Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-475 2019-04-08
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VAIKŲ VASAROS UŽIMTUMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO

herbas12

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRAcijos

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIKŲ VASAROS  UŽIMTUMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019  m.  balandžio 8  d. Nr. A-475

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 31 d.  įsakymu Nr. ISAK-612 „Dėl vaikų vasaros poilsio stovyklų bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1.Tvirtinu Vaikų vasaros užimtumo programų finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

L. e. Administracijos direktorius pareigas                                                                  Gintautas Sitnikas

______________

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
A-475 - DĖL VAIKŲ VASAROS UŽIMTUMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO (5 PRIEDAS)
A-475 - DĖL VAIKŲ VASAROS UŽIMTUMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO (1 PRIEDAS)
A-475 - DĖL VAIKŲ VASAROS UŽIMTUMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO (2 PRIEDAS)
A-475 - DĖL VAIKŲ VASAROS UŽIMTUMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO (3 PRIEDAS)
A-475 - DĖL VAIKŲ VASAROS UŽIMTUMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO (4 PRIEDAS)
Į pradžią