Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-86 2015-03-26
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ĮGALIOJIMŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI SUTEIKIMO

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI SUTEIKIMO

 

2015 m. kovo 26 d. Nr. T-86

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3, 7 dalimis, 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 6 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T- 253, 19 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Pavesti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui:

1.1. vykdyti šiuos paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos įgaliojimus:

1.1.1. savivaldybės biudžetinių įstaigų  finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas;

1.1.2. savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė) kolegialių organų  sudarymas, kai tai numatyta viešosios įstaigos įstatuose;

1.1.3. savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė) finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas;

1.1.4. savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos nustatymas;

1.1.5. sprendimų dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų, kitų valstybės fondų lėšų ir materialiojo turto paskirstymo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms priėmimas;

1.1.6. savivaldybės ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

1.1.7. juridinio asmens dalyvio kompetencijai pagal įstatymus priskirtų teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas;

1.2. Neteko galios.

2015 m. birželio 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-177 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. sprendimą Nr. T-388 „Dėl įgaliojimų Savivaldybės administracijos direktoriui“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 metais naujai išrinktai Šiaulių miesto savivaldybės tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Justinas Sartauskas

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią