Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-319 2020-03-10
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                          Nevyriausybinių organizacijų ir

                                                                                        bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020

                                                                                       metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5

 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą

                                                                                 savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo

                                    8 priedas                                                         

                                            

 

 

_______________________________________________________________________

(organizacijos pavadinimas)

 

 

________________________________________________________________________________

(projekto pavadinimas)

 

 

PARAIŠKOS ATITIKTIES VERTINIMO FORMA

 

 

Administracinės atitikties reikalavimai

Taip / Ne

Pastabos

Po Savivaldybės patikslinimo

Taip / Ne

1. Paraiška pateikta iki skelbime nurodytos datos

 

 

 

2. Paraišką pateikė organizacija, kuri yra tinkamas pareiškėjas

 

 

 

3. Paraiška užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas), pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti anspaudą.

 

 

 

4. Pareiškėjas konkursui pateikė vieną paraišką.

 

 

 

5. Pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais kalendoriniais metais iš savivaldybės ar valstybės biudžeto konkurso būdu gautas lėšas ir (arba) gautas lėšas panaudojo tikslingai.

 

 

 

6. Prie paraiškos pateikti visi prašomi dokumentai pagal Aprašo 18 punkto reikalavimus:

6.1. pareiškėjo steigimo dokumento (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties; religinės bendruomenės ar bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);

6.2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui;

6.3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (Aprašo 4 priedas);

6.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, -  dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

6.5. jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), - bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;

6.6. jei į projekto veiklas įtraukiami bus įtraukiami savanoriai, - laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą;

6.7. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų;

6.8. kiti dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

 

 

 

Komentarai, rekomendacijos, siūlymai, išvada:

 

 

 

 

Paraišką vertino:

 

 

 

_______________________________   __________________       _________________             

Pareigos, vardas, pavardė                                  (data)                               (parašas)                     

 

 

Į pradžią