Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-387 2019-10-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRUI.

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRUI

 

2019 m. spalio 3 d. Nr. T-387

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T-291 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro 2019-05-27 raštą Nr. SD-304, Šiaulių miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

            1. Perduoti pagal panaudos sutartį penkeriems metams Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį turtą − 258 vnt. 1,8 kub. metrų talpos antrinių žaliavų surinkimo varpo formos konteinerius viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui įstaigos nuostatuose numatytai veiklai.

            2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį.

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

Į pradžią