Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-118 2020-05-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
VŠĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-118

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRAS

 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I SKYRIUS

Bendroji informacija

 

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras (toliau – Centras) – asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti pirminio lygio kvalifikuotas ir kokybiškas stacionarias palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugas. Šioms veikloms įstaiga licencijuota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (1999 m. birželio 30 d. licencijos Nr. 526). Sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys specialistai turi visas darbui reikalingas licencijas bei pažymėjimus. Centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Šiaulių miesto savivaldybės norminiais teisės aktais bei Centro įstatais. Centro teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugos yra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau–  PSDF) lėšų.

Centro misija –teikti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos gyventojams, siekiant išsaugoti individualų fizinį aktyvumą ir pagal galimybes palaikyti organizmo funkcinį pajėgumą.

Centro vizija – tapti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia aukštos kokybės paslaugas, atitinkančia pacientų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, lūkesčius.

Centro strateginiai tikslai, veiklos kryptys:

1.      Gerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;

2.      Organizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą įstaigoje, atsižvelgiant į pacientų, paslaugų užsakovų, steigėjo lūkesčius bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų reikalavimus;

3.      Plėtoti darbuotojų kompetencijas, sudarant galimybes kryptingai tobulėti informacinių technologijų srityje, įgyjant naujų kompetencijų veikti, remtis aukštos darbo kokybės ir profesionalumo principais;

4.      Rūpintis įstaigos infrastruktūra;

5.      Vykdyti pokyčius pagal pacientų, paslaugų užsakovų pasiūlymus ir paslaugų kokybės vertinimus.

Centras vykdydamas savo misiją, siekdamas vizijos bei įgyvendindamas strateginius uždavinius 2019 teikė saugias, kokybiškas, prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudojo finansinius ir žmogiškuosius išteklius.

 

II SKYRIUS

Informacija apie Centro valdymo struktūrą ir darbuotojus

 

Centro valdymo organai yra įstaigos savininkas (steigėjas) ir direktorius. Centre veikia kolegialūs patariamieji organai: Stebėtojų taryba, Gydymo taryba, Slaugos taryba, Medicinos etikos komisija. Centro direktoriaus 2018 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-3 „Dėl valdymo struktūros tvirtinimo“ patvirtinta įstaigos organizacinė valdymo struktūra. Centro darbą organizuoja administracija: direktorius, vyriausiasis finansininkas, gydymo koordinatorius, slaugos koordinatorius, ūkio reikalų koordinatorius.

Centre yra Apskaitos ir statistikos skyrius, Ilgalaikio gydymo skyriai, Paliatyviosios pagalbos poskyris, Priėmimo – skubios pagalbos ir konsultacijų skyrius, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, Socialinė tarnyba, Ūkio techninė tarnyba, Maisto gamybos skyrius ir Infekcijų kontrolės skyrius.

2019 metų gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 170 darbuotojų, užimdami - 154,3 etato. Centro organizavimo funkcijas vykdė 5 administracijos darbuotojai. Centre dirbo 9 gydytojai, 44 bendrosios praktikos slaugytojai, 6 kineziterapeutai, 1 kineziterapeuto padėjėjas, 2 masažuotojai, 1 socialinis darbuotojas, 57 slaugytojo padėjėjai, 8 pagalbiniai slaugos darbuotojai, 4 virėjai ir 33 kiti administracijos bei ūkio techninės tarnybos darbuotojai.

2019 metais į darbą buvo priimti 52 darbuotojai, o atleista – 40 darbuotojų. 2019 metų licencijuotų darbuotojų kaitos rodiklis – 6,67 proc. Vidutinis darbuotojų skaičius 165.

Centre praktiką atliko 51 studentas ir moksleivis (socialinio darbuotojų padėjėjai, slaugytojų padėjėjai, bendrosios praktikos slaugytojai, socialiniai darbuotojai, kineziterapeutai).

2019 metais buvo vykdomas įstaigos darbuotojų praktinis mokymas siekiant, kad visi darbuotojai suprastų jiems keliamus reikalavimus, veiksmingai naudotųsi procedūromis, darbo instrukcijomis, tyrimo ir gydymo bei slaugos protokolais. Vyko praktiniai mokymai, kaip įgyvendinti kokybės vadybos sistemos dokumentus – procedūras, darbo instrukcijas, tyrimo ir gydymo bei slaugos protokolus. Slaugytojai, slaugytojų padėjėjai bei pagalbiniai slaugos darbuotojai dalyvavo įstaigoje organizuotuose profesinio tobulėjimo mokymuose.

 

III SKYRIUS

Informacija apie veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus

 

Pirminė stacionarinė palaikomojo gydymo ir slaugos paslauga apima gydymo, slaugos, kitas minimalias sveikatos būklės palaikymo paslaugas/priemones bet kurio amžiaus žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, neįgaliesiems ir kitiems pacientams, kai yra aiški ligos diagnozė ir nereikalingas aktyvus gydymas bei negalima medicininė reabilitacija. Šioms paslaugoms teikti Centre yra 244 lovos. Pacientai hospitalizuojami planine tvarka šeimos gydytojų siuntimu arba po gydymosi aukštesnio lygio įstaigų stacionaruose, kai reikalinga tęsti gydymą.

2019 metais Centre hospitalizuoti 1110 pacientų. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų per metus suteikta – 81270 lovadieniai. Stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugų – 5601 lovadienis. Iš viso 86871 lovadienis.

Stacionarinė palaikomojo gydymo ir slaugos paslauga apima gydymo, slaugos, kitas minimalias sveikatos būklės palaikymo paslaugas (priemones) bet kurio amžiaus žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, kai yra aiški ligos diagnozė ir nereikalingas aktyvus gydymas bei negalima medicininė reabilitacija. Tai minimalios sveikatos būklės palaikymo paslaugos (priemonės), suteikiamos pacientui, siekiant išsaugoti individualų fizinį aktyvumą ir pagal galimybes palaikyti organizmo funkcinį pajėgumą.

Paliatyvioji pagalba –  tai ligonio, sergančio pavojinga gyvybei, nepagydoma, progresuojančia liga, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, užkertančios kelią kančioms ar jas lengvinančios, padedančios spręsti kitas fizines, psichologines ir dvasines problemas. Tai medicinos mokslo ir praktikos šaka, besirūpinanti pacientais, sergančiais toli pažengusia liga, kai prognozė ribota ir gydymo tikslas – gyvenimo kokybė.

Asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu (dirbantiems, pensininkams, neįgaliesiems), Centras teikia palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas iki 120 dienų per metus, už kurias pacientui nereikia mokėti. Sudarytos sutartys su Šiaulių miesto savivaldybės administracija dėl slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų 2018 m. spalio 29 d. Nr. SŽ-1141 ir 2019 m. sausio 31 d. Nr. SŽ-68.

Per 2019 metus pacientams atlikta 10100 fizioterapijos procedūrų, 5630 masažo procedūrų, 24149 kineziterapijos procedūrų. Socialinio darbuotojo paslaugos teiktos 7449 kartus.

 

 

 

1 lentelė. Lovadieniai pagal paslaugų grupes 2017 m. – 2019 m.

 

Paslaugos pavadinimas

Lovadienių skaičius

2017 m.

Lovadienių skaičius

2018 m.

Lovadienių skaičius

2019 m.

Slauga ir palaikomasis gydymas

9158

9686

9441

Vegetacinių  ligonių slauga ir palaikomasis gydymas

168

67

29

Vegetacinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiems, kai taikoma visiška parenterinės mitybos terapija

 

 

31

Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas

442

573

525

Negalinčių savęs aptarnauti ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas

65195

67735

71244

Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba

6962

6425

5095

Vaikų paliatyvioji pagalba

180

 

213

Paliatyvioji pagalba suaugusiems ir vaikams, kai atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija

 

 

277

Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiems, kai taikoma visiška parenterinės mitybos terapija

 

 

16

Iš viso:

82105

84486

86871

 

2019 m. pagal sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa suteikta slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų 72921 lovadienis, stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugų – 5601 lovadienis. Pagal sutartį su Kauno teritorine ligonių kasa suteikta slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų – 41 lovadienis. Pagal sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa - 52 lovadieniai. Mokamų paslaugų pagal sudarytas sutartis su fiziniams asmenimis suteikti 8089 lovadieniai, su juridiniais - 167 lovadieniai. 2019 m. paslaugų suteikta 2,8 proc. daugiau nei 2018 m.

Daugiausia pacientų buvo stacionarizuota dėl kraujotakos ir nervų sistemos ligų, navikų, po įvairių sužalojimų ir traumų. Lovos funkcionavimo rodiklis 356 dienos. Stacionaro lovos fondo panaudojimas 97,54 proc. Vidutinė paciento gydymosi trukmė – 81,56 dienos.

2019 metais, kaip ir ankstesniais, išrašymo iš įstaigos metu buvo vykdoma pacientų ir jų artimųjų apklausa. Pacientų bendras pasitenkinimas teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis įstaigoje buvo 0,99, maksimalus galimas balas 1. Pacientai džiaugiasi modernia įranga, jaukia aplinka, nuoširdžiu gydytojų bei slaugytojų, Socialinės tarnybos ir Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus darbuotojų darbu, giria skanų maistą, švarą. Per metus negavome nei vieno paciento skundo dėl teikiamų ilgalaikio gydymo ir paliatyviosios pagalbos paslaugų.

Siekiant įgyvendinti Centro kokybės politiką – teikti aukštos kokybės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias pacientų, paslaugų užsakovų ir darbuotojų lūkesčius, optimaliai naudojant visus turimus išteklius, branginant pacientų žmogiškąjį orumą, saugant jo privatumą - 2019 metais vidaus medicininio audito grupė pakoregavo 19 vidaus veiklą reglamentuojančių kokybės vadybos sistemos dokumentų (procedūrų, darbo instrukcijų, tyrimo ir gydymo bei slaugos protokolų), atliko 5 planinius vidaus auditus. 2019 m. buvo audituotos šios veiklos sritys - pirmos pagalbos medikamentų rinkinių komplektacija ir jų naudojimo apskaita, rankų higienos reikalavimų vykdymas, pacientų maitinimo geros higienos praktikos reikalavimų vykdymas, paciento atsinešto turto valdymas, medicininės dokumentacijos pildymo kokybė ir paciento (jo atstovų) teisių ir pareigų įgyvendinimo vykdymas Centre. Vidaus medicininių auditų metu pasiūlyti koregavimo ir prevenciniai veiksmai buvo įvykdyti. 2019 metais skyriuose užregistruotos 22 neatitiktys bei 42 B sąrašo nepageidaujami įvykiai, iš jų 22 atvejais nepageidaujami įvykiai buvo susiję su pacientų griuvimais įstaigoje, 18 atvejų nepageidaujami įvykiai buvo susiję su įstaigoje atsiradusiomis pragulomis, 3 atvejais – su hospitaline infekcija, 1 atveju nepageidaujamas įvykis buvo atsiradęs dėl darbuotojų kvalifikacijos trūkumo. Neatitikčių ir nepageidaujamų įvykių priežastys analizuotos administracijoje, numatyti jų korekciniai/prevenciniai veiksmai.

2019 metais atlikta kokybės vadybos sistemos funkcionavimo vadybos vertinamoji analizė, vidaus medicininio audito grupei iškeltos funkcijos buvo įvykdytos pilnai.

Informacinės technologijos Centre pradėtos taikyti nuo 1999 metų. Centre naudojamasi sistema SVEIDRA, kurioje registruojamos suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Naudojama ir šios programos stacionarinių paslaugų apskaitos posistemė SPAP, kurios pagalba registruojamas į gydymo įstaigą atvykęs pacientas, formuojama jo gydymo stacionare ligos istorija, tikrinamas asmens draustumas, tikslinama deklaruota gyvenamoji vieta, šeimos gydytojo duomenys. Elektroninėje sveikatos informacinėje sistemoje (toliau tekste ESPBI IS) formuojamos pažymos apie gydymosi laikotarpį, epikrizės, išrašomi kompensuojamųjų vaistų receptai, elektroniniai siuntimai į kitas įstaigas.

Centre veikia kompiuterizuota finansinės apskaitos sistema Rivilė, kurios pagalba atliekami buhalterinės apskaitos darbai: medžiagų sunaudojimo apskaita, vedamos darbuotojų kortelės, darbo krūvio apskaita, darbo užmokesčio skaičiavimas. Centro dokumentų valdymui ir saugojimui naudojama „DocLogix“ informacinė sistema, kuri leidžia kurti ir standartizuoti dokumentų tvarkymo procesus, efektyviau dirbti su dokumentais, skirti užduotis, atlikti derinimą ir kita.

Centro internetinėje www.gerc.lt svetainėje teikiama visa aktuali ir išsami informacija, duomenys atnaujinami nuolat. Centre naudojami 25 kompiuteriai, duomenys saugomi ir kaupiami Centro serveryje.

2019 metais Centre atlikta viešųjų pirkimų už 819385,95 Eur su PVM (bendras pirkimų skaičius 311), iš jų per CVP IS atlikta pirkimų už 525069,33 Eur su PVM (bendras pirkimų skaičius 279), tai sudaro 64,08 proc. visų mažos vertės pirkimų. Per CPO buvo įvykdyta viešųjų pirkimų už 294316,62 Eur (bendras pirkimų skaičius 32), tai sudaro 35,91 proc. visų įstaigos viešųjų pirkimų.

Vaistų, kurie įsigyti per VšĮ Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – VšĮ CPO LT) elektroninį katalogą, vertės dalis nuo bendros vaistų, kuriuos galima įsigyti per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, sudaro 99,12 proc. Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius buvo 3.

Centro papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas. 2019 m. gautas finansavimas (kiti šaltiniai) iš Užimtumo tarnybos 1060,14 Eur pagal „Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartį“. Gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. 1046,17 Eur parama gauta iš Valstybinės mokesčių inspekcijos. Nemokamai gauti medikamentai - iš UAB „Tamro“ (kodas 111448632) vakcinų nuo sezoninio gripo už 826,14 Eur, kurias apmokėjo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (kodas 191351679), ir iš UAB „BerlinChemie Menarini Baltic“ medicininių atsargų (kodas 110407458) už 234,00 Eur. Iš fizinio asmens gauta parama turtu už 100,00 Eur (televizorius). Mokamų paslaugų suteikta už 286965,77 Eur.

Gautos pajamos 233,48 Eur už išvadų rengimą dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus. Pagal 2018 m. spalio 29 d. sudarytą palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų pirkimo sutartį Nr. SŽ-1141 su Šiaulių miesto savivaldybės administracija, suteikta paslaugų už 5367,96 Eur. Kitų miestų ir rajonų gyventojams buvo suteiktos paslaugos už 3550,48 Eur, kurias apmokėjo kitų regionų teritorinės ligonių kasos.

 

2 lentelė. Informacija apie 2019 m. Centro darbuotojo vidutinį darbo užmokestį

 

 

Personalas

Vidutinis užimamų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis etato 2019 sausio-rugpjūčio mėn., Eur

Vidutinis darbo užmokestis etato 2019

rugsėjo-gruodžio mėn., Eur

Administracija

11,19

1579,88

1993,82

Gydytojai

7,88

3448,36

3998,59

Bendrosios praktikos slaugytojai

41,85

1185,80

1529,34

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

6,5

821,75

1141,77

Kitas personalas

82,14

827,65

749

Iš viso:

149,56

1117,70

1408,32

 

93,88 proc. gautų papildomų PSDF lėšų panaudota sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui didinti. Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokestis padidintas vidutiniškai 23,47 proc., iš jų gydytojų 15,96 proc., bendrosios praktikos slaugytojų - 28,97 proc.

 

IV SKYRIUS

Centro pajamos ir sąnaudos 2019 metais

 

3 lentelė. Centro pajamos 2017 m. – 2019 m.

 

Pagrindiniai veiklos pajamų šaltiniai

2017 m., Eur

2018 m., Eur

2019 m., Eur

Finansavimo pajamos

Valstybės biudžeto lėšos

7876,00

6379,80

7196,16

ES struktūrinių fondų

38523,03

36162,48

36871,43

Iš kitų finansavimo šaltinių

1217,68

4370,62

2140,30

Iš viso:

47616,71

46912,90

46207,89

Pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamos

Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas iš PSDF

2331339,86

2586092,37

2830669,59

Kitos pajamos už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas fiziniams asmenims (mokamos iš fizinių asmenų ir savivaldybės)

128782,95

176196,28

286965,77

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

0,29

 

 

Kitos pajamos už suteiktas paslaugas (išvadų rengimas)

287,36

215,52

233,48

Kitos veiklos pajamos (turto, prekių, paslaugų pardavimai)

495,00

1731,20

 

iš viso:

2508522,17

2811148,27

3117868,84

      

2019 m. pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamos 3117868,84 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 10,9 proc., o lyginant su 2017 m. - 24,29 proc. Didžiausią pajamų dalį, 90,79 proc., sudaro pajamos už suteiktas paslaugas, kurios apmokamos iš PSDF lėšų. Pajamų balansinė vertė 2019 m. iš viso sudaro 3164076,73 Eur. Pajamų didėjimą lėmė Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2019 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. DT-6/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.“, kuriuo paslaugų įkainiai buvo padidinti 10 proc., ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. DT-10/3 „Dėl slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų bazinių kainų indeksavimo“ - slaugos ir palaikomojo gydymo“ įkainiai padidinti 9 proc. nuo lapkričio 1 dienos.

 

4 lentelė. Informacija apie Centro ilgalaikio turto įsigijimą, vertės padidėjimą 2019 m.

 

Ilgalaikio turto grupė

Ilgalaikio turto pavadinimas

Ilgalaikio turto vertė, Eur

Nematerialus turtas

Programinė įranga ir jos licencijos

Buhalterinė apskaitos sistema „Rivilė“

5178,80

Programinės įrangos Doclogix vertės padidėjimas

4186,60

Programinės įrangos licencijos įsigijimas

760,46

Iš viso:

10125,86

Ilgalaikis materialus turtas

Medicinos įranga

Laipteliai kampiniai

1983,00

Čiužiniai pragulų profilaktikai ir gydymui (10 vnt.)

7623,00

Fangoparafino šildymo įrangos vertės padidinimas

786,50

Kitų mašinų ir įrengimų

Įėjimo kontrolės įranga

2976,60

Mažasis krovininis liftas

11253,00

Baldai ir biuro įranga

Funkcinės spintelės prie lovų (20 vnt.)

11591,80

Stalas-spintelė

514,25

Kitas ilgalaikis turtas

Automatinis vandens filtras

730,01

Krūmapjovė

600,00

Alkotesteris

549,00

Kondicionierius

1435,79

Virtuvės inventoriaus plovimo mašina

5651,43

Apsauginės žaliuzės

514,25

Buitinės chemijos dozavimo sistema

(2 vnt.)

1331,68

Šildomas marmitas-vežimėlis (2 vnt.)

4477,00

Elektrinė programuojama krosnis

9710,13

Bulvių, morkų automatinė valymo-plovimo mašina

2501,07

Daržovių pjaustymo mašina

2618,92

Mėsos malimo mašina

1418,12

Planetarinis mikseris

2280,85

Šaldiklis

1617,79

Šaldytuvas (4 vnt.)

5868,00

Nebaigta statyba

Techninių projektų parengimas

(3 vnt.)

12350,00

Iš viso:

90382,19

 

2019 m. atlikti einamojo ir kapitalinio remonto darbai (II skyriaus 1 posto 203, 204 palatos, įrengtas slaugos vadovų kabinetas, įrengtas II skyriaus 2 posto procedūrinis kabinetas, užbaigtas maisto gamybos skyriaus remontas, įrengta I skyriaus 2 posto švarių skalbinių patalpa), įrengta praėjimo kontrolės sistema, sutvarkyta kiemo teritorija. Parengti techniniai projektai - dėl atsinaujinančių energijos išteklių įrengimo, stogeliui virš panduso įrengimui, žaibosaugos techninis projektas.

 

5 lentelė. Centro sąnaudos 2017 m. – 2019 m.

 

Ekonominės klasifikacijos straipsniai

2017 m., Eur

2018 m., Eur

2019 m., Eur

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

1813632,85

2030487,14

2289762,38

Maitinimo sąnaudos

110673,91

185112,40

160299,57

Komunalinės  ir ryšių paslaugos   

85220,26

87153,63

97491,12

Komandiruočių sąnaudos

202,85

1960,90

207,00

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

8690,05

5548,41

8831,00

Transporto sąnaudos

6936,87

8069,08

7500,46

Nusidėvėjimas ir amortizacija   

58399,04

70749,30

86486,60

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos

8336,07

25452,13

20428,17

Sunaudotų atsargų savikaina

238458,36

249195,13

299171,92

Kitų paslaugų sąnaudos

74798,12

92843,94

108542,73

Kitos sąnaudos                                           

14480,58

8817,94

13340,94

Kitos veiklos sąnaudos

48,79

145,75

209,81

Sąnaudos (iš viso):

2419877,75

2765535,75

3092271,70

 

2019 m. sąnaudos buvo 3092271,70 Eur, t. y. 11,82 proc. didesnės už 2018 m. Didžiausią sąnaudų dalį, 74,05 proc. – sudarė išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.

2017 m. - 2019 m. Lietuvos ekonomikos augimas buvo spartus, todėl didėjo tiek Centro pajamos, tiek ir sąnaudos. Centro finansiniai resursai yra tiesiogiai priklausomi nuo LR ekonominių ir finansinių rodiklių.

2019 m. Centro finansinis rezultatas – 71805,03 Eur perviršis, o nuo veiklos pradžios - 621539,72 Eur perviršis.

2019 m. Centro sąnaudų valdymo išlaidoms dalis – 3,41 proc. Valdymo išlaidas sudaro įstaigos vadovo, skyrių koordinatorių ir vyriausiojo buhalterio tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.

Centro absoliutus likvidumo rodiklis – 0,71.

Centro finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto yra 0,07.

2019  m. išlaidos vadovo darbo užmokesčiui – 28875,58 Eur, socialinio draudimo įmokos – 496,66 Eur, kitų išmokų nebuvo.

 

VSKYRIUS

Informacija apie Centro steigėją, savininką ir susijusias išlaidas

 

Įstaigos steigėjo ir savininko teises ir pareigas įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės taryba, kurios įnašų vertė metų pradžioje buvo 3508,79 Eur ir iki metų pabaigos nepakito. Savininko kapitalą sudaro 1997 metais perduotas trumpalaikis turtas.

Už darbą kolegialių organų nariams darbo užmokestis ir kitos išmokos nemokamos.

Įstaigos išlaidų išmokoms su įstaigos savininku susijusiems asmenims nebuvo.

 

________________________

Į pradžią