Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-319 2020-03-10
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo

2 priedas

 

 

(Vertinimo anketos forma)

 

 

 

PROJEKTO, PATEIKTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSUI, VERTINIMO ANKETA

 

 

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto sąlyginis numeris

 

Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys

 

Vertinimo data

 

 

 

 

 

Vertinimo pagrindas

Vertinimo kriterijai

Balų ribos

Skiriamas balas

Skiriamo balo pagrindimas (pvz., skiriamas mažesnis balas, nes yra viršyta maksimali vienam projektui galimų skirti lėšų suma; prašoma lėšų veiklai, kurios nėra veiklų plane, ir pan.)

1. Įgyvendinant projektą sprendžiama problema, siekiami tikslai, uždaviniai, rezultatai, vykdomos veiklos ir jų tęstinumas (Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo (toliau – Aprašas) 1 priedo 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 papunkčiai, 6 punktas)

 

Problema suformuluota aiškiai, nurodytas aiškus tikslas, uždaviniai, numatytas tęstinumas

Problema suformuluota aiškiai, nurodytas aiškus tikslas, uždaviniai, tačiau nenumatytas tęstinumas

Suformuluotas tikslas, uždaviniai, bet neaiški problema

Ne iki galo suformuluotas tikslas, uždaviniai ir problema

Neaiškus tikslas, uždaviniai, nėra problemos

20

 

 

15

 

 

10

 

 

5

 

 

0

 

 

2. Papildomas balas gali būti skiriamas, jeigu (Aprašo 12 punktas, Aprašo 1 priedo 3.6 papunktis):

Projektą įgyvendins bendruomeninė organizacija

15

 

 

Bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. su kita nevyriausybine organizacija, religine bendruomene, bendrija ar  kita pelno nesiekiančia organizacija

5

 

 

 

 

Bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, kuris veikia kitos seniūnijos ar kitos savivaldybės teritorijoje

5

 

 

Savanoriai įtraukti į įgyvendinamo projekto veiklas:

 

į visas veiklas;

 

į dalį veiklų

 

 

 

10

 

5

 

 

Įgyvendinant projektą vykdomos veiklos, numatytos Aprašo 11.1–11.4 papunkčiuose

10

 

 

Į projekto veiklų įgyvendinimą įtrauktas jaunimas

10

 

 

Į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti socialinę atskirtį patiriantys asmenys

10

 

 

Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, naudoja kovos su klimato kaita priemones

5

 

 

3. Projekto finansavimas (Aprašo 53 punktas, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraiškos priedas)

Projektui prašomos lėšos aiškiai įvardytos, pagrįstos, susijusios su veiklomis ir atitinka konkurso skelbime nurodytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą

 

Projektui prašomos lėšos iš dalies įvardytos, pagrįstos, susijusios su veiklomis ir atitinka konkurso skelbime nurodytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą

 

Projektui prašomos lėšos neįvardytos, nepagrįstos, nesusijusios su veiklomis ir neatitinka konkurso skelbime nurodytos didžiausios vienam projektui galimos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos

10

 

 

 

 

5

 

 

 

0

 

 

4. Projekto viešinimas (Aprašo 1 priedo 5 punktas)

Užtikrinamas projekto viešinimas

10

 

 

10

 

 

 

 

 

Balų suma

110

 

 

 

 

Paraiškos, surinkusios mažiau nei 50 balų, nefinansuojamos.

 

 

 

 

 

 

 

Išplėstinės seniūnaičių sueigos nario komentarai ir išvada

Prašoma lėšų suma (eurais)

 

Siūloma skirti lėšų suma (eurais)

 

Projektui įgyvendinti siūlomos skirti lėšų sumos pagrindimas (jei siūloma skirti suma yra mažesnė, nei prašoma)

 

 

 

Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Į pradžią