Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1356 2019-09-26
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO SPRUDEIKOS G. 15A,  ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo       d. Nr. A-

Šiauliai

 

                

                 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija su pakeitimais) „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 5, 72 ir 73 punktais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. rugpjūčio 28 d. Žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. FPA-348-(8.26):

                 1. T v i r t i n u žemės sklypo Sprudeikos g. 15A formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas), kuriuo keičiamas žemės sklypo Sprudeikos g. 15A (0,3045 ha ploto esamos kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties, inžinerinės infrastruktūros teritorijos naudojimo būdo) naudojimo būdas. Projektu suformuotas žemės sklypas Nr. 1, kurio:

                 1.1. ribos ir plotas – 0,3045 ha;

                 1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdai – susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos;

                 1.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1640 redakcija) „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ V, VI, XX, XXVII skyriai.

                 2. N u s t a t a u, kad:

                 2.1. planavimo iniciatorius, vadovaudamasis Taisyklių 81 ir 82 punktais, turi pertvarkyti žemės sklypus, nustatyti kadastro duomenis ir teikti duomenis Nekilnojamojo turto registrui.

                 2.2. Projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos;

                 2.3. šis įsakymas gali būti skundžiamas Taisyklių 69 punkte nustatyta tvarka.

                 3. Į p a r e i g o j u  ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio įsakymo priėmimo dienos:

                 3.1. Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliai.lt);

                 3.2. Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrių informaciją apie šio įsakymo priėmimą (nurodant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto pavadinimą, įsakymo priėmimo datą, numerį) paskelbti interneto svetainėje www.zpdris.lt, paslaugos bylos Nr. ZSFP-56285.

                 4. Informuoju, kad:

                 4.1. Žemės sklypo savininkas – Evaldas Danilovas;

                 4.2. Projekto organizatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                 4.3. Projekto iniciatorius – Evaldas Danilovas;

                 4.4. Projekto rengėjas – ARCHITEKTUM UAB, Egidė Butkė.

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

Į pradžią