Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-375 2019-10-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL INGOS ŠIMKŪNAITĖS PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGAS.

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL INGOS ŠIMKŪNAITĖS PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGAS

 

2019 m. spalio 3 d.  Nr. T-375

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 19 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (2017 m. sausio 1 d. redakcija) 10 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 13 straipsnio 1 dalimi,  18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Pretendentų į Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigas konkurso komisijos 2017 m. liepos 4 d. sprendimą (protokolas Nr. PRŽ-17) bei Ingos Šimkūnaitės 2017 m. liepos 14 d. prašymą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba    n u s p r e n d ž i a:

1. Priimti nuo 2019 m. spalio 4 d. Ingą Šimkūnaitę į Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigas perkeliant iš Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigų.

2. Nustatyti, kad Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriui mokama:

2.1. pareiginė alga taikant koeficientą 16,2 (baziniais dydžiais);

2.2. priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą teisės aktų nustatyta tvarka (Ingos Šimkūnaitės tarnybos stažas sprendimo priėmimo dieną yra 13 metų 10 mėnesių  2 dienos).

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią