Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-318 2020-03-10
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


Forma patvirtinta

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

                                                                                  direktoriaus 2020 m.                    d. įsakymu


                                                                                   Nr. A-

                                                                                 

 

 

IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO ŠIAULIŲ MIESTE PAŽEIDIMŲ NUSTATYMO KOMISIJA

 

NUTARIMAS

 

 

20____ m. __________________ d. Nr. _________

__________________________

(vieta)

 

Išorinės reklamos įrengimo Šiaulių mieste pažeidimų nustatymo komisija:

komisijos pirmininkas (-ė) _____________________________________________________;

komisijos pirmininko pavaduotojas (-a) ___________________________________________;

komisijos (posėdžio) sekretorius (-ė) _____________________________________________;

komisijos nariai:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Proceso tvarka (žodinė, rašytinė) ________________________________________________

________________________________________________________________________________

(reklaminės veiklos subjekto, dėl kurio veiksmų (neveikimo) priimamas nutarimas)

________________________________________________________________________________

(duomenys: pavadinimas, kodas, adresas)

________________________________________________________________________________

(įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________.

 

Nustatytos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimo faktinės aplinkybės: ______________________________________________________________________

(data, laikas, vieta, pažeidimo esmė)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Nustatyto pažeidimo faktą patvirtinantys įrodymai, kuriais grindžiamas šis nutarimas:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

 

 

Pažeista (-os) Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo straipsnio dalis (-ys): _______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________.

 

Atsakomybė už pažeidimą lengvinančios, sunkinančios aplinkybės:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

 

Reklaminės veiklos subjekto, dėl kurio veiksmų (neveikimo) priimamas nutarimas, paaiškinimai ir jų įvertinimas:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

 

KOMISIJOS NUTARIMAS

Komisija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo nutaria reklaminės veiklos subjektui 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

skirti ___________________________________________________________________________

(baudos dydis skaičiais ir žodžiais)

_______________________________________________________________________________________________.

 

Bauda į valstybės biudžetą sumokama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio nutarimo priėmimo dienos: į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo sąskaitą Nr. LT787290000000130151 SWIFT-INDULT2X arba Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus (buvęs AB DNB) sąskaitą Nr. LT744010051001324763 SWIFT-AGBLLT2X, arba AB SEB banko sąskaitą Nr. LT057044060007887175 SWIFT-CBVILT2X, arba AB Šiaulių banko sąskaitą Nr. LT327180000000141038 SWIFT-CBSBLT26, arba Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius) sąskaitą Nr. LT122140030002680220 SWIFT-NDEALT2X, arba AB „Swedbank“ banko sąskaitą Nr. LT247300010112394300 SWIFT-HABALT22, arba UAB Medicinos banko sąskaitą Nr. LT427230000000120025 SWIFT-MDBALT22, įmokos kodas 58829

          Nustatytu laiku nesumokėta bauda išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Reklaminės veiklos subjektas, dėl kurio veiksmų (neveikimo) yra priimtas šis nutarimas, ir pareiškėjas, nesutinkantis su šiuo priimtu nutarimu, turi teisę per 30 kalendorinių dienų nuo šio nutarimo priėmimo dienos apskųsti jį Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Šis nutarimas per 3 darbo dienas paskelbiamas Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt.

 

Komisijos pirmininkas                       _______________                 ________________________

(parašas)                                                 (vardas, pavardė)

 

Komisijos sekretorė                           _______________                 ________________________

(parašas)                                              (vardas, pavardė)

Nutarimo nuorašas įteiktas reklaminės veiklos subjekto įgaliotam atstovui:

_________________       _______________________       _________________________________

(data)                                                    (parašas)                                                              (vardas, pavardė)

 

Jeigu atsisako pasirašyti, pažymėti_____________________________________________.

 

Nutarimas išsiųstas registruotu laišku:

reklaminės veiklos subjektui ________________________________________________________;

(data, registracijos numeris)

pareiškėjui ______________________________________________________________________;

(data, registracijos numeris)

Nutarimo nuorašas išsiųstas Valstybinei mokesčių inspekcijai______________________________;

                        (data, registracijos numeris)

 

Nutarimas perduotas Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriui ______________.

                                                                                             (data)

 

 

 

Į pradžią