Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-114 2020-05-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PRITARTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-114

 

Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijA

 

VEDĖJO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I SKYRIUS

BENDRA INFORMACIJA

 

       1. Bendra informacija apie vedėją (vardas, pavardė, vadovavimo įstaigai stažas, dalyvavimas komisijų, darbo grupių, sudarytų ne vedėjo, veikloje, kvalifikacijos kėlimas).

       Robertas Klimas vadovauja įstaigai 21 metus, 2019 metais dalyvavo keturių darbo grupių ir vienos komisijos veikloje, penkiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose.

2. Bendra informacija apie įstaigą (vykdomos programos, įstaigos infrastruktūra, patalpų bendras plotas, turimas transportas, jo būklė ir kt.).

Pagrindinė laboratorijos veikla – Šiaulių municipalinio aplinkos monitoringo (aplinkos oro kokybės, paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės, triukšmo lygio triukšmo prevencijos ir tyliosiose zonose stebėsenos) vykdymas. Laboratorija įkurta 1992 m.,  adresas Gegužių g. 94, Šiauliai, 3 aukštas. Naudojamas patalpų plotas 150 m2. Aplinkos tyrimų programos vykdymui eksploatuojamas vienas lengvasis automobilis Opel Astra, automobilis techniškai tvarkingas, būklė gera.

 

3. Informacija apie darbuotojus.

Darbuotojai

2018 metų faktas

2019 metų faktas

2019 metais laisvų pareigybių skaičius

Atitiktis norma-tyvams

Priežastys

(jei neatitinka)

Iš viso (skaičius)

4,5

4,5

-

-

-

Laboratorijos vedėjas

1

1

-

-

-

Aplinkos tyrimų specialistai

3

3

-

-

-

Kiti darbuotojai

0,5

0,5

-

-

-

Vidutinis vedėjo atlyginimas per mėn.

1063

1807

-

-

-

Vidutinis  specialistų atlyginimas per mėn.

424

830

-

-

-

Vidutinis kitų darbuotojų atlyginimas per mėn.

200

277

-

-

-

Laboratorijos buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko Šiaulių švietimo centras.

 

4. Finansavimas (lėšų suma pagal finansavimo šaltinius, pokytis, palyginti su ankstesniais metais, įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui ir kitoms reikmėms dalis).

 

Finansavimo šaltiniai

2018 metų faktas

2019 metų faktas

2019 metų lėšų dalis darbo užmokesčiui, palyginti su 2018 metais

2019 metų lėšų dalis kitoms reikmėms, palyginti su

2018 metais

Iš viso (tūkst. eurų)

64,8

74,3

  52,1/39,7

 22,2 /25,1

Savivaldybės biudžetas

44,1

57,9

       52,1/39,7

5,8 /4,4

Specialiųjų programų lėšos

13,0

13,0

-

 13,0 /13,0

Įstaigos pajamų lėšos

7,7

3,4

-

3,4/7,7

 

II SKYRIUS

VEDĖJO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS UŽDUOTYS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

 

5. Vedėjo 2019 metų veiklos užduotys ir jų įgyvendinimas.

 

Eil. Nr.

Užduotys

Siektinas rezultatas

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai ir faktas (ar rodiklis pasiektas)

1.

Įstaigos veiklos organizavimas, Šiaulių municipalinio aplinkos monitoringo vykdymas

Įstaigos veiklos rezultatyvumo, ekonominės – finansinės būklės ir biudžeto asignavimų panaudojimo efektyvumo užtikrinimas.

Aplinkos oro užterštumo tyrimai; paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės įvertinimas; aplinkos triukšmo matavimų triukšmo prevencijos ir tyliosiose zonose atlikimas.

Šiaulių municipalinio aplinkos monitoringo programos užduočių įvykdymas, metinės ataskaitos parengimas ir pristatymas iki 2020-01-31 d. 

 

1. Laiku įvykdytos Šiaulių municipalinio aplinkos monitoringo  programos užduotys: atlikti aplinkos oro užterštumo tyrimai; atliktas paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės įvertinimas; atlikta aplinkos triukšmo matavimų triukšmo prevencijos ir tyliosiose zonose; parengta metinė ataskaita.

Aplinkos monitoringo programa vykdoma nuolat.

2. Skundų, pareiškimų, dėl netinkamos vadovo veiklos negauta, pažeidimų nenustatyta.

3. Kreditinio įsiskolinimo nėra, finansinių pažeidimų nenustatyta, finansinės ataskaitos pateiktos teisingos ir laiku, biudžeto asignavimai panaudoti pagal nustatytą paskirtį.

2.

Kvalifikacijos kėlimas

Dalyvavimas aplinkosauginėse konferencijose, seminaruose, mokymuose. 

Konferencijų, seminarų, mokymų skaičius: dalyvauta ne mažiau 5 renginiuose.

 

Laboratorijos vedėjas ir laboratorijos darbuotojai dalyvavo 5 kvalifikacijos kėlimo renginiuose:

1. 2019 m. sausio 17 d. Aplinkos ministerijos organizuotas Nacionalinio oro taršos mažinimo plano įgyvendinimo priemonių svarstymas;

2. 2019 m. vasario 19 d. MITA organizuotas seminaras „Nuo idėjos iki tarptautinės inovacijos“;

3. 2019 m. balandžio 30 d. UAB „Idea Prima“ organizuotas seminaras „Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste“;

4. 2019 m. gegužės 15 d. UAB Labochema LT organizuotas seminaras laboratorinės įrangos gamintojų parodoje BALTTECHNIKA;

5. 2019 m. gegužės 17 d. GIS centro organizuotas seminaras „ Geoportal.lt  paslaugos Jums“.

3.

Dalyvavimas ekologinio švietimo renginiuose, bendradarbiavimas su švietimo, ugdymo įstaigomis, bendruomene, miesto teritorijų planavimo dokumentų rengėjais

Dalyvavimas mieste organizuojamuose aplinkosauginiuose renginiuose, informacijos apie Šiaulių miesto aplinkos būklę teikimas mokiniams, studentams, gyventojams, miesto teritorijų planavimo dokumentų rengėjams, televizijai, spaudai. 

Ekologinio švietimo renginių skaičius, laboratorijoje apsilankiusių mokinių, studentų grupių, gyventojų skaičius.

 

1. Šešiose miesto mokyklose kartu su mokiniais atlikti aplinkos oro taršos tyrimai, tyrimų duomenys skelbiami interneto svetainėje www.tyrimuzemelapis.lt.

2. Laboratorijoje apsilankė 2 studentų grupės.

3. Laboratorijoje lankėsi 143 miesto gyventojai, kurie pristatė šulinių vandens mėginius, jiems nemokamai išmatuota nitratų koncentracija.

4. Informacija apie aplinkos būklę buvo teikiama televizijai, radijui, spaudai.

5. Žemės dienos, Europos judriosios savaitės renginių metu buvo organizuotos atvirų durų dienos laboratorijoje.

6. Informacija apie atliekamus tyrimus, miesto aplinkos būklę patalpinta laboratorijos interneto svetainėje www.matl.lt

4.

Ūkiskaitinių darbų vykdymas

Paslaugų teikimas ūkio subjektams atliekant aplinkos oro, paviršinių vandens telkinių, nuotekų užterštumo tyrimus

Suplanuotų laboratorijos biudžeto spec. lėšų surinkimas vykdant ūkiskaitinius darbus. 

2019 m. biudžeto įstaigos pajamų lėšų surinkimas įvykdytas.

 

6. Įstaigos 2019 metams suplanuotos veiklos (tikslų ir priemonių įgyvendinimo rezultatai).

 

Tikslas, uždaviniai, priemonės

Siekiniai (rezultato vertinimo, produkto kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas)

Siekinių įgyvendinimo faktas

1. Paviršinių vandens telkinių monitoringo tikslas – periodiškai vykdyti miesto paviršinio vandens telkinių būklės tyrimus, atlikti sutelktosios ir pasklidosios taršos šaltinių daromo poveikio stebėseną, vertinimą bei prognozę. Monitoringo uždaviniai:

-                  monitoringo programoje numatytose vietose atlikti paviršinio vandens telkinių fizikinio-cheminio ir biologinio užterštumo tyrimus;

-                  įvertinti mieste esančių sutelktosios ir pasklidosios taršos šaltinių poveikį,  diegiamų vandens apsaugos priemonių įtaką paviršinių vandens telkinių būklės gerinimui;

-                  informuoti atsakingas institucijas ir visuomenę apie miesto paviršinių  vandens telkinių būklę, jos kitimą bei įgyvendinamų taršos mažinimo priemonių efektyvumą.

Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės tyrimai atliekami Rėkyvos, Talkšos, Ginkūnų ežeruose, Prūdelio tvenkinyje, Kulpės ir Vijolės upėse.

Mieste vykdomos ūkinės veiklos poveikio paviršinių vandens telkinių ekologinei būklei stebėsena, paviršinių (lietaus) nuotekų, įtekančių į paviršinius vandens telkinius taršos įvertinimas, mieste esančių sodų bendrijų teritorijų, individualių gyvenamųjų namų mikrorajonų, neturinčių centralizuotų buitinių nuotekų surinkimo tinklų, poveikio vandens telkiniams tyrimai. Mato vienetas – tyrimo vietų ir tiriamų parametrų skaičius.

Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių ir į juos patenkančių paviršinių (lietaus) nuotekų užterštumo tyrimai atliekami aštuoniolikoje vietų. Tiriama penkiolika parametrų. Vandens mėginiai imami kiekvieną mėnesį. Žiemos sezono metu, esant ledui, deguonies koncentracija ežeruose matuojama kartą per savaitę.

2. Aplinkos oro monitoringo programa apima savivaldybės teritorijoje vykdomus aplinkos oro būklės stebėjimus, kitimo vertinimą ir prognozes, vietinių aplinkosaugos priemonių planavimą bei įgyvendinimą, miesto aplinkos oro kokybės valdymą.

Aplinkos oro užterštumai vykdomi visoje miesto teritorijoje, taršos poveikiui jautriausiose zonose, lopšelių -darželių, mokyklų, daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkoje.

Mato vienetas – tyrimo vietų ir tiriamų parametrų skaičius.

Aplinkos oro tyrimai atliekami visoje miesto teritorijoje penkiasdešimtyje vietų. Tiriama anglies monoksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių koncentracija, kompleksinė oro tarša vertinama biotestavimo metodu. Oro tyrimų vietose žiemą imami sniego mėginiai cheminės taršos nustatymui. Oro mėginiai imami kiekvieną mėnesį.

3. Triukšmo kartografavimas ir stebėsena triukšmo prevencijos ir tyliosiose zonose. Atnaujintų Šiaulių miesto kelių transporto, geležinkelio, oro uosto ir pramoninės veiklos triukšmo žemėlapių  duomenys panaudoti rengiant 2019-2023 m. triukšmo prevencijos programą. Atliktų tyrimų duomenys ir ataskaitos pateiktos laboratorijos interneto svetainėje www.matl.lt.

 

Aplinkos triukšmo lygio tyrimai ir vertinimas atliekami visoje miesto teritorijoje, kelių transporto, geležinkelio, oro uosto ir pramoninės veiklos keliamo triukšmo poveikiui jautriausiose zonose, lopšelių -darželių, mokyklų, ligoninių, daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkoje, tyliosiose zonose.

Mato vienetas – tyrimo vietų ir tiriamų parametrų skaičius.

Atliekant triukšmo kartografavimą, vertinami paros, dienos, vakaro ir nakties ilgalaikį triukšmo poveikį apibūdinantys rodikliai.

Maksimalaus ir ekvivalentinio triukšmo lygio matavimai atliekami 75 tyrimų vietų, lopšelių-darželių, mokyklų, ligoninių aplinkoje ir septyniose tyliosiose zonose. Nuolatiniai triukšmo lygio matavimai vykdomi pietiniame gyvenamajame rajone, Gegužių g. 94, Šiauliai.

 

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI

 

7. Įstaigos veiklos analizė.

 

Eil. Nr.

Šiaulių municipalinio aplinkos monitoringo vykdymas

2018 metų analizė

2019 metų analizė

Komentaras apie pokytį

Tyrimo vietų skaičius

Tiriamų parametrų skaičius

Tyrimo vietų skaičius

Tiriamų parametrų skaičius

1.

Paviršinių vandens telkinių monitoringas

20

14

20

15

Naujas parametras - vandens skaidrumas S,m

2.

Aplinkos oro monitoringas

 

50

8

50

8

-

3.

Triukšmo kartografavimas ir stebėsena triukšmo prevencijos ir tyliosiose zonose.          

75

5

75

5

-

 

8. Vykdyti projektai (dalyvavimas projektuose).

 

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Trumpas aprašymas

Projekto finansavimo šaltinis

Tikslinė grupė

1.

Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiauliuose

Vykdomos veiklos: Šiaulių miesto aplinkos oro kokybės valdymo 2019-2024 m. programos parengimas;

Informacijos apie aplinkos oro kokybę mieste viešinimas. Aplinkos oro tyrimų vykdymas mokyklų aplinkoje.

ES struktūriniai fondai, Šiaulių miesto savivaldybė

Šiaulių miesto gyventojai

2.

Talkšos ežero šiaurinės dalies valymas ir prieigų sutvarkymas

Penkių metų laikotarpiu po projekto įgyvendinimo turi būti vykdoma Talkšos ežero būklės stebėsena, iki 2019-01-31 d. pateikta galutinė ataskaita

Europos regioninės plėtros fondas, Šiaulių miesto savivaldybė

Šiaulių miesto gyventojai ir miesto svečiai

3.

  Šiaulių miesto savivaldybės 2019-2023 m. triukšmo prevencijos veiksmų plano parengimas

     Triukšmo prevencijos veiksmų planas, numatantis veiksmus ir priemones, skirtas triukšmo valdymui Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, parengtas     įgyvendinant Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir poįstatyminių aktų nuostatas

 

Šiaulių miesto gyventojai, gyvenantys padidinto triukšmo zonose

4.

Buvusios naftos bazės su aplinkinėmis teritorijomis Šiaulių m., Aviacijos g., sutvarkymas

Liekamosios dirvožemio ir gruntinio vandens taršos naftos produktais buvusios naftos bazės teritorijoje likvidavimas, teritorijos sutvarkymas

ES struktūriniai  fondai, Šiaulių miesto savivaldybė

Gyventojai, gyvenantys netoli buvusios naftos bazės bei aplinkinių įmonių darbuotojai

 

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMAS

 

9. Įstaigos veiklos silpnosios, stipriosios ir tobulintinos sritys (dėl įstaigos veiklos gauti apdovanojimai ir skundai (pokytis, palyginti su ankstesniais metais).

 

Eil. nr.

Veikla

Trumpas aprašymas

Pastabos

1.

Stipriosios sritys

Aplinkos tyrimai vykdomi visoje miesto teritorijoje, jautriausiose taršos poveikiui, probleminėse vietose, tyrimų duomenys atvaizduojami žemėlapiuose, teikiami teritorijų planavimo, aplinkos kokybės valdymo programų rengėjams, viešai skelbiami laboratorijos interneto svetainėje.

Vykdant triukšmo kartografavimo programą įsigyta triukšmo matavimo ir  modeliavimo įranga, leidžianti kartografuoti ir atnaujinti miesto autotransporto, geležinkelio, oro uosto ir pramoninio triukšmo žemėlapius, vykdyti aplinkos triukšmo lygio matavimus nepertraukiamu režimu, su galimybe įrašyti ir išsaugoti triukšmo įvykį.

Dalyvaujama aplinkosauginiuose projektuose, miesto aplinkos  būklės gerinimo, triukšmo mažinimo programų rengimo darbo grupėse, suplanuotų aplinkos kokybės gerinimo priemonių įgyvendinime.

Operatyviai atliekami aplinkos tyrimai nagrinėjant gyventojų skundus, esant konfliktinėms situacijoms.

Dalyvaujama tarptautiniuose seminaruose, mokymuose, siekiant aplinkos kokybės valdymo žinių, gerosios praktikos metodų ir priemonių taikymo pavyzdžių mažinant aplinkos oro, paviršinių vandens telkinių, dirvožemio taršą, diegiant triukšmo mažinimo ir prevencijos priemones, planuojant ir įrengiant aglomeracijos tyliąsias zonas.

Bendradarbiaujama su švietimo, ugdymo įstaigomis, dalyvaujama  ekologinio švietimo renginiuose, laboratorijoje organizuojamos atvirų durų dienos, kurių metu teikiama informacija apie laboratorijoje atliekamus tyrimus, miesto aplinkos būklę ir jos kitimo tendencijas. Laboratorijoje turima techninė bazė panaudojama moksleivių ir studentų praktinių įgūdžių formavimui.

 

2.

Silpnosios sritys

Efektyvesniam aplinkos  oro taršos tyrimų  vykdymui mieste esant nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms, nustatant foninę taršą, atskirų taršos šaltinių indėlį, reikalinga mobili oro tyrimų laboratorija su meteorologinių parametrų (vėjo greičio ir  krypties, oro temperatūros, atmosferos slėgio) ir aplinkos oro teršalų (kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, angliavandenilių, ozono) koncentracijos matavimo prietaisais.

Dirvožemio, dumblo nuosėdų, paviršinio ir gruntinio vandens, aplinkos oro taršos metalais nustatymui reikalingas atominis absorbcinis spektrometras.

 

 

10. Įstaigos veiklos išorės vertinimas.

 

Išorės vertinimą, patikrinimą atlikusios institucijos pavadinimas

Vertintos, tikrintos įstaigos veiklos sritys ir patikrinimo rezultatai

Vedėjo pastangos tobulinant išorės vertinimo, patikrinimo rezultatus

Aplinkos apsaugos agentūra

Tikrinta laboratorijos veikla pagal Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašą. 2019-10-1 d. patikrinimo akte Nr. 19-9 pateikta išvada: darbuotojų kvalifikacija, turima laboratorinė įranga, prietaisai, techninės galimybės, duomenų kokybės kontrolė atitinka tyrimo metoduose nurodytus reikalavimus.

Pateikti pasiūlymai: Įsigyti termometrą, atitinkantį reikalavimus, šaldytuvą mėginių laikymui, vandens termostatinę vonelę; įteisinti KD10 koncentracijos nustatymą Beta spindulių absorbcijos metodu; dalyvauti išoriniuose mokymuose, palyginamuosiuose bandymuose, įsigyti standartą, reglamentuojantį mėginių ėmimą ežeruose.

Patikrinimo metu nurodytos neatitiktys ir  pasiūlymai įgyvendinami.

Įsigyta nurodyta laboratorinė įranga, standartai, turimas laboratorijos leidimas papildytas  KD10 koncentracijos nustatymu Beta spindulių absorbcijos metodu.

 

__________________________________________________

Į pradžią