Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-352 2020-03-16
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. A-1591 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO BEI SPORTO KLUBŲ ŽAIDIMŲ KOMANDŲ PLĖTROS PROGRAMŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. A-1591 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO BEI SPORTO KLUBŲ ŽAIDIMŲ KOMANDŲ PLĖTROS PROGRAMŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 16 d. Nr. A-352

Šiauliai

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

 k e i č i u Šiaulių miesto savivaldybės  administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. A-1591 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto bei sporto klubų žaidimų komandų plėtros programų projektų finansavimo nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės Kūno kultūros ir sporto plėtros programos projektų finansavimo nuostatus ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

             

 

 

           

Administracijos direktorius                                                                                      Antanas Bartulis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2014 m. gruodžio 2 d.

įsakymu Nr. A-1591

(Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2020 m. kovo  d. įsakymo          Nr. A-             redakcija)

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių miesto savivaldybės sporto plėtros programos projektų finansavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybės sporto plėtros programos projektų (toliau – Sporto plėtros projektas) dalinį finansavimą iš Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto ir atsiskaitymo už gautas lėšas tvarką.

2. Lėšos Sporto plėtros projektams finansuoti yra numatomos kiekvienais metais savivaldybės biudžete.

3. Paraiškas Sporto plėtros projektams finansuoti gali teikti Šiaulių mieste registruotos ir veiklą vykdančios ne pelno siekiančios sporto asociacijos, biudžetinės ir viešosios įstaigos (toliau – Projekto vykdytojas).

4. Sporto plėtros projektų finansavimo konkursą (toliau – Konkursas) organizuoja Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Sporto skyrius (toliau –Sporto skyrius).

 

II SKYRIUS

SPORTO PLĖTROS PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO PRINCIPAI

 

5. Lėšos Sporto plėtros projektams yra skiriamos konkurso būdu biudžetiniams metams.

6. Lėšos skiriamos Sporto plėtros projektams, įgyvendinantiems šiuos Sporto plėtros programos uždavinius:

6.1. organizuoti nacionalinio ir tarptautinio lygmens sporto renginius ir sudaryti galimybę sportininkams deramai pasirengti bei dalyvauti sporto varžybose;

6.2. užtikrinti optimalų sporto įstaigų prieinamumą ir paslaugų įvairovę;

6.3. sudaryti sąlygas formuoti kūno kultūros įgūdžius ir teigiamą požiūrį į jo reikšmę sveikatai, fiziniam pajėgumui ir užimtumui;

6.4. siekti rezultatyvios kūno kultūros ir sporto plėtros didinant socialinę sporto funkciją, sudarant palankią aplinką gyventojų sveikatai stiprinti ir darbingumui gerinti.

7. Projekto vykdytojas, gavęs Savivaldybės finansinę paramą projektui vykdyti, bet biudžetiniais metais neatsiskaitęs už lėšų panaudojimą nustatyta tvarka Sporto skyriui, praranda teisę vienus metus dalyvauti sporto plėtros projektų finansavimo konkurse.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ PATEIKIMO, SVARSTYMO IR TVIRTINIMO TVARKA

 

8. Informacija (skelbimas) apie Sporto plėtros projektų paraiškų priėmimą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt.

9. Nustatytos formos Sporto plėtros programos paraiška (1 priedas) pateikiama Sporto skyriui.

10. Paraiška gali būti teikiama:

10.1. elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu);

10.2. popierine forma, užpildyta kompiuteriu.

11. Sporto plėtros projektus vertina ir atrenka Sporto ekspertų komisija, sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

12. Paraiška nesvarstoma, jei:

12.1. užpildyta ne kompiuteriu;

12.2. pateikta pasibaigus nustatytam paraiškų priėmimo terminui;

12.3. nėra pridėti dokumentai, nurodyti Sporto plėtros programos paraiškoje (1 priedas).

12.4. paraišką teikia organizacija, kurios sporto (šakos) federacija yra nepripažinusiPasaulinio antidopingo kodekso.

12.5.paraiškos teikėjas per paskutiniuosius metus yra padaręs neteisėtų veiksmų, kurie galėjo paveikti rungtynių eigą ar baigtį, ir už tai buvo baustas sporto šakos nacionalinės federacijos.

13. Paraiškų svarstymo ir tvirtinimo tvarka:

13.1. Sporto ekspertų komisija, atsižvelgdama į Sporto tarybos siūlomas sporto plėtojimo kryptis ir vadovaudamasi Sporto ekspertų komisijos patvirtinta Sporto plėtros programos lėšų projektams apskaičiavimo metodika (toliau – Apskaičiavimo metodika), išanalizuoja ir  atrenka siūlomų finansuoti Sporto plėtros projektų sąrašą ir rekomenduojamas skirti lėšas, bei pateikia juos aptarti Šiaulių miesto savivaldybės sporto tarybai.

13.2. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės sporto tarybos ir Sporto ekspertų komisijos sprendimu, rengiamasSavivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl finansuojamų projektų sąrašo ir projektams skiriamų lėšų.

14. Sporto ekspertų komisija turi teisę perskirstyti Programos lėšas, kurios buvo skirtos atrinktiems projektams įgyvendinti, tačiau nebuvo išmokėtos, nes per nustatytą terminą su Projekto vykdytojais nebuvo sudarytos sutartys, taip pat – kurios buvo Projektų vykdytojų sutaupytos ar nepanaudotos dėl kitų priežasčių ir grąžintos į sutartyje nurodytą sąskaitą, kitiems projektams.

15. Sporto ekspertų komisija gali siūlyti dalį programos lėšų nepaskirstyti dalyvavimui nenumatytuose oficialiuose tarptautiniuose sporto renginiuose, kurių negalėjo numatyti Sporto plėtros projekto paraiškos teikimo momentu.

 

IV SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMO, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA

 

16. Savivaldybės administracija ir Projekto vykdytojas, kuriam yra skirtos lėšos, sudaro Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (2 priedas). Kartu su sutartimi Projekto vykdytojas privalo pateikti užpildytą projekto sąmatą (Forma B-1 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206) ir Sporto plėtros projekto lėšų naudojimo sąmatą (sutarties 1 priedas).

17. Sutartis turi būti pasirašoma ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai informuojama apie sprendimą skirti lėšų.

18.Lėšas, skirtas projektui vykdyti, Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Apskaitos skyrius (toliau – Apskaitos skyrius) perveda į Projekto vykdytojo tam tikslui atidarytą biudžetinių lėšų sąskaitą pagal Sporto skyriaus pateiktą raštą.

19. Projekto vykdytojas savivaldybės biudžeto lėšas gali naudoti tik Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties 2.1 punkte nurodytam projektui pagal patvirtintą Sporto plėtros projekto lėšų naudojimo sąmatą.

20. Projekto vykdytojas, naudojant savivaldybės biudžeto lėšas visoms išlaidoms apmokėti, atsiskaitymus turi vykdyti negrynaisiais pinigais.

21. Projekto vykdytojas turi laikytis teisės aktuose nustatytų kompensuojamųjų išlaidų dydžių (vienos paros maitinimosi išlaidų bei dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes) ir užtikrinti finansinių atsiskaitymo dokumentų teisėtumą.

22. Išlaidos, kurias Projekto vykdytojas patyrė iki sutarties sudarymo momento ir įtraukė į Sporto plėtros projekto lėšų naudojimo sąmatą, kurią pateikė kartu su sutartimi, įtraukiamos į pirmąjį kartą teikiamą ketvirčio ataskaitą.

23. Tinkamos išlaidos yra tos, kurios yra tiesiogiai susijusios su Sporto plėtros projektu, būtinos veiklos tęstinumui ir patirtos nuo projekto įgyvendinimo pradžios, bei numatytos Sporto plėtros projekto lėšų naudojimo sąmatoje.

24. Iki 5 procentų lėšų sumos, jei Projekto vykdytojui skirta ne daugiau kaip 10 tūkst. Eur ir iki 3 procentų lėšų sumos, jei Projekto vykdytojui skirta daugiau kaip 10,0 tūkst. Eur, projektui įgyvendinti, gali būti panaudota nenumatytoms išlaidoms, kurios nebuvo tiksliai žinomos sutarties sudarymo metu ir kurios nedubliuoja sąmatoje jau esančių išlaidų, padengti, pateikusSporto skyriui prašymą dėl Sporto plėtros projekto lėšų naudojimo sąmatos straipsnių tikslinimo ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki pateikiant ketvirčio ataskaitą.

25. Jeigu skirtumas tarp Sporto plėtros projekto lėšų naudojimo sąmatoje patvirtintų išlaidų ir panaudotų lėšų viršija 100 eurų, Projekto vykdytojas privalo teikti Sporto skyriui prašymą dėl Sporto plėtros projekto lėšų naudojimo sąmatos straipsnių tikslinimo ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki pateikiant ketvirčio ataskaitą.

26. Žaidimų sporto komandas, olimpinės ir parolimpinės rinktinės kandidatus ar narius ugdančioms organizacijoms Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos mažinamos tokia dalimi, kokia Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu buvo atleistas nuo einamųjų metų žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir (ar) nekilnojamojo turto mokesčių, jiems paramą skyręs juridinis asmuo.

27. Su Sporto skyriumi suderintos lėšų panaudojimo ataskaitos už pirmą – trečią ketvirčius Apskaitos skyriui turi būti teikiamos kas ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos, o už ketvirtą ketvirtį - iki gruodžio 23 d. pagal patvirtintas ataskaitų formas: Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr. 2, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465) ir Biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registrą (sutarties 2 priedas).

28. Nepateikus ketvirčio lėšų panaudojimo ataskaitos, Projekto vykdytojui lėšos kito ketvirčio priemonėms įgyvendinti nepervedamos.

29. Gavus sporto šakos nacionalinės federacijos pranešimą, kad Projekto vykdytojas darė neteisėtus veiksmus, kurie galėjo paveikti rungtynių baigtį ar eigą, Projekto vykdytojui skirtos lėšos nepervedamos.

30.Sporto skyriui ar Apskaitos skyriui pareikalavus, Projekto vykdytojas privalo pateikti dokumentų (sąskaitų-faktūrų, žiniaraščių, aktų, sutarčių ir kt.) tinkamai patvirtintas kopijas, o metų pabaigoje – biudžeto lėšų atsiskaitomosios sąskaitos išrašą už visus metus.

31. Įgyvendinus projektą, nepanaudotos projektui įgyvendinti skirtos lėšos turi būti grąžintos į Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 27 d.

32. Įgyvendinus projektą, užpildyta ir Projekto vykdytojo vadovo parašu patvirtinta Sporto plėtros programos projekto įgyvendinimo ataskaita (3 priedas) per mėnesį Sporto skyriui.

33. Projekte numatytas prekes, paslaugas ir darbus Projekto vykdytojas privalo pirkti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, išskyrus atvejus, kai vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas nepriskirtinas perkančiųjų organizacijų kategorijai.

34. Kiekvienais metais iki gruodžio 30 d. Sporto klubo įmonės, įstaigos veiklos ataskaitą (forma Nr. SKĮ-1), patvirtintą Lietuvos Respublikos Statistikos departamentodirektoriaus įsakymu, pateikiama Sporto skyriui.

 

V. KONTROLĖ, ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

35. Projekto vykdytojas visiškai atsako už projekto įgyvendinimą ir tikslinį lėšų panaudojimą.

36. Jei Sporto plėtros projekto vadovas atsisako vykdyti projektą, jį gali vykdyti kitas projekto vykdytojo paskirtas asmuo, apie tai informavus Sporto skyrių.

37. Projekto vykdytojas privalo teikti informaciją Sporto skyriui apie projekto vykdomus renginius ir nurodyti, kad juos remia Šiaulių miesto savivaldybė.

38. Išaiškėjus, kad Projekto vykdytojas projekto lėšas panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį arba nesilaikydamas Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties sąlygų, jis privalo lėšas grąžinti į šioje sutartyje nurodytą sąskaitą per 5 darbo dienas po įspėjimo gavimo. Per nustatytą terminą negrąžintos lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

39. Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Informacija apie finansuojamus projektus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

41. Nuostatai gali būti keičiami ar naikinami Sporto skyriaus teikimu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės sportoplėtros programos projektų finansavimo nuostatų

1 priedas

 

Sporto skyrius

GAUTA

20                                           Nr.

 

SPORTO PLĖTROS PROJEKTO PARAIŠKA

 

 

SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS UŽDAVINYS

(Įrašomas Sporto plėtros programos finansavimo nuostatų 6 punkte numatytas įgyvendinti uždavinys)

Informacija pateikiama interneto svetainėje www.siauliai.lt/sportas/programų ir projektų rėmimas.)

 

 

PROJEKTO PAVADINIMAS

(Trumpas projekto pavadinimas, nusakantis paties projekto idėją.)

 

 

I. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

 

1. Pareiškėjo pavadinimas

(Nurodomas visas juridinio asmens pavadinimas pagal juridinio asmens registravimo pažymėjimą ir šios organizacijos teisinė forma.)

 

 

2. Pareiškėjo kodas, organizacijos veiklos pobūdis

(Nurodomas kodas ir veiklos pobūdis pagal galiojantį juridinio asmens registravimo pažymėjimą.)

 

 

3. Pareiškėjo buveinės adresas

(Nurodoma gatvė, namo numeris ir butas (jei reikia), pašto kodas, vietovė pagal pareiškėjo juridinio asmens oficialų registravimo adresą, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.)

 

 

4. Pareiškėjo vadovas/atsakingas asmuo

(Nurodomas pareiškėjo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono, elektroninio pašto adresas.)

 

 

5. Kontaktinis asmuo / projekto vadovas

(Nurodomas vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Turėtų būti nurodomas asmuo, kuris tiesiogiai susijęs su projekto aprašymo rengimu ir jo vykdymu. Kontaktinis asmuo / projekto vadovas gali būti ir institucijos vadovas su sąlyga, kad jis tiesiogiai susijęs su projekto aprašymo rengimu ir galės atsakyti į klausimus,  susijusius su projekto aprašymo rengimu ir jo vykdymu.)

 

 

II. PROJEKTO APRAŠYMAS

 

6. Projekto įgyvendinimo laikotarpis

(Nurodoma data (metų ir mėnesių tikslumu), kada planuojama pradėti vykdyti ir kada planuojama baigti teikiamą projektą.)

 

 

7. Projekto tikslas

(Nurodomas tikslas (-ai) formuluojamas (-i) glaustai, aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją, t. y., ko bus siekiama įgyvendinant projektą. Rekomenduojama formuluojant tikslą vartoti sąvokas: „prisidėti prie (.......), siekti“ ir pan. Teikiamas projektas negali turėti daugiau kaip du tikslus.)

 

 

8. Projekto uždaviniai

(Uždaviniai turėtų būti nustatomi taip, kad būtų galima surinkti ir pateikti duomenis, patvirtinančius projekto metu padarytą pažangą; uždavinys turi atsakyti į klausimą, ką reikia padaryti, kad tikslas būtų pasiektas; vienam tikslui pasiekti negali būti numatomi daugiau kaip trys uždaviniai.)

 

 

9. Trumpas projekto esmės aprašymas

(Pirmoje dalyje aprašoma: kokią / kokias problemas sprendžia šis projektas; ar šios problemos yra aktualios ir prioritetinės per artimiausius metus; pagrindžiama, kodėl  šis projektas ir jį vykdant numatytos veiklos yra efektyvi priemonė minėtoms problemoms spręsti.

Antroje dalyje glaustai aprašoma projekto idėja, projekto veiklų vieta, kas dalyvaus projekte, kas vykdys projektą, kokios trukmės, kokio pobūdžio projektas (ilgalaikis ar trumpalaikis, skirtas plačiajai visuomenei ar uždaras), pažymimas projekto pagrindinis rezultatas.)

 

 

10. Tikslinė projekto grupė ir projekto dalyviai

(Aprašoma, kam, kokiai tikslinei grupei skirtas šis projektas (išskaidyti tikslinę grupę pagal socialinius rodiklius). Nurodoma, kas dalyvaus projekto veiklose, kiek bus dalyvaujančiųjų šiame projekte. Pateikiami konkretūs tikslios auditorijos (dalyviai, sportininkai, projekto vykdytojai ir t. t.) ir abstrakčios auditorijos (žmonės, kurie sužinos apie projektą tiesiogiai ar projekto viešinimo metu) skaičiai. Nurodoma, iš kur šie dalyviai, koks jų amžiaus intervalas.)

 

 

11. Laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą

(Pagal išvardytus tikslus ir uždavinius numatoma: kokie rezultatai turi būti pasiekti projekto eigoje ir pasibaigus projektui; koks yra ilgalaikis projekto poveikis projekto dalyviams, projekto vadovams, aplinkai; kokia galima šio projekto ilgalaikė nauda.)

 

 

12. Projekto tęstinumas

(Nurodyti, ar šis projektas yra ankstesnių pareiškėjo vykdytų projektų pasekmė ar tęstinumas; koks numatomas tolimesnis projekto tęstinumas; koks galimas šio projekto plėtojimas ir vystymas.)

 

 

13. Informacija apie projekto organizatorius

(Nurodoma projekto vadovo ir  organizatorių kvalifikacija.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Turimi resursai projektui įgyvendinti

(Nurodoma patalpos, įranga, personalas, patirtis ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DETALIOJI LĖŠŲ POREIKIO SĄMATA IR SKAIČIAVIMAI

 

Eil. Nr.

 

Išlaidų rūšis

Mato vieneto pavadinimas

Kiekis

Vieneto kaina

Reikalinga suma Eur

Iš Savivaldy-bės prašoma suma Eur

I. Projekto vykdymo išlaidos

1.

 

Darbo užmokestis (tiesiogiai projekto įgyvendinime dalyvaujantiems darbuotojams) (nurodykite darbuotojų skaičių, vienam darbuotojui skiriamas lėšas ir mėn. skaičių)

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

2. 

 

Socialinio draudimo įmokos(darbdavio mokesčiai)

 

 

2.1.

 

2.2

 

Iš viso: 

 

 

3.

 

Atlyginimai pagal autorines sutartis

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

4.

Maitinimo išlaidos(sportininkams, treneriams, teisėjams ir kt. projekto vykdytojams) (nurodykite dalyvių skaičių, dienų skaičių ir vienam žmogui skiriamas lėšas)

 

4.1.

 

4.2.

 

Iš viso: 

 

5.

Apgyvendinimas(sportininkams, treneriams, teisėjams ir kt. projekto vykdytojams) (nurodykite dalyvių skaičių, dienų skaičių ir vienam žmogui skiriamas lėšas)

 

5.1.

 

5.2.

 

Iš viso:   

 

6.

Komandiruočių, akreditacijos ir kt. kompensacijų išlaidos

 

6.1.

 

6.2.

 

Iš viso:  

 

 

7.

 

Paslaugos (remontas, spaudos, leidybos darbai, ryšių paslaugos, informacijos sklaida)

 

 

7.1.

 

 

7.2.

 

 

Iš viso:

 

 

8.

 

Patalpų, bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita  nuoma, kuro išlaidos

 

 

8.1.

 

 

 

 

 

 

 

8.2.

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

9.

Sporto inventoriaus, įrangos ir aprangos įsigijimas, apdovanojimai  ir kitos prekės (nurodykite prekių pavadinimus)

 

 

 

 

 

 

9.1.

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

10.

Kitos projekto įgyvendinimo išlaidos  (dalyvio mokestis, draudimas, medikamentai, kvalifikacijos kėlimas, banko paslaugų mokesčiai, susiję su projekto vykdymu ir kitos projekto tikslams  pasiekti reikalingos išlaidos)

 

 

 

 

 

 

10.1.

 

 

 

 

 

 

 

10.2.

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

11.

Komunalinės paslaugos 

 

 

 

 

 

 

11.1

 

 

 

 

 

 

 

11.2.

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ

 

 

 

15. Iš viso projektui įgyvendinti reikalinga suma

 

 

16. Anksčiau gautos Savivaldybės lėšos (metai, suma)

 

 

 

 

17. Pateikiamas planuojamų projekto pajamų šaltinių detalizavimas (Eur)

 

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos

 

Sporto rėmimo fondo lėšos

 

Federacijos lėšos             

 

Tarptautinių sporto organizacijų lėšos     

 

Rėmėjų lėšos                                             

 

Tėvų lėšos                                        

 

Nuosavos lėšos                                             

 

Kitos lėšos (išvardyti)          

 

Iš viso:

 

 

IV. PARAIŠKOS PRIEDAI

 

18. Organizacijos įregistravimo pažymėjimo kopija arba Valstybinės įmonės registrų centro elektroninis sertifikuotas išrašas (jei paraiška teikiama pirmą kartą).

19. Dokumentai, patvirtinantys suteiktą ar ketinamą suteikti finansinę paramą numatomam įgyvendinti projektui.

20. Sporto klubo įmonės, įstaigos veiklos ataskaitą (forma Nr. SKĮ-1), patvirtintą Lietuvos Respublikos Statistikos departamento direktoriaus įsakymu.

21. Sporto klubo, įmonės, įstaigos einamųjų metų sporto pasiekimų suvestinė.

22. Paraiškos egzemplioriai (1 originalas ir 1 kopija), jei teikiama popierine forma.

 

Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Įsipareigoju, gavęs dalinį finansavimą, informuoti Kūno kultūros ir sporto skyrių, kaip vykdoma programa (projektas) ir, įvykdžius projektą, pateikti galutinę ataskaitą iki einamojo ketvirčio 5 dienos pagal patvirtintas ataskaitos formas.

 

Paraiškos užpildymo data:                 m. _____________ d.

 

 

Pareiškėjo vadovas / atsakingas asmuo    ______________                                                                       

(parašas)                                (Vardas, pavardė)

 

Pareiškėjo finansininkas                              _____________            ____________________________

(parašas)                            (Vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Šiaulių miesto savivaldybės sporto plėtros programos projektų finansavimo nuostatų

2 priedas

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO

SUTARTIS

 

20_______ m. ________________ d. Nr. _______

Šiauliai

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorius                     , toliau – Savivaldybės administracija, ir,, Šiauliai, įmonės kodas , atstovaujama (-s)                    , toliau - Projekto vykdytojas (toliau kartu vadinami Šalimis) sudarė šią sutartį (toliau - Sutartis).

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Sutarties dalykas yra projekto„finansavimas.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Savivaldybės administracija įsipareigoja:

2.1. Iš dalies finansuoti projektą „ir skirti šiam projektui įgyvendinti Eur( eurų) pagal prie Sutarties pridėtą projekto sąmatą (Forma B-1 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206) ir Sporto plėtros projekto lėšų naudojimo sąmatą (1 priedas), kurios yra neatskiriamos Sutarties dalys.

2.2. Vadovaudamasi patvirtinta programos sąmata, lėšas, numatytas Sutarties 2.1 punkte,  pervesti į Projekto vykdytojo tam tikslui atidarytą biudžetinių lėšųatsiskaitomąją sąskaitą................................AB „..............................“, kodas ....................,įmonės kodas ........................,pagal Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyriaus (toliau – Sportoskyrius) pateiktą raštą.

2.3. Teikti Projekto vykdytojui metodinę paramą projekto vykdymo ir apskaitos tvarkymo klausimais.

2.4. Kontroliuoti projekto įgyvendinimą ir įsitikinti lėšų naudojimo tikslingumu.

3. Projekto vykdytojas įsipareigoja:

3.1. Įvykdyti Sutarties 1 punkte nurodytą projektą iki                                 gruodžio 30 d.

3.2. Pateikti paraiškas kito mėnesio lėšoms gauti Sporto skyriui ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 27 d. (Sutarties 3 priedas).

3.3. Naudoti savivaldybės biudžeto lėšas tik Sutarties 2.1 punkte nurodytam projektui pagal patvirtintą Sporto plėtros projekto lėšų naudojimo sąmatą.

3.4. Atsiskaitymus vykdyti negrynaisiais pinigais.

3.5. Teikti Sporto skyriui prašymą dėl Sporto plėtros projekto lėšų naudojimo sąmatos straipsnių tikslinimo ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki pateikiant ketvirčio ataskaitą, tuo atveju, jeigu skirtumas tarp Sporto plėtros projekto lėšų naudojimo sąmatoje patvirtintų išlaidų ir panaudotų lėšų viršija 100 eurų.

3.6. Teikti Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Apskaitos skyriui (toliau – Apskaitos skyrius) su Sporto skyriumi suderintas lėšų panaudojimo ataskaitas už pirmą – trečią ketvirčius kas ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos, o už ketvirtą ketvirtį - iki gruodžio 23 d., pagal patvirtintas ataskaitų formas: Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr. 2, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465) ir Biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registrą (2 priedas). Nepateikus ketvirčio lėšų panaudojimo ataskaitos, Projekto vykdytojui lėšos kito ketvirčio priemonėms įgyvendinti nepervedamos.

3.7. Pateikti dokumentų (sąskaitų-faktūrų, žiniaraščių, aktų, sutarčių ir kt.) kopijas, patvirtintas parašu ir antspaudu, o metų pabaigoje – biudžeto lėšų atsiskaitomosios sąskaitos išrašą už visus metus, Sporto skyriui ar Apskaitos skyriui paprašius.

3.8. Teikti informaciją Sporto skyriui apie projektą įgyvendinant vykdomus renginius ir viešai skelbti, kad juos remia Šiaulių miesto savivaldybė.

3.9. Pateikti Sporto skyriui veiklos ataskaitą per mėnesį po projekto įvykdymo (Nuostatų 3 priedas).

3.10. Pateikti Sporto skyriui kiekvienais metais iki gruodžio 30 d. užpildytą Lietuvos Respublikos Statistikos departamento direktoriaus įsakymupatvirtintąSporto klubo įmonės, įstaigos veiklos ataskaitą (forma Nr. SKĮ-1).

3.11. Projekte numatytas prekes, paslaugas ir darbus pirkti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, išskyrus atvejus, kai vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas nepriskirtinas perkančiųjų organizacijų kategorijai.

3.12. Laikytis teisės aktuose nustatytų kompensuojamųjų išlaidų dydžių (vienos paros maitinimosi išlaidų bei dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes) ir užtikrinti finansinių atsiskaitymo dokumentų teisėtumą.

3.13. Grąžinti nepanaudotas projektui įgyvendinti skirtas lėšas į Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytą sąskaitą įgyvendinus projektą, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 27 d.

4. Tinkamos išlaidos yra tos, kurios yra tiesiogiai susijusios su Sporto plėtros projektu, būtinos veiklos tęstinumui ir patirtos nuo projekto įgyvendinimo pradžios, bei numatytos Sporto plėtros projekto lėšų naudojimo sąmatoje.

5. Iki 5 procentų lėšų sumos, jei Projekto vykdytojui skirta ne daugiau kaip 10 tūkst. Eur ir iki 3 procentų lėšų sumos, jei Projekto vykdytojui skirta daugiau kaip 10,0 tūkst. Eur, projektui įgyvendinti, gali būti panaudota nenumatytoms išlaidoms, kurios nebuvo tiksliai žinomos sutarties sudarymo metu ir kurios nedubliuoja sąmatoje jau esančių išlaidų, padengti, pateikusSportoskyriui prašymą dėl Sporto plėtros projekto lėšų naudojimo sąmatos straipsnių tikslinimo ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki pateikiant ketvirčio ataskaitą.

6. Projekto vykdytojui likusios lėšos nepervedamos gavus sporto šakos nacionalinės federacijos pranešimą, kad projekto vykdytojas darė neteisėtus veiksmus, kurie galėjo paveikti rungtynių baigtį ar eigą.

7. Projektui vykdyti skirtos lėšos negali būti perkeltos į kitus biudžetinius metus.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, NUTRAUKIMAS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

8. Išaiškėjus, kad Projekto vykdytojas projekto lėšas panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį arba nesilaikydamas Sutarties sąlygų, jis privalo lėšas grąžinti į nurodytą Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sąskaitą per 5 darbo dienas po įspėjimo gavimo. Nustatytu terminu negrąžintos lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Jei Projekto vykdytojas nesilaiko Sutartyje numatytų sąlygų, Savivaldybės administracija turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjusi Projekto vykdytoją apie Sutarties nutraukimą ne mažiau kaip prieš 14 dienų.

10. Nutraukus Sutartį dėl Projekto vykdytojo kaltės, Projekto vykdytojas per 15 dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo grąžinti Savivaldybės administracijai visas iš biudžeto gautas lėšas.

11. Jei Savivaldybės administracija nesilaiko sutartyje numatytų sąlygų, Projekto vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštiškai įspėjęs Savivaldybės administraciją apie sutarties nutraukimą.

12. Visi dėl Sutarties vykdymo kilę ginčai sprendžiami derybų keliu, o šalims nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAS

 

13. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.

14. Jei numatoma, kad Savivaldybės biudžeto pajamų planas iki metų pabaigos nebus įvykdytas, Savivaldybės administracijos iniciatyva Sutartis gali būti pakeičiama iki spalio 1 d. raštu įspėjus Projekto vykdytoją apie Sutarties sąlygų pakeitimus.

15. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

 

 

V. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija                                                 

Vasario 16-osios g. 62                                                                                                         

LT-76295 Šiauliai                                                                 LT-78162, Šiauliai

Tel. 8 41 596200                                                                   Tel. 8 41

Faks. 8 41 524115                                                                 Faks. 8 41

El. p. direktorius@siauliai.lt                                                 El. p.

Įmonės kodas 188771865                                                     Įmonės kodas....

AB banko „Swedbank“                                                        Bankas:

Ats.s. LT307300010093741771                                           Ats. s.

 

Administracijos direktorius                                                   Vadovo pareigos

                                                                                                                                            

(parašas)                                                                               (parašas)

 

(pavardė, vardas)                                                                  (pavardė, vardas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės sporto plėtros programos projektų

finansavimo nuostatų

3 priedas

 

 

SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS PROJEKTO

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

 

1. Įvykdyto projekto pavadinimas

 

……………………………………………………………………………………………………..

 

2. Įvykdyto projekto aprašymas

 

……………………………………………………………………………………………………..

 

3. Pasiektų rezultatų apibūdinimas:

 

3.1. Koks tikslas pasiektas

 

…………………………………………………………………………………………………..…

 

3.2. Kokie uždaviniai įgyvendinti

 

……………………………………………………………………………………………………..

 

3.3. Kokios visuomenės grupės dalyvavo projekte

 

…….……………………………………………………………………………....…….…………

 

3.3.1. Dalyvių skaičius: ………………………………………

 

Šiaulių miesto ……………………………………….

 

Šiaulių apskrities…………………………………….

 

kitų šalies miestų (išvardyti miestus ir dalyvių skaičių):

 

...................................................................................................

 

užsienio šalių (išvardyti šalis ir dalyvių skaičių):

 

...................................................................................................

 

3.3.2. Žiūrovų skaičius  …………………………………

 

3.3.3. Personalas…………………………………....…………………………………………...…

 

……………………………………………………………………………………..…………....…

 

…………………………………....……………………………………………………..…………

 

4. Projekto rezultatus išreikšti kiekybiškai (pateikti varžybų nuostatus, tvarkaraščius, protokolus – individualios sporto šakos, galutines lenteles – žaidimų sporto šakos, ir kt.)

 

5. Projektui įgyvendinti panaudotos lėšos:

 

Savivaldybės biudžeto - ……………………

 

Rėmėjų - ……………………………………

 

Kitų šaltinių - ………………………………

 

Pastaba: Kartu su ataskaita pateikite „Paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitą“ už einamuosius metus (FR0478, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d.  įsakymu Nr. V-103)

 

 

 

Projekto vadovas _______________________________                           __________________

 

(vardas,  pavardė,  parašas)                                                  (data)

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
A-352 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. A-1591 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO BEI SPORTO KLUBŲ ŽAIDIMŲ KOMANDŲ PLĖTROS PROGRAMŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
A-352 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. A-1591 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO BEI SPORTO KLUBŲ ŽAIDIMŲ KOMANDŲ PLĖTROS PROGRAMŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
A-352 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. A-1591 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO BEI SPORTO KLUBŲ ŽAIDIMŲ KOMANDŲ PLĖTROS PROGRAMŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią