Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-369 2016-10-06
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 6 d. Nr. T-369

Šiauliai

 

 

            Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas), taip:

1.      Papildyti Reglamentą nauju 341 punktu ir šį punktą išdėstyti taip:

            „341. Kiekvieno Tarybos posėdžio metu (paprastai po pusės valandos trukmės pertraukos) direktorius, direktoriaus pavaduotojas (-ai) iki 30 minučių atsakinėja į Tarybos narių žodžiu užduodamus klausimus šia tvarka:

            341.1. pirmiausia klausimai užduodami opozicinių frakcijų (pradedant nuo didžiausių) vardu, vėliau klausimus užduoti gali kiti Tarybos nariai;

            341.2. klausimui užduoti skiriama ne daugiau kaip 1 minutė, atsakymams į užduodamus
klausimus – ne daugiau kaip 3 minutės.“

            2. Papildyti Reglamentą XVIII skyriumi VISUOMENINIŲ PADĖJĖJŲ, KONSULTANTŲ VEIKLA ir šį skyrių išdėstyti taip:

 

,,XVIII. VISUOMENINIŲ PADĖJĖJŲ, KONSULTANTŲ VEIKLA

 

            245. Tarybos narys savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių padėjėjų, kurie Tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

            246. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, kuris nėra Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat kuris įstatymų nustatyta tvarka yra uždraustos organizacijos narys.

            247. Tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti Savivaldybėje įsteigtų seniūnijų skaičiaus.

            248. Meras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie mero prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

            249. Mero visuomeniniu konsultantu gali būti pilnametis asmuo. Mero visuomeniniu konsultantu negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat esantis įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys.

            250. Tarybos nariui, pateikusiam Savivaldybės administracijos direktoriui prašymą dėl visuomeninio padėjėjo pažymėjimo išdavimo, arba merui, pateikusiam prašymą dėl visuomeninio konsultanto pažymėjimo išdavimo, Savivaldybės administracija padėjėjams ir konsultantams išduoda pažymėjimus.

            251. Už padėjėjo veiklą Savivaldybėje atsako Tarybos narys, kuriam padėjėjas padeda, o už konsultantų veiklą atsako meras.

            252. Visuomeniniai padėjėjai ir konsultantai, vykdydami Tarybos nario ar mero pavedimus, turi teisę:

            252.1. organizuoti Tarybos nario, mero susitikimus su rinkėjais;

            252.2. gauti Tarybos nario, mero raštiškame pavedime nurodytą informaciją;

            252.3. komitetams neprieštaraujant, dalyvauti komitetų posėdžiuose stebėtojų teisėmis;

            252.4. teikti siūlymus dėl Savivaldybės veiklos Tarybos nariui ar merui raštu ir žodžiu.

            253. Visuomeniniams padėjėjams ar konsultantams už darbą su Tarybos nariu ar meru neatlyginama.“

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią