Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-115 2020-05-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                       2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-115

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKA

 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I SKYRIUS

VIZIJA, MISIJA, TIKSLAS IR KOKYBĖS VADYBA

 

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika (toliau – Poliklinika) yra iš Šiaulių miesto savivaldybės lėšų įsteigta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji ne pelno siekianti sveikatos priežiūros įstaiga. Poliklinikoje teikiamos pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

Poliklinikos misija – mažinti gyventojų sergamumą, ligotumą ir mirštamumą, laiku teikiant prieinamas, saugias, medicinos mokslu ir praktika pagrįstas pirminio lygio, konsultacijų ir diagnostikos, slaugos bei psichikos sveikatos paslaugas, užtikrinant jų tęstinumą, vykdant prevencines ir visuomenės sveikatos programas, ugdant atsakingą pacientų ir jų artimųjų požiūrį į sveikatą, taikant pažangias technologijas, saugant aplinką ir racionaliai naudojant materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

Poliklinikos vizija – naudinga visuomenei, patraukli pacientams ir darbuotojams, nuolat tobulėjanti, moderni, Europos Sąjungos (toliau – ES) standartus atitinkanti sveikatos priežiūros įstaiga – konkurencingas diagnostikos, gydymo ir profilaktikos centras Šiaurės Lietuvoje.

Pagrindinis veiklos tikslas – teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, apimant ligų prevenciją, diagnostiką ir gydymą, siekti kvalifikuoto, savalaikio, tęstinio bei laiku prieinamo paslaugų teikimo, atitinkančio pacientų poreikius ir lūkesčius.

Kokybės vadybos sistemos tikslas - teikti kvalifikuotas, kokybiškas ir savalaikes pirmines ir antrines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, gerindami sveikatos priežiūros paslaugų procesus bei vadybos sistemą.

 

II SKYRIUS

PIRMINIO IR ANTRINIO LYGIO AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

PASLAUGŲ TEIKIMO REZULTATAI

 

1. Pirminio lygio paslaugos

 

Pirminio lygio paslaugų prioritetas – profilaktika ir pacientų sveikatos stiprinimas.

 

1 lentelė. Pagrindiniai I lygio veiklos rodikliai.

 

RODIKLIS

2019 m.

2018 m.

Pokytis 2019–2018 m.

vnt.

proc.

Prie Poliklinikos prisirašiusiųjų asmenų skaičius

46731

47152

-421

-0,89

Iš jų: vaikų ir paauglių

7844

7984

-140

-1,75

suaugusiųjų

38887

39168

-281

-0,72

Prisirašiusių (soc. draustų) skaičius

43845

44037

-192

-0,44

Prisirašiusių (nedraustų) skaičius

2886

3115

-229

-7,35

Psichikos sveikatos centro aptarnaujamų asmenų skaičius

66245

69663

-3418

-4,91

Odontologijos centro aptarnaujamų asmenų skaičius

50396

51173

-777

-1,52

Gimė naujagimių

412

393

19

4,83

Mirė

537

646

-109

-16,87

Apsilankymai pas I lygio gydytojus dėl ligos, iš jų:

230888

379141

-148253

-39,10

suaugusiųjų apsilankymai dėl ligos

195576

318301

-122725

-38,56

vaikų apsilankymai dėl ligos

35312

60840

-25528

-41,96

Skatinamosios paslaugos

68156

66742

1414

2,12

 

Prisirašiusiųjų dinamika. Iš viso Poliklinikoje 2019-01-02 prisirašiusių pacientų buvo 47152, 2019-12-31 – 46731, sumažėjo 421 gyventoju. Draustų privalomuoju sveikatos draudimu pacientų: metų pradžioje – 44037 gyventojai, metų pabaigoje rodiklis siekė 43845. Neturintys draustumo metų pradžioje buvo 3115 gyventojai, o metų pabaigoje – 2886, t. y. 2019-12-31 neturinčių draudžiamojo statuso gyventojų buvo 229 mažiau.

Prisirašiusiųjų skaičiaus sumažėjimą lyginant su praėjusiu laikotarpiu lėmė:

- Valstybinių ligonių kasų prisirašiusiųjų pacientų skaičiavimo metodikos pakeitimas, atsižvelgiant į migracijos tarnybos duomenis: dėl gyventojų migracijos ir socialinio draustumo statuso svyravimo prisirašiusiųjų skaičius per metus Poliklinikoje sumažėjo 421 pacientais.

- Demografiniai veiksniai: 2019 metais mirė 537 pacientai (109 mažiau nei 2018 m.), gimė 412 naujagimiai (19 daugiau nei 2018 m.).

Prisirašiusiųjų soc. draustų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes

 

2 lentelė. Prisirašiusiųjų (soc. draustų) pasiskirstymas pagal amžiaus grupes.

 

Amžiaus grupė

2019 m.

2018 m.

Gyventojų skaičius

Proc.

Gyventojų skaičius

Proc.

0 - 17 m.

7838

17,88

7981

18,12

18 - 49 m.

16603

37,87

16844

38,25

> 50 m.

19404

44,26

19212

43,63

 

 

1 pav. Prisirašiusiųjų soc. draustų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2019 m. ir 2018 m.

 

Paslaugų teikimo dinamika.

3 lentelė. Apsilankymų pas gydytojus Poliklinikoje dinamika pagal specialistus.

 

I lygio gydytojai

Apsilankymai

Pokytis 20192018 m.

2019 m.

2018 m.

vnt.

proc.

Šeimos gydytojai

180912

183150

-2238

-1,22

Vidaus ligų gydytojai

20812

20627

185

0,90

Vaikų ligų gydytojai

5265

13079

-7814

-59,74

Gydytojai akušeriai ginekologai

8603

9453

-850

-8,99

Gydytojai chirurgai

14645

16796

-2151

-12,81

Gydytojai psichiatrai

17343

16750

593

3,54

Gydytojai odontologai

44149

43661

488

1,12

Iš viso:

291729

303516

-11787

-3,88

 

Bendras apsilankymų skaičius pas I lygio gydytojus 2019 m. sumažėjo 3,88 proc., t. y. 11787 vnt. Prieinamumas pas I lygio gydytojus išlaikytas nepakitęs – laukimo eilės nuo 0 iki 3 dienų. Apsilankymų skaičiaus pas pirminio lygio gydytojus mažėjimui įtakos turėjo mažėjantis gyventojų skaičius, taip pat atsiradusi galimybė konsultuoti pacientus nuotoliniu būdu, elektroninių receptų ir siuntimų rašymas. Didžiausias apsilankymų sumažėjimas buvo pas vaikų ligų gydytojus, nes jie visi savo noru nutraukė darbo sutartis. Tai įtakojo garbus amžius ir turimos problemos dėl sveikatos.

 

Skatinamosios paslaugos. Ataskaitiniais metais Poliklinikoje skatinamųjų paslaugų teikimo apimtys lyginant su 2018 m. augo 2,12 proc. (1414 paslaugomis), nuo 66742 (2018 m.) iki 68156 (2019 m.).

Iš viso skatinamųjų paslaugų atlikta už 333747,72 Eur, t. y. 7,32 proc. daugiau nei 2018 m.

Ankstyvojoje piktybinių navikų stadijoje diagnozuoti 26 atvejai – 5 vienetais daugiau nei pernai.

 

Imunoprofilaktika. 2019 m. skiepų kabinete suteiktos 12405 paslaugos (2812 vnt. arba 29,31 proc. daugiau nei 2018 m.). Nemokama gripo vakcina, skirta rizikos grupių asmenims, paskiepyti 1903 pacientai, iš jų - 15 nėščiųjų moterų. 2019 m. lyginant su 2018 m. taip pat stebimas ženklus (net 56,65 proc.) paklausos padidėjimas kitomis mokamomis vakcinomis: meningokokine vakcina paskiepyta 260 pacientų, erkinio encefalito vakcina paskiepyti 1516 suaugusių ir 954 vaikų. Tokį poreikį skiepytis galėjo lemti daugybė skirtingų faktorių, vienas jų – žiniasklaidoje plačiai analizuojami liūdni meningokokinių infekcijų, erkinio encefalito atvejai, taip pat didesnis pacientų sąmoningumas ir rūpestis savo gerove. Manome, kad bendras paskiepytų asmenų vidurkio mažėjimas nulemtas dėl išvykusių vaikų į užsienį, kai negalime tęsti ir fiksuoti paskiepijimo fakto pagal patvirtintą Lietuvos skiepų kalendorių.

 

4 lentelė. Skiepo paslaugų apimtys.

 

SKIEPO VAKCINA

Paskiepyti asmenys, proc.

2019 m.

2018 m.

tuberkuliozės skiepo vakcina

95,8

98,16

hepatito B skiepo vakcina (1 metų)

82,5

94,20

difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo Haemophilusinfluenzae infekcijos skiepo vakcina (1 metai)

83,6

92,99

difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo Haemophilusinfluenzae infekcijos skiepo vakcina (2 metai)

87,5

86,54

difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielitoskiepovakcina (7 metai)

92,9

90,91

difterijos ir stabligės apimtys procentais (16 metai)

98,1

96,71

tymų, epideminio parotito, raudonukės skiepo vakcinos rodikliai (2 metai)

93,1

89,59

tymų, epideminio parotito, raudonukės skiepo vakcinos rodikliai (7 metai)

92,9

92,21

Bendras metų vidurkis

90,80

92,66

Papildomai 2018 m. pradėta skiepyti naujomis vakcinomis

 

 

Rotavirusinė infekcijos vakcina (1 metai) nuo 2018 09 01

56,7

10,43

Meningokokinė B infekcijos vakcina ( 1 metai) nuo 2018 07 01

43,7

15,03

Pneumokokinė infekcijos vakcina (1 metai)

76,1

85,02

Žmogaus papilomos viruso vakcina ŽPV (12 metų)

70,3

64,61

 

Slaugos paslaugos

 

5 lentelė. Suteiktos ambulatorinės slaugos paslaugos.

 

RODIKLIS

2019 m.

2018 m.

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose gavėjų skaičius (ataskaitinio laik. paskutinei dienai)

467

574

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose

9716

8000

 

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose rodiklis ataskaitiniu laikotarpiu didėjo. 2018 m. 1 pacientui teko 13,93 ambulatorinių slaugos paslaugų namuose, o 2019 m. – 20,81.

 

Burnos higienos paslaugos. Poliklinikoje burnos higiena atliekama dviem metodais: rankiniu būdu, naudojant odontologines medžiagas bei vienkartines priemones ir profesionali burnos higiena – su ultragarsiniu skaleriu, atliekamos procedūros su sodapūte. 2019 m. pacientų suinteresuotumas burnos higienos paslauga 2,30 proc. didėjo – suteikta 156 paslaugomis daugiau nei 2018 m.

 

6 lentelė. Suteiktos burnos higienos paslaugos.

 

RODIKLIS

Paslaugos

Pokytis 2019-2018 m.

2019 m.

2018 m.

vnt.

proc.

Priimtų pacientų skaičius

6948

6792

156

2,30

Atlikta profesionali burnos higiena (pacientų skaičius)

2880

2721

159

5,84

Profilaktiškai patikrinti pacientai

4219

4034

185

4,59

Dantys padengti fluoro laku (pacientų skaičius)

588

362

226

62,43

Dantys padengti fluoro laku (dantų skaičius)

3569

2214

1355

61,20

Burnos higienos instruktažų skaičius

4138

4146

-8

-0,19

 

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai. Profilaktiniai tikrinimai vykdomi Profilaktinės medicinos tarnyboje (toliau – Tarnyboje), kuri susideda ne tik iš šeimos gydytojų, darbo medicinos gydytojo, bet ir gydytojų specialistų komandos (gydytojų: oftalmologo, neurologo, otorinolaringologo, psichiatro). Tokios sudėties tarnyba gali teikti profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugas įvairių kategorijų darbuotojams ir pareigūnams. Dirbame ir popietinėmis valandomis. Apie teikiamas paslaugas informaciją galima rasti mūsų lankstinukuose ir internetinėje svetainėje.

 

7 lentelė. Profilaktinių sveikatos tikrinimų apimtys ir palyginamoji lentelė.

 

PROFILAKTINIAI TIKRINIMAI

2019 m.

2018 m.

Pokytis 2019-2018 m.

vnt.

proc.

Dėl darbo, mokslo

8728

8399

329

3,92

Vairuotojai

5777

5870

-93

-1,58

Kitų įmonių, įstaigų darbuotojai

908

698

210

30,09

Geležinkelio darbuotojai

201

297

-96

-32,32

Ginklo naudotojai

399

300

99

33,00

Išvykstant į užsienį

24

10

14

140,00

Pramoginiai laivai

18

14

4

28,57

Iš viso:

16055

15588

467

3,00

 

2019 m. nemažai kreipėsi pacientų, kuriems buvo išduotos pažymos F 086/a (stojančio į mokymo įstaigą medicininė pažyma), todėl padaugėjo profilaktinių tikrinimų dėl darbo, mokslo. Pažymos reikalingos norint mokytis darbo rinkos mokymo centre, profesinėje mokykloje arba suaugusiųjų mokykloje.

Kitų įmonių įstaigų darbuotojų rodikliai padidėjo, nes 2019 metais buvo pasirašyta 13 naujų sutarčių su kitomis įmonėmis/įstaigomis dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų.

2019 m. mažesnis geležinkelio darbuotojų rodiklis dėl to, kad pagal 2019 m. vasario 4 d. sudarytą sutartį profilaktinius sveikatos tikrinimus atlikome tik mašinistams, - kiti geležinkelio darbuotojai už paslaugą mokėjo patys.

Visiems profilaktiniams sveikatos tikrinimams turi įtakos tikrinimo periodiškumas: ginklo naudotojai sveikatą tikrinasi kas 5 metus, vairuotojai sveikatą tikrinasi pagal amžių (iki 55 metų kas 10 metų, nuo 56-69 – kas 5 metai, 70-79 – kas 2 metai, o nuo 80 – kasmet). Taip pat turintys profesionalo kategorijas tikrinasi kas 2 metus. Dėl darbo pacientai sveikatą tikrinasi kas 2 metus arba kiekvienais metais (priklauso nuo darbo pobūdžio).

Nuo 2019 m. birželio 10 d. visi Tarnyboje dirbantys gydytojai pradėjo pasirašyti vairuotojų sveikatos patikrinimo medicinines pažymas tik elektroniniu būdu.

 

 

2 pav. Profilaktinių tikrinimų dinamika 2016-2019 m.

 

2. Prevencinių programų vykdymas

 

Poliklinikos paslaugų teikimo prioritetinė kryptis – profilaktika. Tai atspindi 2019 m. vykdytos nacionalinės prevencinės programos.

Prevencinių programų atlikta už 236129,51 Eur, t. y. 11,62 proc. daugiau nei 2018 m.

 

 

3 pav. 2019 m. Poliklinikos prevencinių programų įvykdymo vidurkis, lyginant su Šiaulių miesto TLK vidurkiu

 

8 lentelė. Prevencinių programų vykdymas.

 

Prevencinės programos

Metai

Poliklinika

Šiaulių TLK
vidurkis

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa

2019 m.

51,9

50,2

2018 m.

49,9

50,0

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencinė programa

2019 m.

66,4

53,3

2018 m.

42,1

39,9

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, prevencinė programa

2019 m.

57,3

48,7

2018 m.

58,0

47,1

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinė programa

2019 m.

71,0

59,9

2018 m.

58,9

51,8

                                                           

         Per 2019 metus labiausiai augo atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio rodiklis net 24,3 proc. punktais, nemažas rodiklio didėjimas (12,1 proc. punkto) matomas vertinant ir storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinės programos atlikimą. Poliklinikos prevencinių programų atlikimo rodikliai vidutiniškai didėjo 9,43 proc. punkto, visi jie viršijo Šiaulių TLK vidurkius. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinėje programoje 2019 m. sudalyvavo mažiau pacientų nei 2018 m. tiek Poliklinikoje (apie 27 proc.), tiek vertinant bendrą Šiaulių TLK priklausančių įstaigų skaičių. Pažymime, kad procentinio priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinės programos atlikimo įvertinti nebegalima dėl VLK nustatytų skirtingų pacientų tikrinimo terminų.

I lygio rezultatų apibendrinimas. Poliklinikoje suteiktų paslaugų statistika parodo, kad 2019 m. buvo pasiektas aktyvios profilaktikos vykdymo pirminėje grandyje uždavinys – tokiu būdu prisidedant prie pacientų gyvenimo trukmės ilgėjimo ir mažinant gydymo sąnaudas ateityje bei užtikrinant pagrindinį Poliklinikos tikslą – kvalifikuotą, kokybišką ir savalaikį paslaugų teikimą.

 

3. Antrinio lygio paslaugos

 

Poliklinikoje teikiamų antro lygio paslaugų apimtys 2019 metais padidėjo 10,96 proc. (104229 vnt.) lyginant su 2018 m. Dirbant su kai kuria nauja modernia medicinos diagnostikos įranga ir priemonėmis, vykdoma kvalifikuotų ir kokybiškų paslaugų plėtra. Dėl antrinio lygio paslaugų teikimo 2019 m. buvo sudaryta sutartis su Šiaulių TLK.

 

9 lentelė. Antrinio lygio paslaugų teikimo dinamika.

 

 

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

II lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos (konsultacijų skaičius)

70931

78050

93935

104229

 

 

4 pav. 2016-2019 m. II lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų, konsultacijų skaičiaus dinamika

 

         Reikia pažymėti, kad antrinio lygio specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia gydytojai specialistai: endokrinologai, pulmonologas, okulistai, neurologas, echoskopuotojai, endoskopuotojas, radiologai, ortopedai traumatologai, darbo medicinos gydytojas ir kt. 2019 m. sudarytos darbo sutartys su gydytojais -  urologu ir kardiologu. Visų antrinio lygio paslaugų poreikį atspindi nuolat augantis konsultacijų skaičius.

         2019 m. stebimas ryškus gydytojo neurologo teikiamų paslaugų augimas – net 43,25 proc. (tam įtakos galėjo turėti padidėjęs gydytojos darbo krūvis). Daugėjo ir ortopedų traumatologų paslaugų – 9,70 proc., radiologų paslaugų suteikta 9,53 proc. daugiau nei 2018 m.

         Specializuotame odontologijos skyriuje daugiausiai paslaugų suteikė burnos chirurgai (2019 m. suteiktos 5526 paslaugos, t. y. 4,82 proc. daugiau nei 2018 m.). 2018 m. priimtas naujas gydytojas ortodontas per 2019 m. leido padidinti teikiamų paslaugų apimtis lyginant su 2018 m., kurios 2019 m. didėjo net 38,41 proc. Gydytojai odontologai ortopedai taip pat suteikė 16,56 proc. daugiau paslaugų nei 2018 m.

         Antro lygio konsultacinių paslaugų teikimas kituose padaliniuose. Per ataskaitinius metus paklausa Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje (toliau – FMR) paslaugomis ženkliai išaugo (aptarnauta 171 pacientu daugiau nei 2018 m.). Galime pasidžiaugti, kad padidėjusią paklausą pavyko patenkinti (suteikta 1101 paslauga daugiau nei 2018 m.). 2018 m. suteiktos vos 147 ergoterapijos paslaugos, o 2019 m. net 1008 paslaugos. Masažo paslaugų suteikta net 41,98 proc. daugiau, o kineziterapijos - 23,60 proc. daugiau nei 2018 m. Tam įtakos turėjo sugrįžusi ir papildžiusi kolektyvą kineziterapeutė iš tikslinių atostogų vaikui prižiūrėti.

         2019 m. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus paslaugomis pasinaudojo iš kitų įstaigų 1619 pacientai, kuriems suteikta 1871 procedūra.

         Psichikos (psichiatrijos) dienos stacionare (toliau – Stacionaras) teikiama net 21 terapijų rūšis. 2019 m. suteiktos 6423 kompleksinės paslaugos už 186804,29 Eur. Priimtas 261 pacientas, iš jų 88 unikalūs. Unikalus pacientas – pirmą kartą apsilankęs Stacionare. 2018 m. buvo suteikta 6168 paslaugos už 165696 Eur. Lyginant su 2018 m. paslaugų suteikta 255 vnt. daugiau (4,13 proc.).

         Poliklinikoje teikiamų paslaugų apimtys nuolat auga. Dirbant su nauja modernia medicinos diagnostikos įranga ir priemonėmis, vykdoma kvalifikuotų ir kokybiškų paslaugų plėtra.

         Cukrinio diabeto prevencijos kabinete per 2019 m. teiktos sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos: pirminė ir tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba, gydomasis pedikiūras bei diabetinės pėdos priežiūra. Slaugytojos diabetologės priėmė 823 pacientus ir suteikė 1290 paslaugų. Tiek priimtų pacientų, tiek paslaugų apimtys išliko labai panašios kaip 2018 m. (priimta vos 12 pacientų daugiau).

 

 

5 pav. Glikozilinto hemoglobino nustatymo paslaugos proc. nuo cukriniu diabetu sergančių ligonių skaičiaus 2016-2019 m.

 

10 lentelė. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija.

 

RODIKLIS

2019 m.

2018 m.

Pokytis 2019-2018 m.

vnt.

proc.

Priimta pirminių vaikų

985

948

37

3,90

Suteikta paslaugų

9884

10132

-248

-2,45

 

         Vaikų raidos sutrikimų ankstyvojoje reabilitacijos tarnyboje paslaugos teikiamos komandiniu principu. Specialistų komandą sudaro: vaikų ligų gydytojas, kineziterapeutai, logoterapeutai, socialiniai darbuotojai, slaugytojai, medicinos psichologai, ergoterapeutai. Per 2019 m. suteiktos 10694 kompleksinės paslaugos (2,84 proc. daugiau nei 2018 m.), o priimtų pirminių pacientų padaugėjo 8,23 proc. Tam įtakos galėjo turėti VLK pasikeitusi šio tipo paslaugų teikimo tvarka.

         II lygio rezultatų apibendrinimas. Poliklinikoje vis auganti (padidėjimas 10,96 proc.) suteiktų antrinio lygio paslaugų statistika parodo, kad 2019 m. buvo pasiektas antrinio lygio paslaugų plėtros uždavinys, tokiu būdu gerinant ligų diagnostikos, gydymo prieinamumą ir kokybę pacientams bei užtikrinant pagrindinį Poliklinikos tikslą – kvalifikuotą, kokybišką ir savalaikį paslaugų teikimą.

         Per 2019 metus antrinio lygio paslaugų pajamos sudaro 1679318,69 Eur (gydytojų konsultacijos – 1056508,79 Eur, Stacionaro paslaugos – 609903,47 Eur), t. y. 20,18 proc. daugiau nei 2018 m.

         Specializuotas odontologijos skyrius. Gauta pajamų už dantų protezavimo darbus per 2019 m.  - 655929 Eur. Lyginant su 2018 m. paslaugų suteikta 28999 Eur arba 4,42 proc. mažiau. Dantų protezavimo eilę administruoja Teritorinė ligonių kasa (toliau – TLK), o šias paslaugas Šiaulių mieste be mūsų įstaigos dar teikia kelios privačios odontologijos klinikos. Gavę kvietimą protezuotis dalis pacientų pasirenka kitą gydymo įstaigą. Paslaugos suteikimo trukmė priklauso nuo konkretaus atvejo. Išskirtiniais atvejais nuo pirmo paciento vizito iki galutinio paslaugos suteikimo praeina iki metų. Vidutiniškai pacientui atliekami protezavimo darbai per 1-3 mėnesius.

 

11 lentelė. TLK lėšos.

 

Protezavimo darbai

Lėšų šaltinis

2019 m. Eur

2018 m. Eur

2019 - 2018 m. pokytis

Eur

Proc.

TLK lėšos

626930

655929

-28999

-4,42

 

Laboratorija

 

12 lentelė. Laboratorinių tyrimų apimtys 2019-2018 m.

 

RODIKLIS

Tyrimų skaičius, vnt.

Pokytis 2019–2018 m.

2019 m.

2018 m.

vnt.

proc.

Hematologiniai tyrimai

45393

43780

1613

3,68

Bendraklinikiniai tyrimai

28101

27507

594

2,16

Biocheminiai tyrimai

44516

45672

-1156

-2,53

Serologiniai - imunologiniai tyrimai

2090

2156

-66

-3,06

Iš viso

120100

119115

985

0,83

 

         Įdiegta kompiuterinė įranga, padedanti integruoti tyrimų atsakymus į įstaigos informacinę sistemą ir palengvinanti apsikeitimą informacija E. sveikatos sistemoje.

 

4. Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamų programų ir kitų papildomų šaltinių pritraukimas ir vykdymas

 

         Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas 1039162,09 Eur. Iš jų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudaro už 49155,48 Eur, medicinos rezidentūros bazėms skirtos lėšos 5400 Eur, darbuotojų pervesti 2 proc. - 5424,78 Eur, už mokamas paslaugas 763777,70 Eur, už suteiktas paslaugas juridiniams asmenims 56085,74 Eur, iš kitų šaltinių 159318,39 Eur.

 

13 lentelė. Šiaulių miesto savivaldybės administracija finansavo šių visuomenės sveikatos rėmimo specialiųjų programų vykdymą.

 

Programa

2019 m.

Eur

2018 m.

Eur

Ortodonto paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių miesto vaikams

30 000

10 000

Priklausomybės ligų diagnostikos ir prevencijos paslauga Žemo slenksčio kabinete

15655,48

3000

Motinystės mokyklos paslaugoms teikti

3 500

-

Iš viso

49155,48

13000

         Taip pat padedame iš prostitucijos bei prekybos žmonėmis gniaužtų ištrūkusiems ir socialinio draudimo neturintiems asmenims įveikti psichologinę traumą, bendravimo problemas, priklausomybės nuo narkotinių medžiagų ir alkoholio problemas, fizinį išsekimą, atliekame laboratorinius tyrimus, teikiame gydytojų specialistų konsultacijas.

Konsultuojame asmenis, kurie vartoja švirkščiamuosius narkotikus. Suteikiame daugiau informacijos, kaip galima apsaugoti save ir kitus nuo plintančių infekcinių ligų (ŽIV/AIDS, hepatito B ir C), motyvuojame juos gydytis. Konsultuojame tėvus, kaip atlikti testą vaikams dėl narkotikų vartojimo. Besikreipiantiems į „Žemo slenksčio“ paslaugų kabinetą dalijame apsaugos priemones, surenkame ir keičiame panaudotus švirkštus į sterilius.

          Metadono programa - žalos mažinimo programa tarp priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių švirkščiamųjų medžiagų vartotojų veiklos tęsimas, teikiant paslaugas priklausomiems nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, taikant pakaitinį gydymą metadonu. Poliklinikoje vykdoma nuo 2009 m. Skiriama pacientams, vartojantiems opioidinius narkotikus. Konsultacijose teikėme medicininę ir psichologinę pagalbą iki 2019 m. gruodžio 1 d. 2019 m. lapkričio 28 d. bendru susitarimu nutraukėme 2019 m. kovo 9 d. sudarytą bendradarbiavimo sutartį Nr. 2018-(1.8)-27/S-68-18 ir paslaugą „Asmenims, kuriems taikomas pakaitinis gydymas metadonu, priežiūros“ toliau teikti perdavėme Respublikiniam priklausomybės ligų centro Šiaulių filialui.

 

5. Visuomenės švietimas ir informavimas

 

Įgyvendinant vieną iš kokybės vadybos sistemos priemonių – visuomenės sveikatos švietimas, Poliklinika veiklą organizavo trimis kryptimis:

 1. Bendruomenių metams paminėti skirtų renginių organizavimas:
  • Burnos higiena – paskaitos, skirtos nėščioms moterims „Motinystės mokyklėlėj“.
  • Vasario mėn. Odontologijos centre tradiciškai vyko burnos vėžio prevencijos akcija. Pacientai buvo tikrinami nemokamai ir be siuntimų. Apie akciją paskelbta Sveikatos apsaugos ministerijos, Odontologų rūmų ir Poliklinikos interneto svetainėse, mūsų įstaigos informaciniuose stenduose. Patikrinimui apsilankė 122 pacientai, kurie atvyko daugiausiai iš Šiaulių rajono. Kai kuriems iš jų buvo nustatyti lėtinio periodontito, protezinio stomatito, burnos kandidamikozės, pragulų dėl dantų protezų, gingivito, įtarta seilių liaukų akmenligė, papilomos atvejai, sialoadenitai, konstatuoti „degančios“ burnos, „degančio“ liežuvio atvejai, nemalonių burnos jutimų atvejai pacientams gydytiems ar gydomiems dėl gastroezofaginio refliukso. Pagal indikacijas po patikrinimo pacientai buvo siunčiami specialistų konsultacijoms.
  • 2019 m. aplankė keletą ikimokyklinių įstaigų, kuriose burnos higienistės pravedė ikimokyklinio amžiaus vaikams pamokėlę apie dantų priežiūrą.
  • Mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai - suteikiame asmenims žinių apie alkoholio ir narkotinių medžiagų žalą žmogaus sveikatai, galimas jų vartojimo pasekmes sveikatai ir kelių eismo saugumui. Mokymai skirti asmenims, praradusiems teisę vairuoti dėl neblaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių medžiagų ar vaistų.
  • Vykdyta vaikų ir jaunimo apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencija – gydytojai psichiatrai mokyklose skaitė paskaitas, suorganizuoti moksleiviams ir jų tėveliams bendri informaciniai – diskusiniai susitikimai.
  • Sudarytos sąlygos atlikti greituosius narkotinių ir psichotropinių medžiagų nustatymo (seilėse ir šlapime) testus arba apmokyti tėvus pačius atlikti šiuos testus namuose.
 2. Informacinės medžiagos platinimas gyventojams:

         2019 m. Poliklinikoje bei jos aptarnaujamuose rajonuose buvo išplatinti informaciniai lankstinukai apie nacionalines prevencines programas - apie išsityrimą nemokamai, apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo žalą ir apie šių medžiagų nustatymo galimybes, cukrinio diabeto prevenciją, cukrinio diabeto mokyklą ir diabetinės pėdos kabinetą, burnos priežiūrą, profilaktinius sveikatos tikrinimus, skrajutės apie „Motinystės mokyklą“, informaciniai lapeliai apie įstaigoje teikiamas paslaugas su kontaktiniais duomenimis pacientams, stenduose iškabinti informaciniai plakatai, nuolat demonstruojami monitoriuose vaizdo klipai, susiję su antikorupcine informacija. Internetinėje svetainėje patalpintas įstaigos vadovo kreipimasis, korupcijos prevencija ir teisinio poveikio priemonės, paciento atmintinė, STT atmintinė, susidūrus su korupcija, asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės, privačių interesų deklaravimo atmintinė, STT video medžiaga. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimu Nr. T-467 suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas.

 1. Informacinių straipsnių sveikatos temomis publikavimas žiniasklaidos priemonėse:

·         Spausdinti informaciniai - šviečiamieji straipsniai periodiniuose leidiniuose apie narkotinių, psichotropinių ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevenciją, dantų silantavimą bei profesionalią burnos higieną, Motinystės mokyklą, moksleivių sveikatą, sveiką mitybą ir mankštą, cukrinį diabetą bei jo profilaktiką.

          Informacijos apie sveiką gyvenseną, ligų prevenciją ir Poliklinikos teikiamas paslaugas sklaida prisidėjo prie kai kurių gydytojų suteiktų konsultacijų skaičiaus padidėjimo 2019 m.

 

6. Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis

 

         Vykdydami LR SAM 2018-04-16 įsakymą Nr. V-419 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų patvirtinimo“, per 2019 m. įstaigoje atlikta besilankančių pacientų apklausa „Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimas“ dalyvavo 602 respondentai, iš jų: 397 (65,9 proc.) moterys ir 205 (34,1 proc.) vyrai. Gerai ir labai gerai respondentai vertina 90,4 proc. registratūros darbą, 98,8 proc. slaugytojų darbą, 97,2 proc. gydytojų darbą. Apie informacijos suteikimą ir tolimesnį gydymą vertino labai gerai ir gerai 94,4 proc. respondentų. Net 98,7 proc. rekomenduotų mūsų įstaigą draugams ir pažįstamiems. 99 proc. apklaustųjų įstaigą vertina nuo 7 iki 10 balų.

Per 2019 m. gauta 121 padėka. Pacientų padėkos skirtos gydytojams psichiatrams, šeimos gydytojams, gydytojams odontologams, bendrosios praktikos ir psichikos sveikatos slaugytojams, skyrių vedėjams.

Antro lygio konsultacinių paslaugų teikimas kituose padaliniuose. Visus 2019 m. vykdytas fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus (toliau FMR) paslaugų vertinimas anketavimo būdu. Anketa buvo pateikiama procedūras baigusiems pacientams, pildoma laisvanoriškai, anonimiškai. Apklausos anketas pildė tik norintys pareikšti savo nuomonę, per 2019 m. gautos 129 anketos. Išanalizavus duomenis pastebėta, kad vyraujantis respondentų amžius 51-70 metų (gauta 81 anketa). Apklausoje dalyvavo 112 moterų ir 17 vyrų, iš jų: 54 darbingo amžiaus, 45 pensininkai, 16 neįgaliųjų, 7 bedarbiai.

         Vertinant duomenis galima teigti, kad FMR skyriuje teikiamos paslaugos vertinamos gerai. Respondentų atsakymų pasiskirstymas: FMR skyriaus veikla patenkinti – 115 pacientų, iš dalies patenkinti – 6 pacientai, nepatenkinti – 5 pacientai sugadintos – 3 anketos.

         FMR skyriaus paslaugomis dar kartą pasinaudotų – 115 pacientų, galimai – 3 pacientai, nesinaudotų – 5 pacientai, neturėjo savo nuomonės – 3 pacientai.

         Pacientų pareikšti pageidavimai: norėtų vandens procedūrų, daugiau persirengimo kabinų, didesnio procedūrų skaičiaus, kavos aparato, šiltesnių persirengimo kabinų.

         Anketavimą tęsime ir kitais metais, kas mėnesį bus vertinamos pacientų užpildytos anketos, o metų gale bus pateikiamas apibendrinimas.

         Pacientų poilsio kambaryje, matomoje vietoje ir kiekvienam laisvai prieinama pageidavimų, padėkų ir pretenzijų knyga. Per 2019 m. skyriaus darbuotojams pareikštos 58 padėkos, pretenzijų negauta.

         2019 m. FMMR paslaugomis pasinaudojo iš kitų įstaigų 1619 pacientai, kuriems suteikta 1871 procedūra.

         Apibendrinant pacientų skundų tendencijas, per 2019 m. Poliklinikoje gauti 6 skundai. Išnagrinėta skunduose pateikta informacija, atlikti korekciniai veiksmai ir raštu atsakyta pareiškėjams. Visi skundai nepagrįsti.

         Pacientų pageidavimai sprendžiami pagal galiojančius teisės aktus, operatyviai, siekiant taikaus sutarimo. Poliklinika, vykdydama teisės aktų reikalavimus, savo veiklą draudžia privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

 

7. Kokybės vadybos sistemos tobulinimas

 

         2019 m. rugpjūčio 7 d. mūsų įstaiga akredituota šeimos medicinos paslaugai. Akreditavimas reiškia viešą pripažinimą, kad įvykdyti kokybės reikalavimai: įstaiga teikia kokybiškas paslaugas, jas nuolat gerina, kuria kokybės kultūrą, yra konkurencinga ir gauna finansines paskatas. Šeimos medicinos paslaugų teikimas mūsų įstaigoje atitinka Nacionalinius akreditavimo standartus šeimos medicinos paslaugai.

         Siekiant racionalaus valdymo ir kokybiško paslaugų teikimo, 2019 m. atnaujintos kokybės vadybos procedūros - KP 05 „Nepageidaujamų įvykių valdymas ir korekciniai veiksmai“, KP 13 „Informacijos pacientui (jo atstovui) ir apie pacientą teikimo kitiems asmenims ir institucijoms tvarka“, KP 17 „Pacientų ir darbuotojų apklausa“, KP 25 „Sveikatos priežiūros specialistų“, KP 27 „Slaugos procesų kokybės vadyba“, KP 29 „Šeimos medicinos ir šeimos medicinos paslaugas teikiančios komandos darbo organizavimas“, KP 30 „Vaikų sveikatos priežiūros organizavimas“, KP 31 „Akušerijos ir ginekologijos skyriaus darbo organizavimas“.

         Parengti nauji procedūrų leidimai - KP 02 „Vidaus auditai“, KP 09 „Pacientų ir personalo profilaktinių skiepijimų tvarka“, KP 11 „Asmens sveikatos istorijos ir jos priedų pildymas“,  KP 14 „Darbo organizavimo tvarka“.

         Poliklinikos administracija įsipareigoja suteikti sveikatos priežiūros personalui tinkamas darbo sąlygas, vykdyti medicininės įrangos atnaujinimą, diegti informacines technologijas, gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų administravimą, pripažinti darbuotojų nuopelnus ir skatinti juos tobulinti teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, kreipti ypatingą dėmesį keliant medicinos personalo kvalifikaciją, peržiūrėti kokybės politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.

         Esame šeimos gydytojų mokomąja rezidentūros baze. Tęsiame bendradarbiavimą su VU ir LSMU dėl gydytojų rezidentų rezidentūros bazės miesto ir kaimo sąlygomis (Rėkyvos ambulatorijoje), su ŠU ir Šiaulių valstybine kolegija, Mykolo Romerio universitetu dėl studentų praktikų atlikimo įstaigoje. Per 2019 m. įgūdžius ir kompetencijas tobulino 2 jaunesnieji ir vyresnieji gydytojai rezidentai, 1 šeimos gydytojas, 1 medicinos psichologas, 9 kineziterapeutai, 39 bendrosios praktikos slaugytojai, 1 radiologijos technologas, 3 studijuojantys socialinį darbą ir socialinę reabilitaciją, 6 gydytojo odontologo padėjėjai, 14 burnos higienistų, 2 studijuojantys buhalterinę apskaitą. Viso 78 studentai.

         Supažindinimui su įstaigos kokybės vadybos kryptimis bei žinių suteikimo personalui, buvo suorganizuoti išplėstiniai mokomieji susirinkimai: Stebėtojų taryba – 2, Aukščiausioji vadovybė – 2, Slaugos taryba – 7, Gydymo taryba – 6, Administracija – 3, Etikos komisija – 3, Vaikų mirčių atvejų nagrinėjimo – 4 atvejai, suaugusių – 1, Specialiųjų receptų tikrinimo komisijos – 4. Taip pat rengiamos konferencijos, susitikimai su Šiaulių miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru - 1, Sodra - 1, Nacionaliniu visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentu – 1, farmacijos kompanijų atstovais, vykdėme antikorupcines akcijas, rodome filmukus mūsų Poliklinikos ekranuose.

Per 2019 m. atlikta 13 Vidinio medicininio audito tyrimų pagal patvirtintą 2019 m. audito grupės veiklos planą. Atliekant vidaus auditą, buvo tikrinami ir vertinami audituojamo padalinio ar skyriaus veiklos procesai, jų atitikimas lokaliems ir norminiams teisės aktams bei sutartims. Auditas nagrinėjo 1 paciento skundą – nepagrįstas. Auditų metu neatitiktys neužfiksuotos, pažeidimų nerasta, aktų nesustatyta.

Atsižvelgdami į Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, parengėme ir jau įgyvendinome kai kurias priemones pacientų eilių mažinimui: pacientai džiaugiasi budinčio gydytojo kabinetu. Šis kabinetas priima ūmiai susirgusius, neregistruotus ar neturinčius savo šeimos gydytojo pacientus, vyksta pagal iškvietimus į namus.

Tobulinant teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą, papildytas bei atnaujintas ir Šiaulių miesto savivaldybei pristatytas 2020-2022 metams Strateginis veiklos planas. Jo tikslas – efektyviau ir racionaliau organizuoti įstaigos darbą, atsižvelgiant į sveikatos politikoje keliamus valstybės prioritetus, vienyti Poliklinikos darbuotojus bendriems tikslams, didinant jų įsipareigojimus jiems pasiekti. Siekiama, kad Poliklinika išliktų patraukli darbuotojams ir pacientams, atitiktų visus lūkesčius, dalyvautų Sveikatos apsaugos ministerijos ir struktūrinių ES fondų plėtros projektuose.

Įgyvendinant šį planą, bus aktualu tobulinti Poliklinikos teikiamų paslaugų spektrą, o tuo pačiu ir teikiamų paslaugų geresnį prieinamumą.

         Naujovė. Lietuvoje pradėtos reitinguoti gydymo įstaigos. Tai atsižvelgiama į gerus darbo rezultatus, kurių bendra reikšmė matuojama (vertinama) sąlyginiais vienetais. Iš pradžių buvo nustatyti 4 rodikliai, o šiuo metu jų yra net 16. Net 14 iš jų priskiriami šeimos gydytojo komandai, 1 – pirminei odontologinei pagalbai, 1 – pirminei psichikos sveikatos priežiūrai.

         Įstaigoms už gerus darbo rezultatus mokama pagal šiuos rodiklius:

 • vaikų priežiūros intensyvumą (vertinama, ar prisirašiusieji kreipiasi į šeimos gydytoją ar pediatrą bent kartą per metus dėl profilaktinio sveikatos patikrinimo);
 • prevencinių programų vykdymą (atsižvelgiama į gimdos kaklelio, krūties, storosios žarnos vėžio prevencinių programų vykdymo rezultatus);
 • sergančiųjų lėtinėmis ligomis priežiūrą (analizuojama, kaip dažnai pacientai, sergantys lėtinėmis ligomis (arterine hipertenzija, cukriniu diabetu, bronchine astma, pneumonija ir kt. ligomis) yra gydomi ligoninėse;
 • labai svarbaus tyrimo atlikimą vaikams, kuris padeda išsiaiškinti, ar būtinas gydymas antibiotikais, už vyresnių nei 65 metų žmonių skiepijimą nuo gripo.

 

III SKYRIUS

PERSONALAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

 

         Šiuo metu įstaigoje dirba 334 darbuotojai.

         Iš jų gydytojų – 92: šeimos gydytojų - 30, vidaus ligų – 3, vaikų ligų – 1, chirurgų – 4, gydytojų psichiatrų – 6, akušerių ginekologų – 3, gydytojų specialistų – 28 (1 – tikslinėse atostogose vaikui prižiūrėti), gydytojų odontologų – 17 (3 - tikslinėse atostogose vaikui prižiūrėti). Per 2019 m. įdarbinome 1 šeimos gydytoją, 1 gydytoją odontologą, 1 gydytoją urologą, 2 gydytojus chirurgus, 1 gydytoją kardiologą, 1 gydytoją radiologą.

         Slaugytojų ir odontologų vidurinio medicininio personalo 168, iš jų bendruomenės ir bendrosios praktikos slaugytojų – 80 (2 – tikslinėse atostogose vaikui prižiūrėti), psichikos sveikatos slaugytojų - 7, sveikatos statistikių - 2, kineziterapeutų - 6, ergoterapeutės – 2 (1 tikslinėse atostogose vaikui prižiūrėti), kineziterapeuto padėjėjų - 2, medicinos registratorių – 9 (1 – nėštumo ir gimdymo atostogose), akušerių - 3, biomedicinos technologių - 5, radiologijos technologių - 8, socialinių darbuotojų - 5, gydytojų odontologų padėjėjų - 30, burnos higienistų - 7, dantų technikų - 2.

         Ūkio reikalų tarnyboje - 40 darbuotojai: valytojos, liftininkai, rūbininkai, vairuotojai, ūkio reikalų tvarkytojai, elektromonteriai, kiemsargiai ir pan.

         Kitas personalas – 34, iš jų: medicinos psichologų – 8 (1 – tikslinėse atostogose vaikui prižiūrėti), logoterapeutų - 3, meno terapeutas - 1, muzikos terapeutas - 1, direktorius, direktoriaus pavaduotoja valdymui, direktoriaus pavaduotoja medicinai, vyriausioji slaugos administratorė, personalo ir viešųjų vyriausioji specialistė - 1, personalo - viešųjų pirkimų specialistė- 2, Finansų ir apskaitos skyrius - 4, kasa - 5, biuro administratorė - 1, kompiuterių tinklo administravimo specialistų – 3.

 

14 lentelė. Poliklinikos darbuotojų kaita 2019 m.

 

Darbuotojai

Priimta

Atleista

Gydytojai

7

9

Slaugos personalas

5

8

Personalas, nedalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas

3

6

 

Poliklinikos darbuotojų 2019 m. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudarė 10857,31 Eur.

 

         TLK nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. skirta papildomai sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti ir sveikatos priežiūros darbuotojų DU didinti 49745 Eur per mėnesį ir visos lėšos panaudotos gydytojų, slaugytojų ir sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio didinimui, t. y. 100 procentų.

         VšĮ Nacionalinis mokymų centras organizavo 9 kartus kvalifikacijos tobulinimo mokymus: „Hipertenzijos gydymas“ (gydytojas Robertas Mažutavičius), „KS gydymas“ (lektorė Sandra Baužaitė), „Multimodaline analgezija“ (lektorius A. Gelmanas), „Astmos ir LOPL gydymas“ – diskusija, „Astmos gydymas“ (gydytojas M. Vaitkus), „Proveržis širdies nepakankamumo gydyme“ (dr. gydytoja kardiologė N. Kupstytė-Krištaponė), „Venų ligos“ (lektorė J. Pečeliūnienė), „Arterinė hipertenzija ir kardiovaskulinė rizika“ (lektorė Dovilė Dovidaitienė), „LOPL iššūkiai“ (lektorė D. Barkauskienė), „Astmos ir LOPL gydymas“ (lektorė A. Krisiukėnienė).

         2019 m. rugsėjo 11 d. VšĮ „Nerimo klinika“ įstaigoje organizavo mokymus tema „Paciento nerimas gydytojo kabinete: diferencinė diagnostika ir pagalba“.

         2019 m. spalio 21 – 25 d. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos išdavė sertifikatą, kuriuo pažymi, kad mūsų įstaiga dalyvavo Nacionalinėse kibernetinio saugumo pratybose „Kibernetinis skydas 2019“.

         2019 m. lapkričio 20 d. viduriniojo personalo dviem grupėms įstaigoje vyko mokymai tema „Skirtingos bendravimo formos“, tobulinant informacijos sklaidos ir komunikacijos procesus tarp paciento ir personalo.

         Rugsėjo 18 d. vyko atraktyvi antikorupcinė akcija „Korupcijos detektorius“. Renginio tikslas– pasitikrinti, ar atsparūs esame korupcijai, reikėjo žengti pro Korupcijos detektoriaus vartus.

         Lapkričio 28 d. ir 30 d. medicinos personalui (dalyvavo 42 gydytojai, 121 kiti medicinos darbuotojai) iš Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Rita Šikšnienė organizavo praktinius mokymus - paskaitas tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupciniai nusikaltimai ir atsakomybė. Dovanos ir kyšio sąvokos“.

         Odontologijos centre gydytojų odontologų, gydytojų odontologų padėjėjų ir burnos higienistų susirinkimų metu buvo aptartos klinikinės dantų traumos situacijos bei konsultacijos pas antrinio lygio specialistus. Taip pat aptarti infekcijos kontrolės reikalavimai, profilaktinių vaikų burnos patikrinimų organizavimo klausimai ir rezultatai, informacijos apie pacientą dėl konfidencialumo klausimai, plombinių medžiagų ir vienkartinių priemonių kainynas. Buvo nagrinėjami klinikiniai atvejai. Specializuoto odontologijos skyriaus susirinkimo metu buvo aptartas bendradarbiavimas su dantų technikų laboratorijomis.

 

IV SKYRIUS

 INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

 

1. Informacinių technologijų vystymas

 

         Vykdydami projektą „E. sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ dalyvaujame elektroninėje sveikatos sistemos maste: pacientų duomenys (ambulatorinio apsilankymo aprašymas) teikiami į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS), išrašome medicininius mirties liudijimus, e. kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių (toliau – MPP) receptus, vairuotojo sveikatos patikrinimo medicinines pažymas. Skaitmenizavome savo turimus analoginius rentgeno aparatus odontologiniame ir terapiniuose skyriuose, įsigijome naują skaitmeninį rentgeno aparatą, sujungėme visus radiologinius įrenginius į vieną medicininių vaizdų apsikeitimo ir peržiūros sistemą, įdiegėme nuotolines gydytojų radiologų konsultacijas, tuo prisidėdami gerinant rentgeno diagnostikos paslaugų kokybę bei profilaktinių tikrinimų svarbą Šiaulių regiono gyventojams. Geriname pacientų komunikacinį, organizacinį ir ekonominį prieinamumą, tobulindami ir plėsdami e-recepto bei kitų e-formų išrašymo galimybes ir apimtis. Nuolat atnaujinama internetinė svetainė bei informacijos sklaida mūsų įstaigos interaktyviųjų televizorių (monitorių) ekranuose. Taip pat sukurta vidinė informacinė sistema „Intranetas“ darbuotojams, jų informacijos sklaidai užtikrinti. Įdiegta pacientų eilių valdymo elektroninė sistema InOut prie procedūrinių ir rentgeno kabinetų. Įdiegtas INXBASE vaistų suderinamumo tikrinimo funkcionalumas mūsų naudojamose IS: ŠRASPĮ IS ir MED.I.S.

2019 m. įsigyti 6 spausdintuvai Viso įrengta – 212 kompiuterizuotų darbo vietų, kuriose spartėjančiu tempu rašomi elektroniniai receptai ir elektroniniu būdu pildomos kitos medicininės formos. Skaitmenizavome vidinės laboratorijos procesus, siuntimai laboratoriniams tyrimams vykdomi elektroniniu būdu iš šeimos gydytojų kabinetų į procedūrinius, atsisakyta popierinės versijos. Įsigyta atsarginių kopijų saugykla įstaigos dokumentams saugoti.

Informacinių sistemų vystymas Poliklinikos gydytojams suteikia galimybes operatyviau pasirūpinti paciento sveikata ir tokiu būdu padeda siekti vieno iš pagrindinių Poliklinikos tikslų – operatyvios bei efektyvios ir kokybiškos medicininės pagalbos teikimo.

 

2. Infrastruktūros ir medicininės įrangos atnaujinimas

 

         Infrastruktūros atnaujinimas. Kurdami jaukią aplinką pacientams bei gerindami materialinę bazę darbuotojams, įstaigos lėšomis tęsiame infrastruktūros atnaujinimo darbus: 2019 m. suremontuotas Nr. 200 gydytojo kardiologo ir Nr. 201 šeimos gydytojo kabinetas, pagaminti baldai.

         Suremontuotas Specializuoto odontologijos skyriaus Nr. 123 protezavimo kabinetas, papildomai atnaujinti kai kurie baldai jame bei kituose Odontologijos centro kabinetuose.

         Psichikos dienos stacionaro molio ir siuvimo terapijos kabinetai perkelti į antro aukšto patalpas, išplečiant fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugų teikimo spektrą. Tam įsigytas gydomojo purvo/parafino maišymo ir šilumos palaikymo prietaisas purvo ir parafino aplikacijų atlikimui.

         Įsigytos medicininės kėdutės reguliuojamo aukščio su ratukais procedūrinio kabineto darbuotojams, medicininės kušetės ir širmos, medicinos darbuotojams atnaujinti darbo rūbai, šeimos ir odontologijos kabinetuose įrengta 14 vnt. kondicionierių.

         Įstaigoje nuo 2019 m. įdiegta eilių valdymo sistema prie procedūrinių ir rentgeno kabinetų. Eilių mažinimui išremontuotas ir naujai įrengtas Nr. 205 procedūrų kabinetas, nauja bendrosios praktikos slaugytojo darbo vieta.

         Įvykus nenumatytai žemo slenksčio kabineto kanalizacijos vamzdyno avarijai, kabinete išardytos grindų plytelės, pakeisti vamzdžiai, išremontuota sudrėkusi siena, atnaujinta grindų danga.

         Savo lėšomis šiluminio mazgo patalpose apskardintos sienos, renovuotas katilinės stogas. Padaryti nauji laiptai prie neįgaliųjų bei tarnybinio įėjimų.

         Gerinant darbuotojų darbo bei pacientų komforto sąlygas:

1.      Įgyvendinome pagrindinio pastato stogo renovacijos – apšiltinimo darbus, už kurių atlikimą apie 99 000 Eur sumokėjo steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybė.

2.      Įrengėme informacinės šilumos suvartojimo monitoringo ir valdymo sistemos įrengimo paslaugą. Jos pagalba parenkamas ir palaikomas optimalus pastato šildymo režimas, sumažinamos pastato šildymo sąnaudos. Sistemos pagalba nuotoliniu būdu analizuojamas pastato šilumos vartojimo pobūdis ir tuo pagrindu nustatomi optimalūs šilumos sistemų parametrai bei automatizuojamas jų valdymas.

         Medicininės įrangos atnaujinimas. Širdies kraujagyslių ligų prevencinės programos įgyvendinimui įrengtas kabinetas su nauja medicinine įranga: įsigytas echoskopas echokardiografiniam tyrimui atlikti bei kaklo kraujagyslių ultragarsiniam skanavimui, veloergometrinė sistema - krūvio mėginio atlikimui, nustatant tolimesnę gydymo taktiką, fizinio aktyvumo galimybes sergantiems cukriniu diabetu ir metaboliniu sindromu, aiškinantis hipertenzinės reakcijos dydį bei arterinio kraujo spaudimo matuoklis, galintis stebėti paciento arterinį kraujospūdį 24 val su Dongl priedu arterijų standumui matuoti. Urologo paslaugai teikti įsigytas naujas urofluometras, skirtas diagnozuoti ir monitoruoti šlapinimosi sutrikimus.

         Taip pat įsigijome naują vaizdo echoskopą - bendriems pilvo, kaklo, krūtų, smulkių kūno dalių ir kraujagyslių tyrimams atlikti.

         Laboratorijai ir Rėkyvos ambulatorijai pagal panaudą įsigijome CRB analizatorių CRB ir glikozilinto hemoglobino tyrimo nustatymui.

         Šeimos gydytojų kabinetams nupirkti kraujo spaudimo aparatai, stetofonendoskopai, elektroniniai termometrai, lentelės regėjimo aštrumui nustatyti, svarstyklės bei ūgio matuokliai kūdikiams ir vaikams.

         Odontologijos centrui įsigyta tiesūs antgaliai be šviesolaidžio, viziografas, 2 sodapūtės, skirtos profesionaliai burnos higienai atlikti.

         Pagal projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“, vykdomą priemonę 609 įsigyta: 40 vnt. kompiuterių, 4 vnt. daugiafunkcinių spausdintuvų, panoraminis odontologinis rentgenas bei pacientų eilių valdymo registravimo sistema.

 

3. Investicinių projektų įgyvendinimas

 

         Vykdomas projektas 2019 – 2021 m. „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“.

         Projekto tikslas: pagerinti VšĮ Šiaulių centro poliklinikos ir VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinėms gyventojų grupėms.

         Inicijuojamas kompleksinis projektas, kuriame dalyvauja dvi didžiausios Šiaulių miesto savivaldybėje veikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios paslaugas pagal sutartis su teritorine ligonių kasa: VšĮ Šiaulių centro poliklinika ir VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras. Projektu sprendžiamos problemos – vaikų dantų ėduonies paplitimas, didėjantis vyresnio amžiaus asmenų sveikatos priežiūros paslaugų poreikis, įskaitant paslaugas namuose, neįgaliesiems nepritaikyta fizinė infrastruktūra. Esama VšĮ Šiaulių centro poliklinikos infrastruktūra neužtikrina aukštos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei prieinamumo prie įstaigos prisirašiusiems gyventojams: poliklinikos ir Odontologijos centro patalpos nepritaikytos specialiuosius poreikius turinčių žmonių reikmėms, esama įranga ir baldai nudėvėti, seni, trūksta tam tikros įrangos.

         Įgyvendinant projektą lėšos bus investuojamos į burnos ligų diagnostikai skirtos naujos odontologinės įrangos, medicinos įrangos, kompiuterių įsigijimą, gydytojų kabinetų aprūpinimą baldais, tikslinių transporto priemonių įsigijimą, patalpų remontą ir jų pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.

          2019 m. pateikta paraiška projektui „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“ vykdyti.

         Projekto tikslas – padidinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę asmenims, piktnaudžiaujantiems narkotinėmis ir kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų. Projekto įgyvendinimo metu bus teikiamos žemo slenksčio paslaugos siekiant mažinti narkotikų vartojimą bei su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusią neigiamą įtaką asmeniui ir visuomenei.

         Žemo slenksčio paslaugų kabinete, asmenims, nepasirengusiems atsisakyti švirkščiamųjų narkotikų vartojimo bus sudarytos sąlygos naudotis žalos mažinimo paslaugomis (švirkštų, adatų keitimas, tvarsliavos, dezinfekcijos priemonių dalijimas). Žemo slenksčio kabineto darbuotojai mokys ir motyvuos paslaugų gavėjus atsisakyti narkotikų vartojimo, bandys įtraukti į reabilitacijos, resocializacijos, metadono programas.

         Įgyvendinamas projektas suteiks galimybę atskirties grupės asmenims gauti nemokamą anoniminę sveikatos priežiūros, socialinę ir psichologinę pagalbą bei galimybę lengviau integruotis į visuomenę.

         Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai yra pateikta investicinio projekto „Saulės elektrinės įrengimas VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje, Vytauto g. 101, Šiauliuose“ paraiška, finansavimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ gauti. Šiuo metu mūsų paraiška yra patekusi į pagrindinį sąrašą, atliekamas aplinkosauginis – techninis vertinimas.

         Projekto tikslas – sumažinti neigiamą poveikį aplinkai įrengiant saulės fotovoltinę elektrinę poliklinikoje. Projektas 80 proc. bus finansuojamas iš ES lėšų, 20 proc. prisidės mūsų įstaiga.

 

V SKYRIUS

FINANSINĖ INFORMACIJA

 

1. Įstaigos pajamos pagal šaltinius ir jų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

 

15 lentelė. Įstaigos pajamos pagal šaltinius ir jų panaudojimas pagal išlaidų rūšis.

 

Straipsniai

2019 m.

2018 m.

Suma

Proc.

Suma

Proc.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

7717828

100.00 %

6418289

100,00 %

Finansavimo pajamos:

 

 

 

 

Iš valstybės biudžeto

 6555

0,08 %

14961

0,23 %

Iš savivaldybių biudžetų

49325

0,64 %

13000

0,20 %

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

7550

0,10 %

4732

0,07 %

Iš kitų finansavimo šaltinių

153488

1,99 %

115239

1.80 %

Pajamos už suteiktas paslaugas

7500910

97,19 %

6270357

97,70 %

Kitos veiklos pajamos

 

 

 

 

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

7342083

100,00 %

6284315

100,00 %

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo

5894648

80,29 %

5158751

82,09 %

Nusidėvėjimo ir amortizacijos

102581

1,40 %

86108

1,37 %

Komunalinių paslaugų ir ryšių

103926

1,42 %

102916

1,64 %

Komandiruočių

657

0,00 %

247

0,00 %

Transporto

12821

0,17 %

14582

0,23 %

Kvalifikacijos kėlimo

10803

0,15 %

5422

0,09 %

Patalpų remonto ir eksploatavimo

102218

1,39 %

71338

1,14 %

Sunaudotų atsargų

694712

9,46 %

559023

8,90 %

Kitų paslaugų

418472

5,70 %

285806

4,55 %

 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

1245

0,02 %

122

0,00 %

VEIKLOS REZULTATAS

375745

 

133974

 

 

         2019 m. pajamas sudaro 7717828 Eur, t. y. lyginant su 2018 m. 20,25 proc. padidėjo. Didžiausią pajamų dalį 6994028 Eur sudaro pajamos už suteiktas paslaugas, apmokamas iš PSDF. Pajamų didėjimą įtakojo teikiamų paslaugų apimties didėjimas bei įkainių už jas  kėlimas nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

         2019 m. sąnaudos lyginant su 2018 m. padidėjo 1057768 Eur, t. y. 16,83 proc. Visoje sąnaudų struktūroje sąnaudos darbo užmokesčiui 2019 m. sudaro 80,29 proc.

         Vadovaujantis 2018 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties Nr. 2/S-133 priedu Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas darbo apmokėjimo nuostatais ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos, Šiaulių TLK 2019 m. rugsėjo 3 d. Nr. S1-864 papildomu susitarimu prie 2019 m. kovo 12 d. asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties Nr. S1-376 sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas buvo padidintas darbo užmokestis. Iš įstaigos vidinių rezervų darbo užmokestis didintas ir likusiems darbuotojams.

         Draudimui išleista: turto, pastatų – 1842 Eur, transporto – 1182 Eur (draudiminis įvykis – nukentėjęs objektas VW, valst. Nr. CZM259, draudimo išmoka 677,45 Eur, išskaita - 90 Eur), sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomasis draudimas - 9980,00 Eur.

Įstaigos skolos rodiklis 0,93.

Pradelstų ir laiku neapmokėtų mokesčių įstaiga neturi, nes sumoka mokesčių administravimo įstatymo nustatytais terminais. Skolos tiekėjams sudaro 44137 Eur, tai už gruodžio mėn. gautas paslaugas ir prekes. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 418 Eur – patikslintas jau kitų metų pradžioje darbo užmokestis. Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų) sudaro 705746 Eur.

Gautinos sumos – 743605 Eur, didžiausią dalį sudaro Šiaulių TLK skola 736841 Eur už 2019m. gruodžio mėn.

 

2. Informacija apie įstaigos įsigytą ir perleistą turtą

 

16 lentelė. Ilgalaikis turto įsigijimas pagal turto grupes ir įsigijimo šaltinius 2019–2018 m.

Laikotarpis

2019 m.

2018 m.

Ilgalaikio turto grupė

Iš PSDF

Iš finansavimo lėšų

Iš viso

Iš PSDF

Iš finansavimo lėšų

Iš viso

Įsigytas ilgalaikis turtas, iš jo:

110072

86606

196678

38419

 

38419

Nematerialus turtas

5401

 

5401

523

 

523

Medicinos įranga

75948

29972

105920

25863

 

25863

Kompiuterinė įranga

6401

44770

51171

7314

 

7314

Baldai ir biuro įranga

 

 

 

1936

 

1936

Kitas ilgalaikis turtas

22322

11864

34186

2783

 

2783

 

3. Duomenys apie įstaigos dalininkus, jų įnašų vertę ir įstaigos išlaidos su dalininku susijusiems asmenims

 

Vienintelė Poliklinikos dalininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, kurios įnašo vertė 2012 m. trumpalaikiu turtu buvo 33 349,45 Eur. Šiaulių miesto savivaldybės 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-72 vykstant reorganizacijai prijungta viešoji įstaiga Šiaulių odontologijos poliklinika, todėl dalininko įnašas padidėjo 114 proc. trumpalaikiu turtu, nuo 2013 m. vertė trumpalaikiu turtu - 71 384,92 Eur. Per ataskaitinius metus pokyčių dalininkų kapitale nebuvo.

 

4. 2019 m. Poliklinikos valdymo išlaidos

 

17 lentelė. 2019 m. Poliklinikos valdymo išlaidos.

 

Sąnaudos

2019 m. (suma, Eur)

Proc.

Viso sąnaudos

7342083

 

Viso su valdymu susijusios sąnaudos

149939

2,04 %

Darbo užmokestis

133599

1,82 %

Socialinis draudimas

2365

0,03 %

Atostogų atidėjiniai su soc. draudimu

13176

0,18%

Komandiruočių sąnaudos

105

0,00 %

Ryšio sąnaudos

694

0,01 %

2019 m. valdymo išlaidas sudarė: įstaigos vadovo, pavaduotojų ir vyriausiojo buhalterio tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.

 

VI SKYRIUS

ATEINANČIAIS METAIS PLANUOJAMOS VEIKLOS GAIRĖS

 

         Siekdami savalaikės ir skaidrios registracijos bei eilių valdymo užtikrinimo tęsime ir plėsime skaitmeninį bendradarbiavimą tarp mūsų informacinių sistemų ir Registrų centro (ESPBI IS) – elektroninių receptų, pažymų ir įvairių formų rašymo.

         Planuojama atlikti 5 šeimos gydytojų procedūrų kabinetuose, II, III ir IV aukštų koridoriaus lubų bei sienų kosmetinius remontus, atnaujinti 5 šeimos gydytojų kabinetus. Taip pat planuojama pakeisti šiluminio mazgo bei pagrindinio pastato laiptinėse langus. Užtikrinant ir vykdant infekcijų kontrolės reikalavimus kosmetinio remonto darbai reikalingi Rėkyvos ambulatorijos sterilizacinės, pacientų laukiamojo patalpose bei Odontologijos centro kai kuriuose gydytojų priėmimo kabinetuose.

         Serverių atnaujinimas, įsigyjant serverį bei programinę įrangą ŠRASPĮ IS savarankiškai tęsti e. sveikatos veiklai. Taip pat reikia pritaikyti serverinės patalpas prie esamų saugos dokumentų, įdėti šarvo duris, signalizaciją. Suformuoti lydraštį – sukurti modulį išorinės laboratorijos ataskaitai suformuoti.

         2020-2021 m. įgyvendindami ES projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“ planuojame įsigyti naują odontologinę įrangą dviem kabinetams, kraujo ir šlapimo analizatorius, ginekologines kėdes, kraujospūdžio matuoklius, gydytojo kabineto baldus, 3 tikslines transporto priemones iškvietimams pas pacientus į namus vykti. Taip pat planuojama įrengti keltuvą neįgaliesiems, pakeisti įstaigos pagrindinį liftą (Vytauto g. 101), suremontuoti odontologijos korpuso koridorius bei pagrindinę registratūrą.

         Laimėjus projektą „Saulės elektrinės įrengimas VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje, Vytauto g. 101, Šiauliuose“ pradėsime fotovoltinės elektrinės įrengimo darbus.

         Plečiant teikiamų paslaugų spektrą planuojame atlikti kolonoskopinius ir ginekologinius kolposkopinius tyrimus. Tęsti pradėtas projektines veiklas, siekiant geresnių kiekybinių ir kokybinių rodiklių.

__________________________

Į pradžią