Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-377 2019-10-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO.

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 3 d. Nr. T-377

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-169 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.1. įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybės (toliau − Savivaldybė), kaip viešosios įstaigos dalininkės (savininkės), Šiaulių miesto savivaldybės juridinio asmens dalyvio turtines ir neturtines teises bei pareigas ir atlikti kitas pagal įstatymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;“.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.      

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

Į pradžią