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas  direktorius (direktoriaus pavaduotojas (-ai))  naujai kadencijai;“.

2. Išdėstyti 23 punktą taip:

„23. Per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Tarybos posėdžio sušaukimo dienos turi būti išrinktas meras, paskirti mero pavaduotojas (-ai) ir direktorius, sudaryti  komitetai ir išrinkti (paskirti) šių komitetų pirmininkai, sudarytos Vietos savivaldos įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai, sudaryta Kolegija, jei nusprendžiama ją sudaryti.“

3. Išdėstyti 33 punktą taip:

„33. Tarybos posėdžio darbotvarkę, kurioje numatomi pranešėjai ir papildomi pranešėjai, sudaro meras. Paprastai likus 15 dienų, bet ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki Tarybos posėdžio svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais meras privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkę. Jei meras svarstytinų klausimų į posėdžio darbotvarkę neįtraukia, klausimą dėl jų įtraukimo į darbotvarkę sprendžia Taryba, balsuodama posėdžio pradžioje. Tarybos posėdžio darbotvarkė ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Tarybos posėdžio paskelbiama Savivaldybės interneto tinklalapyje.“

4. Išdėstyti 34 punktą taip:

„34. Posėdžio darbotvarkę tvirtina ir keičia Taryba posėdžio pradžioje. Darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista Tarybos sprendimu pasiūlius komitetui, komisijai, frakcijai ir 1/3 dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių. Dėl šių siūlymų sprendimų projektai turi būti įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu.“

5. Išdėstyti 67 punktą taip:

„67. Posėdžio pradžioje, darbotvarkės tvirtinimo metu Taryba gali nuspręsti atidėti sprendimo projekto svarstymą, jeigu yra pateikta pataisų bei alternatyvių pasiūlymų, ir perduoti sprendimo projektą svarstyti atitinkamam komitetui. Projekto svarstymo metu siūlyti atidėti svarstymą galima tik tuo atveju, jei tam pritaria 1/3 visų Tarybos narių.“

6. Išdėstyti 70 punktą taip:

„70. Tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia mero balsas. Jeigu meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas. Kiekvieno Tarybos nario balsavimo rezultatai yra saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.“

7. Išdėstyti 71 punktą taip:

„71. Tarybos narys privalo nusišalinti nedalyvaudamas balsavime, kai sprendžiami su juo ar jo šeimos nariais ir artimaisiais giminaičiais susiję turtiniai ar finansiniai klausimai arba kai jo dalyvavimas balsuojant galėtų sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.“

8. Išdėstyti 87 punktą taip:

„87. Norminių Tarybos sprendimų įsigaliojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas. Tarybos priimti individualūs teisės aktai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.“

9. Išdėstyti 100 punktą taip:

„100. Savivaldybės kontrolierius kiekvienais metais raštu teikia Tarybai:

100.1. išvadą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos – per mėnesį nuo jos gavimo datos;

100.2. išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo – iki liepos 15 d.“

10. Išdėstyti 107 punktą taip:

„107. Komitetų posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios paskelbiamos Savivaldybės interneto tinklalapyje.“

11. Išdėstyti 121 punktą taip:

„121. Komitetų posėdžius techniškai aptarnauja Sekretoriatas. Komitetų posėdžiuose daromas garso įrašas. Komitetų posėdžių garso įrašai saugomi informacinėse laikmenose.“

12. Įrašyti 177 punkte vietoje žodžio „atsiskaitytinai“ žodžius „už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius“ ir visą punktą išdėsyti taip:

„177. Tarybos nariui su jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms, kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai Savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnesį skiriama 0,25 VMDU dydžio išmoka, už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius.“

13. Išdėstyti 227 punktą taip:

„227. Mero sprendimai įforminami potvarkiais. Mero potvarkių projektus rengia Savivaldybės administracijos padaliniai ir Sekretoriatas. Potvarkio projektus, išskyrus tuos, kuriuos rengia Sekretoriatas, turi vizuoti Savivaldybės administracijos padalinių, su kuriais susijęs klausimas, vedėjai, teisininkas, direktorius ir atitinkamą sritį kuruojantis direktoriaus pavaduotojas. Mero priimti  teisės  aktai,  kuriuos skelbti Teisės aktų registre privaloma pagal teisės aktus, oficialiai skelbiami Teisės aktų registre Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka ir Savivaldybės interneto tinklalapyje.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Justinas Sartauskas

______________

 

 

Į pradžią