Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-58 2020-03-06
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
LIETUVOS RESPUBLIKA

PATVIRTINTA

Šiaulių  miesto savivaldybės tarybos

2020 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-58

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (toliau – Įstatymas) ir nustato Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų (toliau – įstaigų vadovai) darbo apmokėjimo sąlygų ir dydžių, priemokų, premijų, materialinių pašalpų, pareigybių lygių ir grupių nustatymo, taip pat kasmetinio veiklos vertinimo tvarką. Tai, kas nenumatyta Apraše, sprendžiama taip, kaip nustatyta Įstatyme.

 

II SKYRIUS

ĮSTAIGŲ GRUPĖS IR PAREIGYBĖS

 

2. Biudžetinės įstaigos skirstomos į grupes (išskyrus mokyklas):

2.1. I grupė – kai pareigybių sąraše nustatytas darbuotojų pareigybių skaičius yra 201 ir daugiau darbuotojų;

2.2. II grupė – kai pareigybių sąraše nustatytas darbuotojų pareigybių skaičius yra nuo 51 iki 200 darbuotojų;

2.3. III grupė – kai pareigybių sąraše nustatytas darbuotojų pareigybių skaičius yra 50 ir mažiau darbuotojų.

3. Įstaigų vadovų pareigybės priskiriamos biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, kurių pareigybės priskiriamos A (A1ar A2) lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, grupei.

4. A lygio pareigybėms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas:

4.1. A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. A2 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

5. Įstaigų vadovų pareigybių aprašymus tvirtina Šiaulių miesto savivaldybės meras (toliau – Savivaldybės meras) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodiką.

6. Įstaigos vadovo pareigybės aprašyme nurodoma:

6.1. pareigybės grupė;

6.2. pareigybės pavadinimas;

6.3. konkretus pareigybės lygis;

6.4. specialieji reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, darbo patirtis, profesinė kvalifikacija);

6.5. pareigybei priskirtos funkcijos.

 

 

 

III SKYRIUS

DARBO UŽMOKESTIS IR MATERIALINĖS PAŠALPOS

 

7. Įstaigų vadovų darbo užmokestį sudaro:

7.1. pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis, jeigu Įstatymo nustatyta tvarka kintamoji dalis nenustatyta);

7.2. priemokos;

7.3. premijos.

8. Įstaigų vadovų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui, kuris nustatomas Lietuvos Respublikos Seimo. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio.

            9. Savivaldybės meras sudaro komisiją įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviajai ir kintamajai daliai nustatyti ir kasmetinei veiklai vertinti (toliau – Komisija). Komisija veikia pagal Savivaldybės mero potvarkiu patvirtintą veiklos reglamentą. Komisijos sprendimai Savivaldybės merui yra rekomendacinio pobūdžio.

10. Įstaigų vadovų (išskyrus mokyklų vadovų) pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymas:

10.1. įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų dydžius nustato Savivaldybės meras pagal Įstatymo 1 priedą, atsižvelgdamas į pareigybių sąraše nustatytą darbuotojų pareigybių skaičių ir vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir (ar) jų padaliniams, ir kitus Apraše nustatytus kriterijus;

10.2. įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai gali būti didinami, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

10.2.1. įvairiapusiška įstaigos veikla (tarptautinių ar šalies renginių organizavimas, paslaugų teikimas bendruomenei ir kt.) – 0,25 koeficiento;

10.2.2. dalyvavimas projektinėse veiklose (papildomas finansavimo šaltinių pritraukimas) – 0,25 koeficiento;

10.2.3. bent vienos iš Europos Sąjungos kalbų mokėjimas ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (papildomi gebėjimai, nenustatyti pareigybės aprašyme) – 0,25 koeficiento;

10.2.4. gebėjimas pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus ir (arba) ne mažiau kaip 5 procentai darbuotojų įgijo aukštesnę kvalifikaciją ar dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose – 0,25 koeficiento;

10.3. įstaigos vadovo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo:

10.3.1. pasikeitus vadovaujamojo darbo patirčiai;

10.3.2. pasikeitus biudžetinės įstaigos pareigybių sąraše nustatytam darbuotojų pareigybių skaičiui;

10.3.3. nustačius, kad įstaigos vadovo pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio biudžetinės įstaigos darbuotojų 4 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius;

10.4. įstaigos vadovas motyvuotą prašymą dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento pakeitimo pagal Aprašo 10.3 papunktyje nurodytus atvejus teikia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) skyriui, kuruojančiam biudžetinę įstaigą. Kuruojančio skyriaus vedėjas derina prašymą ir teikia Savivaldybės merui;

10.5. įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų pakeitimą pagal Aprašo 10.1 ir  10.2 papunkčiuose nurodytą tvarką Komisija vertina vieną kartą per metus per kasmetinį vadovų veiklos vertinimą arba esant poreikiui. Komisija teikia siūlymą Savivaldybės merui.

11. Mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymas:

11.1. mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų dydžius nustato Savivaldybės meras pagal Įstatymo 5 priedą, atsižvelgdamas į mokykloje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą;

11.2. mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo privalo būti didinami:

11.2.1. jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, išskyrus Aprašo 11.2.3 ir 11.2.4 papunkčiuose nurodytas mokyklas, ugdoma (mokoma) 10 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokyklos vadovo pastoviosios dalies koeficientas didinamas 10 procentų;

11.2.2. jeigu mokykloje ugdoma (mokoma) 10 ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, mokyklos vadovo pastoviosios dalies koeficientas didinamas 10 procentų dvejus metus nuo mokinio mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas pradžios Lietuvos Respublikoje;

11.2.3. mokyklų, skirtų mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, vadovams pastoviosios dalies koeficientas didinamas 15 procentų;

11.2.4. mokyklų, skirtų mokiniams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vadovams pastoviosios dalies koeficientas  didinamas 15 procentų;

11.3. mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo masto gali būti didinami, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

11.3.1. įvairiapusiška įstaigos veikla (tarptautinių ar šalies renginių organizavimas, paslaugų teikimas bendruomenei ir kt.) – 5 procentais;

11.3.2. dalyvavimas projektinėse veiklose (papildomas finansavimo šaltinių pritraukimas) – 5 procentais;

11.3.3. mokykla užtikrina sisteminę mokymosi pagalbą kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga, – 5  procentais;

11.3.4. per metus atestuota ne mažiau kaip 5 proc. mokyklos mokytojų – 5 procentais;

11.3.5. bendrojo ugdymo mokykla vykdo užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų formaliojo švietimo arba formalųjį švietimą papildančias neformaliojo švietimo, arba savitos pedagoginės sistemos (Valdorfo, M. Montessori, Š. Suzuki ir kt.), arba specializuoto ugdymo krypties programas, organizuoja nuotolinį mokymą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro pritarimu – 5 procentais;

11.4. jeigu mokyklos vadovo veikla atitinka du ir daugiau Aprašo 11.2 ir 11.3 papunkčiuose nustatytus kriterijus, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais;

11.5. mokyklos vadovo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo:

11.5.1. pasikeitus mokinių skaičiui;

11.5.2. pasikeitus pedagoginio darbo stažui;

11.5.3. pasikeitus veiklos sudėtingumo mastui;

11.5.4. nustačius, kad mokyklos vadovo pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio mokyklos darbuotojų 4 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius;

11.6. mokyklos vadovas motyvuotą prašymą dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento pakeitimo pagal Aprašo 11.5 papunktyje nurodytus atvejus teikia Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriui. Švietimo skyriaus vedėjas derina prašymą ir teikia Savivaldybės merui;

11.7. mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų pakeitimą pagal Aprašo 11.1, 11.2 ir 11.3 papunkčiuose nurodytą tvarką Komisija vertina vieną kartą per metus per kasmetinį vadovų veiklos vertinimą arba esant poreikiui. Komisija teikia siūlymą Savivaldybės merui.

12. Įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies didinimas:

12.1. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų įstaigų vadovams, kurių pareigybių aprašyme nustatytas reikalavimas turėti A1 lygį;

12.2. nustatant pareiginės algos pastoviąją dalį, papildomai įvertinamas įstaigos vadovo, kaip savivaldybės kultūros ir meno įstaigos aukščiausiojo profesinio meninio lygio kultūros ir meno darbuotojo, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu įgytas pripažinimas, kaip trenerio ar darbuotojo turima aukšta kvalifikacinė kategorija, nustatyta pagal tam tikrai darbuotojų grupei keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Šiais atvejais įstaigos vadovui nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas iki 100 procentų;

12.3. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento padidinimas Aprašo 12.1 ir 12.2 papunkčiuose nustatytais pagrindais negali viršyti 100 procentų Įstatymo 1 ir 5 prieduose nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydžio.

12.4. įstaigos vadovo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą nustato Savivaldybės meras pagal Įstatymą ir Aprašą.

13. Pareiginės algos kintamoji dalis:

13.1. įstaigų vadovų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius bei gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas išskyrus Aprašo 13.3 papunktyje nurodytąjį atvejį;

13.2. įstaigų vadovų pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą ir Komisijos siūlymą, o švietimo įstaigų vadovų – atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, mokyklos tarybos ar švietimo pagalbos įstaigos savivaldos institucijos sprendimą ir Komisijos siūlymą, nustatoma iki kito biudžetinės įstaigos vadovo kasmetinio veiklos vertinimo (nuo pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio, įskaitant ir pareiginės algos pastoviąją dalį, padidintą pagal Aprašo 12.1 ir 12.2 papunkčius):

13.2.1.  jei įstaigos vadovo veikla įvertinta labai gerai – 20 ar 40 procentų (žr. Aprašo 22 punktą);

13.2.2. jei įstaigos vadovo veikla įvertinta gerai – 10 procentų;

13.3. įstaigos vadovo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, taip pat vadovui grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, atsižvelgiant į vadovo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki to vadovo kito kasmetinio veiklos vertinimo;

13.4. konkrečius įstaigų vadovų pareiginės algos kintamosios dalies procentinius dydžius nustato Savivaldybės meras.

14. Priemokos:

14.1. už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas, atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, bet neviršijama nustatyta darbo laiko trukmė, ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą, gali būti skiriama iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoka;

14.2. už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo funkcijas, ar už papildomų pareigų ar užduočių atlikimą, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu pavaduojančiam asmeniui, nustatoma iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoka;

14.3. priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio;

14.4. konkretų priemokos dydį, nurodydamas, už ką skiriama, nustato Savivaldybės meras.

15. Premijos:

15.1. biudžetinių įstaigų vadovams gali būti skiriamos premijos, neviršijant biudžetinės įstaigos darbo užmokesčiui skirtų lėšų, ne daugiau kaip vieną kartą per metus Savivaldybės mero potvarkiu (nuo pareiginės algos pastoviosios dalies):

15.1.1. atlikus vienkartines biudžetinės įstaigos veiklai ypač svarbias užduotis – iki 50 procentų;

15.1.2. labai gerai įvertinus biudžetinės įstaigos vadovo veiklą – iki 100 procentų;

15.1.3 įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva nutraukus darbo sutartį – iki 100 procentų;

15.2. premijos negali viršyti įstaigos vadovui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio;

15.3. premija negali būti skiriama įstaigos vadovui, per paskutinius 12 mėnesių padariusiam darbo pareigų pažeidimą;

15.4. konkretų premijos dydį, nurodydamas už ką skiriama, nustato Savivaldybės meras.

16. Materialinės pašalpos gali būti skiriamos:

16.1. įstaigų vadovams, kurių materialinė būklė tapo sunki:

16.1.1 dėl jų pačių ligos, artimųjų giminaičių, sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, jo tėvų, vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ir rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas biudžetinės įstaigos vadovas, ligos, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra pateiktas įstaigos  vadovo rašytinis prašymas ir atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa;

16.1.2. artimųjų giminaičių, sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, jo tėvų, vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ir rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas biudžetinės įstaigos vadovas, mirties atveju skiriama iki 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa;

16.2. mirus įstaigos vadovui, jo šeimos nariams, išmokama iki 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai;

16.3. materialinę pašalpą įstaigų vadovams ar jų šeimos nariams skiria Savivaldybės meras;

16.4. materialinės pašalpos įstaigų vadovams ar šeimos nariams mokamos iš biudžetinei įstaigai skirtų lėšų.

 

IV SKYRIUS

ĮSTAIGŲ VADOVŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS

 

17. Įstaigų vadovų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti įstaigų vadovų praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus, jų įvertinimo rodiklius ir gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

18. Savivaldybės meras įvertina įstaigų vadovų praėjusių metų veiklą pagal jiems nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos skyriaus, kuruojančio savivaldybės biudžetinę įstaigą, pateiktus siūlymus, vadovaudamasis Įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar atitinkamo ministro, nurodyto Įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje, nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras įstaigų vadovams nustato metines užduotis, susijusias su biudžetinių įstaigų metinio veiklos plano priemonėmis arba su metinio veiklos plano priemonėmis, biudžetinės įstaigos vidaus administravimu ir veiklos efektyvumo didinimu, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.

19. Įstaigos vadovas vertinimo išvadą (metų veiklos ataskaitą) pateikia Savivaldybės administracijos skyriui, kuruojančiam savivaldybės biudžetinę įstaigą. Įstaigą kuruojančio  skyriaus vedėjas teikia siūlymą Komisijai dėl įstaigos vadovo vertinimo pagal Aprašo 22 punktą.

20. Įstaigos vadovo praėjusių metų veikla gali būti vertinama labai gerai, gerai, patenkinamai ir nepatenkinamai.

            21. Komisija, įvertinusi įstaigos vadovo veiklą, teikia siūlymą Savivaldybės merui dėl įstaigos vadovo veiklos įvertinimo. Sprendimą dėl įstaigų vadovų praėjusių kalendorinių metų veiklos įvertinimo, kintamosios dalies dydžio nustatymo ir premijos skyrimo priima Savivaldybės meras.

            22. Įvertinus praėjusių kalendorinių metų įstaigos vadovo veiklą labai gerai, nustatoma 20 arba 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis ir gali būti skiriama iki 100 procentų premija, atsižvelgiant į įstaigai darbo užmokesčiui skirtas lėšas. Kintamosios dalies procento dydis nustatomas įvertinus įvykdytų užduočių kiekį, mastą ir svarbą:

22.1. 40 procentų – jei visos planuotos užduotys įvykdytos laiku ir viršyti kai kurie sutartiniai vertinimo rodikliai, atliktos užduotys, orientuotos į įstaigos veiklos pokytį ar proceso tobulinimą, įdiegti kokybės valdymo metodai, puikiai gebama atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

22.2. 20 procentų – jei visos planuotos užduotys įvykdytos laiku ir viršyti kai kurie sutartiniai vertinimo rodikliai, įstaigos veiklos administravimo veikloje pasiekta geresnių rezultatų, pagerinta įstaigos veikla, labai gerai geba atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

23. Kai įstaigos vadovas iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius, gerai geba atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, tačiau užduotys buvo mažesnio masto ir svarbos, ir jo praėjusių kalendorinių metų veikla įvertinta gerai, nustatoma 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

            24. Kai įstaigos vadovas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius ir jo praėjusių kalendorinių metų veikla įvertinama patenkinamai, iki kito biudžetinės įstaigos vadovo kasmetinio veiklos vertinimo kintamoji dalis nenustatoma .

            25. Kai įstaigos vadovas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius ir jo praėjusių kalendorinių metų veikla įvertinama nepatenkinamai, iki kito kasmetinio veiklos vertinimo nustatomas 5 procentais mažesnis pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (tačiau ne mažesnis nei Įstatyme tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį, o mokyklos vadovams – pagal mokykloje ugdomų mokinių skaičių ir pedagoginio darbo stažą, nustatytas minimalus koeficientas). Su biudžetinės įstaigos vadovu, išskyrus mokyklos vadovą, galima sudaryti rezultatų gerinimo planą, kurio vykdymas įvertinamas ne anksčiau kaip po 2 mėnesių. Rezultatų gerinimo planą įvertinus nepatenkinamai, su biudžetinės įstaigos vadovu (išskyrus mokyklos vadovą) gali būti nutraukiama darbo sutartis. Mokyklų vadovai rengia švietimo įstaigos veiklos kokybės gerinimo planą vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

26. Paskirtas kintamosios dalies dydis įstaigos vadovui mokamas iki kito biudžetinės įstaigos vadovo kasmetinio veiklos vertinimo.

27. Įstaigos vadovas priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę skųsti darbo ginčams nagrinėti nustatyta tvarka.

 

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Įstaigų vadovų, dirbančių papildomą darbą, darbo užmokestis nustatomas Įstatymo nustatyta tvarka.

29. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas, panaikinamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

30. Prieš nustatant ar keičiant Aprašą, vykdomos vadovo informavimo  procedūros Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

_____________________

 

Į pradžią