Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-359 2020-03-17
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-08-27 ĮSAKYMO NR. A-936 „DĖL TERITORIJOS ŠIAULIUOSE BIRUTĖS G. 39D IR ŠALIA ESANČIOS<br> TERITORIJOS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO“ KEITIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. LIEPOS 27 D. ĮSAKYMO NR. A-936 „DĖL TERITORIJOS ŠIAULIUOSE BIRUTĖS G. 39D IR ŠALIA ESANČIOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 17 d. Nr. A-359

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo redakcijos 18 straipsnio 1 dalimi ir siekdamas ištaisyti techninę klaidą, k e i č i u  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. A-936 „Dėl teritorijos Šiauliuose Birutės g. 39D ir šalia esančios teritorijos detaliojo plano koregavimo patvirtinimo“ ir  jį išdėstau nauja redakcija:

 

„ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS ŠIAULIUOSE BIRUTĖS G. 39D IR ŠALIA ESANČIOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

PATVIRTINIMO

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi, 28 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 307, 310 ir 324 punktais ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2016 m. liepos 5 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-319-(19.4), n u s p r e n d ž i u:

            1. Patvirtinti teritorijos Šiauliuose Birutės g. 39D ir šalia esančios teritorijos detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-344 (toliau – Detalusis planas), koregavimą (pridedamas) žemės sklypams išformuoti ir naujai suformuoti bei žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo režimams nustatyti, pagal kurį suformuojami:

            1.1. sklypas Nr. 1, kurio:

            1.1.1. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdai: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorija (indeksas I1); visuomeninės paskirties teritorija (indeksas V) ir komercinės paskirties objektų teritorija (indeksas K);

            1.1.2. ribos ir plotas – 31293 (trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai devyniasdešimt trys) kv. m;

            1.1.3. statinio aukštis – iki 17,00 m (1 – 5 aukštai);

            1.1.4. statinio aukščio absoliutinė altitudė – 128,50 m;

            1.1.5. užstatymo tankis – iki 0,49;

            1.1.6. užstatymo intensyvumas – iki 1,20;

            1.1.7. servitutai nurodomi Detaliojo plano sprendinių ir žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžiniuose bei aiškinamojo rašto 4.3 skyriuje „Susisiekimo organizavimas“;

            1.1.8. apsaugos zonos:

            1.1.8.1. I ryšių linijų apsaugos;

            1.1.8.2. III geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos;

            1.1.8.3. V – aerodromų apsaugos;

            1.1.8.4. VI – elektros linijų apsaugos;

            1.1.8.5. XX – požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos;

            1.1.8.6. XXVII – saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje;

            1.1.8.7. XXIX vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos;

            1.1.8.8. XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos;

            1.1.8.9. XLVIII – šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos;

            1.2. sklypas Nr. 2, kurio:

            1.2.1. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija (indeksas G2);

            1.2.2. ribos ir plotas – 1235 (tūkstantis du šimtai trisdešimt penki) kv. m;

            1.2.3. statinio aukštis – iki 17,00 m (4 aukštai, esamas);

            1.2.4. statinio aukščio absoliutinė altitudė – 129,70 m;

            1.2.5. užstatymo tankis – iki 0,29;

            1.2.6. užstatymo intensyvumas – iki 1,15;

            1.2.7. servitutai nurodomi Detaliojo plano sprendinių ir žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžiniuose bei aiškinamojo rašto 4.3 skyriuje „Susisiekimo organizavimas“;

            1.2.8. apsaugos zonos:

            1.2.8.1. I ryšių linijų apsaugos;

            1.2.8.2. V – aerodromų apsaugos;

            1.2.8.3. VI – elektros linijų apsaugos;

            1.2.8.4. XX – požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos;

            1.2.8.5. XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos;

            1.2.8.6. XXVII – saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje;

            1.3. sklypas Nr. 3, kurio:

            1.3.1. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorija (indeksas I1);

            1.3.2. ribos ir plotas – 1069 (tūkstantis šešiasdešimt devyni) kv. m;

            1.3.3. statinio aukštis – iki 17,00 m (1 – 5 aukštai);

            1.3.4. statinio aukščio absoliutinė altitudė – 120,20 m;

            1.3.5. užstatymo tankis – iki 0,57 (esamas);

            1.3.6. užstatymo intensyvumas – iki 1,20;

            1.3.7. servitutai nurodomi Detaliojo plano sprendinių ir žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžiniuose bei aiškinamojo rašto 4.3 skyriuje „Susisiekimo organizavimas“;

            1.3.8. apsaugos zonos:

            1.3.8.1. V – aerodromų apsaugos;

            1.3.8.2. VI – elektros linijų apsaugos;

            1.3.8.3. XX – požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos;

            1.3.8.4. XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos;

            1.3.8.5. XLVIII – šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos;

            1.4. sklypas Nr. 4, kurio:

            1.4.1. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorija (indeksas I1);

            1.4.2. ribos ir plotas – 46 (keturiasdešimt šeši) kv. m;

            1.4.3. statinio aukštis – iki 8,00 m (1 aukšto, esamas);

            1.4.4. statinio aukščio absoliutinė altitudė – 120,30 m;

            1.4.5. užstatymo tankis – iki 0,37 (esamas);

            1.4.6. užstatymo intensyvumas – iki 0,37 (esamas);

            1.4.7. servitutai nurodomi Detaliojo plano sprendinių ir žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžiniuose bei aiškinamojo rašto 4.3 skyriuje „Susisiekimo organizavimas“;

            1.4.8. apsaugos zonos:

            1.4.8.1. I ryšių linijų apsaugos;

            1.4.8.2. V – aerodromų apsaugos;

            1.4.8.3. XX – požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos;

            1.4.8.4. XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos.

            2. Planavimo organizatorius Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius.

            3. Įpareigoti Informatikos skyrių šio įsakymo priedus (brėžinius, aiškinamąjį raštą ir dokumentus) nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

            4. Nustatyti, kad:

            4.1. šis detalusis planas pakeis Supaprastinta tvarka parengto detaliojo plano sklypų Birutės g. 39a, 39b, 39c, patvirtinto Šiaulių miesto valdybos 1998 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 182; Supaprastinta tvarka parengto detaliojo plano sklypų Birutės g. 39a ir Birutės g. 39e, patvirtinto Šiaulių miesto valdybos 2000 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 477, ir Teritorijos Šiauliuose, Birutės g. 39D ir šalia esančios teritorijos detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-344, sprendinius;

            4.2. sklypo ribos ir plotas gali būti tikslinami atlikus žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo ekspertizę;

            4.3. sklypo užstatymas galimas įrengus būtinus inžinerinius tinklus ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane;

            4.4. detaliojo plano įgyvendintojai (nekilnojamojo turto savininkai) inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas, reikalingus suplanuotiems statiniams funkcionuoti, perkelia, demontuoja, išplečia ar nutiesia savo lėšomis;

            4.5. planavimo organizatorius su parengtu žemės sklypo dokumentu privalo kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Šiaulių skyrių ir į valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialą dėl sklypų duomenų įregistravimo;

            4.6. šis įsakymas ir juo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.“

            Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                     Antanas Bartulis

______________

 

Į pradžią