Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-342 2020-03-13
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2020 METŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO PRIORITETŲ PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2020 METŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO PRIORITETŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 13 d. Nr. A-342

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 5 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2020 m. vasario 28 d. posėdžio protokolą Nr. VT-18 ir siekdamas  užtikrinti  efektyvų  Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą bei finansinės atskaitomybės teisingumą:

1. T v i r t i n u  2020 metų Nevyriausybinių organizacijų  projektų finansavimo konkurso prioritetus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės  administracijos  direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymą Nr. A-419 „Dėl 2019 metų Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso prioritetų patvirtinimo“.

Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, 76298 Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

             

 

Administracijos direktorius                                                                                          Antanas Bartulis

______________

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
A-342 - DĖL 2020 METŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO PRIORITETŲ PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią