Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-40 2015-02-26
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2015-2016 MOKSLO METAIS

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

dĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO grupių, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas ugdymo programas nustatymo bendrojo ugdymo mokyklose 2015–2016 mokslo metais

 

2015 m. vasario 26 d. Nr. T-40

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 790 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 3 punktu ir įgyvendindama Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-362 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių skaičių mokyklose 2015–2016 mokslo metais pagal vykdomas ugdymo programas (pridedama).

2. Nustatyti mokinių skaičiaus vidurkius pagal bendrojo ugdymo programas (pridedama).

3. Nustatyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Justinas Sartauskas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-40

2015 m. rugpjūčio 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-233 redakcija

 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO grupių ir klasių skaičius bendrojo UGDYmo mokyklose 2015–2016 mOKSLO mETAIS

 

 

I. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ SKAIČIUS GIMNAZIJOSE

 

 

 

Eil.

Nr.

 

 

Mokyklos pavadinimas

Grupių, klasių skaičius pagal ugdymo programas

 

 

 

Priešmo-kyklinio ugdymo programa

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

(1–4 kl.)

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programos I dalis

 (5–8 kl.)

Pagrindinio ugdymo programos II dalis

 (I–II

gimn. kl.)

Vidurinio ugdymo  programa

(III–IV

gimn. kl.)

 

 

 

 

 

 

Iš viso

iš viso

iš jų: I kl.

iš viso

iš jų: III kl.

1.

Simono Daukanto gimnazija

8

4

7

4

15

2.

Didždvario gimnazija

10

5

12

  6*

22

3.

Juliaus Janonio gimnazija

10

5

12

6

22

4.

Lieporių gimnazija

9

5

11

5

20

5.

„Romuvos“ gimnazija

10

5

10

5

20

6.

„Saulėtekio“ gimnazija

6

3

9

4

15

7.

Stasio Šalkauskio gimnazija

10

5

10

5

20

8.

VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija

8

3

9

4

17

9.

„Santarvės“ gimnazija

4

4

2

1

2

1

12

10.

Sporto gimnazija

3

3

2

2

1

8

11.

Suaugusiųjų mokykla

2

1

6

3

8

PastabOs:

1. *– į III klasių skaičių įskaičiuotos Tarptautinio bakalaureato diplomo klasės, į kurias priimami miesto teritorijoje ir ne miesto teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę mokiniai.

2. Suaugusiųjų mokyklai nepriskaičiuotos mokinių grupės Šiaulių tardymo izoliatoriaus skyriuje.

 

 

 

 

 

 

 

II. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ SKAIČIUS PROGIMNAZIJOSE

 

 

 

Eil.

Nr.

 

 

 

Mokyklos pavadinimas

Grupių, klasių skaičius pagal ugdymo programas

Priešmo-kyklinio ugdymo programa

Pradinio ugdymo programa

(1–4 kl.)

Pagrindinio ugdymo programa

(5–10 kl.)

 

Iš viso

iš viso

iš jų

1-ųjų kl.

iš viso

iš jų

5-ųjų kl.

12.

Dainų progimnazija

1

17

5

12

3

30

13.

Gegužių progimnazija

18

5

13

3

31

14.

Gytarių progimnazija

2

9

2

6

1

17

15.

Normundo Valterio jaunimo mokykla

7

7

16.

Jovaro progimnazija

12

   3**

16

4

28

17.

„Juventos“ progimnazija

16

   4**

17

4

33

18.

Vinco Kudirkos progimnazija

1

6

2

6

2

13

19.

Medelyno progimnazija

1

13

4

11

3

25

20.

Ragainės progimnazija

1

8

2

8

2

17

21.

„Rasos“ progimnazija

1

8

2

9

3

18

22.

Rėkyvos progimnazija

1

6

2

5

1

12

23.

„Romuvos“ progimnazija

13

4

16

4

29

24.

Salduvės progimnazija

1

12

3

9

3

22

25.

„Sandoros“ progimnazija***

1

12

    3**

12

3

25

26.

Zoknių progimnazija

1

5

2

5

1

11

Pastabos:

1. ** – į pirmųjų klasių skaičių įskaičiuota ir klasė, formuojama iš miesto teritorijoje gyvenančių vaikų.

2. *** – įskaičiuotos klasės, kuriose priimti mokiniai iš visos šalies ir mokomi nuotoliniu būdu.

 

 

III. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ SKAIČIUS

PRADINĖSE MOKYKLOSE

 

 

 

Eil. Nr.

 

 

Mokyklos pavadinimas

Grupių, klasių skaičius pagal ugdymo programas

Priešmokyklinio ugdymo programa

Pradinio ugdymo programa (1–4 kl.)

 

Iš viso

Iš viso

iš jų 1-ųjų kl.

27.

Tėvo Benedikto Andruškos pradinė mokykla

1

8

2

9

28.

Centro pradinė mokykla

1

10

3

11

29.

„Saulės“ pradinė mokykla

1

10

3

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ SKAIČIUS SPECIALIOSIOSE MOKYKLOSE

 

Eil.

Nr.

Mokyklos pavadinimas

Grupių, klasių skaičius pagal ugdymo programas

Iš viso

Priešmo-

kyklinio

ugdymo

programa

Pradinio

ugdymo programa

(parengiamoji,

1–4 kl.)

Pagrindinio

ugdymo

programa

(5–10 kl.)

Socialinių įgūdžių (darbinio)

ugdymo

programa

30.

„Ringuvos“ specialioji mokykla

3

7

4

14

31.

Logopedinė mokykla

2

9

8

19

32.

Sanatorinė mokykla

1

8

9

33.

Specialiojo ugdymo centras

1

6

6

1

14

34.

Sutrikusios klausos vaikų ugdymo centras

1

3

4

2015 m. rugsėjo 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-257 redakcija

____________________________

 

 

 

 

patvirtinta

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

              2015 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-40

 

mokinių skaičiaus vidurkiai

pagal bendrojo ugdymo programas

 

Eil.

Nr.

Programos pavadinimas

Mokinių skaičiaus vidurkis

1.

Priešmokyklinio ugdymo programa:

20

1.1.

specialiosiose grupėse

10

2.

Pradinio ugdymo programa:

22

2.1.

„Santarvės“ vidurinėje mokykloje

15

2.2.

Rėkyvos progimnazijoje

15

2.3.

Suaugusiųjų mokykloje (išskyrus Tardymo izoliatoriaus skyrių)

20

2.4.

Suaugusiųjų mokyklos Tardymo izoliatoriaus skyriuje

8

2.5.

specialiosiose klasėse

8

2.6.

specialiosiose klasėse akliesiems, silpnaregiams, kurtiesiems, neprigirdintiesiems

7

2.7.

lavinamosiose klasėse, skirtose mokiniams, turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą

6

2.8.

specialiosiose klasėse, skirtose mokiniams, turintiems kompleksinių sutrikimų, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas

5

3.

Pagrindinio ugdymo programa:

25

3.1.

„Santarvės“ vidurinėje mokykloje

15

3.2.

Rėkyvos progimnazijoje

15

3.3.

Normundo Valterio jaunimo mokykloje

10

3.4.

Medelyno progimnazijoje (ligoninės mokyklos klasėse)

10

3.5.

Suaugusiųjų mokykloje (išskyrus Tardymo izoliatoriaus skyrių)

20

3.6.

Suaugusiųjų mokyklos Tardymo izoliatoriaus skyriuje

8

3.7.

specialiosiose klasėse

8

3.8.

specialiosiose klasėse akliesiems, silpnaregiams, kurtiesiems, neprigirdintiesiems

7

3.9.

lavinamosiose klasėse, skirtose mokiniams, turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą

6

3.10.

specialiosiose klasėse, skirtose mokiniams, turintiems kompleksinių sutrikimų, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas

5

4.

Vidurinio ugdymo programa:

25

4.1.

„Santarvės“ vidurinėje mokykloje

10

4.2.

Suaugusiųjų mokykloje (išskyrus Tardymo izoliatoriaus skyrių)

20

4.3.

Suaugusiųjų mokyklos Tardymo izoliatoriaus skyriuje

8

 

 

____________________

 

 

Dokumento priedai:
T-40 - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ SKAIČIUS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2015-2016 MOKSLO METAIS (1 PRIEDAS)
T-40 - MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIAI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS (2 PRIEDAS)
Į pradžią