Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-374 2014-12-18
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T-374

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimą Nr. T-313 „Dėl Šiaulių miesto 2007–2016 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

            2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių įgyvendinti 1 punkte nurodytą planą.

            3. Pripažinti netekusiais galios:

            3.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. T-305 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20142016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“;

            3.2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. T-102 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-305 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 20142016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“;

            3.3.  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. T-342 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-305 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 20142016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

            4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

            5. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

                       

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Justinas Sartauskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ miesto savivaldybės 2015–2017 METŲ

STRATEGINIS veiklos planas

 

VEIKLOS KONTEKSTAS

           

Šiaulių miesto savivaldybės misijaSavivaldybė dirba, siekdama sudaryti kokybiškas gyvenimo ir darbo sąlygas Šiaulių miesto bendruomenei, nusipelnyti žmonių pasitikėjimą ir skatinti jų pasididžiavimą miestu.           

Savivaldybės taryba ilgalaikį strateginio planavimo dokumentą –  20072016 metų Šiaulių miesto plėtros strateginį planą patvirtino 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-313, kuriuo remiantis kiekvienais metais yra rengiami Savivaldybės veiklos trimečiai planai. Pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą trimetį strateginį veiklos planą yra formuojamas atitinkamų metų Savivaldybės biudžetas. Šiaulių miesto savivaldybės 2015-2017 m. strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis 2007-2016 m. Šiaulių miesto strateginiu plėtros planu. Taip pat rengiant Savivaldybės strateginį veiklos planą buvo vadovautasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-211 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2013-2015 m. veiklos prioritetų patvirtinimo“ patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės veiklos prioritetais, kuriais remiantis buvo skirstomas finansavimas strateginio veiklos plano programoms.

 

VEIKLOS PRIORITETAI

 

            1 PRIORITETAS

            Palankios aplinkos verslo plėtrai ir investicijoms pritraukti sudarymas.


Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) pritraukimas – svarbus veiksnys siekiant užtikrinti ilgalaikį ekonomikos augimą, sukurti didesnę pridėtinę vertę, greičiau diegti technologines naujoves pramonėje ir kitose verslo srityse. Mažiau išsivystę miestai dažniausiai pritraukia mažiau TUI. To priežastis – nepakankamai palanki investicijoms aplinka: biurokratinės kliūtys, nepakankamai išvystyta infrastruktūra, kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. Todėl būtina gerinti investicinę aplinką. TUI Lietuvoje, tenkančios vienam gyventojui 2012 m. sudarė 700.88 Eur. (šalyje – 4071,77 Eur.). Didelio pritrauktų investicijų augimo Šiaulių miesto savivaldybėje 2007-2013 m. laikotarpyje nebuvo,  statistikos departamento duomenimis, tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui 2008 – 2012 m. laikotarpyje vidutiniškai per metus sudarė 652.92 Eur. Materialinės investicijos (MI) 2013 m. Šiaulių mieste sudarė 1430.14 Eur. vienam gyventojui, šalies vidurkis buvo 1741.77 Eur.

1 pav. Tiesioginės užsienio investicijos tekančios vienam gyventojui, Eur.

 

Siekiant pritraukti investicijų, planuojama tęsti Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtros projekto II-ojo etapo įgyvendinimo darbus, viešinti Šiaulių miesto investicinę aplinką parengiant efektyvias rinkodaros priemones, gerinti miesto pasiekiamumą oro transportu plėtojant Šiaulių oro uosto infrastruktūrą – gerinti  transporto ir logistikos veiklos paslaugų kokybę ir didinti  regiono transporto sektoriaus konkurencingumą. Šiaulių oro uoste pakrautų ir iškrautų krovinių kiekis per pastaruosius kelerius metus ženkliai augo (1pav.). Nuo 2007 m. iki 2013 m. krovinių skaičius augo daugiau kaip 84 % (nuo 937 iki 5512 tonų).

 

2 pav. Krovinių pakrovimas ir iškrovimas Šiaulių oro uoste 2007-2013 m, t.

 

Siekiant išlaikyti esamus srautus bei pritraukti naujus 2015-2017 metų laikotarpyje SĮ Šiaulių oro uostas sieks įgyvendinti priemones, leidžiančias pagerinti orlaivių aptarnavimo  infrastruktūrą   ir padidinti  veiklos efektyvumą.

Smulkiųjų ir vidutinių įmonių plėtra – būtina užimtumo ir konkurencingumo augimo prielaida. Gyventojų verslumo lygį atskleidžia veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius. 2013 m. Šiaulių mieste veikė 2605 mažos ir vidutinės įmonės (šalyje – 65461 veikiančios mažos ir vidutinės įmonės). Kitas rodiklis, rodantis gyventojų verslumo lygį, yra išduotų verslo liudijimų skaičius. 2013 m. šis rodiklis Šiaulių  mieste sudarė 3476. Populiariausios veiklos rūšys, kurioms buvo įsigyti verslo liudijimai 2013 m.: prekyba (1258 verslo liudijimai), kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla (344 verslo liudijimai), statybos baigimo apdailos ir valymo darbai (312 verslo liudijimų), specialieji statybos darbai (294 verslo liudijimai), variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (157 verslo liudijimai). Todėl, siekiant skatinti verslumą, 2015–2017 m. iš biudžeto numatomas įmonių dalyvavimo parodoje išlaidų dalinis padengimas, darbuotojų konsultavimo ir mokymo išlaidų padengimas, pradinių steigimosi išlaidų dalinis padengimas ir paramos skyrimas už geriausią verslo įgyvendintą idėją. Siekiant skatinti jaunimo verslumą, 2015–2017 m. numatoma tęsti jaunimo verslumo skatinimo programos įgyvendinimą.


            2013 m. Lietuvoje buvo 86 929 veikiantys ūkio subjektai, Šiaulių mieste – 3753. Palyginti su 2012 m., veikiančių ūkio subjektų Lietuvoje padidėjo 3305, Šiaulių mieste padidėjo 34 ūkio subjektais.

3 pav. Veikiančių ūkio subjektų skaičius

 

           

2 PRIORITETAS

            Visuomenės poreikius atitinkantis valdymas.

Savivaldybės, vadovaudamosi LR Vietos savivaldos, LR Viešojo administravimo ir kitais įstatymais, teikia administracines ir viešąsias paslaugas. Administracinės paslaugos apima leidimų, licencijų ar dokumentų, kuriais patvirtinamas tam tikras juridinis faktas, išdavimą, asmenų deklaracijų priėmimą ir tvarkymą, asmenų konsultavimą viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais ir pan. Administracines paslaugas daugiausia teikia savivaldybių administracijos. Viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai. Savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų spektras yra labai platus – organizuojamas viešųjų paslaugų teikimas gyventojams švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, švietimo, socialinėje, komunalinio ūkio ir kitose šalies įstatymų bei kitų teisės aktų priskirtose srityse.

2015–2017 m. laikotarpiu bus įdiegta neformalaus švietimo ir kitų mokymo paslaugų elektroninė apskaitos sistema bendrojo lavinimo mokyklose ir neformaliojo ugdymo įstaigose. Numatoma plėtoti nuotolinio mokymo programas.

2015–2017 m. laikotarpiu planuojama atlikti svarbiausio savivaldybės teritorijų planavimo dokumento – Savivaldybės bendrojo plano koregavimą, kadangi dabar galiojantis Šiaulių miesto savivaldybės bendrasis planas buvo patvirtintas 2009 m. ir nuo to laiko mieste pakito socialinė, demografinė, ekonominė situacija. Įvykusius pokyčius būtina įvertinti planuojant tolesnį miesto teritorinį vystymąsi.

Šiaulių miesto savivaldybėje strateginio planavimo principai buvo pradėti diegti 2006 m., kai Savivaldybės taryba patvirtino strateginio planavimo tvarkos aprašą. Šių principų taikymas sudaro sąlygas efektyviau ir skaidriau valdyti turimus išteklius siekiant ilgalaikių tikslų. Pirmasis ilgalaikis strateginio planavimo dokumentas – Šiaulių miesto savivaldybės strateginis plėtros planas buvo patvirtintas 2006 m. Savivaldybėje sukurta nuosekli strateginių planų sistema – ilgalaikio plano nuostatos integruojamos į kasmet rengiamus trumpalaikius trimečius strateginius veiklos ir Savivaldybės administracijos vienerių metų veiklos planus, vykdoma strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsena, kasmet rengiamos ir viešai skelbiamos planų įgyvendinimo ataskaitos. Nuo 2013 m. pradėtas rengti vieningas trumpalaikis planavimo dokumentas – Savivaldybės administracijos metinis veiklos planas.

2015 m. Strateginio planavimo principai bus pradėti taikyti ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų valdyme. Savivaldybės taryba  2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr.T-233 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių bei įmonių, kurių dalyvė yra Šiaulių miesto savivaldybė, strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino savivaldybės kontroliuojamų akcinių, uždarųjų akcinių bendrovių, savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų trimečių strateginių veiklos planų rengimo tvarką. Vadovaujantis šiuo tvarkos aprašu, trejų metų strateginius veiklos planus turės parengti visos savivaldybės kontroliuojamos akcinės, uždarosios akcinės bendrovės, savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos. Savivaldybė ėmėsi šios iniciatyvos tam, kad galėtų efektyviai pamatuoti kiekvienos įmonės veiklos rezultatus, o įmonių vadovai aiškiai žinotų, kokias užduotis jiems formuluoja Savivaldybės administracijos direktorius bei įmonių ir įstaigų valdymo organai. Siekiama, kad įmonės ir įstaigos formuluotų aiškius tikslus, uždavinius, rodiklius, numatytų veiksmus trejiems metams bei pagrįstų planuojamas investicijas. Reikalaujama, kad įmonių ir įstaigų planai būtų kompleksiški, kad tikslai atitiktų ilgalaikius savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, būtų orientuoti į racionalų išteklių naudojimą, klientų aptarnavimo tobulinimą, naujų technologijų diegimą.

Siekiant valdymo procesų atvirumo ir skatinant visuomenę aktyviai juose dalyvauti Šiaulių mieste bendruomenė į viešųjų reikalų tvarkymą įtraukiama šiais būdais:  

- siūlymus dėl viešųjų erdvių tvarkymo gyventojai kviečiami išsakyti savivaldybės tinklalapyje, Savivaldybės tarybos posėdžiuose;  

- yra įsteigtos visuomeninės tarybos, turinčios patariamąjį balsą Savivaldybės taryboje priimamais sprendimais;

-  2015 m. Šiaulių mieste bus renkami seniūnaičiai – miesto bendruomenių atstovai.

Bendradarbiaujant su seniūnaičiais, 2015–2017 m. laikotarpiu planuojama tęsti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamos vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimą. 2013 m. Šiaulių miesto savivaldybė iš šios programos gavo 97 022,71 Eur., 2014 m. Savivaldybė iš šios programos gavo 95 284,99 Eur. bendruomenėms stiprinti skirtų projektų finansavimui. Didžioji dalis projektų buvo skirti infrastruktūrai gerinti, vaikų aikštelėms įrengti ir kt. veiklai. Numatoma ir toliau remti Nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų iniciatyvas, tęsti jaunimo verslumo programos įgyvendinimą, plėtoti bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis įgyvendinant prevencines programas. 2015-2017 m. bus tęsiamas bendradarbiavimas su Šiaulių universitetu vystant miestui svarbius  projektus.

 

            3 PRIORITETAS.

            Kokybiška gyvenamoji aplinka.

2014–2020 m. ES finansinės paramos panaudojimo laikotarpiu yra numatoma skirti lėšų didžiųjų šalies miestų teritorijų kompleksiniam sutvarkymui. Savivaldybės taryba pritarė Šiaulių miesto integruotos teritorijos sutvarkymui, patvirtindama teritoriją, kurią riboja Draugystės pr., Vytauto, Žilvičio, Vilniaus, Žuvininkų, Meškerių, Uosių, Gluosnių, Topolių, Vaisių, Birutės, Kudirkos, Cvirkos, Tilžės, Dubijos gatvės. Bendrai 2014–2020 m. Šiaulių miestui skiriama             23 374 038,46 Eur. planuojama įgyvendinti projektus, kurie atgaivintų šią miesto dalį:

- įgyvendinti centrinės miesto dalies konversiją;

-  vystyti Talkšos ežero pakrantę pietinėje ežero dalyje įrengiant poilsio ir rekreacijos infrastruktūrą, pritaikytą smulkaus, vidutinio verslo ir visuomenės poreikiams;

-  įgyvendinti “Elnio” fabriko konversiją į komercinę rekreacinę zoną;

- sutvarkyti Šiaulių miesto centrinį parką ir jo prieigas bei pritaikyti verslo ir visuomenės poreikiams, išsaugoti paveldą atgaivinant Didždvario (Didžiadvario) parko zoną;

-  kapitaliai sutvarkyti Vilniaus g. pėsčiųjų bulvarą ir jo prieigas.

2015-2017 m. yra planuojama įrengti automobilių stovėjimo aikštelę prie Talkšos ežero, parengti techninius projektus viešųjų erdvių sutvarkymui.

            Siekiant taupyti energiją, 2015–2017 m. bus tęsiama savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatų renovacija, rengiama pastatų, kurie bus renovuojami iki 2020 m., techninė dokumentacija.


2006 m. rugsėjo 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-313 patvirtino 2007-2016 m. Šiaulių miesto strateginį plėtros planą ir jo įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašą. Buvo numatytos trys priemonės dėl gatvių apšvietimo tobulinimo ir sistemos vystymo. Rinkoje augant iškastinio kuro kainoms,  brangsta elektros energija. Miestas kasmet išleidžia vis daugiau įsigydamas elektros energiją gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimui ir ši suma turi tendenciją augti. 2014 m. duomenimis, per metus buvo suvartota  4327.3 (kWh) elektros energijos miesto gatvėms apšviesti.

4 pav. Suvartotas elektros energijos kiekis gatvių apšvietimui per metus, kWh.

 

Centralizuotai šilumos energiją Šiaulių miestui ir rajonui (taikydama vieną šilumos kainą) tiekia akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, kurios pagrindinis akcininkas – Šiaulių miesto savivaldybė. Šilumos ir elektros energijos gamyba bei tiekimu užsiimanti akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ viena iš pirmųjų Lietuvoje prieš du metus įgyvendino pažangių technologijų projektą – naujai pastatytoje Šiaulių termofikacinėje elektrinėje, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (biokurą), kogeneracijos režimu pradėjo gaminti šilumos ir elektros energiją. Šilumos kaina gyventojams sumažėjo daugiau nei 16 proc. Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, siekdama dar mažinti šilumos kainą, 2014 metais didina šilumos gamybos iš biokuro pajėgumus ir baigia įrengti naują biokuro katilinę.

AB „Šiaulių energija“ tiekiamos šilumos kaina nuo 2014 metų spalio 1 d. gyventojams sumažėjo daugiau nei 25% ir šiuo metu yra mažiausia tarp didžiųjų Lietuvos miestų. Atsinaujinančio kuro dalis šilumos gamyboje sudaro virš 56 proc. viso reikiamo kuro kiekio. AB „Šiaulių energija“ ketina dar mažinti brangaus iškastinio kuro (dujų) sunaudojimą: planuojama Zoknių rajoną prijungti prie Pietinės katilinės sistemos; įvertinus ekonominę naudą, įrengti kondensacinius ekonomaizerius dujiniams katilams, kur dar nėra įrengta; 2015 metais Kuršėnuose baigti įrengti 3 MW galios automatizuotą biokuro katilinę su kondensaciniu ekonomaizeriu. Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, įvertinusi finansines galimybes, ekonominį pagrįstumą, atsižvelgdama į pastatų ir šilumos tiekimo trasų renovacijos įtaką šilumos poreikio mažėjimui, kitus svarbius faktorius (dujų ir biokuro kainų kitimo prognozės ir kt.), ketina svarstyti biokuro panaudojimo šilumai gaminti plėtros galimybes Šiaulių mieste, maksimaliai pasinaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Siekiant mažinti šilumos nuostolius ir didinti šilumos tiekimo patikimumą, akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ ketina toliau rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus, maksimaliai pasinaudodama Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama.

            2015-2017 m. numatoma pradėti įgyvendinti demonstracinį kvartalinės renovacijos projektą (Kaštonų alėjos ir Vilniaus gatvės sankirta), kurio “minkštoji” dalis bus finansuojama 100 proc., o įgyvendinimas 80 proc. finansuojamas Vokietijos ministerijos iš europinių lėšų. Planuojama pastatyti kompleksą pastatų, kurie atspindėtų su miesto augimu atsirandančius poreikius. Pusantro hektaro sklypas -  apie 30 mln. investicija. Kompleksinio sutvarkymo metu turėtų atsirasti viešbutis, aptarnavimo infrastruktūra viešbučiui, komercinės, ofiso patalpos ir šiek tiek gyvenamųjų namų.

            2011-2014 m. daugiaaukščių namų renovacija buvo vykdoma silpnai (per 2014 m. tik 1 renovuotas daugiaaukštis namas). Socialinių butų skaičius žiūrint į minėtą laikotarpį išlieka beveik tolygus kasmet.


5 pav. Renovuotų daugiaaukščių namų ir socialinių butų skaičius, vnt.

 

            Šiaulių miesto aplinkos oro kokybės ir paviršinių vandens telkinių kokybės stebėseną nuo 1992 m. vykdo Šiaulių municipalinio aplinkos monitoringo vykdymui įsteigta Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija. Stebėsena vykdoma vadovaujantis LR Aplinkos monitoringo įstatymu bei Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimais parengta ir tikslinama Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos kokybės stebėsenos programa. Vykdant Šiaulių miesto aplinkos stebėseną, toliau bus atliekami triukšmo matavimai (50 vietų), oro taršos tyrimai (50 vietų). Paviršinio vandens tyrimai atliekami dešimtyje vandens telkinių, 16 vietų. Monitoringo tinklą taip pat sudaro 25 požeminio vandens ir 22 dirvožemio tyrimo taškai.


Šiaulių mieste oro kokybė vertinama pagal oro taršos tyrimų duomenis valstybinio monitoringo stacionarioje aplinkos oro kokybės matavimo stotyje, esančiose Aušros al. ir Žemaitės g. sankryžoje. 2013 m. kietųjų dalelių KD10 paros vidurkis ribinę vertę (50 µg/m3) viršijo 49 dienas (maksimalus leistinas skaičius – 35 dienos). Benz(a)pireno (B(a)P) vidutinė metinė koncentracija 2013 m. Šiauliuose viršijo siektiną vertę (1 ng/m3) ir buvo lygi 1,76 ng/m3 Kitų teršalų koncentracija neviršijo nustatytų ribinių verčių.  Daugiausia viršijimų gaunama žiemos šildymo sezono metu, sausio, vasario mėn. dėl kieto kuro katilinių eksploatavimo autonominiam įmonių, individualių gyvenamųjų namų apšildymui, ir pavasarį, kovo-gegužės mėn. dėl didėjančio autotransporto eismo intensyvumo, antrinės, pakeltosios taršos, nepalankių sklaidai meteorologinių sąlygų ir foninės oro taršos. 2014 m. lapkričio 20 d. duomenimis aplinkos oro teršalų koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių.

6 pav. Dienų skaičius kai viršijamas oro užterštumo lygis per metus, skaičius

 

Aplinkos kokybei didelės įtakos turi želdynai. Dėl to siekiama išsaugoti parkų ir skverų tinklą, prižiūrėti esamus, formuoti naujus želdynus. Šiaulių mieste 1 gyventojui tenka apie 11 m²  rekreacinės paskirties želdynų (įskaitant miškų parkų plotus – 45 m²/gyventojui ), o vadovaujantis Aplinkos ministerijos nustatytomis normomis turėtų būti 25 m².

Atliekų tvarkymo srityje siekiama įgyvendinti ES ir valstybines komunalinių atliekų tvarkymo užduotis: siekti, kad mažėtų sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis; vykdyti nustatytas biologiškai skaidžių atliekų patekimo į sąvartyną užduotis; didinti perdirbamų ar kitaip panaudojamų komunalinių atliekų kiekį; skatinti rūšiavimą; vystyti komunalinių atliekų tvarkymui reikalingą infrastruktūrą. Vadovaujantis Valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytomis užduotimis, 2014-2015 metais iš Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos į sąvartyną neturi patekti daugiau kaip 13737 t. komunalinių biologiškai skaidžių atliekų (2013 metais į sąvartyną pateko 15436 t.) ir šis kiekis kasmet turi mažėti.

            2015 m. bus užbaigtas menų inkubatoriaus įkūrimo projektas, todėl 2015-2017 m. bus sudarytos palankios sąlygos kultūrinių ir kūrybinių industrijų veiklai, nes prasidės veiklų įgyvendinimas. Taip pat bus įgyvendinami kultūros objektų infrastruktūros gerinimo darbai, kurie užtikrins paslaugų kokybės gerinimą. Planuojama parengti Šiaulių kultūros centro pastato modernizavimo techninį projektą bei atlikti koncertinės įstaigos “Saulė” pastato rekonstravimo darbus. Siekiant saugoti kultūros paveldą, planuojama sutvarkyti dailininko G.Bagdonavičiaus namą, atlikti kultūros paveldo tvarkybą.

Keleivinis transportas Lietuvoje yra strategiškai plėtojama ūkio šaka, kuri apima keleivių vežimą įvairiomis transporto priemonėmis. Transportui tenka svarbus vaidmuo, kuriant materialines vertybes, racionaliai išdėstant teritorijoje gamybines jėgas, tenkinant gyventojų susisiekimo poreikius. Keleivinio transporto vežėjai siekia užtikrinti šalies, jos regionų, miestų ar gyvenviečių funkcionavimą, gyventojų ryšius. Viešasis transportas turi ypatingą socialinę reikšmę, kadangi žmonėms yra sudaroma galimybė nuvykti į darbą, mokymo ar gydymo įstaigas, taip pat atlikti buitines – kultūrines keliones.

UAB “Busturas” yra vienintelis vežėjas Šiaulių mieste, vykdantis viešųjų paslaugų įsipareigojimus visuomenei nors ir kai kuriais maršrutais komerciškai nenaudingomis sąlygomis. UAB “Busturas” kiekvienais metais siekia efektyviau vykdyti keleivių vežimo politiką savo paslaugos kokybe garantuoti didesnį keleivių norą važiuoti bendrovės autobusais. Kad užtikrinti stabilų ilgalaikį bendrovės “Busturas” darbą keleivių vežimui reguliariais vietinio (miesto) susisiekimo autobusais, bendrovei būtina turėti galimybę kasdien išleisti į maršrutus nustatytą skaičių techniškai tvarkingų autobusų. Pasenę autobusai yra nepatikimi ir vertintini nuostolingai.

 

7 pav. Autobusų, kurių amžius nedidesnis nei 21 metai,

dalis miesto viešajame transporte, proc.

 

            2014 m. buvo numatytos investicijos elektroninio bilieto įdiegimui miesto autobusuose. Elektroninis biolietas – tai nauja ir šiuolaikiška bilieto forma, kai informacija apie pasinaudojimą viešuoju transportu išsaugoma elektroninėje laikmenoje.  Įdiegus elektroninių atsiskaitymų sistemą, keleviams galima išplėsti bilietų nomenklatūrą, taikyti lanksčią kainų sistemą, atsiranda galimybė bilietus papildyti internetu, elektroninį bilietą integruoti ir į moksleivio bei studento pažymėjimus. Bendrovei atsiranda galimybė pagerinti eismo reguliarumą, eismo ir degalų sąnaudų kontrolę, keleivių informavimą.

            Tobulinant susisiekimą mieste, rekonstruojami vietinės reikšmės keliai, asfaltuojami žvyrkeliai, rekonstruojamos miesto gatvės, tiesiami ir rekonstruojami dviračių ir pėsčiųjų takai. Norint mažinanti neigiamą poveikį aplinkai, būtina gerinti eismo sąlygas bei siekiant sumažinti avaringumą vietinės reikšmės keliuose, diegti eismo saugos priemones. Siekiant tobulinti eismo organizavimą miesto gatvėse taip pat tiesiami aplinkeliai, diegiamos šiuolaikinės eismo reguliavimo sistemos ir kitos priemonės. 

 

8 pav. Dviračių takų ilgis ir nutiestų / rekonstruotų / atnaujintų gatvių ilgis, km.

 

            Siekiant sudaryti sąlygas miesto gyventojams patenkinti fizinio aktyvumo poreikį, pagerinti sportavimo sąlygas, užtikrinti geresnes sportininkų rengimo sąlygas, organizuoti sporto renginius, plėtoti neįgaliųjų kūno kultūrą, vaikų vasaros užimtumą, didinti sportuojančių gyventojų skaičių, organizuoti įvairius konkursus ir teikti kitas paslaugas būtina kooperuoti savivaldybės, valstybės, struktūrinių fondų ir privačias lėšas bei sudaryti geresnes sąlygas sąlygas miesto sportininkams dalyvauti vis labiau didėjančioje konkurencinėje kovoje dėl medalių.

            Šiame etape planuojama:

            - pradėti įgyvendinti sporto komplekso (futbolo, regbio ir žolės riedulio maniežo) įrengimo Dainų parke projektą, kuriame būtų sudarytos sąlygos futbolininkams, regbininkams, žolės riedulininkams kelti sportinį meistriškumą uždarose patalpose, o rankininkams, tinklininkams, dvikovinių sporto šakų sportininkams bei Šiaulių sporto vidurinės (sporto gimnazijos) auklėtiniams pagerinti rengimosi sąlygas  bei laisvu nuo treniruočių metu teikti paslaugas visuomenei.

            - vykdyti tolimesnius Talkšos ežero ir jo prieigų sutvarkymo darbus: irklavimo sporto bazės modernizavimą (įsigyti starto tiltą 9 takams bei 9 takų automatinę baidarių ir kanojų irklavimo starto sistemą, pastatyti finišo bokštą, pastatyti elingus baidarių ir kanojų irklavimo ir irklavimo valtims laikyti, įrengti stacionarius valčių laikymo stovus, įsigyti plūdurus, įgarsinti trasą pietinėje ežero pakrantėje, įsigyti plaukiojančią apdovanojimų pakylą); pietinėje ežero pakrantėje įrengti paplūdimį, paplūdimio tinklinio aikštynus ir vaikų žaidimų aikšteles, rekreacinius takus (šiaurietiškam vaikščiojimui, bėgiojimui, aktyviam poilsiui ir kt.), transporto priemonių parkavimo aikštelę.

            - rengti miesto sportininkus  ir didelio meistriškumo sportininkus pagal olimpinių žaidynių ir olimpinės pamainos sportininkų rengimo programas.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės strateginiai tikslai ir vertinimo rodikliai

 

Siekiant įgyvendinti patvirtintus prioritetus, buvo suformuluoti strateginiai tikslai:

 

01 tikslas. Sudaryti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai.

Įgyvendinant šį tikslą, vykdoma:

 

05  Miesto ekonominės plėtros programa

Asignavimai – iš viso 8714318 Eur.

 

Vertinimo kriterijaus kodas

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

E-01-01

Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui Eur.

    n.d.

724,06

730,0

740,0

E-01-02

Veikiančių ūkio subjektų skaičius

3751

3760

3770

3780

 

02 tikslas. Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinantį valdymą.

Įgyvendinant šį tikslą, vykdomos programos:

 

01 Miesto urbanistinės plėtros programa

Asignavimai – iš viso 800619 Eur.       

 

11 Savivaldybės veiklos programa

Asignavimai – iš viso  12596481 Eur.            

 

Vertinimo kriterijaus kodas

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

E-02-01

Gyventojų, patenkintų savivaldybės darbu, procentas (internetinė apklausa)

n.d.

70

80

90

E-02-02

Gyventojų, patenkintų seniūnijų darbu, procentas (internetinė apklausa)

n.d.

75

80

92

E-02-03

2007-2016 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano priemonių įgyvendinimas, procentais.

n.d.

50

55

65

 

03 tikslas. Kurti kokybišką gyvenamąją aplinką.

Įgyvendinant šį tikslą, vykdomos programos:

 

02 Kultūros plėtros programa

Asignavimai – iš viso 6103262 Eur.

 

03 Aplinkos apsaugos programa

Asignavimai – iš viso 3839810 Eur.

 

04 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa  

Asignavimai – iš viso 12660572 Eur.

 

06 Savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo programa

Asignavimai – iš viso 602844 Eur.

 

07 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa

Asignavimai – iš viso 5320417 Eur.

 

08 Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa

Asignavimai – iš viso 56353501 Eur.

 

09 Bendruomenės sveikatinimo programa

Asignavimai – iš viso 4870957 Eur.

 

10 Socialinės paramos įgyvendinimo programa

Asignavimai – iš viso 25887447 Eur.

 

12 Šiaulių miesto sporto klubų žaidimų komandų plėtros programa

Asignavimai – iš viso 1457300 Eur.

 

Vertinimo kriterijaus kodas

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

E-03-01

Naudingasis plotas, tenkantis vienam gyventojui/ kv. m

n.d.

32

33

34

E-03-02

Kelių eismo įvykių skaičius 100 000 gyventojų

n.d.

158

150

138


 

9 pav. Naudingasisi plotas, tenkantis vienam gyventojui, kv. m.


10 pav. Kelių eismo įvykių skaičius per metus

 

 

PRIDEDAMA:

1. Bendras lėšų poreikis.

2. 2015–2017 metų programų tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų vertinimo kriterijų suvestinė (12 programų).

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-374 - KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 07) KRITERIJŲ SUVESTINĖ (7 PRIEDAS)
T-374 - ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR UŽTIKRINIMO PROGRAMOS ( Nr.08) KRITERIJŲ SUVESTINĖ (8 PRIEDAS)
T-374 - BENDRUOMENĖS SVEIKATINIMO PROGRAMOS (Nr. 09) KRITERIJŲ SUVESTINĖ (9 PRIEDAS)
T-374 - SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS ( Nr.10) KRITERIJŲ SUVESTINĖ (10 PRIEDAS)
T-374 - VEIKLOS PROGRAMOS ( Nr.11) KRITERIJŲ SUVESTINĖ (11 PRIEDAS)
T-374 - SPORTO KLUBŲ ŽAIDIMŲ KOMANDŲ PLĖTROS PROGRAMOS ( Nr.12) KRITERIJŲ SUVESTINĖ (12 PRIEDAS)
T-374 - URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 01) APRAŠYMAS (13 PRIEDAS)
T-371 - KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 02) APRAŠYMAS (14 PRIEDAS)
T-374 - APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 03) APRAŠYMAS (15 PRIEDAS)
T-374 - INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, MODERNIZAVIMO IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 04) APRAŠYMAS (16 PRIEDAS)
T-374 - EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 05) APRAŠYMAS (17 PRIEDAS)
T-374 - TURTO VALDYMO IR PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS (NR. 06) APRAŠYMAS (18 PRIEDAS)
T-374 - KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 07) APRAŠYMAS (19 PRIEDAS)
T-374 - ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS (NR. 08) APRAŠYMAS (20 PRIEDAS)
T-374 - BENDRUOMENĖS SVEIKATINIMO PROGRAMOS (NR. 09) APRAŠYMAS (21 PRIEDAS)
T-374 - SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS (NR. 10) APRAŠYMAS (22 PRIEDAS)
T-374 - SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMOS (NR. 11) APRAŠYMAS (23 PRIEDAS)
T-374 - SPORTO KLUBŲ ŽAIDIMŲ KOMANDŲ PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 12) APRAŠYMAS (24 PRIEDAS)
Į pradžią