Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1309 2019-09-13
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigąŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO MOKYTOJŲ G. 5, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2019 m. rugsėjo        d. Nr. A-   

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d.  įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija su pakeitimais), 21 punktu ir atsižvelgdamas į prašymą organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, pateiktą per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS), paslaugos bylos Nr. ZSFP-64626:

1. N u s p r e n d ž i u  pradėti rengti žemės sklypo Mokytojų g. 5, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas yra pertvarkyti žemės sklypą padalijant į du ar daugiau žemės sklypų.

2. Į p a r e i g o j u  Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui, adresu Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

 

Į pradžią