Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-318 2020-03-10
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                               PATVIRTINTA

                                                                                               Šiaulių miesto savivaldybės                                                                                                            administracijos direktoriaus

                                                                                               2020 m. kovo     d. įsakymu Nr. A-

 

 

IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO ŠIAULIŲ MIESTE PAŽEIDIMŲ NUSTATYMO KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                   1. Išorinės reklamos įrengimo Šiaulių mieste pažeidimų nustatymo komisijos veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja komisijos sudėtį, veiklos tikslus, uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

                   2. Išorinės reklamos įrengimo Šiaulių mieste pažeidimų nustatymo komisija (toliau – Komisija) sudaroma iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) padalinių atstovų.

                   3. Komisijos veiklos tikslai ir uždaviniai:

                   3.1. tikslas – prižiūrėti, kaip įgyvendinami Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatyti išorinės reklamos įrengimo reikalavimai Šiaulių mieste;

                   3.2. uždavinys – vykdyti išorinės reklamos įrengimo reikalavimų įgyvendinimo Šiaulių mieste priežiūrą pagal kompetenciją, numatytą Įstatyme.

                   4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Savivaldybės priimtais administraciniais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

                   5. Nuostatuose vartojamos Įstatyme, Įstatymo įgyvendinamuosiuose aktuose apibrėžtos sąvokos.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

                   6. Komisijos funkcijos:

                   6.1. reklaminės veiklos subjekto (juridinis asmuo), dėl kurio galimai padaryto pažeidimo yra priimtas nutarimas pradėti nustatyto pažeidimo (juridiniam asmeniui) nagrinėjimo procedūrą, pažeidimą išnagrinėti rašytinio arba žodinio proceso tvarka;

                   6.1.1. priimti nutarimą reklaminės veiklos subjektui skirti Įstatyme nustatytą įspėjimą ar baudą arba, jeigu nėra Įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimo, pažeidimo nagrinėjimo procedūrą nutraukti;

                   6.1.2. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui išvadą dėl skirtos baudos ar jos dalies sumokėjimo (ne)atidėjimo reklaminės veiklos subjekto prašymu.

                   7. Komisija veiklą vykdo Nuostatuose nustatyta tvarka.

                   8. Komisijos teisės:

 8.1. gauti iš valstybinių institucijų, Savivaldybės administracijos bei kitų juridinių ar fizinių asmenų informaciją, reikalingą funkcijoms vykdyti;

 8.2. prireikus kviesti į posėdžius įvairių sričių specialistus, galinčius pateikti išvadas svarstomais klausimais.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

          9. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių.

10. Komisijos posėdžius šaukia ir jiems vadovauja pirmininkas. Pirmininkui nesant, jo funkcijas atlieka Komisijos pirmininko pavaduotojas.

          11. Komisijos pirmininkas gali kviesti į komisijos posėdžius kviestinius asmenis, kurie neturi balsavimo teisės, tačiau jų paaiškinimai ir specialios žinios yra reikalingos komisijos tikslui pasiekti.

          12. Komisijos sekretorius yra komisijos narys ir turi balsavimo teisę. Jis protokoluoja komisijos posėdžius, rengia dokumentų projektus, informuoja Komisijos narius apie posėdžius bei jų darbotvarkes.

13. Apie rengiamą posėdį Komisijos nariams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Komisijos sekretorius informaciją apie posėdį ir jo darbotvarkę Komisijos nariams pateikia elektroniniu paštu.

14. Komisijos narys privalo nusišalinti, kai svarstomi su jo šeimos nariais ir artimais giminaičiais susiję klausimai arba kai jo dalyvavimas balsuojant galėtų sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

15. Komisija priima nutarimus posėdyje paprasta balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojo, balsas.

16. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir protokolą surašęs asmuo (Komisijos sekretorius). Protokolai registruojami ir saugomi dokumentų registre nustatyta tvarka.

17. Komisijos sekretorius:

17.1. pažeidimo nagrinėjimo procedūros dalyviams ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki nagrinėjimo Komisijoje dienos registruotu laišku praneša apie galimus išorinės reklamos įrengimo pažeidimus, pažeidimo nagrinėjimo vietą ir laiką, nurodoma pažeidimo nagrinėjimo tvarką, pasiūloma susipažinti su gautais dokumentais ir kita informacija, išskyrus dokumentus ir informaciją, kurie sudaro valstybės, tarnybos, komercinę ar profesinę paslaptį, taip pat pasiūloma ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki pažeidimo nagrinėjimo Komisijoje dienos raštu pateikti paaiškinimus.

17.2. Komisijai priėmus nutarimą:

17.2.1. apie kurį buvo pranešta pareiškėjo prašymu (skundu), per 1 darbo dieną nuo jų priėmimo dienos, Savivaldybės administracijos raštu informuoja pareiškėją. Komisijos nutarimo nuorašą išsiunčia teritorinei Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kontroliuoja ar skirta bauda sumokėta nustatytu terminu. Komisijos nutarimas dėl baudos skyrimo yra vykdomasis dokumentas, vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

17.2.2. per 3 darbo dienas nuo jų priėmimo dienos paskelbia Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje ir išsiunčiami asmenims, dėl kurių šie nutarimai priimti.

18. Komisija motyvuotu reklaminės veiklos subjekto prašymu turi teisę baudos arba jos dalies sumokėjimą atidėti iki trijų mėnesių ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu teikti jam išvadą dėl baudos ar jos dalies atidėjimo iki trijų mėnesių, jeigu reklaminės veiklos subjektas sumokėti baudos laiku negali dėl objektyvių priežasčių.

                  

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Tai, kas nereglamentuota nuostatuose, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

          20. Komisijos sudėtį ir nuostatus tvirtina, keičia ar papildo Savivaldybės administracijos direktorius.

 

 

___________________

Į pradžią