Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1209 2019-08-22
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ĮGYVENDINTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS RĖKYVOS IR MEDELYNO SENIŪNIJOSE 2019 METAIS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ĮGYVENDINTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS RĖKYVOS IR MEDELYNO SENIŪNIJOSE 2019 METAIS

 

2019 m. rugpjūčio 22 d. Nr.

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A-846 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 28, 46 punktais, 49 punkto 49.12., 49.16. papunkčiais, įgyvendindamas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. A-858 „Dėl lėšų paskirstymo įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Šiaulių miesto savivaldybėje 2019 metais“, atsižvelgdamas į Rėkyvos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. liepos 30 d. susirinkimo protokolą Nr. VAK-379, Medelyno seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. liepos 25 d. posėdžio protokolą Nr. VAK-366:

1. T v i r t i n u Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) Šiaulių miesto savivaldybės Rėkyvos ir Medelyno seniūnijose 2019 metais finansuotų projektų sąrašą (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u Neringą Vilčinskaitę-Zavackienę, vyriausiąją specialistę (nevyriausybinių organizacijų koordinatorę) parengti projektų įgyvendinimo sutartis su projektų vykdytojais.

3. P a v e d u Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Apskaitos skyriui pervesti įsakymo 1 punkte nurodytame priede patvirtintų projektų finansavimui skirtas lėšas atitinkamiems subjektams pagal pasirašytas projektų įgyvendinimo sutartis.

              4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

______________

 

Dokumento priedai:
A-1209 - DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ĮGYVENDINTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS RĖKYVOS IR MEDELYNO SENIŪNIJOSE 2019 METAIS (PRIEDAS)
Į pradžią