Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-66 2020-03-06
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ IR <br> ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ REORGANIZAVIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ IR

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ REORGANIZAVIMO

 

2020 m. kovo 5 d. Nr. T-66

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 ir 2.101 straipsniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 51 ir 57 straipsniais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 5 ir 6 dalimis, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo  4 straipsnio 3 dalies 4 punktu ir 14 straipsniu, Šiaulių miesto  savivaldybės  taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių lopšelis-darželis „Saulutė“ būtų reorganizuotas ir prijungtas prie Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“.

2. Pritarti Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ reorganizavimo sąlygų aprašui (pridedama).

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-66 - DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ IR ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ REORGANIZAVIMO (PRIEDAS)
Į pradžią