Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-380 2019-10-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO INVESTUOTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTĄ IR DIDINTI NEPINIGINIU ĮNAŠU UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ

 

2019 m. spalio 3 d. Nr. T-380

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 18 punktu, 45, 451 ir 49 straipsniais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22, 23 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5.2.2 papunkčiu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. T-356 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. T-324 „Dėl akcijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. T-138 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ 2019-08-08 raštą Nr. S-2630 „Dėl infrastruktūros reikalingos paviršinių nuotekų tvarkymui perleidimo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2019-09-11 pasiūlymą Nr. S-2938 „Dėl sprendimo investuoti Savivaldybės turtą“ ir įvertinusi uždarosios akcinės bendrovės „Marleksa“ 2019-07-05 Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. NT 19-06-09, kuri pateikta Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir 2019-08-07 viešai paskelbta, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Investuoti ir kaip turtinį įnašą perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių vandenys“ Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – paviršinių nuotekų infrastruktūrą (nepriklausomo turto vertintojo nustatyta turto vertė – 1 218 860 Eur) (priedas), didinant uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą 1 218 839,52 Eur (vienu milijonu dviem šimtais aštuoniolika tūkstančių aštuoniais šimtais trisdešimt devyniais Eur 52 ct) ir išleidžiant 42 087 (keturiasdešimt du tūkstančius aštuoniasdešimt septynis) vnt. paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena – 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni Eur 96 ct) nominaliosios vertės, o 20,48 Eur (dvidešimt Eur 48 ct) sudarytų akcijų priedą (akcijos nominaliosios vertės perviršį). Akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliajai vertei. Visos išleistos naujos akcijos perduodamos Šiaulių miesto savivaldybei.

2. Pavesti uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ generaliniam direktoriui parengti uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatų naują redakciją, pateikti juos tvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui ir įregistruoti Juridinių asmenų registre.

3. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą, akcijų pasirašymo sutartį ir atlikti kitus reikalingus veiksmus, susijusius su įstatinio kapitalo didinimu.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniams teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią