Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-386 2019-10-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO GUMBINĖS G. 18, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO IŠ ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TECHNIKŲ CENTRO.

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO GUMBINĖS G. 18, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO IŠ ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TECHNIKŲ CENTRO

 

2019 m. spalio 3 d. Nr. T-386

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-384 „Dėl Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.1 papunktį ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2019-09-05 protokolą Nr. VAK-448, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

            1. Perimti iš Šiaulių jaunųjų technikų centro patikėjimo teise valdomą Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį nekilnojamąjį turtą – pastatą jaunųjų technikų stotį (unikalus numeris 2991-5000-3018, bendras plotas 1351,48 kv. m, pažymėta plane 1C3p) Gumbinės g. 18, Šiauliuose.

            2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

  

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią