Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. M-57 2019-10-29
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO <br> SUŠAUKIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO

SUŠAUKIMO

 

2019 m. spalio 29 d. Nr. M-57

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 20 straipsnio 4 dalimi:

1. Sušaukiu 2019 m. lapkričio 7 d. 13 val. Savivaldybės tarybos posėdžių salėje Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdį.

2. S u d a r a u Tarybos posėdžio darbotvarkę ir teikiu svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Šiaulių „Juventos“ progimnazijos direktoriaus atleidimo iš pareigų. Tarybos sprendimo projektas TSP-429

2.2. Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Ažuoliukas“  direktoriaus  atleidimo iš pareigų. Tarybos sprendimo projektas TSP-445

2.3. Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“  direktoriaus  atleidimo iš pareigų. Tarybos sprendimo projektas TSP-446

2.4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-417

2.5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-442

2.6.  Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-443

2.7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-416

2.8. Dėl ilgalaikio turto perdavimo viešajai įstaigai Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stočiai. Tarybos sprendimo projektas TSP-418

2.9. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 48, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-420

2.10.  Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Tarybos sprendimo projektas TSP-421

2.11.  Dėl negyvenamųjų patalpų Radviliškio g. 82B,  Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-422

2.12.  Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-423

2.13.  Dėl valstybinės  žemės nuomos mokesčio skolų pripažinimo beviltiškomis. Tarybos sprendimo projektas TSP-430

2.14.  Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems kultūros ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-431

2.15.  Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T-291 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-437

2.16.  Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, ir savivaldybės valdomų įmonių atlyginimo už viešąsias ir administracines paslaugas dydžių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-444

2.17.  Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. Tarybos sprendimo projektas TSP-425

2.18.  Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-432

2.19.  Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šiaulių mieste“. Tarybos sprendimo projektas TSP-440

2.20.  Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Viešųjų ir administracinių paslaugų (miesto tvarkymo, infrastruktūros priežiūros, avarinių ir ekstremalių situacijų šalinimo bei civilinės saugos) kokybės gerinimas Šiaulių miesto savivaldybėje (II etapas)“. Tarybos sprendimo projektas TSP-441

2.21.  Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų 2019 metų sąrašo patvirtinimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-424

2.22.  Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-428

2.23.  Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo. Tarybos sprendimo projektas TSP-427

2.24.  Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo. Tarybos sprendimo projektas TSP-433

2.25.  Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų ir Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“ reorganizavimo. Tarybos sprendimo projektas  TSP-435

2.26.  Dėl Šaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-434

2.27.  Dėl Šaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-307 „Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-436

2.28.  Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-331 ,,Dėl kultūros ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-438

2.29.  Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-439 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

Į pradžią