Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-119 2020-05-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-119

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRAS

 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I SKYRIUS

Informacija apie įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus

 

Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras (toliau – Įstaiga) – viena didžiausių reabilitacinio darbo patirtį turinčių gydymo įstaigų Šiaurės Lietuvos regione. Įstaiga yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Šiaulių miesto savivaldybės turto įsteigta specializuota viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų konsultacijas, ambulatorines specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vykdanti ambulatorinę reabilitaciją, I reabilitacijos etapo paslaugas.

Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – stiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą, mirtingumą, kokybiškai ir laiku teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas asmenims po įvairių ligų, turintiems fizinę negalią, siekiant jų savarankiškumo, visapusiško savęs realizavimo ir geresnės gyvenimo kokybės.

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1999 m. balandžio 8 d. išduota asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 327. 2015 m. gruodžio 14 d. licencija atnaujinta ir suteikia teisė verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas:

-            antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: refleksoterapijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, homeopatijos, chirurgijos;

-            slaugos: bendrosios praktikos slaugos, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos;

-                 kitas ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas: logopedija, kineziterapija, kineziterapeuto padėjėjo praktika, ergoterapijos, vaikų ambulatorinės reabilitacijos II (vaikų nervų sistemos ligų, vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimų, vaikų kvėpavimo sistemos ligų, vaikų endokrininių ligų, vaikų virškinimo sistemos ligų, vaikų inkstų ligų, vaikų psichikos ir elgesio sutrikimų, vaikų odos ligų), suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos II (nervų sistemos ligų, judamojo-atramos aparato pažeidimų, kvėpavimo sistemos ligų, endokrininių ligų, virškinimo sistemos ligų, inkstų ligų, ginekologinių ligų, odos ligų), suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos I (judamojo-atramos aparato pažeidimų, kvėpavimo sistemos ligų, endokrininių ligų, virškinimo sistemos ligų, inkstų ligų, psichikos ir elgesio sutrikimų, jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio), masažai.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat Įstaigos įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose. Įstaigos buveinė yra Pramonės g. 15A, Šiauliai. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veiklos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 191847935. Įstaiga VĮ Registrų centre įregistruota 1998 m. balandžio 21 d., perregistruota 2005 m. kovo 1 d. Nuo 2015 m. balandžio mėn. Įstaiga įregistruota pridėtinės vertės mokėtojų registre. PVM mokėtojo kodas LT100009294619.

2019 metų Įstaigos pagrindinės veiklos rezultatas – 67 538 Eur perviršis (2018 metais buvo 55 726 Eur perviršis).

2019 metų Įstaigos veiklos rezultatų ataskaitoje parodytas grynasis deficitas – (-) 158 555 Eur, susidaręs dėl patirtų 228 705 Eur finansavimo sąnaudų (tai panaudos būdu naudojamo pastato apšiltinimo ir pagrindinio įėjimo laiptų su tambūru statybos darbų vertė, finansuota Įstaigos lėšomis ir perduota turto savininkui).

 

II SKYRIUS

Viešosios įstaigos dalininkai ir jų įnašai

                                              

Įstaigos steigėjas yra Šiaulių miesto savivaldybė. Ataskaitiniais metais dalininkų kapitalas nesikeitė ir sudarė 6 730 Eur, kuris buvo perduotas 1998 metais steigiant viešąją įstaigą.

 

 III SKYRIUS

Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

 

2019 m. Įstaiga gavo lėšų iš PSDF bei už suteiktas mokamas gydomąsias ir sveikatinimo paslaugas. Ataskaitiniu laikotarpiu suteikta virš sutartinių paslaugų vertė 27 571,92 Eur.

 

1 lentelė. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

 

Eil. Nr.

Rodiklis

2019 m.,

Eur.

2018m.,

Eur.

1.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos

1 173 014

1 098 781

2.

Pajamos iš gyventojų už suteiktas paslaugas

257 595

201 919

3.

Kitos pajamos

-

-

Iš viso:

1 430 609

1 300 700

 

Įstaigoje veikia arbatinė, iš kurios veiklos pajamų 2019 metais gauta 46 180  Eur (2018 m. – 37 120 Eur).

2019 metais gauta 30,14 Eur  parama 2 % gyventojų pajamų mokesčio (VMI pervestos lėšos). Gautos lėšos panaudotos veiklos sąnaudoms kompensuoti. 

 

IV SKYRIUS

 Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus

 

Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu atnaujino ilgalaikio materialiojo turto bazę. 2019 metais buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 323 987 Eur (iš jų medicininės įrangos už 311 750 Eur). Iki 2019 m. nebaigtoje statyboje sukaupti pastato apšiltinimo ir pagrindinio įėjimo laiptų su tambūru statybos darbai (228 705 Eur), finansuoti Įstaigos lėšomis. 2019 metais statybos darbų vertė perduota turto savininkui.

 

2 lentelė. Ilgalaikio turto įsigijimai ataskaitiniu laikotarpiu.

 

Ilgalaikio turto pavadinimas

Įsigijimo vertė, Eur.

Nematerialusis turtas

702

Programinė įranga SQL (duomenų bazės išplėtimas)

702

Materialusis turtas

323 987

Medicininė įranga

311 750

Strėnų, čiurnų aplikatorius (2 vnt.)

1 258

Aplikatorius kelnės

1 785

Reabilitacijos sistema Tyrostation

29 488

Robotizuotas prietaisas AMADEO

88 500

Viso kūno sauso masažo įrenginys

27 900

Universalus treniruoklis su 2-jų svorių bloku

11 239

Irklavimo treniruoklis

3 613

Daugiafunkcinis laisvų svorių jėgos treniruoklis

14 690

Deguonies koncentratorius

1 535

Pneumatinių treniruoklių komplektas su išmaniąja valdymo sistema

77 857

Elektroterapijos prietaisas StimaWel, 12 kanalų

12 900

Giluminės osciliacijos aparatas DO Personal Basic (2 vnt.)

4 114

Raumenų aktyvumo ir laikysenos analizės vertinimo sistema

23 837

Šviesos terapijos aparatas

6 298

Ultragarso terapijos aparatas BTL-4710

4 345

Aplikatorius kojai, 12-kos kamerų (4 vnt.)

2 391

Baldai

635

Laukiamojo baldai

635

Kompiuterinė įranga

4 305

Kompiuteris (4 vnt.)

4 305

Įrengimai

1 569

Vaizdo stebėjimo sistemos išplėtimas

1 569

Kita įranga

5 728

Informacinės lentos (4 vnt.)

2 347

Tūrinis šviečiantis užrašas LIFTAS

508

Automatinis skydas

520

Vandens siurblys

2 353

 

3 lentelė. Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai ataskaitiniu laikotarpiu.

 

Eil. Nr.

Rodiklis

2019 m., Eur.

2018 m., Eur.

1.

Nematerialus turtas

 

 

 

Likutis laikotarpio pradžioje (įsigijimo savikaina)

15 526

14 356

 

Įsigijimai per laikotarpį

2 033

1 170

 

Nurašymai per laikotarpį

-

-

 

Sukaupta amortizacijos suma laikotarpio pradžioje

13 431

12 769

 

Amortizacija per laikotarpį

1 070

662

 

Nurašyto turto nusidėvėjimas

-

-

 

Sukaupta amortizacijos laikotarpio pabaigoje

14 501

13 431

 

Likutis laikotarpio pabaigoje (likutinė vertė)

3 058

2 095

2.

Materialus turtas

 

 

 

Likutis laikotarpio pradžioje (įsigijimo savikaina)

805 366

771 960

 

Įsigijimai per laikotarpį

323 987

43 424

 

Nurašymai per laikotarpį

(18 738)

(10 019)

 

Pergrupavimas (+/-)

 

-

 

Sukaupta nusidėvėjimo suma laikotarpio pradžioje

456 535

454 409

 

Nusidėvėjimas per laikotarpį

86 737

66 467

 

Pergrupavimas (+/-)

 

- 55 102

 

Nurašyto turto nusidėvėjimas

(18 558)

(9 240)

 

Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje

524 714

456 535

 

Likutis laikotarpio pabaigoje

585 901

348 830

 

V SKYRIUS

 Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos per finansinius metus

 

4 lentelė. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

 

Eil. Nr.

 

Sąnaudų rūšys

 

2019 m.

 

2018 m.

Suma,

Eur

%

Suma,

Eur

%

1

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo

1 006 436

73,9

949 589

76,5

2

Nusidėvėjimo ir amortizacijos

87 239

6,4

66 528

5,3

3

Komunalinių paslaugų ir ryšių

69 150

5,1

60 294

4,8

4

Komandiruočių

1 308

0,1

428

0,0

5

Transporto

5 923

0,4

4 206

0,3

6

Kvalifikacijos kėlimo

6 211

0,5

7 021

0,6

7

Paprastojo remonto ir eksploatavimo

42 550

3,1

30 811

2,4

8

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1 316

0,1

914

0,1

9

Sunaudotų atsargų savikaina

78 577

5,7

70 470

5,6

10

Socialinių išmokų

0

0

0

0

11

Kitų paslaugų

28 755

2,1

32 597

2,6

12

Kitų sąnaudų

35 683

2,6

22 176

1,8

 

Viso:

1 363 149

100

1 245 034

100

 

Didžiausias Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnis – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (sudaro 73,9 % visų sąnaudų). Lyginant su 2018 metais, šis straipsnis turėjo didėjimo tendenciją (6 % lyginant su 2018 m.), tačiau jo dalis pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnyje sumažėjo 2,6 procentinio  punkto. Sąnaudos darbo užmokesčiui 2019 metais neviršijo įstaigos patvirtinto normatyvo (patvirtintas normatyvas iki 80 proc.).

Kitas reikšmingas pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnis – ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (sudaro 6,4 % visų sąnaudų). 2019 metais straipsnis turėjo didėjimo tendenciją (išaugo 1,1, procentinio punkto lyginant su 2018 metais).

Kitas reikšmingas pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnis - komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos (sudaro 5,1  % visų sąnaudų). 2019 metais straipsnis turėjo didėjimo tendenciją (lyginant su 2018 metais, išaugo 15 %).

2019 m. pastato eksploatacijai ir einamajam remontui skirta 42 550 Eur Įstaigos lėšų. Šios lėšos buvo panaudotos remonto darbams reikalingų medžiagų pirkimui, elektros ir telefoninio tinklo instaliavimo bei kt. darbams atlikti.

 

 

 

VI SKYRIUS

Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

 

5 lentelė. Darbuotojų skaičius.

 

Rodiklis

2019 m.

2018 m.

Vidutinis darbuotojų skaičius metų pradžioje

64

71

Priimta per metus

22

21

Atleista per metus

14

22

Vidutinis darbuotojų skaičius metų pabaigoje

73

64

                     

2019 m. įstaigoje dirbo 73 darbuotojai, užimantys 68,364 etato. Darbuotojų kaitą sąlygojo  objektyvios priežastys (įstaigos darbuotojų užsitęsęs nedarbingumo laikotarpis, dėl ko terminuotam laikotarpiui buvo įdarbinti nauji darbuotojai, darbuotojų išėjimas vaiko priežiūros atostogų).

 

VII SKYRIUS

įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms (tiesioginės) ir duomenys apie įstaigos vadovą. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui (neatskaičius mokesčių) ir kitoms išmokoms

 

Įstaigai nuo 2003 m. rugpjūčio 18 d. vadovauja direktorė Irina Jazdauskaitė Uščiauskienė.

 

6 lentelė. Sąnaudos valdymo išlaidoms.

 

Eil. Nr.

Rodiklis

2019 m.

2018 m.

Suma, Eur

%

(nuo visų sąnaudų)

Suma, Eur.

%

(nuo visų sąnaudų)

1.

Sąnaudos valdymo išlaidoms (tiesioginės)

42 818

3,3

36 491

2,8

2.

Vadovo darbo užmokesčiui

25 750

1,9

22 520

1,7

3.

Vadovo kitoms išmokoms

1 008

0,07

219

0,02

 

2019 m. Įstaigos  sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 3,3 % visų sąnaudų (2018 metais – 2,8 %). Valdymo išlaidas sudaro direktorės ir vyriausiojo buhalterio darbo užmokesčio, socialinio draudimo sąnaudos ir kitos sąnaudos, kurias galima tiesiogiai priskirti (komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, ryšių).

 

VIII SKYRIUS

įstaigos išlaidos kolegialių organų darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms ir išlaidos išmokoms su įstaigos dalininku susijusiems asmenims

 

          Įstaiga kolegialių organų nariams ir su dalininkais susijusiems asmenims jokių išmokų nemoka.

 

 

 

 

IX SKYRIUS

 Informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis

 

Įstaigoje sėkmingai veikia pirmoji Lietuvoje įdiegta unikali elektroninė pacientų aptarnavimo sistema, kurios dėka Įstaiga gali savo jėgomis atnaujinti paslaugų spektrą, diegti modernias darbo organizavimo formas.

Siekiant paspartinti pacientų aptarnavimą atnaujinta dalis techninės įrangos kompiuterizuotose darbo vietose.

Atnaujinta SČL duomenų bazės programinė įranga greitesniam, efektyvesniam veikimui.

Įdiegta nauja elektroninio pasirašymo LocalSign technologija.

Atnaujintas internetinės svetainės saugumo sertifikatas ir naudojami slapukai.

Papildomai sukurtoje interneto svetainėje https://www.asesusveikas.lt/ir4/ pacientai turi galimybę registruotis pas gydytoją internetu. Lankytojai, neišeidami iš namų, gali pasirinkti anuliuoti paskirtą taloną.

Nuolat atnaujinama informacija Įstaigos interneto svetainėje.

 

X SKYRIUS

Kokybės vadybos sistemos įdiegimo ir vystymo laipsnis

 

2010 m. birželio 28 d. Įstaigai sertifikavimo įstaiga DNV CERTIFICATION OY/AB, Finland, (Lietuvoje atstovauja DNV GL Lietuva, UAB) suteikė sertifikatą Nr. 80488-2010-AQ-LTU-FINAS, kuriuo pažymima, kad Įstaiga atitinka vadybos sistemos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus.

2019 m. birželio 12 d. buvo įvykdytas persertifikavimo auditas ir pripažinta, kad  Įstaiga atitinka vadybos sistemos standarto ISO 9001:2015 reikalavimus. Šis sertifikatas galioja šiam produktų ir paslaugų sąrašui:

-          fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų konsultacijos;

-          I reabilitacijos etapo programos vykdymas;

-          ambulatorinė reabilitacija;

-          sveikatinimo procedūrų atlikimas.

Įstaigos kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo tikslas – teikti kokybiškas, saugias ir kvalifikuotas ambulatorines specializuotas asmens priežiūros paslaugas ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugas vaikams ir suaugusiesiems. Kokybės vadybos sistema įgalina įstaigą maksimaliai tiksliai valdyti visus vykstančius procesus, greitai reaguoti į pokyčius, užtikrinti nuolat aukštą paslaugų kokybę. Sistema padeda optimizuoti įmonės procesus, sudaryti sąlygas klaidų skaičiaus mažinimui ir prielaidas didesniam produktyvumui.

Įstaigoje naudojamas Kokybės vadybos sistemos vadovas ir 8 procedūros.

Pagal poreikį Įstaigoje yra rengiamos naujos ar koreguojamos jau paruoštos tvarkos, taisyklės, tvarkų aprašai ir kt. 2019 m. buvo atnaujintas Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas, veiksmų kilus gaisrui planas, darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės, medicinos prietaisų valymo ir dezinfekcijos procedūrų aprašas, procedūrų skyrimo tvarkos algoritmai, darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas ir kt.

Įstaigoje pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679 paruoštos Įstaigos tvarkomų asmens duomenų tvarkymo rūšys ir tikslai privatumo politika, IT ūkio audito dėl duomenų apsaugos užtikrinimo pagal duomenų apsaugos ir tvarkymo taisykles aprašas ir ataskaita, poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo aprašas ir ataskaita bei kiti dokumentai, užtikrinantys įstaigoje naudojamų asmens duomenų saugų rinkimą, tvarkymą, saugojimą bei visų organizacinių ir techninių veiksmų kontrolę bei priežiūrą.

2019 m. parengti 12 naujų slaugos / gydymo protokolų, atlikimo metodikų, pvz.: pėdų masažo aparatu „BeurerFM60“, mankštos su „Technogym Power Personal“ jėgos treniruokliu, mankštos su „Tyromotion Amadeo“ įrenginių sistema, mankštos su Tyrostation Pablo bei Tymo įrenginių sistemomis, mankštos su „HUR Smart Touch“ įranga, raumenų aktyvumo ir laikysenos analizės vertinimo sistemos G-Walk ir BTS Freeming 1000, testavimo Tyromotion Tymo prietaisu, atskirų kūno dalių masažas vibroterapijos prietaisu Deep Oscillation Personal, elektroterapijos prietaisu StimaWell 120MTRS, elektroterapijos procedūros TENS aparatu „Danmeter TS600“, ultragarso terapijos prietaisu „HYDROSUN HC750“. Pagal parengtus naujus slaugos / gydymo protokolus pacientams pradėtos teikti naujos procedūros.

Siekiant išsiaiškinti pacientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, apklausta 200        pacientų. Visi respondentai (100 %) nurodė, kad yra visiškai patenkinti suteiktų paslaugų kokybe. 2019 metais oficialių pacientų skundų negauta.

 

 XI SKYRIUS

Kovos su korupcija priemonės

 

 Korupcijos prevencijai Įstaigoje skiriamas ypatingas dėmesys. Įstaigoje yra parengtas ir patvirtintas Korupcijos prevencijos viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centre programos įgyvendinimo 2017 – 2019 metais priemonių planas. Taip pat parengta Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro korupcijos prevencijos programa. 2019 metais parengtas „Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas“. Visa informacija yra paskelbta Įstaigos interneto svetainėje. Interneto svetainėje taip pat transliuojamas STT antikorupcinės socialinės reklamos filmukas, skelbiamas vadovo kreipimasis, pasitikėjimo telefonai, baudžiamoji atsakomybė už korupcinio pobūdžio veiksmus, Įstaigos darbuotojų elgesio kodeksas, korupcijos prevencijos atmintinė.

2019 metais Įstaigai suteiktas Skaidrios sveikatos priežiūros įstaigos statusas.

Įstaigos informacijos skelbimų lentoje skelbiamas Įstaigos darbuotojų elgesio kodeksas, informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, pasitikėjimo telefonai, per vaizdo ekraną (monitorių) transliuojamas STT antikorupcinės socialinės reklamos filmukas.

Visi Įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su Korupcijos prevencijos programa, Įstaigos darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio veika, elgesio taisyklėmis, Įstaigos darbuotojų elgesio kodeksu.

Bendradarbiaujama su STT korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais. Organizuoti įstaigos darbuotojų mokymai korupcijos ir jos prevencijos sveikatos apsaugos sektoriuje klausimais. Paskaitą vedė Šiaulių valdybos korupcijos prevencijos poskyrio atstovas.

Analizuojama gauta informacija (anoniminės anketos, pranešimai telefonu ir kt.). 2019 metais korupcijos atvejų įstaigoje nenustatyta.

 

XII SKYRIUS

VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ 2019 METŲ SIEKTINOS REIKŠMĖS

7 lentelė. Siektinos reikšmės.

 

Siektina reikšmė

Pasiekta reikšmė

 

I

Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:

 

1.

Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas)

Būti nenuostolingai

Deficitas – (-) 158 555 Eur.

Pastabos: Deficitas susidarė dėl patirtų 228 705,17 Eur finansavimo sąnaudų (panaudos būdu naudojamo pastato esminio pagerinimo darbų vertė, finansuota Įstaigos lėšomis).  

 

2.

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis                                    

 

Valstybės institucijoms skyrus papildomų PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti ir rekomendavus jas nukreipti sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui didinti, ne mažiau kaip 80 proc. nurodytų lėšų panaudojamos darbo užmokesčiui didinti

 

 

Sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui   didinti panaudota 90 proc. nurodytų lėšų.

 

3.

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis                                         

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ne daugiau kaip 2,24 proc.

Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis 3,3 %.

 

 

4.

Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto

Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip 0,10

Įsipareigojimų koeficientas 0,07

 

 

 

II

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:

 

1.

Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis, tai yra pacientų teigiamai įvertintų įstaigoje suteiktų paslaugų skaičiaus dalis nuo visų per metus įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiaus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes

Nenustatoma

 

2019 m. internetu bei anketinės  apklausos būdu buvo apklausta 200 įstaigoje procedūras lankiusių pacientų. Visi apklaustieji (100 %) nurodė, kad yra visiškai patenkinti suteiktų paslaugų kokybe.

 

2.

Įstaigoje gautų pacientų skundų dėl įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per metus ir pagrįstų skundų dalis

Nenustatoma

 

2019 m. oficialių skundų negauta

 

3.

Įstaigoje gautų pagrįstų skundų dalis nuo visų įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiaus per metus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes

Nenustatoma

 

2019 m. oficialių skundų negauta

 

4.

Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos programoje

Suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas

 

 

Suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas.

 

 

5.

Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas)                     

1.      ASPĮ IS įdiegtas vaistų suderinamumo tikrinimo funkcionalumas;

2.      ASPĮ yra IPR IS dalyvis.

1. Įstaigos IS įdiegtas vaistų suderinamumo tikrinimo funkcionalumas.

2. 2019-10-11 įstaiga pasirašė sutartį su ESPBI IS pagrindiniu tvarkytoju VĮ Registrų centru dėl IPR IS naudojimo (yra dalyvis).

 

6.

Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per ketvirtį ir per metus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes

Nenustatoma

Vidutiniškai per ketvirtį:

-          01 04 ambulatorinės specializuotos ASPP- 10 468 vnt.;

-          03 01 ambulatorinės reabilitacijos paslaugos – 5 654 vnt.

Vidutiniškai per metus:

-            01 04 ambulatorinės specializuotos ASPP- 41 873 vnt.;

 03 01 ambulatorinės reabilitacijos paslaugos – 11 308 vnt.

 

7.

Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes

Nenustatoma

 

 

Vidutinis laikas – 2-3 dienos

 

III

Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:

 

 

 

1.

Absoliutaus likvidumo rodiklis

Nuo 0,5 iki 1

0,98

 

2.

Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius

Ne mažiau kaip 2

4

 

3.

Vaistų, kurie įsigyti per VšĮ Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – VšĮ CPO LT) elektroninį katalogą, vertės dalis nuo bendros vaistų, kuriuos galima įsigyti per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, vertės

Ne mažiau kaip 80 proc.

 

 

100 proc.

 

 

XIII SKYRIUS

2019 metais atlikti darbai

 

         2019 m. atlikti darbai:

-                 parengta 12 naujų slaugos / gydymo protokolų. Pagal parengtus naujus slaugos/gydymo protokolus pacientams pradėtos teikti naujos procedūros;

-                 organizuoti seminarai ir kursai Įstaigos personalui. Darbuotojų žinių gilinimui Įstaigoje organizuoti mokymai pagal iš anksto patvirtintus kineziterapeutų ir ergoterapeutų bei FMR slaugytojų mokymų planus. Siekiant pagerinti specialistų kvalifikaciją ir teikiamų paslaugų kokybę, Įstaigoje vyko mokymai pagal neformaliojo švietimo programą „masažo pagrindai“, taip pat mokymai „Limfinės sistemos disfunkcijos. Limfodemos gydymo algoritmas“, „Peties sąnario ištyrimas ir reabilitacija“, visi darbuotojai išklauso „Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinę programą“. Siekiant stiprinti darbuotojų kompetencijas bei gerinti pacientų aptarnavimą, visiems Įstaigos darbuotojams buvo organizuoti mokymai tema „Konfliktų valdymas gydymo įstaigos viduje ir išorėje“.

-                 įdiegta nauja elektroninio pasirašymo LocalSign technologija;

-                 atnaujinta informacija Įstaigos interneto svetainėje;

-                 įrengta treniruoklių salė, modernizuotas ergoterapijos kabinetas, atnaujinta fizioterapijos įranga. Įsigyta moderni medicininė įranga (robotizuota pirštų ir rankų terapijos sistema, pusiausvyros analizės vertinimo įrenginys, unikalus raumenų jėgos lavinimo ir kompiuterizuotos sistemos derinys, irklavimo treniruoklis bei kita įranga). Įsigijus naują įrangą atsirado pacientų vertinimo (testavimo) galimybė.

 

 XIV SKYRIUS

Veiklos planas ir prognozės ateinantiems 2020 finansiniams metams

              Pagrindiniai veiklos tikslai ir prognozės 2020 metams:

-  siekti, kad finansinis įstaigos veiklos rezultatas būtų teigiamas;

-  užtikrinti grįžtamąjį ryšį iš pacientų, atliekant teikiamų paslaugų kokybės vertinimą, ir siekti ne mažesnio nei 90 % pacientų bendro pasitenkinimo teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygio;

-  išlaikyti Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą;

-  tobulinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę (didinti jų asortimentą ir apimtis, atnaujinti reabilitacijos įrangą, išnaudoti testavimo įrangos galimybes;

-  atlikti Įstaigoje teikiamų paslaugų efektyvumo įvertinimą;

-  teikti aukštos kokybės paslaugas, pastoviai atnaujinant medicinos priemones, keliant  personalo kvalifikaciją, specialistams stebint vienas kito atliekamą darbą;

-  plėsti teikiamų paslaugų asortimentą, rengti slaugos / gydymo protokolus;

-  vystyti informacines technologijas (tęsti informacinės sistemos www.esveikata.lt integravimą, tęsti išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (IPR IS) integracijos ir tobulinimo darbus, į elektroninę sistemą įkelti funkcinius testus, atlikti serverio techninės įrangos atnaujinimo darbus ir programinės įrangos konfigūravimo darbus saugesniam, efektyvesniam darbui bei priežiūrai);

-  suprojektuoti ir pradėti rengti pastato vėdinimo – kondicionavimo sistemą;

-  organizuoti kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015 priežiūros auditą;

-  organizuoti mokymus korupcijos ir prevencijos sveikatos apsaugos sektoriuje klausimais;

-  organizuoti praktines ir teorines konferencijas, seminarus įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui.

________________________

 

Į pradžią