Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-121 2020-05-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PRITARTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-121

 

 

ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJA

DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

I SKYRIUS

 INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

 

1. Bendra informacija apie įstaigą: pavadinimas – Šiaulių dailės galerija; vykdoma programa – Kultūros plėtros programa „Kurti kokybišką gyvenamąją aplinką“ pagal 2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginį planą; adresas: Vilniaus g. 245, 76343 Šiauliai; bendras pastato plotas – 858,16 kv. m.

2. Informacija apie direktorių: kultūrinių renginių ir parodų kuratorė, l. e. Šiaulių dailės galerijos direktorės pareigas. Lietuvos kultūros tarybos ekspertė; Šiaulių miesto kultūros ekspertė (vizualiojo meno grupė); Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros krepšelio lėšų panaudojimo ir paslaugų atrankos darbo grupės narė; asociacijos „Kūrybinės jungtys“ narė.

Kvalifikacijos kėlimas 2019 m.: seminaras „Biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo tolimesnis pertvarkymas, pokyčiai nuo 2020-01-01“; Europos kultūros sostinės forumas, Kaunas 2022; dailės terapijos mokomoji programa „Kaip suprasti vaikų piešinius II“; diskusijų festivalio „Ką tu, Šiauliai?“, diskusijos „Kuriantys Šiauliai. Koks šių dienų kūrėjo tikslas?“ moderatorė (Šiaulių universitetas); seminaro-paskaitos pravedimas „Kūrybinio mąstymo laboratorija” (Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

3. Informacija apie darbuotojus (pokytis, palyginti su ankstesniais metais, ar atitinka nustatytus reikalavimus).

 

Eil. Nr.

 

Darbuotojų skaičius)

2018 metų faktas
(etatų / darbuotojų

2019 metų faktas
(etatų / darbuotojų)

Laisvų etatų skaičius

2019 metais

 

1.

Administracija (direktorius, pavaduotojas)

  2*

  2*

-

2.

Kultūros ir meno (turizmo) darbuotojai

2

2

-

3.

Kiti darbuotojai

7,5

7,5

-

4.

Iš viso etatų / darbuotojų skaičius

11,5

11,5

-

 

 

Vidutinis atlyginimas per mėn.

2018 metų faktas
(Eur)

2019 metų faktas
(Eur)

Komentaras apie pokytį

1.

Vidutinis administracijos (direktoriaus, pavaduotojo) atlyginimas per mėn.

1053

1689

Skirta kintamoji dalis, didėja kultūros darbuotojams DU, dėl mokesčių reformos, pakeisto Sodros įstatymo

2.

Vidutinis kultūros ir meno (turizmo) darbuotojų atlyginimas per mėn.

782

1098

Skirta kintamoji dalis, didėja kultūros darbuotojams DU, dėl mokesčių reformos, pakeisto Sodros įstatymo

3.

Vidutinis kitų darbuotojų atlyginimas per mėn.

565

826

Padidėjo MMA, skirta kintamoji dalis, dėl mokesčių reformos, pakeisto Sodros įstatymo

 

*Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas taip pat yra kultūros ir meno darbuotojai. Iš viso Šiaulių dailės galerijoje yra 4 kultūros ir meno darbuotojai.

4. Finansavimas (lėšų suma pagal finansavimo šaltinius, pokytis, palyginti su ankstesniais metais, finansinis įstaigos veiklos rezultatas(ar lėšos panaudotos pagal sąmatą), įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui ir valdymo išlaidoms dalis).

 

Eil. Nr.

Finansavimo šaltiniai

2018 metų faktas

2019 metų faktas

2019 metų lėšų dalis darbo užmokesčiui / skirtumas, palyginti su 2018  metais
(tūkst. Eur)

2019 metų lėšų dalis kitoms reikmėms / skirtumas, palyginti su 2018 metais
(tūkst. Eur)

1.

Savivaldybės lėšos (SB)

196,6

204,9

49,2

-40,9

2.

Įstaigos pajamų lėšos (SP)

7,1

9,0

-

+1,9

3.

Valstybėslėšos (VB)

 

 

 

4.

Fondų lėšos (Europos Sąjungos struktūrinių fondų (ES), Lietuvos kultūros tarybos, kitų fondų)

38,2

42,0

+ 3,8

5.

Labdara, parama

0,1

0,2

 

+ 0,1

6.

Iš viso

242,0

256,1

49,2

-35,1

 

II SKYRIUS

VEIKLOS UŽDUOTYS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

      

5. Direktoriaus 2019 metų veiklos užduotys ir jų įgyvendinimas.

 

 

Eil. Nr.

Užduotys

Siektini rezultatai

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai ir faktas (ar rodiklis pasiektas)

1.

1.1. Inicijuoti naują vaizduojamojo meno parodų ciklą „Naujasis Lietuvos menas“, bendradarbiaujant kartu su Lietuvos kūrybinėmis organizacijomis, institucijomis

Kuo plačiau pristatyti naująjį Lietuvos meną visoms lankytojų grupėms, užtikrinant aukšto profesinio lygmens menininkų parodų surengimą, edukuoti miesto bendruomenę rengiant viešas paskaitas naujojo Lietuvos meno tema

Per einamuosius metus planuota surengti: ne mažiau kaip 7 vizualaus meno parodos (įgyvendinta 7), ne mažiau kaip 14 kūrybinių edukacinių užsiėmimų (surengta 27), ne mažiau kaip 6 paskaitos miesto bendruomenei (surengtos 6 paskaitos).

Rodikliai pasiekti arba viršyti.

2.

2.2. Koordinuoti tarptautinių ir reprezentacinių renginių pristatymą ir jų įgyvendinimą

Parengta ir įgyvendinta kultūros projektų programa, siekianti didinti įvairių šiuolaikinio meno sričių prieinamumą miesto bendruomenei,  pristatanti inovatyvius, originalius ir modernius meninius projektus

Per einamuosius metus planuota surengti: ne mažiau kaip 2 kultūros projektai (įgyvendinti 4), ne mažiau kaip 12 kultūros renginių (surengta 33); renginiuose dalyvaujančių profesionalių menininkų skaičius – ne mažiau kaip  26 (dalyvavo 137).

Rodikliai viršyti.

3.

3.3. Organizuoti edukacinių programų parengimą bei įgyvendinimą įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo grupėms

Parengtos ir įgyvendintos edukacinės programos, skatinančios kūrybiškumą bei domėjimąsi šiuolaikiniu menu

Per einamuosius metus planuota surengti: ne mažiau kaip 50 renginių (surengta 130) kūrybinių dirbtuvių ir užsiėmimų.

Rodikliai viršyti.

 

6. Įstaigos 2019–2021 metų strateginiame veiklos plane 2019 metų suplanuotos veiklos (tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo rezultatai).

 

 

Eil. Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siekiniai (produkto kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas)

Siekinių įgyvendinimo faktas

1.

Tenkinti miesto gyventojų kultūrinius poreikius, skatinti jų kūrybiškumą; organizuoti ir rengti šiuolaikinio meno parodas, projektus, pristatyti šiuolaikinio meno tendencijas, meno raidos įvairovę

 

.

1.1

Rengti miesto, respublikines ir tarptautines šiuolaikinio ir profesionaliojo vaizduojamojo meno parodas, organizuoti festivalius bei kultūros renginius

1.1.1.

Rengti vaizduojamojo meno parodas

Parodų skaičius 
Renginių skaičius
Lankytojų skaičius

25
25
9929

1.1.2.

Organizuoti tęstinius kultūros projektus

Projektų skaičius
Renginių skaičius
Lankytojų skaičius

4
19
4087

1.1.3.

Rengti įvairius tarpdisciplininius kultūros renginius.

Renginių skaičius
Lankytojų skaičius

33
1628

1.2.

Vykdyti edukacines programas, organizuoti paskaitų ciklus kultūros ir meno temomis (kodas 01.02)

 

 

1.2. 1.

Rengti edukacines programas vaikams ir jaunimu

Projektų skaičius
Renginių skaičius
Lankytojų skaičius

1
130
3213

1.2.2.

Rengti viešas paskaitas miesto bendruomenei

Renginių skaičius
Lankytojų skaičius

6
357

1.3.

Užtikrinti  įstaigos veiklą

 

 

1.3.1.

Įstaigos išlaikymas ir darbuotojų samda

Etatų skaičius

11,5

1.3. 2.

Atlygintinų paslaugų teikimas

 

 

 

1.3.3.

Darbuotojų  dalyvavimas seminaruose

Darbuotojų sk.

4

1.3.4.

Finansavimo šaltinių paieška kultūros projektams

Finansavimo šaltinių skaičius

2

 2.

Modernizuoti Šiaulių dailės galeriją, suteikiant jai galimybę konkuruoti kultūros paslaugų rinkoje, galimybę organizuoti šiuolaikinius, modernius ir kokybiškus kultūros renginius

 

 

 2.1.

Rekonstruoti Šiaulių dailės galerijos pastatą

 

 

 2.1.1.

Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių dailės galerijos pastatą

Objektų skaičius

0

 2.2.

Įstaigos materialinės ir techninės bazės atnaujinimas

 

 

2.2.1.

Techninės ir ekspozicinės įrangos įsigijimas

Ekspozicinės įrangos skaičius

0

 

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI

 

7. Įstaigos veiklos analizė (įstaigos teikiamos paslaugas, paslaugų gavėjai).

 

Eil. Nr.

Įgyvendintos priemonės pavadinimas / lankytojai / žiūrovai / dalyviai / dalyviai ir žiūrovai

Skaičius

2018metais

Skaičius

2019 metais

Komentaras apie pokytį

1.

Renginiai / parodos / edukaciniai renginiai / ir kt.

Parodos  24
Projektai 4
Renginiai 142
Plenerai 2

Parodos 25
Projektai 5
Renginiai 213
Plenerai 0

Visos reikšmės padidėjo, išskyrus plenerus, kurių veikla nebevykdoma

2.

 Lankytojai

13685

19214

Lankytojų padaugėjo, nes surengta daugiau kultūriniųir edukacinių renginių

 

8. Projektų įgyvendinimas.

 

 

Eil. Nr.

 

Projekto / priemonės pavadinimas

2018 metais (Eur)

2019 metais (Eur)

1.

Projektai, finansuoti Lietuvos kultūros tarybos lėšomis (VB)

 

 

1.1.

Šiuolaikinio meno ir mados festivalis „Virus“

17000

18000

1.2.

Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter“

14000

18000

1.3.

Edukacinė programa vaikams ir jaunimui „Menopolis“

7200

6000

 

Iš viso

38200

42000

2.

Projektai, finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (ES)

-

-

 

Iš viso

 

 

3.

Įstaigos veiklos priemonės, finansuotos Savivaldybės lėšomis (SB)

 

 

3.1.

Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter“

8000

8000

3.2.

V meninių akcentų pleneras „(Ne)atrasti Šiauliai“

17000

3.3.

III viešųjų erdvių meno pleneras „Saulės pagrobimas“

10000

3.4.

Edukacinė programa vaikams ir jaunimui „Menopolis“

2000

3000

3.5.

Teminė grupinė draugaujančių miestų menininkų paroda „3B-Baltijos meno faktorius“

3000

3.6.

Vaizduojamojo meno parodų ciklas „Naujas Lietuvos menas“

3000

 

Iš viso

37000

17000

4.

Papildomos kultūros (turizmo) priemonės, finansuotos Savivaldybės lėšomis (SB) (išvardyti)

 

 

4.1.

„Baltijos meno faktorius“ (trijų draugaujančių miestų Jelgavos, Pernu ir Šiaulių menininkų kūrybos paroda)*

470

4.2.

Gintauto Lukošaičio skulptūrinės kompozicijos „Stipruolis Nosys“ ir Donato Jankausko meninio skulptūrinio akcento „Nerimas“ restauravimas

4700

 

* 2019 m. renginys, finansuotas iš įstaigos kultūrinei veiklai skirtų lėšų (perkeltas į 3 punktą)

 

 

 

Iš viso

470

4700

5.

Reprezentaciniai Šiaulių miesto festivaliai, finansuoti Savivaldybės lėšomis (SB) (išvardyti)

 

 

 

Šiuolaikinio meno ir mados festivalis „Virus“

35600

35600

 

Iš viso

35600

35600

 

IŠ VISO

111270

99300

 

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMAS

 

9. Įstaigos veiklos silpnosios, stipriosios ir tobulintinos sritys. Dėl įstaigos veiklos gauti apdovanojimai ir skundai (pastabose nurodyti pokytį, palyginti su 2018 metais).

 

Veikla

Trumpas aprašymas

Pastabos

Stipriosios sritys

1. Kūrybinis darbuotojų potencialas ir sutelktumas

 

 

 

 

 

 

 

2. Tęstinių kultūros projektų vykdymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lėšų pritraukimas iš fondų

 

 

 

Šiaulių dailės galerija yra visada atvira naujovėms, veikli, informatyvi įstaiga su stipriai išreikštu darbuotojų pasiryžimu nuolatos atnaujinti, gilinti  savo žinias pagal savo kompetencijas. Visų  sričių darbuotojai (kultūros, administracijos ir kt.) nuolat kelia kvalifikaciją, jų iniciatyvos palaikomos, gerbiamos, o tai stiprina profesinę motyvaciją.

 

Ilgametę veiklos patirtį ir tradiciją jau suformavęs šiuolaikinio meno ir mados festivalis „Virus“ yra reprezentacinis Šiaulių miesto renginys. Svarbiu kultūriniu įvykiu tapęs festivalis kiekvienais metais yra laukiamas publikos dėl demokratiškos ir unikalios festivalio aplinkos. Šiemet miesto bendruomenei buvo pristatomi patys naujausi šiuolaikinio meno projektai vaizduojamojo meno, mados, teatro, literatūros, kino ir muzikos srityse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Medijų meno festivalyje „Enter“ kiekvienais metais miesto auditorijai pristatomos svarbiausios medijų kultūros idėjos, įdomiausi skaitmeninio meno kūriniai, skatinamas naujausių technologijų panaudojimas meninėje kūryboje. Šiemetinė plati apžvalginėmedijų meno paroda naujai suartino mokslo ir meno sritis ir atvėrė jaunimui naujas kūrybiškumo, technologijų interpretavimo perspektyvas.

Edukacinė programa vaikams ir jaunimui „Menopolis“ ugdo šiuolaikinio meno galerijos lankytoją bei augina ir plečia šiuolaikinio meno ir kultūros vartotojų auditoriją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektas „Naujas Lietuvos menas“.Projektas „Naujas Lietuvos menas“ ─ naujausių tendencijų įvairiose šiuolaikinio meno šakose pristatymas Šiaulių bei šiaurės Lietuvos auditorijai. Galerijoje buvo pristatyti šiuo metu įdomiausi ir aktyviausiai dirbantys įvairių meno rūšių atstovai bei jų kūryba, savitų kūrybinių technikų autoriai.

 

Dalyvaujant Lietuvos kultūros tarybos kultūros projektų konkurse, įstaigos veiklai pritraukta 42000 Eur

 

Kūrybinių darbuotojų teikiami kultūros projektai pritraukia lėšų iš fondų, stiprina įstaigos veiklą. Kuriamos kokybiškos, visiems prieinamos paslaugos prisideda prie kultūrinio gyvenimo Šiauliuose.

Avangardinės mados šou VIRUS MADA metu buvo pristatytos pačios įdomiausios Baltijos šalių dizainerių kolekcijos. Atrinkti Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos, Rusijos  mados kūrėjai varžėsi finaliniame renginyje, pasirodymus lydėjo meniniai performansai. Festivalio renginiai vyko įvairiose miesto erdvėse, todėl išplėstas bendradarbiavimas su kultūros ir kt. institucijomis.

 

Paskutiniais metais „Enter“ festivalio programoje akcentuojamas žaidybinis, interaktyvus medijų meno pobūdis, taip į festivalio eigą įtraukiamos pačios įvairiausios socialinės grupės.

 

 

Į edukacines dirbtuves  kviečiami įdomiausi ir originaliausi įvairių sričių kūrėjai, kurie praveda vaikams kūrybinius užsiėmimus, atveria jiems meninės kalbos įvairiapusiškumą, ugdo savarankiškai mąstantį, žingeidų naujų meninių formų žiūrovą ir kūrėją. 2019 metais ženkliai padaugėjo edukacinių programų dalyvių.

 

Gaudamas metinį finansavimą veiklai, projektas „Naujas Lietuvos menas“

suaktyvino galerijos veiklą viešos erdvės  kūriniais ir naujomis parodinėmis iniciatyvomis.

 

Šiaulių dailės galerija savo veikla prisidėjo prie miesto kokybiškos gyvenamosios aplinkos kūrimo. Būdama nedidelė savo apimtimi kultūros įstaiga vienintelė ėmėsi užduoties rengti madų, šokio, medijų meno programas, įprasminti miesto viešąsias erdves, kuriant Šiaulių miesto tapatumą.

 

Silpnosios sritys

1. Maži įstaigos darbuotojų atlyginimai

 

 

 

 

2. Darbuotojų trūkumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Materialinės bazės trūkumas

 

Įstaigos darbuotojų atlyginimai yra maži, lyginant su jiems tenkančiu darbo krūviu, kuris, beje, kiekvienais metais didėja. Visada yra grėsmė netekti profesionalių, įstaigai lojalių specialistų.

 

Šiais metais buvo jaučiamas didelis poreikis edukacinei veiklai, todėl įstaigai labai reikalingas edukacinės veiklos specialistas edukacinių užsiėmimų vykdymui. Įstaiga dalyvavo Kultūros ministerijos vykdomoje atrankoje dėl kultūros paso (kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas) ir buvo patvirtinta, kaip gebanti teikti tokias paslaugas.

 

Norint vykdyti įstaigos misiją ir pristatyti visuomenei naujausias meno tendencijas, nebeužtenka tik parodų salių: reikia modernių šiuolaikiškų technologijų – kompiuterių, ekranų, šiuolaikiškų, įstaigos specifikai pritaikytų meno objektų eksponavimo sistemų.

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigai reikalingas 1 edukacinės veiklos specialistas, kuris dirbtų šioje srityje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auginant šiuolaikinio meno žiūrovą būtina kurti modernias edukacines erdves: užsiėmimas reikalingos jau įprastos šiandien planšetės, interaktyvios lentos, 3D spausdintuvai.

Tobulintinos sritys

1. Bendradarbiavimo stoka su švietimo įstaigomis, aktyvinant moksleivių lankymąsi parodose

 

 

 

 

 

2. Įvairių socialinių grupių aktyvinimas dalyvauti įstaigos rengiamose parodos ir renginiuose

Šiaulių dailės galerija norėtų užsiauginti naujus meno gerbėjus ir lankytojus. Drastiškai sumažėjus studentų (menų fakulteto) skaičiui, kurie buvo pagrindinis galerijos kontingentas, visą dėmesį turime skirti jaunesniesiems lankytojams, aktyviai bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis, inicijuoti bendrus projektus

 

Bendradarbiauti su neįgalių žmonių organizacijomis, specialiųjų mokyklų moksleiviais, įsigilinant į jų poreikius ir pritraukiant lankymąsi parodose bei renginiuose

Tobulintinos sritys

1. Bendradarbiavimo stoka su švietimo įstaigomis, aktyvinant moksleivių lankymąsi parodose

 

 

 

 

2. Įvairių socialinių grupių aktyvinimas dalyvauti įstaigos rengiamose parodos ir renginiuose

Apdovanojimai / skundai

 

-

-

 

10. Įstaigos veiklos išorės vertinimas.

 

Išorės vertinimą, patikrinimą atlikusios institucijos pavadinimas

Vertintos, tikrintos įstaigos veiklos sritys ir patikrinimo rezultatai

Direktoriaus pastangos tobulinant išorės vertinimo, patikrinimo rezultatus

 

 

V SKYRIUS

AKTUALIAUSIOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI

 

11. Opi problema yra nykstantis Šiaulių dailės galerijos pastatas, ypač senoji jo dalis. Galerija yra miesto centre, pėsčiųjų bulvare ir reprezentuoja architektūrinį miesto įvaizdį. Pastatas statytas 1977 metais, o senoji pastato dalis siekia šimtmetį. Pastato vidaus erdvės taip pat nebeatitinka šiuolaikiško meno centro reikalavimų. Per laikotarpį nuo 2004 iki 2013 metų buvo pakeisti langai, durys, antrojo aukšto ekspozicinių salių stoglangiai, šiluminis mazgas, tačiau pastatui būtinas eksterjero atnaujinimas, apšiltinimas, vidaus patalpų remontas, būtinas grindų dangos keitimas. Šiuo metu jau yra parengtas pastato remonto techninis projektas. Rangos darbai numatyti Šiaulių miesto savivaldybės strateginiame 2021–2022 m. veiklos plane 2021 metais.

 

 

_____________________________

Į pradžią