Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-429 2017-12-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 7 d. Nr. T-429

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. Taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus Reglamento VII skyriuje nustatyta tvarka pateikia savivaldybės gyventojams viešą atlikto darbo ataskaitą.“

1.2. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

„30. Esant techninėms galimybėms, Tarybos posėdžiai transliuojami Savivaldybės interneto svetainėje. Tarybos posėdžio metu daromas vaizdo ir garso įrašas, kuris saugomas informacinėse laikmenose, skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje ir saugomas iki Tarybos kadencijos pabaigos."

1.3. Pakeisti 112 punktą ir jį išdėstyti taip:

„112. Komitetų posėdžiai, išskyrus Kontrolės komitetą, paprastai rengiami ne mažiau kaip 2 kartus per mėnesį, išskyrus tą mėnesį, kai nešaukiamas Tarybos posėdis. Posėdžiai šaukiami komiteto pirmininko arba ne mažiau kaip 2 komiteto narių reikalavimu, arba Tarybos pavedimu. Konkretų posėdžio laiką nustato pats komitetas. Komiteto posėdis gali būti uždaras. Komitetų posėdžiuose gali patariamojo balso teise dalyvauti kitų komitetų nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai ir visuomenės atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai. Jų kalbėjimo trukmę ir laiką nustato posėdžio pirmininkas. Asmenys, norintys dalyvauti komitetų posėdžiuose patariamojo balso teise, ne vėliau kaip likus valandai iki komiteto posėdžio turi užsiregistruoti Sekretoriate.“

1.4.  Pakeisti 132 punktą ir jį išdėstyti taip:

„132. Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.“

1.5. Pakeisti 135 punktą ir jį išdėstyti taip:

„135. Tarybos sudaromų komisijų ir kitų darinių (toliau – komisijos) nariais gali būti Tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai, bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Komisijoje turi būti ne mažiau kaip trys nariai (įskaitant pirmininką).“

1.6. Pakeisti 149 punktą ir jį išdėstyti taip:

„149. Gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės atstovas – seniūnaitis renkamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. Sprendžiant klausimus, susijusius su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių (seniūnaitijų) bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumu, atstovų delegavimu į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius, atstovų delegavimu dalyvauti Tarybos sudaromų komitetų darbe, atstovų delegavimu į Tarybos sudaromų komisijų narius, bendruomeninės veiklos ir partnerystės su Savivaldybės institucijomis stiprinimu, viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimu bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms, vietos verslumo skatinimu ir su kitais visiems tos teritorijos gyventojams svarbiais reikalais, organizuojama išplėstinė seniūnaičių sueiga.“

1.7. Papildyti 149¹ punktu ir jį išdėstyti taip:

„149¹. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai turi būti įvertinti kompetentingos Savivaldybės institucijos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos. Savivaldybės institucijos, vertinusios išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus, Savivaldybės interneto svetainėje ir atitinkamų seniūnijų skelbimų lentose paskelbia savo vertinimus dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, nurodydamos vertinimo motyvus ir numatomus veiksmus, jeigu tokių veiksmų bus imtasi.“

1.8. Pakeisti 185 punktą ir jį išdėstyti taip:

„185. Etikos komisija, nustačiusi, kad Tarybos narys per mėnesį praleido daugiau kaip vieną Tarybos, komiteto ar komisijos posėdį ir nepranešė apie nedalyvavimo priežastį, analizuoja šio Tarybos nario nedalyvavimo priežastis ir Tarybai pateikia išvadas.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

           

 

           

 

 

 

Į pradžią