Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-391 2020-03-23
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO SMĖLIO G. 21A, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO SMĖLIO G. 21A,  ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 23 d. Nr. A-391

Šiauliai

 

              Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija su pakeitimais) „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 5, 72 ir 73 punktais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2020 m. kovo 9 d. Žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. FPA-1245-(8.30):      

              1. T v i r t i n u žemės sklypo Smėlio g. 21A (0,1271 ha ploto), Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektą  (toliau – Projektas). Projekto tikslai  - pertvarkyti žemės sklypą, padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės servitutai, siūlomos nustatyti ar panaikinti specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Pertvarkomo žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.  Projektu suformuoti:

              1.1. žemės sklypas Nr. 1, kurio:

              1.1.1. ribos ir plotas – 0,0429 ha;

              1.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

              1.1.3.  specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu: 165 (III skyrius, pirmasis skirsnis), 118 (VII skyrius, antras skirsnis), 120 (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 149 (III skyrius, dešimtasis skirsnis).

              1.2. žemės sklypas Nr. 2, kurio:

              1.2.1. ribos ir plotas – 0,0842 ha;

              1.2.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

              1.2.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu: 101 (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 106 (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 118 (VII skyrius, antras skirsnis), 120 (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 149 (III skyrius, dešimtasis skirsnis), 165 (III skyrius, pirmasis skirsnis),.

              1.2.4. siūlomas nustatyti servitutas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 0,0090 ha.

              2. N u s t a t a u, kad:

              2.1. planavimo iniciatorius, vadovaudamasis Taisyklių 81 ir 82 punktais, turi pertvarkyti žemės sklypus, nustatyti kadastro duomenis ir teikti duomenis Nekilnojamojo turto registrui.  2.2. Projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos;

              2.3. šis įsakymas gali būti skundžiamas Taisyklių 69 punkte nustatyta tvarka.        

              3. Į p a r e i g o j u  ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio įsakymo priėmimo dienos:

              3.1. Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliai.lt);

              3.2. Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrių informaciją apie šio įsakymo priėmimą (nurodant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto pavadinimą, įsakymo priėmimo datą, numerį) paskelbti interneto svetainėje www.zpdris.lt, paslaugos bylos Nr. ZSFP-45806.

              4. Informuoju, kad:

              4.1. Žemės sklypo savininkas – V. V.;

              4.2. Projekto organizatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

              4.3. Projekto iniciatorius – V. V.;

              4.4. Projekto rengėjas –UAB ,,Dvarytis“.

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

______________

 

Į pradžią