Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-382 2019-10-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO PIRKTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PASTATĄ ŠARŪNO G. 2, ŠIAULIUOSE

 

2019 m. spalio 3 d. Nr. T-382

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos teisių ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos teisių ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 67 punktu,  atsižvelgdama į Pastato pirkimo laikino apnakvindinimo paslaugų veiklai vykdyti komisijos, sudarytos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. A-1229 „Dėl pastato pirkimo laikinam apgyvendinimui“ posėdžio 2019-09-16 protokolą Nr. VAK-468, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Leisti pirkti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn pastatą – kompresorinę (unikalus numeris 2997-3014-3044, bendras plotas 514,37 kv. m) su kiemo statiniu –  dalimi tvoros (unikalus numeris 4400-0011-5411, ilgis 36 m) Šarūno g. 2, Šiauliuose, iš uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ už 58 000 Eur.

2. Numatyti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką Šiaulių miesto savivaldybės 2019 metų biudžete skirti 58 000 Eur Socialinės paramos įgyvendinimo programos 1 punkte nurodytam nekilnojamajam turtui pirkti.

            3. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti dokumentus, reikalingus šio sprendimo 1 punkte nurodytam turtui įsigyti.

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

 

 

Į pradžią