Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-115 2020-05-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 7 d. Nr. T-115

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu,  Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 86 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos 2019 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Nustatyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

  

 

                                                                                                                                                                            

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

 

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-115 - DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią