Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-358 2020-03-16
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                PATVIRTINTA                                                                                                                     Šiaulių miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m.  kovo  d. įsakymu Nr. A-

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1.                   Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto projekto rengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto projekto (toliau – biudžeto projektas) rengimo, svarstymo ir teikimo tvirtinti procedūras ir terminus.

2.                   Biudžeto projektą rengia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir finansų skyrius (toliau – Strateginio planavimo ir finansų skyrius). Biudžeto projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais, Taisyklėmis, valstybinės statistikos duomenimis, patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginio planavimo dokumentais, taip pat Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programomis ir jų sąmatų projektai, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus nacionalinio biudžeto preliminarius rodiklius, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtas savivaldybių finansinių rodiklių prognozes, Savivaldybės sutartinius įsipareigojimus.

3.                   Savivaldybės strateginio veiklos plano projektas yra Savivaldybės biudžeto projekto pagrindas. Savivaldybės biudžeto projekte numatyti asignavimai Savivaldybės strateginio veiklos plano programoms įgyvendinti turi atitikti asignavimus, numatytus Savivaldybės strateginiame veiklos plane.

4.                   Biudžeto projektui parengti naudojamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos biudžeto projekto rengimo formos.

5.                   Biudžeto projektas formuojamas  kompiuterinėje strateginio planavimo, biudžeto sudarymo ir vertinimo kriterijų informacinėje sistemoje „STRAPIS“ (toliau – sistema Strapis).

 

 

II SKYRIUS

BIUDŽETO PROJEKTO IR PROGRAMŲ SĄMATŲ RENGIMAS

 

 

6. Savivaldybės administracijos skyriai (toliau – skyriai) ir biudžetinės įstaigos iki birželio 15 dienos suveda į sistemą Strapis duomenis  apie 3 metams prognozuojamas įplaukas į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą (toliau – savivaldybės biudžetas):

6.1. Strateginio planavimo ir finansų skyrius – apie nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius;

 6.2. Ekonomikos ir investicijų skyrius – apie dividendų, valstybės rinkliavos už skyriaus išduodamas licencijas verstis licencijuojama veikla išdavimą arba perregistravimą, vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas išdavimą, mokesčio už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą;

6.3. Ekonomikos ir investicijų skyriaus Turto valdymo poskyris – apie pajamas iš negyvenamųjų patalpų, aikštelių  nuomos, negyvenamųjų patalpų pardavimo pajamas;

6.4. Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius – apie žemės realizavimo pajamų, valstybės rinkliavos už statybos leidimo išdavimą, leidimo griauti statinį išdavimą, vietinės rinkliavos už vaizdinės (išorinės) komercinės reklamos leidimų išdavimą;

6.5. Miesto ūkio ir aplinkos skyrius – apie mokesčio už aplinkos teršimą, saugotinus medžius, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, apie valstybės rinkliavos už skyriaus išduodamas licencijas verstis licencijuojama veikla išdavimą arba perregistravimą, valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą vežti keleivius, valstybės rinkliavos už žemės ūkio mašinų registraciją ir techninę apžiūrą, valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą vežti krovinius didžiagabaritėmis ir sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus išdavimą, vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis, už kolumbariumo paslaugas ir kt.;

6.6. Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus Socialinio būsto poskyris – apie savivaldybės nuosavybės teise priklausančių butų nuomos pajamas;

6.7. Civilinės metrikacijos skyrius – apie valstybės rinkliavos už civilinės būklės aktų registravimą, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimą ir papildymą ir už dokumentų, patvirtinančių civilinės būklės akto įrašą, išdavimą;

6.8. Projektų valdymo skyrius – apie grįžtamąsias investicijų projektų, finansuojamų Savivaldybės ir Europos Sąjungos, lėšas;

6.9. biudžetinės įstaigos – apie įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose bei pajamų už atsitiktines paslaugas (pagal kiekvieną pajamų rūšį atskirai).

7. Strateginio planavimo ir finansų skyrius per 20 d. d. sistemoje Strapis užregistruoja skyrių ir biudžetinių įstaigų suvestus duomenis apie prognozuojamas įplaukas.

8. Strateginio planavimo ir finansų skyrius iki rugpjūčio 10 d. pateikia Finansų ministerijai:

8.1. Savivaldybei priklausančių (iš Savivaldybės biudžeto finansuojamų) švietimo įstaigų patalpų bendrą plotą (pagal nekilnojamojo turto registro duomenis);

8.2. prognozuojamas įplaukas į Savivaldybės biudžetą pagal šias pajamų rūšis: Savivaldybės administruojamos pajamos, gautos už išnuomotą valstybės žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius, mokestis už aplinkos teršimą, mokestis už valstybinius gamtos išteklius, angliavandenilių išteklių mokestis, valstybės rinkliavos, vietinės rinkliavos, palūkanos už depozitus, dividendai, pajamos iš baudų ir konfiskuoto turto, kitos neišvardytos pajamos, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos, išskiriant pajamas už parduotą žemę, taip pat biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas, išskiriant pajamas už patalpų nuomą. Duomenys apie šias pajamas gali būti tikslinami ir pateikiami kartu nurodant tikslinimo priežastis ne vėliau kaip iki nurodyto termino.

9. Strateginio planavimo ir finansų skyrius, įvertinęs preliminarų asignavimų poreikį biudžetinėms įstaigoms ir gavęs Strateginio planavimo grupės (toliau – SPG) pritarimą n - (n+2)-ųjų metų investicijų programos projektui, iki rugsėjo 1 dienos pateikia skyriams n - (n+2)-ųjų metų Savivaldybės biudžetui prognozuojamų skirti  Savivaldybės biudžeto (SB) lėšų sumas  programų veiklai ir investiciniams projektams finansuoti.

10. Skyriai ir biudžetinės įstaigos iki spalio 1 dienos suveda į sistemą Strapis Šiaulių miesto savivaldybės n - (n+2)-ųjų metų Strateginio veiklos plano (toliau – Strateginis veiklos planas) projekto ir n - (n+2)-ųjų metų Savivaldybės biudžeto programų sąmatų projektų duomenis apie planuojamų Savivaldybės biudžeto asignavimų poreikį programų priemonėms vykdyti pagal programų finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus ir pateikia detalius skaičiavimus.

11. Strateginio planavimo ir finansų skyrius  iki spalio 20 d. sistemoje Strapis užregistruoja skyrių ir biudžetinių įstaigų suvestus duomenis apie planuojamą Savivaldybės biudžeto asignavimų poreikį Strateginiame veiklos plane numatytoms programų priemonėms vykdyti.

12. Strateginio planavimo ir finansų skyrius, suderinęs su SPG, iki lapkričio 1 d. dienos parengia n - (n+2)-ųjų metų:

12.1. prognozuojamą biudžeto pajamų prognozę, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos numatomus finansinius rodiklius, faktinį einamųjų metų biudžeto vykdymą, skyrių ir biudžetinių įstaigų pateiktą pajamų sumą;

12.2. maksimalių biudžeto asignavimų prognozę Strateginio veiklos plano programoms vykdyti ir pateikia Savivaldybės administracijos departamentams ir skyriams, nesantiems departamentų sudėtyje, atsakingiems už programų įgyvendinimą.

            13. Skyriai, atsakingi už Strateginio veiklos plano programų įgyvendinimą, iki lapkričio 10 dienos suveda n - (n+2)-ųjų metų Savivaldybės biudžeto programų sąmatų projektų duomenis į sistemą Strapis, neviršydami planuojamų maksimalių biudžeto asignavimų sumų.

14. Biudžetinės įstaigos iki lapkričio 10 dienos suveda n - (n+2)-ųjų metų Savivaldybės biudžeto programų sąmatų projektų duomenis į sistemą Strapis, neviršydamos planuojamų maksimalių biudžeto asignavimo sumų ir pateikia detalius skaičiavimus. Biudžetinės įstaigos atitinkamų metų Savivaldybės biudžeto asignavimus apskaičiuoja vadovaudamosi „Lėšų, planuojamų skirti iš savivaldybės biudžeto biudžetinėms įstaigoms, apskaičiavimo 20XX metais tvarkos aprašu“ ir „Ugdymo lėšų, skiriamų iš savivaldybės biudžeto neformaliojo švietimo ir sporto įstaigoms, apskaičiavimo ir naudojimo tvarkos aprašu“ patvirtintais Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

15. Skyrių ir biudžetinių įstaigų vadovai yra atsakingi už teisingą programų sąmatų projektų sudarymą ir turi užtikrinti, kad jų praėjusių metų skolos pagal prisiimtus įsipareigojimus būtų numatytos padengti planuojamais metais. Programų sąmatų projektai turi būti sudaryti vadovaujantis biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacija, kiekvienas išlaidų straipsnis pagrįstas detaliais skaičiavimais, piniginiai rodikliai įrašyti eurais (du skaičiai po kablelio).

16. Strateginio planavimo ir finansų skyrius iki gruodžio 5 d.  patikrina ir sistemoje Strapis užregistruoja skyrių ir biudžetinių įstaigų suvestus programų sąmatų projektų duomenis.

17. Strateginio planavimo ir finansų skyrius tikrina ar programų sąmatų projektuose skaičiavimai yra tikslūs, ar laikytasi taupumo režimo, ar numatyti asignavimai esamoms skoloms padengti, prireikus tikslina asignavimus (atsižvelgdamas ir į savivaldybės biudžeto bendras finansines galimybes) ir įtraukia juos į biudžeto projektą.

            18. Strateginio planavimo ir finansų skyrius iki gruodžio 10 dienos parengia biudžeto projektą ir pateikia jį Savivaldybės administracijos direktoriui.

.

 

III SKYRIUS

            BIUDŽETO PROJEKTO SVARSTYMAS IR TVIRTINIMAS

 

 

19. Parengtas biudžeto projektas, likus mėnesiui iki Savivaldybės tarybos posėdžio, kuriame numatomas Savivaldybės biudžeto tvirtinimas, paskelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje viešam jo svarstymui. 

            20. Strateginio planavimo ir finansų skyrius, gautus visuomenės  pasiūlymus dėl biudžeto projekto patikslinimo, pateikia svarstyti SPG.

            21. Strateginio planavimo ir finansų skyrius, įvertinęs lėšų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir atsižvelgdamas į SPG priimtus sprendimus dėl gautų visuomenės pasiūlymų patenkinimo, koreguoja biudžeto projektą ir teikia jį Savivaldybės tarybai tvirtinti.

            22. Po biudžeto pateikimo Savivaldybės tarybai tvirtinti iki biudžeto patvirtinimo Savivaldybės taryboje, skyriai ir biudžetinės įstaigos sistemoje Strapis paskirsto jų programoms skirtus maksimalius biudžeto asignavimus ketvirčiais.

            23. Savivaldybės biudžetą tvirtina Savivaldybės taryba. Biudžetas tvirtinamas Savivaldybės tarybos sprendimu. Sprendime nurodoma:

            23.1. bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis;

            23.2. bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas biudžeto asignavimų valdytojams programoms vykdyti. Asignavimai skiriami išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, ir turtui įsigyti.

           

                                                                                                           

Į pradžią