Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-4 2015-01-29
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO

 

2015 m. sausio 29 d. Nr. T-4

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 5 punktu ir 21 straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      P a v e s t i  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti Šiaulių miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimą pagal Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2015 m. rugsėjo 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-263 redakcija

 

            2. N u s t a t y t i:

            2.1. Ki pataisos koeficientą, rodantį socialinio būsto ar kito savivaldybės būsto būklę (nusidėvėjimą):

            2.1.1. Ki = 1 – geros būklės socialinis būstas ar kitas savivaldybės būstas, kurio nusidėvėjimas neviršija 30 procentų;

            2.1.2. Ki = 0,9 – patenkinamos būklės socialinis būstas ar kitas savivaldybės būstas, kurio nusidėvėjimas yra nuo 30 iki 45 procentų;

            2.1.3. Ki = 0,8 – patenkinamos būklės socialinis būstas ar kitas savivaldybės būstas, kurio nusidėvėjimas yra nuo 45 iki 60 procentų;

            2.1.4. Ki = 0,5 – blogos būklės socialinis būstas ar kitas savivaldybės būstas, kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų;

            2.2. pastatų, kuriuose yra Šiaulių miesto savivaldybės būstas ir socialinis būstas, amortizacinių atskaitymų normatyvus (metais) pastato nusidėvėjimui atkurti (T):

            2.2.1. plytų mūro arba mišriųjų konstrukcijų, stambiaplokščių arba monolito konstrukcijų pastatų – 100 metų;

            2.2.2. rąstų apmūrytų pastatų – 70 metų;

            2.2.3. rąstų pastatų – 60 metų;

            2.2.4. medinių su karkasu apmūrytų pastatų – 50 metų;

            2.2.5. medinių su karkasu pastatų – 40 metų.

            2015 m. rugsėjo 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-263 redakcija

 

            2.3. rinkos pataisos koeficientą R = 1,5, kuris taikomas savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomininkams.

            3. Taikyti asmenims ir šeimoms, kuriems savivaldybės būstas nuomojamas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi, pirmus metus nuo savivaldybės būsto nuomos sutarties sudarymo rinkos pataisos koeficientą R = 1,2, o po metų taikyti šio sprendimo 2.3. punkte nustatytą rinkos pataisos koeficientą.

            4. Nustatyti, kad:

            4.1. socialinio būsto ir kito savivaldybės būsto nuomos mokestis gali būti perskaičiuojamas kartą per metus, skaičiuojant nuo socialinio būsto ar kito savivaldybės būsto nuomos sutarties sudarymo dienos;

            4.2. savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokestį nuomininkas turi sumokėti kas mėnesį ne vėliau kaip iki kito po išgyventojo mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos.

            5. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Justinas Sartauskas   

______________

 

Į pradžią