Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-319 2020-03-10
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                            PATVIRTINTA                                        

                                                                                            Šiaulių miesto savivaldybės  

                                                                                            administracijos direktoriaus

        2020 m. _________ d. įsakymu Nr. A-

 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas (toliau – Aprašas) nustato Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. A1-493 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.1.5 papunkčio priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) finansavimo, jos įgyvendinimo ir kontrolės tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-86 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“.  

3. Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

4. Priemonės įgyvendinimą organizuoja ir administruoja Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus sprendimu paskirtas atsakingas (-i) valstybės tarnautojas (-ai) ar darbuotojas (-ai) (toliau kartu - atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas). Savivaldybės teritorijos ribų suskirstymas, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą, apibrėžtas Šiaulių miesto savivaldybės mero 2020 m. vasario 21 d. potvarkiu Nr. M-10 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaitijų ribų aprašo“. Vadovaujantis potvarkiu, Šiaulių miesto savivaldybės teritoriją riboja seniūnijoms nepriskirta teritorija, kurią sudaro 38 seniūnaitijos: Gubernijos, Spindulio g., V. Kudirkos g., Parko, Talkšos, Centro, Aušros tak., Rūdės g., Šimšės, Zoknių, Bulvaro, Klevų g., Kuršėnkelio, Stoties, Kražių g., Draugystės pr., Žaliūkių g., Ragainės g., Pabalių, Jono Jablonskio g., Aukštabalio g., J. Sondeckio g., Gardino g., Dainų g., Bokšto, Lieporių g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Gegužių g., Tilžės g., Šventupio, Beržynėlio, Dainų tak., Lyros g., Architektų g., Gytarių g., K. Korsako g., Karaliaučiaus g., Kviečių g. seniūnaitijos ir Medelyno, Rėkyvos seniūnijos. Finansavimą numatoma skirti Savivaldybės aptarnaujamų teritorijų Medelyno, Rėkyvos seniūnijoms ir  Savivaldybės teritorijai, kuriai priskirtos 38 seniūnaitijos. Lėšos nustatytoms teritorijoms Priemonei įgyvendinti skiriamos pagal gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių seniūnijose ir seniūnaitijose.

5. Paraiškas konkursui gali teikti pareiškėjai, vykdantys veiklą Šiaulių miesto teritorijoje:

5.1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;

5.2. kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;

5.3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

6. Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 10 000 eurų (dešimt tūkstančių eurų).

7. Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 1 000 eurų (vienas tūkstantis eurų).

8. Projektų atrankos konkursas (toliau – konkursas) skelbiamas viešai Savivaldybės interneto svetainėje (esant galimybei – ir atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje), skelbime nurodant:

8.1. projektų priėmimo pradžią ir terminą, kuris turėtų būti ne trumpesnis kaip 1 mėnuo nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos;

8.2. adresą, kuriuo turi būti pateiktos paraiškos, ir paraiškų pateikimo formatą;

8.3. atsakingo valstybės tarnautojo ar darbuotojo, teikiančio konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais,  telefono ryšio numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us) ir  laiką pasiteirauti;

8.4. projekto paraiškos formą ir kitą su paraiškos pildymu susijusią informaciją;

8.5. galimus pareiškėjus;

8.6. finansuotinas veiklas;

8.7. dokumentus, kuriuos reikia pateikti (priedai);

8.8. konkursui numatytą skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sumą;

8.10. kitą reikalingą informaciją.

9. Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sutarties (toliau – Projekto įgyvendinimo sutartis) (parengtos pagal Aprašo 3 priedo formą) su projektą (-us) vykdyti atrinkta (-omis) organizacija (-omis) (toliau – Projekto vykdytojas) pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 18 d.

10. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Jungtinių Tautų bendrojoje klimato kaitos konvencijoje, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutarime Nr. XIII-1484 „Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakyme Nr. 4-207 „Dėl Socialinio verslo koncepcijos patvirtinimo“ vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI VEIKLOS IR FINANSAVIMO PRIORITETAI

 

11. Tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius:

11.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

11.2. veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

11.3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);

11.4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė organizacija, nevyriausybinė organizacija, religinė bendruomenė ar bendrija;

11.5. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

12. Vertinant projektus, papildomi balai skiriami, jeigu:

12.1. projektą pateikė bendruomeninė organizacija;

12.2. bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. su kita nevyriausybine organizacija, religine bendruomene, bendrija ar kita pelno nesiekiančia organizacija;

12.3. bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, kuris veikia kitos seniūnijos ar kitos savivaldybės teritorijoje;

12.4. į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai;

12.5. į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti socialinę atskirtį patiriantys asmenys;

12.6. įgyvendinant projektą vykdomos veiklos, numatytos Aprašo 11.1–11.4 punktuose;

12.7. į projekto veiklų įgyvendinimą įtrauktas jaunimas;

12.8. pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, naudoja kovos su klimato kaita priemones.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

13. Projektai aprašomi užpildant paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

14. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

15. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, jos negalima taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

16. Paraiškoje paprastai nurodoma:

16.1. informacija apie pareiškėją (pareiškėjo teisinė forma, juridinio asmens kodas, narių skaičius, pareiškėjo vadovas, kontaktinis asmuo / projekto vadovas, banko, kitos kredito ar mokėjimo įstaigos sąskaitos numeris, banko pavadinimas, organizacijos patirtis įgyvendinant projektus, finansuojamus iš valstybės biudžeto (išvardyti per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo vykdytus projektus, nurodant finansavimo šaltinį, skirtą sumą, projekto pavadinimą ir projektų vykdymo metus);

16.2. informacija apie projektą (projekto pavadinimas, projektui įgyvendinti prašoma suma (eurais), projekto įgyvendinimo trukmė, projekto vykdymo vieta, projekto partneriai, jei pareiškėjas juos turi, jų kontaktiniai duomenys);

16.3. projekto aprašymas (esamos padėties aprašymas, projekto tikslas ir uždaviniai, trumpas projekto aprašymas, tikslinė projekto grupė ir projekto dalyviai, projekto atitiktis išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintoms prioritetinėms finansuotinoms veikloms, atitiktis kriterijams, už kuriuos skiriami papildomi balai, laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą);

16.4. projekto veiklų įgyvendinimo planas, kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, vieta, aprašymas (veiklos metodai, planuojamas dalyvių / savanorių skaičius), kokybiniai ir kiekybiniai vertinimo kriterijai);

16.5. bendra projekto įgyvendinimo sąmata (toliau – sąmata), kurioje pagal kiekvieną projekto planuojamą veiklą nurodomi lėšų šaltiniai ir kiek lėšų prašoma iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija) skirtų valstybės biudžeto asignavimų;

16.6. projekto sklaida ir viešinimas;

16.7. projekto veiklų tęstinumas;

16.8. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai įgyvendinti planuojamą projektą bei kiti projekto įgyvendinimą užtikrinsiantys ištekliai;

16.9. pridedamų dokumentų sąrašas.

17. Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų), kopijas patvirtintas tikrumo žyma ir pareiškėjo antspaudu (jeigu pareiškėjas antspaudą privalo turėti):

17.1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;

17.2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui (jei juridinis asmuo veikia trupiau nei metus, pareiškėjas, teikdamas paraišką, prideda laisvos formos ataskaitą apie faktinę veiklą nuo įsteigimo datos);

17.3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);

17.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

17.5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – visų bendradarbiavimo susitarimo (-ų) / sutarties (-ių);

17.6. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymo);

17.7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

18. Dokumentus, nurodytus Aprašo 17.1 ir 17.2 (jeigu dokumentai nepateikti Juridinių asmenų registrui), 17.3 papunkčiuose, pateikti privaloma. Dokumentus, nurodytus Aprašo 17.4, 17.5 papunkčiuose, privaloma pateikti, jeigu projektas atitinka šiuose papunkčiuose nustatytas sąlygas. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu paskirtas atsakingas (-i) valstybės tarnautojas (-ai) ar darbuotojas (-ai), neprivalo prašyti pateikti Aprašo 17.6 papunktyje nurodytų dokumentų, pareiškėjų prašydamas (-i) pateikti dokumentus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi, kurioje nustatyta, kokių dokumentų ir informacijos, reikalingų sprendimams priimti, galima reikalauti.

19. Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais. Jas pagal kompetenciją teikia Savivaldybės administracijos nevyriausybinių organizacijų koordinatorius, kurio (-ių) telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas skelbiami konkurso skelbime. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo dienos.

20. Pareiškėjai pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) užpildytą paraišką Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikia Savivaldybės administracijai.

 

IV SKYRIUS

IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS VEIKLA ĮGYVENDINANT PRIEMONĘ

 

21. Išplėstinė seniūnaičių sueiga, organizuodama savo darbą ir priimdama sprendimus, vadovaujasi Savivaldybės, dalyvaujančios įgyvendinant Priemonę, seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatais, šiuo Aprašu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679).

22. Išplėstinė seniūnaičių sueiga ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės, dalyvaujančios įgyvendinant Priemonę, administracijos direktoriaus sprendimo, kuriuo patvirtinamas Savivaldybės tvarkos aprašas, priėmimo dienos priima sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo ir jį įformina protokolu.  

23. Išplėstinė seniūnaičių sueiga per 5 darbo dienas po įvykusios sueigos protokolinį sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo pateikia nevyriausybinių organizacijų koordinatoriui, Rėkyvos ir Medelyno seniūnams. Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius, Rėkyvos ir Medelyno seniūnai viešai paskelbia Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų sąrašą Savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos interneto svetainėje (esant galimybei). Kartu su prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų sąrašu skelbiamas konsultuojančio atsakingo valstybės tarnautojo ar darbuotojo telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas pagal Aprašo 19 punkto reikalavimus, paraiškų pateikimo terminas ir Savivaldybės tvarkos aprašas.

24. Prieš gaudami bet kokią su Priemonės įgyvendinimu susijusią informaciją, išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus viešai neskelbti ir neplatinti su projektų vertinimu susijusios informacijos (Aprašo 4 priedas), taip pat nešališkumo deklaracijas (Aprašo 6 priedas) dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo. Nepasirašius šiame punkte nurodytų dokumentų, draudžiama dalyvauti išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžiuose, svarstant klausimus dėl pateiktų projektų vertinimo ir atrankos, teikti šiame punkte nurodytų dokumentų nepasirašiusiems seniūnaičių sueigos nariams bet kokią su Priemonės įgyvendinimu susijusią informaciją. Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys privalo nusišalinti nuo paraiškos vertinimo ir balsavimo, jei jis turi svarstyti organizacijos, kurios vadovas, kolegialaus valdymo organo narys ir (arba) darbuotojas jis yra, paraišką. Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys taip pat turi nusišalinti nuo paraiškos vertinimo ir balsavimo, jeigu turi svarstyti paraišką organizacijos, kurios vadovas, kolegialaus valdymo organo narys ir (arba) darbuotojas yra asmuo, su kuriuo jis yra susijęs artimos giminystės, svainystės, santuokos, globos ar rūpybos ryšiais. Jeigu išplėstinės seniūnaičių sueigos narys nenusišalina, išplėstinė seniūnaičių sueiga priima sprendimą dėl jo nušalinimo. Išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžiuose, kuriuose vertinami ir svarstomi pateikti projektai Priemonei įgyvendinti, stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos ir (arba) nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovai, kiti suinteresuoti asmenys, kurie taip pat pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus (Aprašo 7 priedas).

25. Išplėstinė seniūnaičių sueiga, vadovaudamasi rekomenduojama Vertinimo anketos pavyzdine forma (Aprašo 2 priedas), įvertina paraiškas ir atrenka tą paraišką (-as), kurioje (-iose) planuojamos veiklos labiausiai atitinka bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus.

26. Lėšos skiriamos tam (tiems) projektui (-ams), kuris (-ie) surinko daugiausia išplėstinės seniūnaičių sueigos narių balų ir kuriems užteko Savivaldybės skirtų lėšų Priemonei įgyvendinti.

27. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai dėl atrinktos (-ų) labiausiai atitinkančios (‑ių) bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus paraiškos (‑ų), įforminamos protokolu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po įvykusio posėdžio pateikiami Savivaldybės administracijai. Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos priima sprendimą dėl atrinkto (-ų) labiausiai atitinkančio (-ių) bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus projekto (-ų) finansavimo.

28. Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius per 3 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl atrinkto (-ų) labiausiai socialinius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius ir interesus atitinkančio (-čių) projekto (-ų) finansavimo priėmimo dienos paskelbia informaciją apie laimėtoją (-us) (organizacijos pavadinimas, projekto pavadinimas, projektui finansuoti skirta suma) Savivaldybės interneto svetainėje (esant galimybei – ir atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje).

29. Su Projektų vykdytojais, kurių paraiškose nurodytos veiklos, išplėstinės seniūnaičių sueigos nuomone, labiausiai atitinka socialinius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius bei interesus ir kurių projektams skirtas finansavimas, Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos pasirašo Projektų įgyvendinimo sutartis.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

30. Savivaldybės administracijoje užregistruoti vokai su paraiškomis arba Savivaldybės administracijos nurodytu elektroniniu paštu siunčiamos skenuotos paraiškos perduodami nevyriausybinių organizacijų koordinatoriui, kuris per 5 darbo dienas nuo nustatytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos įvertina, ar:

30.1. paraiškos pateiktos iki skelbime nurodytos datos;

30.2. paraišką pateikė pareiškėjas, atitinkantis Aprašo 5 punkte nustatytus reikalavimus;

30.3. prie paraiškos pateikti visi prašomi dokumentai;

30.4. pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais kalendoriniais metais iš Savivaldybės ar valstybės biudžeto konkurso būdu gautas lėšas ir (arba) gautas lėšas panaudojo tikslingai. Projekto vykdytojo atsiskaitymas iš Savivaldybės biudžeto vertinamas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso nuostatų, patvirtintų Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A-523 (pakeitimai Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. A-167), atliekant projektų vykdymo stebėseną;

30.5. pareiškėjui nėra panaikintas paramos gavėjo statusas (esant galimybei);

30.6. paraiška atitinka Aprašo 1318 punktų reikalavimus.

31. Formaliųjų kriterijų vertinimas atliekamas pildant paraiškos atitikties vertinimo formą (Aprašo 8 priedas). Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius, vertindamas projektų atitiktį Aprašo 30.1–30.6 papunkčiuose nurodytiems kriterijams, turi teisę konsultuotis su išplėstine seniūnaičių sueiga. Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Savivaldybės tvarkos apraše nurodyti privalomi pateikti dokumentai, nevyriausybinių organizacijų koordinatorius kreipiasi į pareiškėją, nurodydamas jam pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos.

32. Jei vertinant kyla neaiškumų, trūksta dokumentų, informacijos, galinčios turėti įtakos projektų vertinimui,  nurodo jam pateikti privalomus ar kitus papildomus dokumentus, patvirtinančius arba patikslinančius paraiškoje pateiktą informaciją.

33. Paraiškos atmetamos, projektai nevertinami ir lėšos jiems neskiriamos, jeigu:

33.1. pareiškėjui per nustatytą terminą nepateikė privalomų dokumentų ir (ar) nepateikė paaiškinimų, patikslinimų pagal Aprašo 32 punkto reikalavimus;

33.2. paraiškos neatitinka 30.1–30.6 papunkčiuose nurodytų kriterijų.

34. Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskutinės formaliųjų kriterijų įvertinimo dienos perduoda paraiškas išplėstinei seniūnaičių sueigai.

35. Jeigu vertinant gautą paraišką ir dokumentus kyla neaiškumų, trūksta informacijos, galinčios turėti įtakos vertinant projektą, išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas apie tai informuoja nevyriausybinių organizacijų koordinatorių, kuris privalo raštu paprašyti pareiškėją paaiškinti ar patikslinti pateiktą informaciją per 3 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos.

36. Vertintinus projektus išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams paskirsto išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip 2 išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai. Jeigu vieną projektą vertino 2 išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai ir jų vertinimas skiriasi daugiau kaip 20 balų ir (arba) vienas iš išplėstinės seniūnaičių sueigos narių nusprendė skirti finansavimą, o kitas neskirti, taip pat jeigu 2 išplėstinės seniūnaičių sueigos narių projektui įgyvendinti siūloma suma skiriasi daugiau nei 25 proc., išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas paskiria trečią išplėstinės seniūnaičių sueigos narį tokiam projektui įvertinti.

37. Jeigu Aprašo 36 punkte nurodytais atvejais projektui įvertinti paskiriamas trečias išplėstinės seniūnaičių sueigos narys, jo siūlymas dėl projekto įvertinimo pateikiamas išplėstinei seniūnaičių sueigai, kuri, įvertinusi trečiojo išplėstinės seniūnaičių sueigos nario, įvertinusio projektą, siūlymus, pritaria arba nepritaria jo skirtam balui ir (arba) šio išplėstinės seniūnaičių sueigos nario išvadai dėl projekto finansavimo ar nefinansavimo.

38. Projektai turi būti įvertinti per 20 kalendorinių dienų nuo projektų perdavimo išplėstinei seniūnaičių sueigai dienos. Išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas, atsižvelgdamas į gautų projektų kiekį ir apimtį, šį  terminą gali sutrumpinti arba pratęsti iki 10 kalendorinių dienų.

39. Išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai, gavę vertinti projektus, juos vertina užpildydami vertinimo anketą (Aprašo 2 priedas) pagal šioje anketoje nurodytus vertinimo kriterijus. Minimalus balų skaičius, kurį turi surinkti pareiškėjas, yra 50. Maksimalus balų skaičius, kurį gali surinkti pareiškėjas, yra 110.

40. Išplėstinė seniūnaičių sueiga įvertina projektus, apskaičiuodama kiekvienam projektui išplėstinės seniūnaičių sueigos narių skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų vidurkį, ir reitinguoja projektus balų mažėjimo tvarka. Lėšos skiriamos tiems projektams, kurie surinko daugiausia balų ir kuriems užteko konkursui įgyvendinti numatytų valstybės biudžeto lėšų.

41. Jeigu projektai pagal turinį ir prioritetą įvertinami vienodai, pirmenybė teikiama projektui, kurio Projekto vykdytojo darbo užmokesčio, įskaitant socialinio draudimo įmokas, patalpų nuomos išlaidos mažesnės arba naudojamos Savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigų patalpos, projekto sklaidos ir viešinimo paslaugoms numatoma naudoti nemokamą socialinę mediją ir jau sukurtus internetinius portalus, daugiau įtraukiama bendruomenės narių, platesni bendradarbiavimo ir bendravimo mastai, ryšiai su kitomis bendruomenės grupėmis,.

42. Išplėstinė seniūnaičių sueiga, priėmusi sprendimą skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų, priima protokolinį sprendimą, kuriame nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos siūlomos finansuoti. Išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolinio sprendimo gavimo dienos, informuoja pareiškėją apie jam siūlomų skirti lėšų dydį, įvardija siūlomas finansuoti priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas, taip pat nurodo patvirtinti, kad pareiškėjas sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant numatytus konkurso tikslus, pagal išplėstinės seniūnaičių sueigos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

43. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkui paštu arba elektroniniu paštu patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso tikslus, atsižvelgdamas į pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą ir veiklų įgyvendinimo planą. Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su išplėstinės seniūnaičių sueigos siūloma skirti suma ir kad išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir veiklų įgyvendinimo plano, laikoma, kad jis nesutinka su išplėstinės seniūnaičių sueigos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su išplėstinės seniūnaičių sueigos priimtu sprendimu siūlyti skirti dalį projektui įgyvendinti pareiškėjo prašomų lėšų ar jei išplėstinė seniūnaičių sueiga nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) projekto veiklų įgyvendinimo planams, projektui lėšų neskiriama ir jis įtraukiamas į nefinansuotinų projektų sąrašą.

44. Gavęs patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su išplėstinės seniūnaičių sueigos siūloma skirti suma ir kad išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso tikslus, numatytus paraiškoje, bei patikslintas sąmatas ir  veiklų įgyvendinimo planus, išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo pareiškėjo patvirtinimo gavimo dienos juos pateikia įvertinti išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams, kurie vertino pirmines paraiškas. Išplėstinė seniūnaičių sueiga patikslintus dokumentus įvertina ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko dokumentų pateikimo išplėstinei seniūnaičių sueigai dienos ir protokoliniu sprendimu pritaria arba nepritaria pareiškėjų patikslintoms sąmatoms ir veiklų įgyvendinimo planams.

45. Pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo išplėstinė seniūnaičių sueiga pateikia nevyriausybinių organizacijų koordinatoriui nedelsdama, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo posėdžio, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo siūlymų pateikimo, protokolo pasirašymo dienos.

46. Pareiškėjui nesudarius Projekto įgyvendinimo sutarties per Aprašo 49.15 papunktyje numatytą terminą, atsisakius dalies lėšų ar toliau vykdyti finansuojamą projektą, nutraukus sudarytą Projekto įgyvendinimo sutartį, išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlymu ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu lėšos eilės tvarka gali būti skirtos įvertintiems projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše. Rezervinis projektų sąrašas skelbiamas viešai. Finansavimas projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše, skiriamas neviršijant nepaskirstytų lėšų sumos. Rezerviniame sąraše esantiems projektams siūlant skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų lėšų, sąmata ir veiklų įgyvendinimo planas tikslinami Aprašo 42–44 punktuose numatyta tvarka. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl lėšų skyrimo priimamas per 5 darbo dienas nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlymo gavimo dienos

47. Jei rezerviniame sąraše projektų nėra, Savivaldybės administracija Aprašo 46 punkte numatytais atvejais lėšas gali paskirstyti, skelbdama naują konkursą Priemonei įgyvendinti. Suderinus su Ministerija raštu, naujo konkurso paraiškų pateikimo terminas gali būti trumpinamas.

 

VI SKYRIUS

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS

 

48. Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas, iki 2 proc. šių lėšų gali skirti Priemonei administruoti, t. y. už Priemonę atsakingo (-ų) valstybės tarnautojo (-ų) ar darbuotojo (-ų) darbo užmokesčiui, įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą, atliekant papildomas funkcijas, susijusias su Priemonės įgyvendinimu.

49. Savivaldybės administracija:

49.1. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo dienos paskirsto lėšas Aprašo 4 punkte nurodytų teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, vienai seniūnijai skirdamas ne mažiau kaip 500 Eur, o likusią dalį – proporcingai pagal jose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių;

49.2. apie sprendimą dėl konkrečioje teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti skiriamas finansavimas, raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos informuoja seniūnijas, o jei nėra seniūnijų, – išplėstines seniūnaičių sueigas;         

49.3. kartu su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu sudaro Valstybės lėšų naudojimo sutartį;

49.4. parengia (patikslina) Savivaldybės tvarkos aprašą ir per 10 darbo dienų nuo jo patvirtinimo pateikia jį Socialinių paslaugų priežiūros departamentui;

49.5. parengia Projekto įgyvendinimo sutarties formą ir jos priedus, projekto įgyvendinimo ataskaitų formas;

49.6. paskiria atsakingus valstybės tarnautojus ar darbuotojus;

49.7. padeda organizuoti išplėstines seniūnaičių sueigas ir užtikrinti išplėstinių seniūnaičių sueigų priimtų sprendimų, įgyvendinamų projektų viešinimą, taip pat dalyvauti vykdant įgyvendinamų projektų stebėseną;

49.8. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Valstybės lėšų naudojimo sutarties pasirašymo paskelbia konkursą Aprašo 8 punkte numatyta tvarka;

49.9. paveda išplėstinėms seniūnaičių sueigoms įgyvendinti Aprašo V skyriaus nuostatas;

49.10. konsultuoja išplėstines seniūnaičių sueigas, pareiškėjus ir Projektų vykdytojus su Priemonės įgyvendinimu susijusiais klausimais, renka paraiškas;

49.11. kiekvieną ketvirtį perveda Projektų vykdytojams lėšas projektui (-ams) įgyvendinti;

49.12. turi teisę tikslinti Priemonės būsimų ketvirčių ir jų straipsnių išlaidų sąmatą, pateikdama Socialinių paslaugų priežiūros departamentui motyvuotą prašymą ir išlaidų sąmatos pakeitimo projektą, vieną kartą per ketvirtį iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 28 d.;

49.13. viešina išplėstinės seniūnaičių sueigos ir Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtus sprendimus, susijusius su Priemonei įgyvendinti skirtu konkursu, t. y. viešai skelbia Savivaldybės interneto svetainėje, (esant galimybei – ir atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje) finansavimą gavusias organizacijas ir sumą, skirtą visoms administruojamoje teritorijoje esančioms organizacijoms, taip pat rezervinių projektų sąrašus;

49.14. vykdo Priemonės įgyvendinimo stebėseną, tikrina Projekto veiklų įgyvendinimą, jam skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinį panaudojimą, jų teisėtumą ir tinkamumą (esant galimybei, per metus patikrina ne mažiau kaip 10 proc. visų Savivaldybėje vykdytų projektų);

49.15. ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl lėšų skyrimo su Projekto vykdytoju sudaro Projekto įgyvendinimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projekto veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitas;

49.16. atsiskaito Socialinių paslaugų priežiūros departamentui dėl Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nustatyta tvarka;

49.17. atsako už informacijos ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pateiktų dokumentų teisingumą, tikslumą, jų pateikimą laiku, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

49.18. užtikrina, kad projektams skirtomis lėšomis nebūtų finansuojamos išlaidos, kurios finansuojamos iš kitų šaltinių;

49.19. tikrina, ar projektui (-ams) įgyvendinti skirtos lėšos naudojamos laikantis Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus;

49.20. nepanaudotas Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas grąžina ne vėliau kaip iki kitų metų (po ataskaitinių) sausio 5 dienos (įskaitytinai) į Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydamos, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą;

49.21. ne pagal paskirtį panaudotas Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas Socialinių paslaugų priežiūros departamento nustatytais terminais grąžina į Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydama, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą;

49.22. už valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas, pasibaigus ataskaitiniams metams, iki kitų metų sausio 5 d. (įskaitytinai) perveda į Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą nurodydama, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį ir grąžinamą sumą;

49.23. paraiškas, kurios nebuvo atrinktos finansuoti, saugo vienus metus, kitas paraiškas ir konkurso organizavimo dokumentus – Dokumentų saugojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytais terminais. Konkursui pasibaigus, paraiškos pareiškėjams negrąžinamos;

49.24. skelbdama informaciją apie konkursą, naudoja Ministerijos logotipą;

49.25. konsultuojasi su Ministerija dėl Savivaldybės tvarkos aprašo ir jo pakeitimo projekto rengimo;

49.26. informuoja visuomenę apie Priemonės įgyvendinimą bei įgyvendinamus projektus, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus bei skundus.

50. Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba ar Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba:

50.1. teikia savo pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Savivaldybės tvarkos aprašo projekto tobulinimo;

50.2. gali dalyvauti išplėstinėse seniūnaičių sueigose, susipažinti su įgyvendinto (-ų) projekto (-ų) rezultatais;

50.3. gali organizuoti projektų vertinimą ir atranką pagal Aprašo IV – V skyrių reikalavimus, jeigu:

50.3.1. yra pasibaigusi daugiau kaip pusės tos seniūnijos ar seniūnaitijų seniūnaičių kadencija;

50.3.2. iki daugiau kaip pusės tos seniūnijos ar seniūnaitijos seniūnaičių kadencijos pabaigos liko mažiau nei du mėnesiai nuo viešo paskelbimo apie konkursą jį organizuojančios Savivaldybės interneto svetainėje (esant galimybei – ir atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje) dienos ir jie nespės užbaigti einamųjų metų projektų vertinimo bei atrankos procedūrų.

51. Projektų vykdytojai:

51.1. su Savivaldybės administracija sudaro Projekto įgyvendinimo sutartį, įgyvendina projektą ir kiekvieną ketvirtį Savivaldybės administracijai teikia Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos ataskaitas (veiklos ir lėšų panaudojimo), tikslina veiklų planą ir informuoja elektroniniu paštu nevyriausybinių organizacijų koordinatorių apie organizuojamus projekto renginius (pavadinimas, data, laikas, vieta) ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki organizuojamo renginio pradžios;

51.2. kas ketvirtį teikdami Savivaldybės administracijai veiklos ataskaitas, pateikia savanorių, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, nurodo savanoriavimo laikotarpį ir įvykdytas veiklas;

51.3. prieš teikdami Savivaldybės administracijai galutines projekto įgyvendinimo ataskaitas, numatytas Projekto įgyvendinimo sutartyje, pristato išplėstinei seniūnaičių sueigai projekto (-ų) įgyvendinimo rezultatus;

51.4. atsako už gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį;

51.5. viešina informaciją apie planuojamas vykdyti ir vykdomas veiklas pateikdami veiklų įgyvendinimo planą nevyriausybinių organizacijų koordinatoriui, veiklas viešina Savivaldybės interneto svetainėje (esant galimybei – ir atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje) ir savo interneto svetainėje, jeigu ją turi, taip pat administruojamose socialinių tinklų paskyrose;

51.6. gautas projektui įgyvendinti lėšas laiko banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, užtikrina, kad jos būtų apskaitomos atskirai nuo kitų toje sąskaitoje esančių lėšų, ir vadovaujasi racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principu;

51.7. raštu informuoja Savivaldybės administraciją ir atitinkamos teritorijos išplėstinę seniūnaičių sueigą, jeigu projekte numatytos veiklos nutraukiamos, sustabdomos arba panaikinamos, ir Savivaldybės administracijai pateikia Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos ataskaitas apie projekto įgyvendinimą, grąžina projektui įgyvendinti gautas nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas;

51.8. lėšas naudoja tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai vykdyti. Projektų vykdytojai privalo užtikrinti, kad visi su Priemonės įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais. Kiti pirkimai, kurie finansuojami iš valstybės, savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos lėšų, turi būti vykdomi teisėtai, ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai;

51.9. yra ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto Priemonei skirtomis lėšomis, savininkai. Šis turtas naudojamas socialiniams bendruomenės narių (gyventojų) poreikiams tenkinti.

 

VII SKYRIUS

VEIKLŲ FINANSAVIMAS IR KONTROLĖ

 

52. Finansuojant projektus, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

52.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 30 proc. projektui skirtų lėšų):

52.1.1. projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;

52.1.2. asmens, tvarkančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą (jei paslauga  neperkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

52.1.3. atlyginimas už buhalterinės apskaitos paslaugas (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

52.1.4. ryšio paslaugų (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur vienam projekto vadovui, vykdytojui ar už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui per mėnesį), pašto išlaidos;

52.1.5. patalpų projektui vykdyti nuoma ir (ar) komunalinių paslaugų išlaidos (šildymo, elektros energijos tiekimo, vandentiekio, nuotekų šalinimo paslaugoms apmokėti);

52.2. projekto įgyvendinimo išlaidos:

52.2.1. Projekto vykdytojo (-ų) darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;

52.2.2. komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai ir kt.) projekto vadovui, vykdytojui (-ams) ir (ar) už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui;

52.2.3. išlaidos paslaugoms:

52.2.3.1. teikiamoms pagal atlygintinų paslaugų, autorines sutartis (ne daugiau kaip 25 Eur už 1 valandą);

52.2.3.2. maitinimo paslaugoms (ne daugiau kaip 8 Eur 1 asmeniui per dieną);

52.2.3.3. projekto sklaidos ir viešinimo paslaugoms;

52.2.3.4. transporto paslaugoms (pvz.: kelionės bilietams, nuomai ir kt.);

52.2.3.5. kitoms paslaugoms, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas veiklas, bet nepriskiriamos prie Aprašo 52.2.3.1–52.2.3.4 papunkčiuose išvardytų paslaugų rūšių;

52.2.4. reikalingoms prekėms, tiesiogiai susijusioms su projekto įgyvendinimo veikla, įsigyti;

52.2.5. transportui išlaikyti (pvz., degalams);

52.2.6. išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme nustatyta tvarka;

52.2.7. bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktų paslaugų už lėšų pervedimą mokesčiai;

52.2.8. ilgalaikiam turtui, kurio vertė – 500 Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti, kai projekte numatyta vykdyti Aprašo 11.5 papunktyje nurodytą veiklą. Išlaidos, skirtos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. projektui skirtų lėšų;

52.3. išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ne anksčiau kaip nuo Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 18 d.

53. Projektų vykdytojai valstybės biudžeto lėšų negali naudoti:

53.1. įsiskolinimams dengti;

53.2. investicijų projektams rengti ir įgyvendinti;

53.3. Priemonės įgyvendinimo išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, apmokėti;

53.4. kelionėms į užsienį;

53.5. veikloms, kuriomis:

53.5.1. keliama grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

53.5.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškiama nepagarba tautiniams Lietuvos valstybės simboliams;

53.5.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarinamas smurtas, prievarta, neapykanta;

53.5.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, kiti įstatymai ir kiti teisės aktai.

54. Visas veiklas Projekto vykdytojas turi įgyvendinti tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

55. Valstybės biudžeto lėšos, pervestos Savivaldybei Priemonei įgyvendinti, laikomos banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, užtikrinama atskira nuo kitų toje sąskaitoje esančių lėšų apskaita, racionalus jų naudojimas.

56. Lėšos privalo būti naudojamos tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai vykdyti. Projekto vykdytojas turi teisę ne daugiau kaip du kartus nuo Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo iki einamųjų metų gruodžio 5 d. prašyti pakeisti patvirtintą išlaidų sąmatą, nekeisdamas numatytų vykdyti veiklų.

57. Savivaldybės administracija vienašališkai gali nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį ir įpareigoti Projekto vykdytoją grąžinti nepanaudotas ir (ar) ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas, jei jis netinkamai vykdo Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus, turinčius esminę reikšmę vykdant sutartinius įsipareigojimus:

57.1. projektui skirtas lėšas naudoja ne pagal tikslinę paskirtį;

57.2. nesuderinęs su Savivaldybės administracija, perduoda projekto įgyvendinimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui;

57.3. nepateikia Savivaldybės administracijai pagal Projekto įgyvendinimo sutartį reikalaujamų pateikti ataskaitų arba per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą nepašalina pateiktų ataskaitų trūkumų;

57.4. nesudaro sąlygų Savivaldybės administracijos atstovams susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto įgyvendinimu ir Projekto įgyvendinimo sutarties vykdymu, kitaip trukdo atlikti projekto vykdymo stebėseną;

57.5. paaiškėja, kad deklaracijoje (Aprašo 5 priedas) buvo pateikta klaidinga ar melaginga informacija, pareiškėjas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Projekto įgyvendinimo sutarties sudarymo arba sudarius nurodytą sutartį įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo konkursą organizavusiai Savivaldybei priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos iš pareiškėjo.

58. Projekto vykdytojas turi teisę prašyti Savivaldybės administracijos nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį, jeigu:

58.1. jam iškeliama bankroto byla arba jis likviduojamas, sustabdoma jo ūkinė veikla arba susiklosto kitokia situacija, kuri kelia pagrįstų abejonių, kad sutartiniai įsipareigojimai nebus įvykdyti tinkamai;

58.2. jis nevykdo ar negalės vykdyti Projekto įgyvendinimo sutarties įsipareigojimų dėl kitų svarbių priežasčių.

59. Norėdamas nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį, Projekto vykdytojas privalo pateikti Savivaldybės administracijai raštišką motyvuotą prašymą nutraukti minėtą sutartį. Kartu su prašymu nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį Projekto vykdytojas privalo pateikti jau panaudotų lėšų ataskaitas. Savivaldybės administracijai pritarus Projekto vykdytojo prašymui nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį, Projekto vykdytojas iki Projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimo privalo grąžinti nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas, gautas vykdant Projekto įgyvendinimo sutartį, Savivaldybės administracijai į Projekto įgyvendinimo sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje esančią sąskaitą.

60. Savivaldybės administracija, gavusi Projekto vykdytojo prašymą nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį, patikrina panaudotų lėšų ataskaitas. Jeigu nurodytos ataskaitos nepateiktos, Savivaldybės administracija įvertina projekto vykdymo rezultatus ir projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus.

Jeigu, patikrinus panaudotų lėšų ataskaitas ir (ar) įvertinus projekto vykdymo rezultatus ir (ar) projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus, nustatoma, kad lėšos panaudotos ne pagal tikslinę paskirtį, Savivaldybės administracija nustato protingą terminą (ne ilgesnį nei 14 darbo dienų) jiems pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs pažeidimus, nedelsdamas raštu apie tai privalo informuoti Savivaldybės administraciją.

Jeigu, patikrinus panaudotų lėšų ataskaitas ir (ar) įvertinus projekto vykdymo rezultatus ir (ar) projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus, Projekto įgyvendinimo sutarties vykdymo pažeidimų nenustatoma arba jie pašalinami, Savivaldybės administracija, įvertinusi Projekto vykdytojo prašyme nurodytus motyvus, priima sprendimą dėl Projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimo ir apie jį per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja Projekto vykdytoją.

61. Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai:

61.1. įgyvendinta ne mažiau kaip 90 proc. veiklų, kurioms išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlymu finansavimas skirtas iš Priemonei įgyvendinti skirtų lėšų;

61.2. įgyvendinant Priemonę dalyvaujančių seniūnijų, bendruomeninių organizacijų ir bendruomeninių organizacijų, pasirašiusių partnerystės sutartis su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, skaičius.

62. Savivaldybės administracija Valstybės lėšų naudojimo sutartyje numatytais terminais teikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentui šiuos duomenis:

62.1. kiek paraiškų pateikė kiekvienas iš Aprašo 5 punkte nurodytų pareiškėjų Savivaldybėje;

62.2. apibendrintą informaciją, nurodydamos Aprašo 5 punkte nurodytų pareiškėjų Savivaldybėje surinktus mažiausią balų skaičių, didžiausią balų skaičių bei balų skaičiaus vidurkį;

62.3. apibendrintą informaciją, nurodydamos, kiek pareiškėjų Savivaldybėje gavo papildomus balus ir kokiais pagrindais papildomi balai buvo suteikti pagal Aprašo 12 punktą;

62.4. bendrą pareiškėjų narių skaičių Savivaldybėje, jei pareiškėjas veikia pagal Asociacijų įstatymą.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

63. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

64. Su Priemonės ir (ar) jos projektų įgyvendinimu susijusius dokumentus Projekto vykdytojas saugo ne trumpiau nei 1 metus po to, kai buvo nutrauktas ar sustabdytas Priemonės ir (ar) jos projektų veiklų įgyvendinimas, jeigu kiti teisės aktai nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino.

65. Per Aprašo 64 punkte nurodytą laikotarpį, pareikalavus Savivaldybės administracijai ar Socialinių paslaugų priežiūros departamentui, Projekto vykdytojas privalo su Priemonės ir (ar) jos projektų įgyvendinimu susijusius dokumentus pateikti atitinkamai Savivaldybės administracijai arba Socialinių paslaugų priežiūros departamentui.

 

__________________

Į pradžią