Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-66 2020-03-06
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PRITARTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2020 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-66

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ IR ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ reorganizavimo tvarką.

 

II SKYRIUS

REORGANIZUOJAMAS JURIDINIS ASMUO

 

2. Pavadinimas – Šiaulių lopšelis-darželis „Saulutė“.

3. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

4. Buveinė: Vytauto g. 57, LT-77147 Šiauliai.

5. Kodas – 190525479.

6. Lopšelio-darželio savininkė – Šiaulių miesto savivaldybė. Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

7. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas.

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIME DALYVAUJANTIS JURIDINIS ASMUO

 

8. Pavadinimas – Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“.

9. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

10. Buveinė: Vilniaus g. 123A, LT-76354 Šiauliai.

11. Kodas – 190527487.

12. Lopšelio-darželio savininkė – Šiaulių miesto savivaldybė. Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

13. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas.

 

IV SKYRIUS

REORGANIZAVIMO TIKSLAS, REORGANIZAVIMO BŪDAS.

PO REORGANIZAVIMO VEIKLĄ BAIGIANTYS IR VEIKLĄ TĘSIANTYS

JURIDINIAI ASMENYS

 

14. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą siekiant užtikrinti efektyvų švietimo įstaigų valdymą ir racionalų valstybės ir Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų valdymui ir ugdymo(si) aplinkai išlaikyti, panaudojimą.

15. Reorganizavimo būdas – Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ prijungimas prie Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“.

16. Šiaulių lopšelis-darželis „Saulutė“ po reorganizavimo baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, bet ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 31 d.

17. Po reorganizavimo veiklą tęsia Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“ ir jam pereina visos reorganizuotos Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ teisės ir pareigos.

18. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“ vykdys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas lietuvių kalba.

19. Po reorganizavimo Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“ ugdymo procesą organizuos patalpose, esančiose Vilniaus g. 123A ir Vytauto g. 57, Šiauliuose.

 

V SKYRIUS

REORGANIZAVIMO PAGRINDIMAS

 

20. Reorganizavimas grindžiamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 ir 2.101 straipsniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 51 ir 57 straipsniais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 5 ir 6 dalimis, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu ir 14 straipsniu.

 

VI SKYRIUS

REORGANIZUOJAMO JURIDINIO ASMENS TAPIMAS JURIDINIU ASMENIU, TĘSIANČIU VEIKLĄ PO REORGANIZAVIMO, IR REORGANIZUOTO JURIDINIO ASMENS TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMO TVARKA

 

21. Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė.

22. Šiaulių lopšelis-darželis „Saulutė“ reorganizuojamas prijungiant jį prie Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“.

23. Šiaulių  lopšelio-darželio „Saulutė“  reorganizavimas  baigiamas  2020 m. rugpjūčio 31 d. Nuo šios datos Šiaulių lopšeliui-darželiui „Drugelis“ pereina visos reorganizuoto Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ teisės ir pareigos (pagal civilines, darbo sutartis, sutartis su tėvais).

24. Asmenų, su kuriais darbo sutartys sudarytos Šiaulių lopšelyje-darželyje „Saulutė“, darbo teisiniai santykiai tęsiasi toliau. Darbo sutartys dėl darbovietės struktūrinių pasikeitimų ar kitų Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytų priežasčių gali būti nutraukiamos tik šiame kodekse numatytais pagrindais.

25. Teisės perimamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais ir teisės aktais.

 

VII SKYRIUS

JURIDINIO ASMENS VALDYMO IR KITIEMS ORGANAMS,

ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAMS SUTEIKIAMOS PAPILDOMOS TEISĖS

 

26. Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ l. e. p. direktorius įgaliojamas ir įpareigojamas pateikti Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ reorganizavimo sąlygų aprašą Juridinių asmenų registrui kitą dieną po viešo jų paskelbimo, o visus būtinus dokumentus Juridinių asmenų registrui iki Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ reorganizavimo pabaigos.

27. Po Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ reorganizavimo pabaigos Juridinių asmenų registrui visus dokumentus pateikia Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorius.

28. Reorganizavimo sąlygas įgyvendina ir reorganizavimo procedūras atlieka Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta reorganizavimo komisija.

29. Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ l. e. p. direktorius ir Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorius įpareigojami iki 2020 m. kovo 10 d. (imtinai) informuoti visus kreditorius raštu apie įstaigų reorganizavimą ir reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą.

30. Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriai įpareigojami raštu pranešti kiekvieno vaiko vienam iš tėvų (globėjų) apie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos priimtą sprendimą dėl švietimo įstaigos reorganizavimo  ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos.

31. Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ l. e. p. direktorius teisės aktų nustatyta tvarka įspėja įstaigos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, apie galimą darbuotojų perkėlimą ar darbo sutarties nutraukimą.

32. Šiaulių miesto savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka įspėja Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ l. e. p. direktorę Ritą Daubarienę apie darbo sutarties nutraukimą 2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

VIII SKYRIUS

JURIDINIO ASMENS TURTO ĮVERTINIMAS IR INVENTORIZAVIMAS,

APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ

PERĖMIMO SAUGOTI TVARKA

 

33. Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ turtas turi būti inventorizuotas iki 2020 m. gegužės 15 d. Inventorizuoto turto sąrašas iki 2020 m. gegužės 25 turi būti pateiktas Šiaulių miesto savivaldybės Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Turto valdymo poskyriui. Šiaulių miesto savivaldybei Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ turtas turi būti perduotas iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

34. Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ turtas iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. perdavimo aktu turi būti perduotas Šiaulių lopšeliui-darželiui „Drugelis“.

35. Valstybinės mokesčių inspekcijos, Socialinio draudimo fondo valdybos ir kitų kreditorių įpareigojimai perduodami Šiaulių lopšeliui-darželiui „Drugelis“.

36. Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ dokumentacija perdavimo aktu perduodama Šiaulių lopšeliui-darželiui „Drugelis“.

 

IX SKYRIUS

PO REORGANIZAVIMO VEIKLĄ TĘSIANČIO JURIDINIO ASMENS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

37. Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ veiklos uždaviniai:

37.1. užtikrinti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymą;

37.2. puoselėti vaiko intelektualines, tautines, emocijų, valios, fizines galias, lemiančias asmenybės raidą ir socializacijos sėkmę;

37.3. ugdyti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ugdytinio įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę;

37.4. teikti vaikams švietimo pagalbą;

37.5. padėti vaikui suvokti bendrąsias žmogaus vertybes;

37.6. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.

38. Vykdydamas jam pavestus uždavinius, Šaulių lopšelis-darželis „Drugelis“:

38.1. organizuoja ugdymą pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programas, individualizuoja ugdymo turinį, atsižvelgdamas į vietos ir lopšelio-darželio bendruomenės reikmes ir ugdytinių poreikius;

38.2. rengia neformaliojo švietimo ugdymo(si) programas;

38.3. sudaro ugdymo sutartis ir vykdo jose sutartus įsipareigojimus;

38.4. sudaro sąlygas vaikų kultūros plėtrai, perduoda tautos tradicijas, papročius, kalbą;

38.5. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą;

38.6. atlieka vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, organizuoja vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

38.7. kuria lopšelį-darželį, kaip vietos bendruomenės edukacinį kultūros židinį;

38.8. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) (toliau – tėvai) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (būrelius, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

38.9. bendradarbiauja su visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis sudarant sąlygas lopšelyje-darželyje organizuoti vaikų sveikatos priežiūrą;

38.10. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją;

38.11. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;

38.12. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais teisės aktais;

38.13. organizuoja vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje;

38.14. viešai skelbia informaciją apie lopšelio-darželio veiklą;

38.15. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriai reorganizacijos metu užtikrina nepertraukiamą uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, biudžetinių įstaigų nuostatuose ir kituose teisės aktuose, vykdymą.

 

__________________________________

 

Į pradžią