Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1376 2019-10-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO ENERGETIKŲ G. 5, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ENERGETIKŲ G. 5,  ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 1 d. Nr. A-1376

Šiauliai

 

              Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija su pakeitimais) „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 5, 72 ir 73 punktais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. rugsėjo 26 d. Žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. FPA-394-(8.26):

              1. T v i r t i n u žemės sklypo Energetikų g. 5, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas), kuriuo pertvarkomas 0,5306 ha ploto žemės sklypas, siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės servitutai, nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar)  žemės naudojimo būdą (-us), siūlomos nustatyti ar panaikinti specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Padalijamo žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.  Projektu suformuoti:

              1.1. žemės sklypas Nr. 1, kurio:

              1.1.1. ribos ir plotas – 0,1074 ha;

              1.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos;

              1.1.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1640 redakcija su pakeitimais) „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ I, V, VI, XX, XXIXa, XLVIII, XLIX skyriai;

              1.1.4. Siūloma nustatyti servitutus:

              1.1.4.1. kelio servitutas 215 – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųju taku (tarnaujantis daiktas) 0,0020 ha.

              1.1.4.2. servitutas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 0,0422 ha.

              1.2. žemės sklypas Nr. 2, kurio:

              1.2.1. ribos ir plotas – 0,4232 ha;

              1.2.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos;

              1.2.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1640 redakcija su pakeitimais) „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ V, VI, XX, XXIXa, XLVIII, XLIX  skyriai;

              1.2.4. Siūloma nustatyti servitutus:

              1.2.4.1. kelio servitutas 215 – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųju taku (tarnaujantis daiktas) 0,0062 ha.

              1.2.4.2. servitutas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 0,1367 ha.

              2. N u s t a t a u, kad:

              2.1. planavimo iniciatorius, vadovaudamasis Taisyklių 81 ir 82 punktais, turi pertvarkyti žemės sklypus, nustatyti kadastro duomenis ir teikti duomenis Nekilnojamojo turto registrui.  2.2. Projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos;

              2.3. šis įsakymas gali būti skundžiamas Taisyklių 69 punkte nustatyta tvarka.        

              3. Į p a r e i g o j u  ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio įsakymo priėmimo dienos:

              3.1. Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliai.lt);

              3.2. Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrių informaciją apie šio įsakymo priėmimą (nurodant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto pavadinimą, įsakymo priėmimo datą, numerį) paskelbti interneto svetainėje www.zpdris.lt, paslaugos bylos Nr. ZSFP-62837.

              4. Informuoju, kad:

              4.1. Žemės sklypo savininkas – Lietuvos Respublika;

              4.2. Projekto organizatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

              4.3. Projekto iniciatorius – AB ,,Šiaulių energija“;

              4.4. Projekto rengėjas –UAB ,,Mikera“.

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

______________

 

Į pradžią