Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-388 2019-10-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJAI.

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJAI

 

2019 m. spalio 3 d. Nr. T-388

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T-291 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į viešosios įstaigos Šiaulių universiteto gimnazijos 2019-09-03  raštą  Nr. S-133 ir į Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių  skirstymo komisijos  posėdžio 2019-09-02  protokolą Nr.  VAK-448, Šiaulių  miesto savivaldybės  taryba               n u s p r e n d ž i a:

            1. Perduoti viešajai įstaigai Šiaulių universiteto gimnazijai pagal panaudos sutartis trejiems metams Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą mokinių mokymuisi:

            1.1. 8099,75 kv. m ploto negyvenamąjį pastatą – mokyklą (unikalus numeris 2998-3002-1010) su kiemo statiniais (unikalūs numeriai: 4400-0407-9270, 4400-0407-9349) Dainų g. 33, Šiauliuose, ir materialųjį turtą (priedas);

            1.2. multimedijos projektorių „Toshiba xd 2000“;

            1.3. daugialypės terpės projektorių su dokumentų atvaizdavimo kamera „Toshiba xc 2000“, interaktyviąją lentą su mokomosiomis programomis „CleverBoard 3 105“, nešiojamąjį kompiuterį „Asus F3E“.

                          2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartis.

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

Dokumento priedai:
T-388 - DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJAI. (PRIEDAS)
Į pradžią