Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-380 2019-10-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO INVESTUOTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTĄ IR DIDINTI NEPINIGINIU ĮNAŠU UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ.

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO INVESTUOTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTĄ IR DIDINTI NEPINIGINIU ĮNAŠU UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ

 

2019 m. spalio 3 d. Nr. T-380

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 18 punktu, 45, 451 ir 49 straipsniais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22, 23 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5.2.2 papunkčiu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. T-356 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. T-324 „Dėl akcijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. T-138 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ 2019-08-08 raštą Nr. S-2630 „Dėl infrastruktūros reikalingos paviršinių nuotekų tvarkymui perleidimo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2019-09-11 pasiūlymą Nr. S-2938 „Dėl sprendimo investuoti Savivaldybės turtą“ ir įvertinusi uždarosios akcinės bendrovės „Marleksa“ 2019-07-05 Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. NT 19-06-09, kuri pateikta Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir 2019-08-07 viešai paskelbta, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.      Investuoti ir kaip turtinį įnašą perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių vandenys“ Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – paviršinių nuotekų infrastruktūrą (nepriklausomo turto vertintojo nustatyta turto vertė – 1 157 260 Eur) (priedas), didinant uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą 1 157 241,60 Eur (vienu milijonu šimtas penkiasdešimt septyniais tūkstančiais dviem šimtais šešiasdešimt Eur 60 ct) ir išleidžiant 39 960 (trisdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt) vnt. paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena – 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni Eur 96 ct) nominaliosios vertės, o 18,40 Eur (aštuoniolika Eur 40 ct) sudarytų akcijų priedą (akcijos nominaliosios vertės perviršį). Akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliajai vertei. Visos išleistos naujos akcijos perduodamos Šiaulių miesto savivaldybei.

2019 m. gruodžio 13 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-481 redakcija

 

2. Pavesti uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ generaliniam direktoriui parengti uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatų naują redakciją, pateikti juos tvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui ir įregistruoti Juridinių asmenų registre.

3. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą, akcijų pasirašymo sutartį ir atlikti kitus reikalingus veiksmus, susijusius su įstatinio kapitalo didinimu.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniams teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 3 d. sprendimo Nr. T-380

Priedas

2019 m. gruodžio 13 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-481 redakcija

                                                           

PERDUODAMO TURTO – ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ - LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Pavadinimas, adresas

Unikalus numeris

Ilgis metrais

Rinkos vertė eurais su PVM

1.

Lietaus nuotekų tinklai (Naujo Ryto takas, Sondeckio g., Vilties g., Ateities g.)

4400-4536-7413

1 093,06

40 000,00

2.

Lietaus nuotekų tinklai – Tiesos g. (iki Statybininkų g., Statybininkų g. 13, 11, 9, 7)

4400-4536-8643

4400-4536-8721

4400-4536-9730

4400-4536-9751

122,58

509,54

139,27

185,08

4 400,00

23 800,00

6 410,00

7 850,00

3.

Lietaus nuotekų tinklai – Gegužių g. (nuo Karaliaučiaus g. ir Tilžės g. iki Statybininkų g.)

4400-4578-0644

4 913,62

314 000,00

4.

Lietaus nuotekų tinklai – Dariaus ir Girėno g. (nuo Gegužių g. iki Statybininkų g.)

4400-4515-5364

3163,18

204 000,00

5.

Lietaus nuotekų tinklaiGegužių g. (nuo Dariaus ir Girėno g. iki Gegužių g. 15)

4400-4515-8545

800,67

36 500,00

6.

Lietaus nuotekų tinklai – V. Grinkevičiaus g. (nuo Statybininkų g. iki Lieporių g. ir Lieporių g.)

4400-4512-4390

3 330,34

186 000,00

7.

Lietaus nuotekų tinklai – Lieporių g. (nuo V. Grinkevičiaus g. iki Gegužių g. ir Gegužių g.)

4400-4513-9354

3 513,66

166 000,00

8.

Lietaus nuotekų tinklai –  Karaliaučiaus g. (4)

4400-4649-0511

640,09

33 300,00

9.

Lietaus nuotekų tinklai – Karaliaučiaus g. (3)

4400-4649-0533

573,03

35 100,00

10.

Lietaus nuotekų tinklai – Karaliaučiaus g. (2)

4400-4649-6660

594,17

34 700,00

11.

Lietaus nuotekų tinklai – Karaliaučiaus g. (1)

4400-4646-1052

605,02

32 500,00

12.

Lietaus nuotekų tinklai – Tilžės g. (nuo Statybininkų g. iki Gegužių g.)

4400-5057-1881

1061,75

32 700,00

 

Iš viso

 

21 245,06

1 157 260,00

 

 

____________________________________

 

 

 

Į pradžią