Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-53 2017-02-23
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 PATVIRTINTA

 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-53

 

 

PRIĖMIMO Į priešmokyklinio  UGDYMO GRUPES tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

Bendroji dalis

 

1. Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja priėmimą į priešmokyklinio ugdymo grupes bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose (toliau – švietimo įstaigos), informavimą apie priėmimą, priėmimo įforminimą, priežiūrą ir atsakomybę.

2. Apraše išvardyti terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis imtinai. Jeigu termino ribinė diena yra ne darbo diena, termino pradžios ir pabaigos diena laikoma paskutinė darbo diena prieš šią dieną.

              3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

        4. Priešmokyklinis ugdymas (toliau – PU):

        4.1. teikiamas vaikui, kuriam kalendoriniais metais sueina 6 metai;

              4.2. teikiamas anksčiau, nei vaikui sueina 6 metai, tėvų (globėjų) prašymu, jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginė psichologinė tarnyba, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinusi vaiko brandą mokytis pagal PU programą;

              4.3. gali būti teikiamas ilgiau nei vienerius metus vaikui, kuriam reikia nuolatinės kvalifikuotų specialistų pagalbos ir sveikatą tausojančio dienos režimo, tėvų (globėjų) prašymu ir vadovaujantis Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.

              5. Kasmet iki gegužės 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba švietimo įstaigose nustato PU grupių skaičių mokslo metams.

              6. Maksimalus vaikų skaičius PU grupėje – 20 vaikų.

              7. Priėmimas į PU grupes vykdomas nuo einamųjų metų gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. Į laisvas vietas PU grupėse vaikai priimami visus metus.

              8. Aprašas skelbiamas Šiaulių miesto savivaldybės ir švietimo įstaigų interneto svetainėse.

              9. Švietimo įstaigos direktorius supažindina tėvus (globėjus) su Aprašu.

 

 

II skyrius

PRIĖMIMAS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

 

              10. Bendrojo ugdymo mokyklos (toliau – mokykla) direktorius kasmet iki einamųjų metų kovo 5 dienos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriui (toliau – Švietimo skyrius) pateikia informaciją apie planuojamą formuoti PU grupių skaičių ir numatomus vykdyti PU modelius.

              11. Mokyklos, įgyvendinančios PU programą, į PU grupes priima vaikus, gyvenančius mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, o esant laisvų vietų – gyvenančius ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

 

 

 

 

III skyrius

PRIĖMIMAS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

 IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE

 

              12. Priėmimas į PU grupe (-es) ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, išskyrus specialiosios paskirties įstaigas, vykdomas, jeigu:

              12.1. toje įstaigoje tenkinamas poreikis ugdytis 05 metų vaikams;

              12.2. šalia nėra mokyklos, įgyvendinančios PU programą, arba mokykloje netelpa visi norintieji.

              13. Į PU grupę (-es) priimami vaikai, kurie šioje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje jau buvo ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Jeigu pageidaujančių yra daugiau nei įstaiga gali priimti, taikomi šie prioritetai:

              13.1. vaikas gyvena arčiau ikimokyklinio ugdymo įstaigos;

              13.2. įstaigą lanko brolis ar sesuo.

              14. PU grupės formuojamos iš to paties amžiaus vaikų. Jeigu įstaigoje yra daugiau vaikų, nei nustatytas maksimalus vaikų skaičius PU grupėje, jie, suderinus su Švietimo skyriumi, gali būti ugdomi jungtinėje grupėje. Jungtinėje grupėje turi būti užtikrinamas vaiko dienos ir ugdymo režimas pagal fiziologinius ir amžiaus ypatumus.

 

IV skyrius

PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ĮFORMINIMAS

 

              15. Dėl priėmimo į PU grupę tėvai (globėjai) švietimo įstaigai pateikia:

              15.1. prašymą;

              15.2. vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

              15.3. nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą.

              16. Prašymas ir kiti su priėmimu susiję dokumentai registruojami Tėvų prašymų registre pateikimo metu.

              17. Priėmimas į PU grupę įforminamas mokymo sutartimi, kuri sudaroma vieneriems mokslo metams:

              17.1. abu sutarties egzempliorius pasirašo švietimo įstaigos direktorius ir vienas iš tėvų (globėjų);

              17.2. mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registre.

              18. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į mokyklos Mokinių registrą.

              19. PU grupės sudėtis įforminama švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.

 

V skyrius

INFORMAVIMAS APIE PRIĖMIMĄ Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

 

              20. Švietimo įstaigos direktorius informaciją apie priėmimą į PU grupes teikia Švietimo skyriaus nustatyta tvarka.

              21. Švietimo įstaiga visus mokslo metus įstaigos interneto svetainėje ir įstaigos atvirose erdvėse skelbia informaciją apie laisvas vietas PU grupėse ir kas savaitę ją atnaujina.

 

VI skyrius

PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES priežiūra ir atsakomybė

 

              22. Priėmimo į PU grupes priežiūrą vykdo Švietimo skyrius.

              23.  priėmimą į PU grupes atsako švietimo įstaigos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________________________

Į pradžią