Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-331 2017-09-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO SKATINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Pakeistas tekstas:

2020 m. vasario 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-31 redakcija

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO SKATINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 8 punktu ir siekdama skatinti verslo įmones skirti paramą švietimo, kultūros ir (ar) sporto projektams, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti, kad juridiniams asmenims, remiantiems švietimo, kultūros ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, Šiaulių miesto savivaldybės sąskaita suteikiamos žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir (ar) nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos.

2. Patvirtinti Mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, remiantiems švietimo, kultūros ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, teikimo taisykles (pridedama).

       3. Nustatyti, kad:

       3.1. bendras mokesčių lengvatų dydis visiems juridiniams asmenims, remiantiems švietimo, kultūros ir (ar) sporto projektus, negali viršyti 500 tūkst. eurų per metus;

3.2. organizacijoms, ugdančioms sporto komandas, olimpinės ir paralimpinės rinktinės kandidatus ar narius, meno kolektyvus ir atlikėjus, vykdančioms reprezentacinius Šiaulių miesto renginius ir švietimo inovacijų projektus, ir menininkams, turintiems meno kūrėjo statusą, Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos mažinamos 50 proc. nuo sumos, kuria jiems paramą skyręs juridinis asmuo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu buvo atleistas nuo einamųjų metų žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir (ar) nekilnojamojo turto mokesčių.

3.2. papunkčio galiojimas sustabdytas iki 2021 m. gruodžio 31 d., pagal 2020 m. birželio 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-233 redakciją

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-331

 

2018 m. gruodžio 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-428 redakcija

2020 m. vasario 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-31 redakcija

MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS, REMIANTIEMS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR (AR) SPORTO PROJEKTUS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE, TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, remiantiems švietimo, kultūros ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims (toliau – Paramos teikėjas), teikiantiems paramą (pinigais), tvarką, lengvatų rūšis ir subjektus, turinčius teisę jas gauti.

2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu Taisyklėse nurodytiems Paramos teikėjams, rėmusiems miestą reprezentuojančias sporto komandas, reprezentacinius Šiaulių miesto renginius, olimpinės ir parolimpinės rinktinės kandidatus ar narius, meno kolektyvus ir atlikėjus, menininkus, turinčius meno kūrėjo statusą, švietimo inovacijų projektus (toliau – Paramos gavėjas), suteikiamos žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir (ar) nekilnojamojo turto mokesčių (toliau – mokesčiai), mokamų į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą (toliau – savivaldybės biudžetas), lengvatos. Paramos gavėjų sąrašą, vadovaudamosi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais atrankos kriterijais, sudaro Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo taryba, Kultūros taryba ar Sporto taryba ir jų teikimu kiekvienais metais tvirtina Savivaldybės taryba, nustatydama maksimalias rėmimo sumas kiekvienam Paramos gavėjui.

3. Paramos teikėjui mokesčių lengvatos teikiamos, jei parama teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, jei Paramos teikėjas sudaro paramos teikimo sutartį (toliau – Paramos sutartis) su vienu ar keliais Paramos gavėjais, Paramos sutartis atitinka Taisyklėse nurodytas sąlygas ir Paramos sutarties pagrindu yra suteikta parama.

4. Mokesčių lengvatos teikiamos:

4.1. tik einamaisiais metais apskaičiuotiems mokesčiams;

4.2. vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatomis, aprašytomis Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintose Mokesčių lengvatų teikimo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

LENGVATŲ TEIKIMO TVARKA

 

5. Mokesčių lengvatų forma – Paramos teikėjas Savivaldybės tarybos sprendimu atleidžiamas nuo einamųjų biudžetinių metų mokesčių ar jų dalies – 50 proc. paramai skirtos sumos, bet ne daugiau kaip nuo visų mokesčių sumos, mokamos į savivaldybės biudžetą per einamuosius metus.

6. Mokesčių lengvatos Paramos teikėjui teikiamos, jei yra įvykdytos šios sąlygos:

              6.1. su Paramos gavėju, nurodytu Paramos gavėjų sąraše, patvirtintame Savivaldybės tarybos sprendimu, pasirašyta Paramos sutartis, kurioje įsipareigojama skirti paramą Paramos gavėjui;

6.2. pasirašytoje Paramos sutartyje numatyta suteikti ne mažesnę kaip 1 tūkst. Eur paramą Paramos gavėjui;

6.3. pasirašytos Paramos sutarties pagrindu Paramos gavėjui suteikta parama.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ LENGVATOMS GAUTI TEIKIMO TVARKA

 

7. Paramos teikėjai, pageidaujantys gauti mokesčių lengvatas:

7.1. paramą skyrę iki einamųjų metų rugsėjo 30 d., Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriui pateikia prašymus (1 priedas) suteikti mokesčių lengvatas iki einamųjų metų spalio 1 dienos;

7.2. paramą skyrę iki einamųjų metų lapkričio 14 d., Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia prašymus (1 priedas) suteikti mokesčių lengvatas iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos.

8. Kartu su prašymu, kuriame nurodomos konkrečių mokesčių prašomų lengvatų sumos, pateikiami šie dokumentai:

8.1. žemės, nekilnojamojo turto mokesčių deklaracijos kopija ar (ir) pranešimo apie valstybinės žemės nuomos mokestį;

8.2. trumpas išrašas iš Juridinių asmenų registro (JAR);

8.3. pažyma apie atsiskaitymą su valstybės ir savivaldybių biudžetais ir fondais;

8.4. paramos sutarčių patvirtintos kopijos, kuriose būtų nurodyta išsami informacija apie Paramos gavėją, kuriam skirtos lėšos;

8.5. pavedimų, aktų ir kitų dokumentų, patvirtinančių suteiktą paramą, patvirtintos kopijos.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SVARSTYMAS

 

9. Prašymus svarsto Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Prašymų svarstymo komisija (toliau – Komisija).

10. Komisija, išanalizavusi gautus prašymus kartu su pateiktais dokumentais, nurodytais Taisyklių 8 punkte, iki einamųjų metų spalio 15 dienos (Taisyklių 7.1 papunktyje nurodytu atveju) ir iki lapkričio 20 d. (Taisyklių 7.2 papunktyje nurodytu atveju) pateikia Savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamentui (toliau – Strateginės plėtros ir ekonomikos departamentas) rekomendacijas dėl atitinkamos mokesčių lengvatos taikymo konkretiems Paramos teikėjams.

11. Strateginės plėtros ir ekonomikos departamentas, vadovaudamasis Komisijos išvada, ne vėliau kaip per 1 mėnesį rengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Paramos teikėjų atleidimo nuo mokesčių ar jų dalies, mokėtinos į savivaldybės biudžetą, einamųjų metų laikotarpiu.

12. Strateginės plėtros ir ekonomikos departamentas turi teisę prašyti Paramos teikėjo ar Paramos gavėjo pateikti kitą papildomą informaciją, reikalingą sprendimo projektui parengti, kviestis pareiškėją ar jo atstovą.

13. Savivaldybės tarybos sprendimai dėl mokesčių lengvatų suteikimo (nesuteikimo) ar jų panaikinimo išsiunčiami Paramos teikėjams, Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir perduodami Strateginio planavimo ir finansų skyriui.

 

V SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

 

14. Jei po mokesčių lengvatų suteikimo paaiškėja, kad Paramos teikėjas nevykdė arba netinkamai vykdė Paramos sutartyje prisiimtus įsipareigojimus ar pateikė neteisingus duomenis, Strateginės plėtros ir ekonomikos departamentas rengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl mokesčių lengvatos Paramos teikėjui pakeitimo ar panaikinimo.

15. Savivaldybės administracija Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų apie suteiktas mokesčių lengvatas nuorašus pateikia Valstybinės mokesčių inspekcijos Šiaulių skyriui.

16. Tai, kas nereglamentuota Taisyklėse, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

17. Taisyklės keičiamos, pildomos, naikinamos ar stabdomas jų galiojimas Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

_____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, remiantiems kultūros ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, teikimo taisyklių

Priedas

 

2018 m. gruodžio 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-428 redakcija

2020 m. vasario 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-31 redakcija

 

(Prašymo forma)

 

______________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas)

 

______________________________________________________________________________

(kontaktiniai duomenys: adresas, telefonas, el. paštas)

 

______________________________________________________________________________

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

Direktoriui

 

 

PRAŠYMAS

ATLEISTI NUO _____________________________________MOKESČIO

(mokesčio pavadinimas)

 

_________________

(data)

 

                      Nurodyti konkrečių mokesčių prašomų lengvatų sumas: _______________________________________________________                                         _

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1.

2.

3.

4.

5.

 

Esu informuotas (-a), kad šiame prašyme ir prie jo pridėtuose dokumentuose pateikti ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės registrų, kitų valstybės ir savivaldybių informacinių sistemų, fizinių ar juridinių asmenų gauti duomenys gali būti tvarkomi mokesčio lengvatos teikimo tikslais.

Patvirtinu, kad šiame prašyme ir prie jo pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

 

______________________                      ________________                              ______________

(pareigos)                                            (parašas)                                        (vardas, pavardė)

                                                                

 

Į pradžią