Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-138 2014-05-29
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

         

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gegužės 29 d. Nr. T-138

Šiauliai

 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1. Išdėstyti 40.10 punktą taip:

„40.10. numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jei tokį vertinimą reikalinga atlikti);“.

2. Išdėstyti 55.1 punktą taip:

„55.1. skelbia posėdžio pradžią ir pabaigą, prireikus savo iniciatyva arba frakcijos, Tarybos narių grupės vadovo prašymu gali paskelbti darbotvarkėje nenumatytą 10 minučių posėdžio pertrauką (Taryba gali nustatyti trumpesnę arba ilgesnę pertraukos trukmę);“.

3. Išdėstyti 124 punktą taip:

„124. Kontrolės komiteto pirmininką Tarybos  mažumos  (opozicijos)  siūlymu,  Kontrolės

komiteto  pirmininko pavaduotoją mero siūlymu skiria Taryba. Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūrą opozicinė frakcija ar bendru pareiškimu opozicinės frakcijos pasiūlo įteikdamos merui raštišką pareiškimą. Jei nėra paskelbta Tarybos mažuma (opozicija) arba ji Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūros nepasiūlo, Kontrolės komiteto pirmininką ir jo pavaduotoją skiria Taryba mero siūlymu. Kontrolės komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas laikomi paskirtais, jeigu už tai balsuoja išrinktų Tarybos narių dauguma.“.

4. Išdėstyti 176.2 punktą taip:

„176.2. laikas, sugaištas ruošiantis Tarybos, komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžiams, dirbant su rinkėjais. Jį Tarybos narys deklaruoja asmeniškai ne vėliau kaip paskutinę einamojo mėnesio dieną. Už šį laiką mokamas atlyginimas, bet ne daugiau kaip už 40 val. per mėnesį. Tarybos nario asmeniškai deklaruojamo laiko formą tvirtina direktorius.“.

5. Išdėstyti 222 punktą taip:

„222. Merui, mero pavaduotojui (-ams), direktoriui, direktoriaus pavaduotojui (-ams) atostogos suteikiamos mero potvarkiu. Meras ir mero pavaduotojas (-ai) turi teisę į 28 kalendorinių dienų kasmetines minimaliąsias atostogas. Vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, merui ir mero pavaduotojui (-ams) gali būti suteikiamos šios tikslinės atostogos: nėštumo ir gimdymo, tėvystės, mokymosi, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti, nemokamos. Nemokamos atostogos dėl dalyvavimo Seimo, Respublikos Prezidento rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą ar savivaldybių tarybų rinkimuose suteikiamos įstatymų nustatyta tvarka. Atostogų metu meras ir mero pavaduotojas (-ai) neatlieka mero ar mero pavaduotojo (-ų) pareigų, tačiau gali atlikti Tarybos nario pareigas.“.

6. Išdėstyti 223 punktą taip:

„223. Mero ir mero pavaduotojo (-ų) siuntimas į tarnybinę  komandiruotę, išskyrus  siuntimą į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje, įforminamas mero potvarkiu. Siuntimas į tarnybinę  komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos  Respublikos  teritorijoje  įforminamas  mero rezoliucija,  patvirtinančia,  kad tarnybinis  pranešimas ar prašymas išvykti iš nuolatinės darbo vietos suderintas.“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Justinas Sartauskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią