Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-319 2020-03-10
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

(organizacijos pavadinimas, įm. kodas)

 

(buveinės adresas, telefonas,  el. pašto adresas)

 

(projekto  pavadinimas)

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO

PROJEKTUI „__________________“ ĮGYVENDINTI

DETALI IŠLAIDŲ SĄMATA

20___ m. _____________ d.

Šiauliai

 

Eil. Nr.

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

 

Išlaidų pavadinimas

 

Suma Eur

1.

2.8.1.1.1.2

Projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti  skirtų lėšų)*

1.1.

 

Projekto vadovo darbo užmokestis (įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą)

1.1.1.

 

 

 

...

 

 

 

1.2.

 

Asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis (įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą)

1.2.1.

 

 

 

...

 

 

 

1.3.

 

Atlyginimas už buhalterinės apskaitos paslaugas (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens)

1.3.1.

 

 

 

...

 

 

 

1.4.

 

Ryšio paslaugų (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur vienam projekto vadovui, vykdytojui ar už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui per mėnesį), pašto išlaidos

1.4.1.

 

 

 

...

 

 

 

1.5.

 

Patalpų projektui vykdyti nuoma ir (ar) komunalinių paslaugų išlaidos (šildymo, elektros energijos tiekimo, vandentiekio, nuotekų šalinimo paslaugoms apmokėti)

1.5.1.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Iš viso

 

2.

2.8.1.1.1.2

Projekto įgyvendinimo išlaidos:

2.1.

 

Projekto vykdytojo (-ų) darbo užmokestis (įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą)

2.1.1.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Iš viso

 

2.2.

 

Komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai ir kt.) projekto vadovui, vykdytojui (-ams) ir (ar) už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui

2.2.1.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Iš viso

 

2.3.

 

Paslaugoms (pagal atlygintinų paslaugų, autorines sutartis (ne daugiau kaip 25 Eur už 1 val.), maitinimo (ne daugiau kaip 8 Eur 1 asmeniui per dieną), projekto sklaidos ir viešinimo, transporto (kelionės bilietams, nuomai ir kt.)

2.3.1.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Iš viso

 

2.4.

 

Kitoms paslaugos (susijusioms su veikla, bet nepriskiriamoms prie Aprašo 52.2.3.1–52.2.3.4 papunkčiuose išvardytų paslaugų rūšių)

2.4.1.

 

 

 

...

 

 

 

 

Iš viso

 

2.5.

 

Prekėms, tiesiogiai susijusioms su projekto įgyvendinimo veikla, įsigyti (detalizuoti)

2.5.1.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso

 

2.6.

 

Transportui išlaikyti (pvz., degalams)

2.6.1.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso

 

2.7.

 

Išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti (Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme nustatyta tvarka)

2.7.1.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso

 

3.

2.8.1.2.1.1

Ilgalaikiam turtui įsigyti (kai vykdoma Aprašo 12.5 punkte ir 52.2.8. papunktyje nurodyta veikla)*

3.1.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso

 

Bendra suma

 

  * Išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. projektui skirtų lėšų

 

______________________                       __________________               _____________________

(juridinio asmens vadovo pareigos)                                        (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

_______________________                     __________________               _____________________

 (finansininko pareigos)                                                             (parašas)                                   (vardas, pavardė)

 

A.V.

Į pradžią