Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-318 2020-03-10
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


Forma patvirtinta

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

                                                                                  direktoriaus 2020 m.                    d. įsakymu


                                                                                   Nr. A-

                                                                                 

 

IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO ŠIAULIŲ MIESTE PAŽEIDIMŲ NUSTATYMO KOMISIJA

 

NUTARIMAS

NUTRAUKTI IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO PAŽEIDIMO NAGRINĖJIMO PROCEDŪRĄ

 

20____ m. __________________ d. Nr. _________

__________________________

(vieta)

 

Išorinės reklamos įrengimo Šiaulių mieste pažeidimų nustatymo komisija:

komisijos pirmininkas (-ė) _____________________________________________________;

komisijos pirmininko pavaduotojas (-a) ___________________________________________;

komisijos (posėdžio) sekretorius (-ė) _____________________________________________;

komisijos nariai:______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

 

Pažeidimo nagrinėjimo procedūros dalyviai:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

 

Proceso tvarka (žodinė, rašytinė) ________________________________________________

________________________________________________________________________________

(reklaminės veiklos subjekto, kurio atžvilgiu priimamas nutarimas, duomenys: pavadinimas, kodas, adresas)

________________________________________________________________________________

(įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________.

 

Informacija dėl reklaminės veiklos subjekto galimai padaryto (-ų) Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų išorinei reklamai įrengti pažeidimo (-ų) ir / ar motyvai pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Reklaminės veiklos subjekto, kurio atžvilgiu priimamas nutarimas, raštu ar žodžiu duoti paaiškinimai, pateikta papildoma informacija, pateikti kiti dokumentai:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

 

Motyvai, pagrindžiantys išorinės reklamos įrengimo pažeidimo nagrinėjimo procedūros nutraukimą:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

 

KOMISIJOS NUTARIMAS

Komisija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo______________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, nutaria dėl reklaminės veiklos subjekto pradėtą išorinės reklamos pažeidimo nagrinėjimo procedūrą nutraukti.

Reklaminės veiklos subjektas, dėl kurio yra priimtas šis nutarimas, ir pareiškėjas, nesutinkantis su šiuo priimtu nutarimu, turi teisę per 30 kalendorinių dienų nuo šio nutarimo priėmimo dienos apskųsti jį Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Šis nutarimas per 3 darbo dienas paskelbiamas Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt.

 

Komisijos pirmininkas (-ė)                 _______________                 ________________________

(parašas)                                                 (vardas, pavardė)

 

Komisijos sekretorius (-ė)                  _______________                 ________________________

(parašas)                                              (vardas, pavardė)

Nutarimo nuorašas įteiktas reklaminės veiklos subjekto įgaliotam atstovui:

_________________       _______________________       _________________________________

(data)                                                    (parašas)                                                              (vardas, pavardė)

 

Jeigu atsisako pasirašyti, pažymėti_____________________________________________.

 

Nutarimas išsiųstas registruotu laišku:

reklaminės veiklos subjektui ________________________________________________________;

(data, registracijos numeris)

pareiškėjui ______________________________________________________________________;

(data, registracijos numeris)

 

Nutarimas perduotas Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriui ______________

                                                                                                      (data)

 

 

Į pradžią