Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-143 2006-04-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS <br> <br> MOKYKLAS, VYKDANČIAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO <br> <br> PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ  MIESTO SAVIVALDYBĖS

 MOKYKLAS, vykdančias NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. balandžio 27 d. Nr. T-143

Šiauliai

 

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 17 straipsnio 49 punktu  ir Lietuvos Respublikos  švietimo įstatymo (Žin. 1991, Nr. 23-593;  2003,  Nr. 63-2853)  29  straipsnio   5   punktu,   Šiaulių   miesto  savivaldybės  taryba nusprendžia patvirtinti Mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Vytautas Juškus      

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        patvirtinta

                        Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

            2006 m.  balandžio 27 d.

            sprendimu Nr. T-143

 

 

MOKINIŲ  PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ  MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS, VYKDANČIAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS,

TVARKOS APRAŠAS

 

I. Bendroji dalis

 

1. Mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas (toliau – mokyklos), tvarkos aprašas (toliau  – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias meno krypties (muzikos, dailės, šokio, teatro) neformaliojo arba iš anksto apibrėžtas formaliojo švietimo programas ar jų modulius (toliau – meno mokyklos),  ir  mokyklas, vykdančias turizmo, techninių ir gamtotyros bei kitų vaikų saviraiškos krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas (toliau – neformaliojo vaikų švietimo mokyklos), nustato šių mokyklų, grupių, klasių komplektavimo tvarką, informavimo apie priėmimą ir prašymų pateikimo terminus.

 

II.  MOKYKLos, GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTAVIMAS

 

            2. Iki einamųjų metų sausio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (toliau – Švietimo skyrius), atsižvelgdamas į miesto bendruomenės vaikų neformaliojo ugdymosi ir saviraiškos poreikį, higienos normas, programų finansavimo kriterijus, nustato maksimalų priimamų mokinių skaičių konkrečiai mokyklai bei maksimalų mokinių skaičių grupėse, klasėse.

            3. Iki einamųjų metų kovo 1 d. mokyklos taryba, atsižvelgdama į nustatytą maksimalų į mokyklą priimamų mokinių skaičių ir vaikų skaičių neformaliojo vaikų švietimo grupėse, klasėse, rekomendacijas dėl ugdymo plano ir mokomųjų programų keliamus reikalavimus, vaikų ir tėvų pageidavimus bei  mokytojų kvalifikaciją, nustato grupių ir klasių skaičių kiekvienai ugdymo programai.

            4. mokyklų, grupių, klasių komplektavimas vykdomas iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.

            5. Mokyklos direktorius kas ketvirtį viešai skelbia  informaciją apie laisvas vietas grupėse, klasėse.

III. PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ

 

6. Mokyklos neformaliojo vaikų švietimo programas rengia pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytus bendruosius kriterijus.

7. Meno mokyklos ugdymo planus sudaro atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas.

8. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų programų turinį, atsižvelgdama į vaikų saviraiškos poreikius ir interesus, tėvų pageidavimus, mokyklos vaikų užimtumo organizavimo kryptis, miesto vaikų užimtumo poreikius, nustato mokyklos mokytojų taryba.

9. Mokyklose neformalusis vaikų ugdymas organizuojamas pagal mokyklos parengtas neformaliojo vaikų švietimo programas ir ugdymo planus, suderintus su Švietimo skyriumi. Programas ir ugdymo planą tvirtina mokyklos direktorius.

2

 

           10. Meno mokyklose mokiniai priimami mokytis pagal šias meninio ugdymo programas:

10.1. ankstyvojo meninio ugdymo (trukmė iki 2 metų);

10.2. pradinio meninio ugdymo (trukmė 2–3 metai);

10.3. pagrindinio meninio ugdymo (trukmė 3–4 metai);

10.4. išplėstinio meninio ugdymo (baigusiems pradinio ir pagrindinio ugdymo programą,  trukmė 1–3 metai);

10.5. meninės saviraiškos ugdymo (trukmė 1–4 metai);

10.6. tikslinio meninio ugdymo (itin gabiems mokiniams, trukmė 1–4 metai).

       11. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklose mokiniai priimami mokytis pagal trumpalaikes (trukmė 1 metai) ir ilgalaikes (trukmė 2–4 metai) mokyklos siūlomas vaikų saviraiškos programas.

      12. Atsižvelgdama į miesto bendruomenės vaikų poreikius ir gavusi Švietimo skyriaus pritarimą, mokykla gali siūlyti ir kitas meninio ugdymo ir vaikų saviraiškos programas.

 

 Iv.  PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

 

13. Į  mokyklas priimami vaikai nuo 4 iki 18 metų amžiaus.

            14. Tėvai (globėjai, rūpintojai), norintys leisti vaiką į mokyklą, pateikia:

            14.1. prašymą, kuriame nurodoma:

            14.1.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta;

            14.1.2. tėvų ar globėjų adresas, telefonas;

            14.1.3. programa, pagal kurią norėtų mokytis vaikas;

            14.2. gimimo liudijimą ir jo kopiją;

            14.3. vaiko sveikatos būklės pažymą (jei pasirinkta programa reikalauja fizinės ištvermės ir kt.).

            15. Prašymai mokytis mokykloje priimami nuo einamųjų metų sausio 1 d.

            16. Jei yra laisvų vietų, prašymai gali būti pateikiami ir mokiniai priimami per visus mokslo metus.

            17. Prašymai dėl priėmimo į mokyklą registruojami Prašymų registracijos knygoje.

           18. Prašymų registraciją ir vaikų priėmimą vykdo mokyklos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

            19. Priimant į meno mokyklas, vykdoma atranka atsižvelgiant į vaikų meninius gebėjimus ir nustatytą priimamų mokinių skaičių.

            20. Priimant į neformaliojo vaikų švietimo mokyklą, atranka negali būti vykdoma, išskyrus priimant mokytis pagal specialiųjų gebėjimų reikalaujančias programas  (dainavimo, choreografijos, muzikos ir kt.). Mokiniai priimami atsižvelgiant į vaikų ir jų tėvų pageidavimus, vaiko amžių bei nustatytą priimamų mokinių skaičių.

            21. Jei norinčių mokytis yra daugiau nei mokykla gali priimti, mokiniai priimami pagal prašymo pateikimo registracijos eilę.

            22. Priimant į meno mokyklų ankstyvojo ugdymo grupę ar pradinio ugdymo pirmą klasę, atliekamas priimamų asmenų specialiųjų gebėjimų (klausos, balso, koordinacijos, ritmikos, spalvinės raiškos, kompozicijos pojūčių ir kt.) patikrinimas.

            23. Į kitas meno mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo klases, jei yra laisvų vietų, priimami mokiniai, pateikę pažymą apie pasiekimus panašaus meninio ugdymo  mokykloje. individualiai pasirengusiems mokiniams organizuojamas žinių, pasirinktos meno krypties gebėjimų ir įgūdžių patikrinimas siekiant nustatyti, į kurią klasę reikėtų priimti mokinį.

            24. Priimamo asmens gebėjimų patikrinimo turinį nustato ir organizavimo tvarkos aprašą parengia mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Aprašą tvirtina ir patikrinimo datą nustato mokyklos direktorius.

 

 

 

3

           

             25. Gebėjimų patikrinimas organizuojamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 25 dienos. Patikrinimo  data  paskelbiama mokyklos ir miesto bendruomenei iki einamųjų metų kovo  1 d.

            26. Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu.

                       

V. MOKINIŲ PAŠALINIMAS IŠ MOKYKLOS

 

27. Mokiniai, pažeidžiantys mokyklos tvarkos taisykles, mokytojų tarybos siūlymu ir mokyklos tarybos sprendimu  gali būti šalinami iš mokyklos.

28. Mokinių pašalinimas iš mokyklos įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

 

VI. Baigiamosios nuostatos

 

      29. Aprašas skelbiamas Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

30. Mokyklų vadovai inicijuoja mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) supažindinimą su šiuo Aprašu.

31. Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, priežiūrą vykdo Švietimo skyrius.

 

 

 

__________________________________

 

 

Į pradžią