Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-412 2017-11-09
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

http://intranet.siauliai.lt/files/download/Dokument%C5%B3_formos51/herbai/herbas-didelis-jb.jpg

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 9 d. Nr. T-412

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1. Pakeisti 95 punktą ir jį išdėstyti taip:

 „95. Meras ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaito už savo veiklą Tarybai ir bendruomenei. Atsiskaitydamas Tarybai ir bendruomenei meras parengia ir pateikia viešą Savivaldybės veiklos ataskaitą, taip pat teikia svarstyti ir Savivaldybės interneto svetainėje paskelbia mero veiklos ir Tarybos veiklos ataskaitas.“

2. Pakeisti 96 punktą ir jį išdėstyti taip:

„96. Mero veiklos ataskaita rengiama, svarstoma ir tvirtinama tokia tvarka:

96.1. mero pavedimu Sekretoriatas, pasitelkdamas Savivaldybės administraciją, parengia mero veiklos ataskaitos projektą;

96.2. meras kasmet iki kovo 30 dienos pateikia Tarybai svarstyti mero veiklos ataskaitą. Pateikta Tarybai svarstyti mero veiklos ataskaita yra paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje;

96.3. dėl pritarimo ar nepritarimo pateiktai mero veiklos ataskaitai yra parengiamas ir teikiamas svarstyti Tarybos sprendimo projektas. Šio Tarybos sprendimo projektas rengiamas, derinamas ir svarstomas bendra nustatyta Tarybos sprendimų priėmimo tvarka;

96.4. Taryba priima sprendimą dėl mero veiklos ataskaitos pritardama arba nepritardama šiai ataskaitai;

96.5. mero veiklos ataskaita yra skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, nepriklausomai nuo Tarybos pritarimo ar nepritarimo šiai ataskaitai. Po Tarybos sprendimo dėl mero veiklos ataskaitos priėmimo viešai skelbiamoje ataskaitoje yra pažymima apie tokį Tarybos pritarimą ar nepritarimą šiai ataskaitai.“

3. Pakeisti 97 punktą ir jį išdėstyti taip:

„97. Tarybos veiklos ataskaitą Tarybos vardu meras teikia tokia tvarka:

97.1. Tarybos veiklos ataskaitos projektą, pasitelkdamas Savivaldybės administraciją, rengia Sekretoriatas;

97.2. praėjusių metų Tarybos veiklos ataskaitos projektas parengiamas iki einamųjų metų kovo 30 dienos;

97.3. parengtas Tarybos veiklos ataskaitos projektas pateikiamas komitetams susipažinti. Komitetai savo pastabas ir pasiūlymus išreiškia pateikdami komiteto išvadą dėl Tarybos veiklos ataskaitos projekto. Komitetai išvadas dėl Tarybos veiklos ataskaitos projekto pateikia ne vėliau kaip per 21 dieną nuo Tarybos veiklos ataskaitos projekto pateikimo komitetams svarstyti dienos;

97.4. meras, atsižvelgdamas į gautas komitetų išvadas dėl Tarybos veiklos ataskaitos, Tarybos veiklos ataskaitą paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje iki balandžio 30 dienos.“

4. Pakeisti 98 punktą ir jį išdėstyti taip:

„98. Atsiskaitydamas Tarybai ir bendruomenei, meras parengia ir pateikia viešą Savivaldybės veiklos ataskaitą tokia tvarka:

98.1. Savivaldybės veiklos ataskaitos projektas parengiamas sujungiant mero veiklos,  Tarybos veiklos, direktoriaus veiklos ir Savivaldybės administracijos veiklos ataskaitas;

98.2. praėjusių metų Savivaldybės veiklos ataskaitą meras paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 30 dienos;

98.3. Savivaldybės veiklos ataskaita yra parengiama ir meras ją viešai paskelbia, nepriklausomai nuo Tarybos priimto sprendimo dėl mero, direktoriaus ir Savivaldybės administracijos veiklos ataskaitų. Tarybai priėmus sprendimą pritarti ar nepritarti mero, direktoriaus ir Savivaldybės administracijos veiklos ataskaitai, apie tai pažymima viešai paskelbtoje Savivaldybės veiklos ataskaitoje.“

5. Pakeisti 99 punktą ir jį išdėstyti taip:

„99. Direktoriaus, Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) metų veiklos ataskaitos Tarybai pateikiamos kovo mėnesį. Pateiktos Tarybai veiklos ataskaitos paskelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje. Šios ataskaitos svarstomos Taryboje ir dėl jų patvirtinimo priimamas Tarybos sprendimas.“

6. Pakeisti 107 punktą ir jį išdėstyti taip:

„107. Komitetų posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios paskelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje, išskyrus atvejus, kada pasiūlymai dėl Tarybos posėdžio darbotvarkės ar joje numatytų svarstyti klausimų pateikiami likus mažiau nei 2 darbo dienos iki Tarybos posėdžio.“

7. Pakeisti 111 punktą ir jį išdėstyti taip:

„111. Komitetai privalo laiku apsvarstyti ir pateikti išvadas dėl jiems pavestų nagrinėti klausimų, atlikti kitus Tarybos pavedimus. Komitetų išvados dėl Tarybos posėdyje svarstomų klausimų turi būti pateiktos ne vėliau kaip prieš valandą iki Tarybos posėdžio.“

8. Pakeisti 125.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„125.8. dirba pagal Tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito Tarybai. Pasibaigus metams, iki einamų metų sausio 30 dienos pateikia Tarybai svarstyti savo veiklos ataskaitą. Kartu pateikia Tarybos sprendimo projektą dėl šios ataskaitos patvirtinimo. Veiklos ataskaita svarstoma bendra nustatyta Tarybos sprendimų projektų svarstymo tvarka.“

9. Papildyti 125.9 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

„125.9. nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie Savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus Savivaldybės administracijai ir Tarybai.“

10. Pakeisti 134 punktą ir jį išdėstyti taip:

„134. Įstatymų nustatytais atvejais ar Tarybos sprendimu gali būti sudaromos ir kitos nuolatinės (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijos, taip pat kiti Tarybos sudaromi dariniai (darbo grupės, tarybos ir pan.), kurie sudaromi iš visų Tarybos frakcijų ir Tarybos narių grupių, nesusivienijusių į frakcijas (toliau – Tarybos narių grupė), atstovų, laikantis frakcijų ir Tarybos narių grupių, narių proporcingumo principo.“

11. Pakeisti 135 punktą ir jį išdėstyti taip:

„135. Tarybos sudaromų komisijų ir kitų darinių (toliau – komisijos) nariais gali būti Tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, Šiaulių miesto bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti bendruomenės nariai. Komisijoje turi būti ne mažiau kaip trys nariai (įskaitant pirmininką).“

12. Pakeisti 136 punktą ir jį išdėstyti taip:

„136. Tarybos narius į komisijas teikia Tarybos narių frakcijos ir Tarybos narių grupės, valstybės tarnautojus – direktorius, bendruomenės atstovus – direktorius pagal bendruomenės atstovų rašytinius prašymus. Frakcijai ar Tarybos narių grupei nepateikus savo deleguojamo nario kandidatūros, laikoma, kad frakcija ar Tarybos narių grupė atsisakė teisės deleguoti savo atstovą (-us).“

13. Pakeisti 137 punktą ir jį išdėstyti taip:

„137. Tarybos sudaromos komisijos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat Tarybos patvirtintais veiklos nuostatais.“

14. Pakeisti 177 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„177. Tarybos nariui su jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai Savivaldybės administracija, kas mėnesį skiriama 0,25 VMDU dydžio išmoka, už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Už šią išmoką Tarybos nariai atsiskaito pateikdami Sekretoriatui šių išlaidų apyskaitą ir šias išlaidas patvirtinančius dokumentus.“

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                                                                            Domas Griškevičius          

______________

 

 

Į pradžią