Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-116 2020-05-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Patvirtinta

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-116    

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I SKYRIUS

 Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

 

Viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Dainų PSPC) pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Šiaulių miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Šiaulių teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.  

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslasorganizuoti ir koordinuoti Dainų PSPC veiklą taip, kad visoms amžiaus ir socialinėms grupėms būtų teikiamos prieinamos, saugios, kvalifikuotos, kokybiškos (medicininiu ir pacientų aptarnavimo požiūriais) asmens sveikatos priežiūros paslaugos, gerinama gyventojų sveikata, mažinamas jų sergamumas ir mirtingumas.

Įstaigos misija – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, teikti visuomenei prieinamas, kokybiškas ir saugias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias šiuolaikines diagnostikos ir gydymo galimybes, pacientų poreikius ir lūkesčius, racionaliai naudojant  materialiuosius ir žmogiškuosius  išteklius.

Įstaigos vizija - tapti konkurencinga, modernia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia kokybiškas ir saugias ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias šiuolaikines diagnostikos ir gydymo galimybes, kurių efektyvumas pagrįstas mokslo įrodymais.

Dainų PSPC licencijuota:

1. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos - 1999-12-30 Asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 1243 (patikslinta 2013-08-02 dėl laboratorijos atestacijos; 2016-06-30 dėl papildomos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose);

2. Radiacinės saugos centro – 2001-04-03 Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencija Nr. 0541;

3. Odontologų rūmų – 2007-01-16 Odontologinės priežiūros (pagalbos) licencija Nr. 0931.

Paslaugas teikiantys specialistai turi visas darbui reikalingas licencijas bei pažymėjimus.

 

Įstaigos veiklos rezultatas 2019 metais yra teigiamas: 75968 Eur pelnas, iš viso nuo veiklos pradžios sukauptas 388010 Eur pelnas (įvykdyta).

Pradelstų ir laiku nesumokėtų mokesčių įstaiga neturi, nes sumoka jas Mokesčių administravimo įstatymo nustatytais terminais. Skolos tiekėjams sudaro 10443 Eur – už 2019 m. gruodžio mėn. gautas paslaugas ir prekes. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (122737 Eur soc. draudimui) irgi tik už 2019 m. gruodžio mėn. ir viskas apmokėta 2020 m. sausio mėn. Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų, išeitinių išmokų pensininkams ir kitų išmokų) sudaro 244291 Eur.

Iš viso įstaigos įsipareigojimai sudaro 378474 EUR. Finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto siektiną reikšmę - ne didesnė kaip 0,10,  įvykdyta - 0,098.

Iš 354122 Eur gautinų sumų didžiausią dalį 353602 Eur (99,8 %) sudaro Šiaulių teritorinės ligonių kasos skola už 2019 m. gruodžio mėn. atliktas paslaugas.

 Siekiant valdyti arba mažinti finansinę riziką, peržiūrėjus įstaigos finansinės rizikos rodiklius, nustatyta:

1)  palūkanų normos rizikos nėra, nes paskolų įstaiga neturi;

2) likvidumo rizikos nėra, nes įstaigoje pinigų likutis pakankamas įvykdyti finansinius įsipareigojimus, absoliutaus likvidumo rodiklis 0,51 – įvykdyta (siektina reikšmė nuo 0,5 iki 1);

3)  kredito rizikos nėra, nes nesudaryta kredito sandorių;

4)  valiutos kurso rizikos nėra, nes visiems sandoriams naudojama valiuta – eurai, kitos

 valiutos neturėjome.

 

II SKYRIUS

Įstaigos savininkai

 

Dainų PSPC yra iš Šiaulių miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji ne pelno siekianti įstaiga. Savininkų kapitalą sudaro 1998 metais įsteigiant įstaigą Šiaulių miesto tarybos perduotas trumpalaikis turtas. Nuo tuo laiko steigėjo įnašas nesikeitė ir 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 31548,33 Eur.

 

III SKYRIUS

Informacija apie įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą

 

Įstaiga paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturėjo sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio turto įsigijimo ateityje.

Per 2019 m. įsigyta ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto už 24538 Eur.

1 lentelė. 2019 m. įsigytas ilgalaikis nematerialusis turtas.

 

 

Nematerialiojo turto pavadinimas

Suma Eur

1.

1.1

Programinė įranga:

Programinė įranga „Polis“ (3 darbo vietos)

1089

1089

 

Ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 23449 eurų.

2 lentelė. 2019 m. įsigytas ilgalaikis materialusis turtas.

 

 

                                       Pavadinimas

 Kaina Eur

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Medicinos įranga:

   Šviestuvas medicininis

   Ultragarsinio aparato pagerinimas

   Mikrovarklis Bien-air MC2 IR

   Reabilitacinis stalas SR-3E-L

   Smūginės terapijos aparatas

   Šviesos terapijos aparatas

   UTG vonelė Biosonic

   Masažinės lovos (3 vnt.)

22243

508

4200

581

1254

7260

4840

1152

2448

2.

Kompiuterinė įranga:

 

3.

Biuro įranga 

   Projektorius

   Telefono aparatas „Samsung Galaxy“    

1206

519

687

 

IV SKYRIUS

Gautos lėšos ir jų šaltiniai

 

Visos 2019 metų pajamos sudarė 3917030 Eur. Iš jų:

1. Finansavimo pajamos, t. y. 2019 m. panaudota gauto finansavimo dalis sudarė 114206 Eur, t. y. 2,9 % visų pajamų.

3 lentelė. Finansavimo šaltiniai ir pajamos 2019 m.

 

 

Finansavimo šaltinis

Finansavimo pajamos EUR

1

Valstybės lėšos - medikamentai

6,02

2

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras - nemokama vakcina vaikams

108101,71

3

VLK - nemokamai gauta vakcina Influvac, Rhesonative

3558,93

4

Kiti šaltiniai - nemokamai gauti medikamentai

274,81

5

VMI – fizinių asmenų parama 2% nuo GPM

2264,72

 

2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (be finansavimo) sudarė 3802824 Eur, t. y. 97,1 % visų 3917030 Eur pajamų.

Didžiausią dalį pagrindinės veiklos pajamų (92,9 %) sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal iš anksto pasirašytas sutartis su Šiaulių teritorine ligonių kasa. Dalis pajamų (7,1 %) gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų, vykdant programas, kurios finansuojamos iš valstybės biudžetų fondų ir iš kitų šaltinių (įvykdyta).

 

4 lentelė. Pajamos 2018 m. - 2019 m.

 

 

Pajamos

Suma EUR  2019 m.

Suma EUR  2018 m.

Skirtumas 2019 m. -2018 m.

1.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos (be finansuojamų)

sudaro 97,1 % iš visų  3917029,76 EUR pajamų

3802824

3224692

578132

1.1

Pajamos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinė ligonių kasa iš PSDF lėšų  (sudaro 90,2 % iš visų pajamų,

 92,9 % iš 3802823,57 (be finansuojamų)                                       

3533647

3031963

501684

1.2

Pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys (6,9 %)

262325

186583

75742

1.3

Pajamos už suteiktas medicinos paslaugas kitoms gydymo įstaigoms (0,2 %)

5649

5174

475

1.4

Įvairios kitos pajamos

1203

972

231

 

Palyginus su 2018 m. pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 578132 EUR dėl pajamų iš TLK padidėjimo (buvo padidinti paslaugų įkainiai). Mokamų paslaugų atlikta 75742 EUR daugiau.

 

V SKYRIUS

Sąnaudos

 

Visos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 3841062 Eur.

5 lentelė. Sąnaudos.

 

 

 

Sąnaudos

Suma EUR  2019 m.

Suma EUR  2018 m.

Skirtumas 2019 m. -2018 m.

 

Pagrindinės veiklos visos sąnaudos

38410594

3278373

562686

1.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

3317119

2849255

467864

1.1

Darbo užmokestis (84,8 % nuo visų sąnaudų, normatyvas iki 88%) (įvykdyta).

3257718

2173509

1084208

1.2

Socialinis draudimas

59401

675745

-616344

2.

Atsargos

320762

239185

81577

2.1

Medikamentai

284425

214965

69460

2.1.1

Tame sk. kompensuojami

111941

83399

28542

2.2

Kitos atsargos (ūkinės, kuras, mažav. Inventor.)

36336

24220

12116

3.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

39259

34474

4785

4.

Komunalinių ir ryšių paslaugos

31758

34311

-2553

5.

Komandiruočių

590

316

274

6.

Transporto

5421

6939

-1518

7.

Kvalifikacijos kėlimo

4987

4129

858

8.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo visos sąnaudos

49726

45635

4091

8.1

pastatų remontas ir eksploatacija

32914

24459

8455

8.2

medicinos įrangos aptarnavimas, patikra

15061

17025

-1964

8.3

kompiuterinės įrangos remontas ir eksploatavimas

1720

4070

-2350

8.4

kitos įrangos ir baldų remontas ir eksploatavimas

30

81

-51

9.

Nurašytų sumų sąnaudos

640

2

638

10.

Nuomos

9370

5571

3799

11.

Kitų paslaugų sąnaudos:

47696

45321

2375

11.1

laboratorinių ir kitų tyrimų, paslaugų už įstaigos ribų

28277

27156

1121

11.2

banko paslaugų sąnaudos

673

102

571

11.3

kompiuterinės informacijos aptarnavimo sąnaudos

4945

3028

1917

11.4

apsaugos paslaugų sąnaudos

691

636

 

11.5

skalbimo paslaugų

1744

1643

 

11.6

spaudos, reklamos sąnaudos

647

2496

 

11.7

atliekų tvarkymo, utilizavimo, dezinfekcijos paslaugos   

7046

6953

 

11.8

įvairių pastovių paslaugų

3671,07

3352

 

12.

Kitos sąnaudos:

13730

13235

495

12.1

civilinės atsakomybės draudimo sąnaudos 

4192

4327

 

12.2

kitos įvairios veiklos sąnaudos

9539

8908

 

 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

2

 

2

 

VI SKYRIUS

Darbuotojų skaičius ir kaitos rodiklis

 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaigoje dirbo 172 žmonės. Per metus priimta 14 žmonių (be terminuotų), atleista 12 žmonių (ir 4 pensijinio amžiaus), metų pabaigoje dirbo 176 žmonės. Darbuotojų kaitos rodiklis lygus 7,5 % (neviršija 8 % - įvykdyta).

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus buvo 169 žmonės, iš jų 47 gydytojai, 60 slaugytojai, 37 kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos paslaugas, 14 administracijos darbuotojų, 11 – kitas personalas.

Vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis – 1573 Eur (padidėjo 247 Eur lyginant su 2018 metais), vieno etato -1767 Eur (padidėjo 307 Eur).

Per 2019 metus kėlė kvalifikaciją ir tobulino kompetenciją 80 darbuotojas, iš jų 44 slaugos darbuotojos (2762 Eur), 25 gydytojai (1324 Eur), 11 kitas personalas (901 Eur). Iš viso kompetencijos tobulinimui ir kvalifikacijos kėlimui paskirta  4987 Eur.

 

VII SKYRIUS

Valdymo išlaidos

 

Įstaigos tiesioginių sąnaudų valdymo išlaidoms dalis – 66606 Eur, t. y. 1,73 % nuo pagrindinės veiklos sąnaudų (įvykdyta), tame skaičiuje:

-                 darbo užmokesčio – 64668 Eur;

-                 socialinio draudimo – 1144 Eur;

-                 kvalifikacijos kėlimo ir komandiruotės sąnaudos – 655 Eur;

-                 ryšių sąnaudos – 139 Eur.

 

VIII SKYRIUS

Įstaigos vadovas

 

 2019 metai Dainų PSPC direktorė dirbo Aurika Koncienė, kuri vykdo įstatuose, pareigybės aprašyme numatytus uždavinius, organizuoja įstaigos veiklą. Dalyvauja pagal panaudos sutartį iš savivaldybės gautų pastatų gerinimo, remonto ir priežiūros veikloje, organizuoja aprūpinimą įstaigos veiklai reikalinga įranga. Vadovo atlyginimas nustatytas vadovaujantis Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15` straipsniu. 2019 m. išlaidos vadovų darbo užmokesčiui ir kitoms išmokoms (soc. draudimui,  kvalifikacijos kėlimui, ryšio paslaugoms ir kt.) sudarė 34210 Eur.

Per paskutinius 2 metus vadovė kėlė kvalifikaciją kursuose:

2019 metų – ‚Praktinis darbo kodekso taikymas“;

‚Rizikos valdymas sveikatos priežiūros įstaigose“;

„Sveikatos priežiūros įstaigų visuotinės kokybės vadybos sistema“;

„Ruošiantis finansinius metus pabaigai viešojo sektoriaus subjektuose 2019 m. teisės aktų pakeitimų apžvalga“;

„Dokumentų valdymo aktualijos ir praktinis taikymas“;

„Pacientas, darbuotojas ir sistema“.

 

IX SKYRIUS

Išlaidos su dalininku susijusiems asmenims ir kolegialių organų nariams

 

2019 metus išlaidų išmokoms su įstaigos dalininkų susijusiems asmenims ir kolegialių organų nariams įstaiga neturėjo.

 

X SKYRIUS

Kokybės vadybos sistema

 

Nuo 1999 metų patvirtinta įstaigos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politika. 2019 m. ji buvo keičiama ir pildoma, keičiantis diagnostikos – gydymo metodikoms, medicinos normų reikalavimams ar koreguojant nuostatas, kurios leistų sumažinti neatitikčių tikimybę.

Tinkamas įstaigos atskirų sričių ir veiklų tvarkomųjų dokumentų rengimas bei peržiūrėjimas yra svarbi paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo dalis, padedanti pasiekti, palaikyti ir vertinti rezultatyvią įstaigos veiklą, stebėti veiklos procesus, bendrauti įstaigos darbuotojams.

2019 metais atnaujinti ir patvirtinti organizaciniai procesai (Registratūrų darbo procesai, Radiacinės saugos reikalavimų aprašai, Pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, Darbo užmokesčio nustatymo sistema, Mokamų, iš dalies mokamų ir nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bei jų apmokėjimo tvarka, Darbuotojų asmens duomenų apsaugos politika, Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, Asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, Vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, Turto ir lėšų naudojimo tvarka) ir  klinikiniai procesai (Neatitikčių, nepageidaujamų įvykių valdymo, korekcinių ir prevencinių veiksmų procesas; Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ambulatorinių konsultacijų teikimo tvarkos aprašas, Nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugų registravimo tvarka, Informuoto paciento pareiškimas).

Kokybės sistemoje reglamentuoti procesai  nuolat registruojamos neatitiktys, vykdomi korekciniai veiksmai. Nuolat rengiama ir tobulinama  įstaigos kokybės vadybos sistema. Ruošiama dokumentacija įstaigos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų akreditacijai pagal paruoštus Lietuvos Respublikos nacionalinius standartus.

2019 m. Dainų PSPC vidaus auditas patikrino, kaip laikomasi ir veikia kokybės sistema, vykdytas 1 neplaninis ir 3 planiniai auditai, atlikta neatitikčių analizė. Pateikti neatitikčių rezultatai išanalizuoti per gydytojų ir slaugytojų susirinkimus, aptartos darbuotojų klaidos siekiant jų išvengti ateityje. Kas ketvirtį atliekamos prevencinių programų, skatinamųjų paslaugų, kompensuojamųjų vaistų išrašymo ir reabilitacinio gydymo rodiklių analizės, kurios aptariamos su padalinių vadovais pasitarimų metu. Atlikta turto ir įsipareigojimu inventorizacija.

Įstaigos darbuotojams organizuoti išplėstiniai mokomieji susirinkimai darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir sveikatos klausimais, korupcijos prevencijos klausimais, informacinės sistemos „Polis“ ir e. sveikatos mokymai, susitikimai su farmacijos kompanijų atstovais.

 

XI SKYRIUS

Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis

 

Per 2019 m. gauta 10 padėkų. Dar sveikatos apsaugos ministerijos organizuotos akcijos  „Ne kyšis gydo. Padėkok medikui“ metu gauti 153 atvirukai – padėkos. Pacientų padėkos skirtos šeimos gydytojams, slaugytojoms, gydytojams odontologams, burnos higienistėms.

Apibendrinant pacientų skundų tendencijas, 2019 m. gauta 4 skundai, iš jų 1 pagrista (0,0003 proc. nuo visų įstaigoje suteiktų paslaugų skaičiaus) dėl gydytojos odontologės nesuteiktos pirminės pagalbos, nepagarbaus elgesio su pacientu. Gydytoja įspėta, paciento atsiprašyta. Situacija aptarta viešame darbuotojų susirinkime.

Per 2019 m. vykdyta anoniminė pacientų apklausa pagal Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketą, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 2018-04-16 įsakymu Nr. V-419. Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis, tai yra pacientų teigiamai įvertintų įstaigoje suteiktų paslaugų skaičiaus dalis nuo visų per metus suteiktų paslaugų – 95 proc. Bendrame pasitenkinimo suteiktų paslaugų kokybe vertinime 10 balų skyrė 36,3 % apklaustųjų, 9 balus – 32,7 % apklaustųjų,  67 % respondentų mūsų įstaigą rekomenduotų savo draugams ar pažįstamiems.

Apklausų tyrimo rezultatai aptarti kolektyve dėl kokybės gerinimo.

 

XII SKYRIUS

Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika

 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF lėšų, sąrašą bei šių paslaugų teikimo tvarką nustato galiojantys teisės aktai. Įstaiga sutartyje su Šiaulių TLK susitaria dėl paslaugų nomenklatūros, jų teikimo ir kokybės gerinimo sąlygų, kiekio, sutartinės sumos, apmokėjimo sąlygų. Įstaigoje teikiamos:

1. Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: šeimos gydytojo (BPG), apylinkės terapeuto, pediatro, akušerio-ginekologo, chirurgo, gydytojo odontologo, psichiatro, psichologo, socialinio darbuotojo paslaugos bei slaugos paslaugos namuose  Pirminio lygio paslaugų atlikta už 2223069 eurų. Palyginus su 2018 m. - padidėjo 398664 Eur (21 %).

 

6 lentelė. Pagrindiniai veiklos rodikliai.  

 

 

Rodiklis

 

2019 m.

2018m.

2017 m.

Pokytis 2019-2018 m.

Pokytis 2018-2017 m.

vnt.

proc.

vnt.

proc.

Prie poliklinikos prisirašiusiųjų asmenų skaičius,    iš jų

24240

25446

26108

-1206

-4,7

-662

-2,5

Prisirašiusių (soc. draustų, kuriuos finansuoja LK)

22846

94,2 proc.

23946

94,1 proc.

24488

93,8 proc.

-1100

-4,6

-542

-2,2

Prisirašiusių (nedraustų) skaičius

1394

5,8 proc.

1500

5,9 proc.

1620

6,2 proc.

-106

-6,5

120

-7,4

vaikų ir paauglių

(0-17 metų amžiaus)

5880

6045

6282

-165

-2,7

-237

3,8

Suaugusiųjų (darbingo ir virš 65 metų amžiaus)

18360

19404

19826

-1044

-5,4

-422

-2,1

Psichikos sveikatos centro aptarnaujamų asmenų skaičius

44719

61556

61958

-16846

-27,4

-402

-0,6

Gimė naujagimių

258

223

268

35

15,7

-45

-16,8

Mirė

232

238

225

-6

-2,5

13

5,8

Atliktų laboratorinių tyrimų skaičius

62618

64122

61922

-1504

-2,35

2200

3,6

Laboratorinių tyrimų 1-nam apdraustam prisirašiusiam pacientui

2,74

2,68

2,53

0,06

2,2

0,15

5,9

 

 

 

 

 

7 lentelė. Duomenys apie prisirašiusius gyventojus pagal amžiaus grupės:

 

 

Metai

 

Iki 1 m.

1–4 m.

5–6 m.

7–17 m.

18–49 m.

50–65 m.

Virš 65 m.

 

Iš viso

Abs.

sk.

%

Abs.

sk.

%

Abs

sk.

%

Abs.

sk.

%

Abs.

sk.

%

Abs.

sk.

%

Abs.

sk.

%

 

Visi prisirašiusieji

2019 m.

258

1,1

1240

5,1

648

2,7

3734

15,4

9600

39,6

4416

18,2

4344

17,9

24240

2018 m.

224

0,9

1343

5,3

702

2,8

3776

14,8

10096

39,7

4759

18,7

4546

17,9

25446

Drausti

2019 m.

258

1,1

1240

5,4

648

2,8

3733

16,3

8478

37,1

4160

18,2

4329

18,9

22846

2018 m .

224

0,9

1343

5,6

702

2,9

3776

15,8

8882

37,1

4488

18,7

4531

18,9

23946

 

8 lentelė. Demografiniai rodikliai pagal amžių ir lytį:

 

 

Metai

Iki 1 m.

1–4 m.

5–6 m.

7–17 m.

18–49 m.

50–65 m.

Virš 65 m.

Iš viso:

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

 

Visi prisirašiusieji

2019 m.

127

131

633

607

322

326

1872

1862

4887

4713

2003

2413

1485

2859

11329

12911

 

2018 m.

110

114

691

652

370

332

1877

1899

5086

5010

2108

2651

1562

2984

11804

13642

 

Drausti

2019 m.

127

131

633

607

322

326

1872

1861

4130

4348

1848

2312

1478

2851

10410

12436

 

2018 m.

110

114

691

652

369

333

1877

1899

4262

4620

1943

2545

1554

2977

10806

13140

 

 

Mažėjant gyventųjų skaičiui Šiaulių mieste, mažėja ir Dainų PSPC prisirašiusiųjų pacientų skaičius. Prisirašiusiųjų soc. draustų gyventojų skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. – 22846, palyginti su 2018 m. laikotarpiu prisirašiusiųjų soc. draustų sumažėjo 1100 gyventojų (4,6 proc.).  Priežastis lemia žemas gimstamumas (tik 258 žm. per 2019 m.), mirštamumas (232 žm. - 1,02 proc. draustų per 2019 m.), migracija į kitus miestus - išvyko 422 gyventojai (1,85 proc. nuo draustų prisirašiusių), migracija į kitas šalis - išvyko 425 gyventojai (1,86 proc.), dalis prisirašė į kitas sveikatos įstaigas (1594 žm.), dalis pacientų liko prisiregistravę prie Dainų PSPC -5,8 proc., tačiau nebemoka įmokų  į PSDF, todėl tapo nedraustais. Naujai priregistruotų 1480 žmonių.  

Pagrindinė problema - jaunų pacientų grupės, kurią sudarė prisirašę 5880 vaikai, t.y. 24,3  proc. visų prisirašiusių gyventojų, mažėjimas (2018 m. 6045 vaikai sudarė 25,2 proc.). Darbingo amžiaus (nuo 18 iki 65 metų amžiaus) 14016 gyventojų, kurie sudarė 57,8 proc. visų prisirašiusių gyventojų (buvo 58,4 proc.), ir 4344 gyventojas virš 65 metų amžiaus, kurie sudarė 17,9 proc. visų prisirašiusių gyventojų. Stebime santykinai mažėjančią vaikų ir darbingo amžiaus grupės prisirašiusių. Pacientų virš 65 metų amžiaus kategoriją, kuri yra imliausia asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, nemažėja. Lyginant 2 paskutinių metų laikotarpį matome, kad nors bendras apsilankymų skaičius sumažėjo, vieno prisirašiusio paciento apsilankymų per metus vidurkis padidėjo. Auga laboratorinių tyrimų 1-nam apdraustam prisirašiusiam pacientui. Smarkiai padidėjo II-o lygio paslaugų vienam pacientui vidurkis. Tačiau bazinis mokėjimas už prisirašiusį pacientą  toli gražu nėra adekvatus pacientų grupei virš 65 metų amžiaus – dažnesni apsilankymai pas gydytojus dėl lėtinių susirgimų, dėl ko ilgėja pacientų laukimo eilės, daugiau skiriama laboratorinės diagnostikos tyrimų, ir išrašomų kompensuojamųjų medikamentų ir medicinos pagalbos priemonių.

 

9 lentelė. Apsilankymų pas I-o lygio gydytojus dinamika.

 

I lygio gydytojai

Apsilankymai

Pokytis 2019-2018 m.

Pokytis 2018-2017 m.

2019 m.

2018 m.

2017 m.

vnt.

proc.

vnt.

proc.

Šeimos gydytojai

107370

117498

116175

-10128

-8,62

1323

1,14

Vidaus ligų gydytojai

9071

8661

8839

410

4,73

-178

-2,01

Vaikų ligų gydytojai

10227

10625

11355

-398

-3.75

-730

-6,43

Akušeriai-ginekologai

7216

7118

8161

98

1,38

-1043

12,78

Chirurgai

12692

12459

12811

233

1,87

-352

-2,75

Psichiatrai

17810

14292

12761

3518

24,62

1531

12,00

Odontologai

22458

21729

21620

729

3,35

109

0,50

Iš viso apsilankymai pas   I lygio gydytojus

186844

192382

191722

-5538

-2,88

660

0,34

Suaugusiųjų apsilankymai dėl ligos

68054

61824

60740

6230

10,08

1084

1,8

Vaikų apsilankymai dėl ligos

36704

52945

49785

-16241

-30,68

3160

6,3

I lygio specialistų apsilankymai į namus

2119

2412

2897

293

13,83

-16,74

-485

Apsilankymų skaičius vienam prisirašiusiam pacientui pas I lygio spec. (vidutiniškai per metus)

8,2

8,0

7,83

0,2

2,5

-

-

Apsilankymai pas II lygio specialistus

65360

54907

51740

10453

19,04

3167

6,1

Apsilankymų skaičius vienam prisirašiusiam pacientui pas II lygio spec.

(vidutiniškai per metus)

2,86

2,3

2,11

0,56

24,3

-

-

 

2019 m. bendras apsilankymų skaičius pas I lygio gydytojus užaugo nežymiai - 2,5 proc., bet 24,6 proc. padidėjo apsilankymų pas psichiatrus, 3,3 proc. pas odontologus, 1,9 proc. pas chirurgus.

Laukimo eilės išliko nepakitusios - ūmios ligos atveju patenka tą pačią dieną (0 dienų), o lėtinės ligos atveju nuo 0 iki 5 dienų. Ankstyvoje piktybinių navikų stadijoje diagnozuota 23 atvejų, t. y. beveik dvigubai daugiau, nei 2018 metais (buvo užfiksuota 12 atvejų). Nors prevencinių programų vykdymo apimtys didėja nežymiai, bet gerėja prevencinių programų vykdymo kokybė.

Imunoprofilaktika. Iš viso 2019 m. skiepų kabinete įskiepyta 9189 vakcinų dozės, iš jų mokamos vakcinos -3364 dozės. Rizikos grupių skiepijimui nuo gripo – valstybės lėšomis viso 609 dozės (suaugusiųjų - 587 , vaikų - 22) ir mokamomis gripo vakcinomis – 316 dozių. Pagal skiepų kalendorių vaikams iki 18 m. buvo įskiepytos 4979 vakcinų dozės. Suaugusiųjų skiepijimas valstybės lėšomis – 228 dozės. Palyginus 2019 m. ir 2018 m. skiepijimų apimtys padidėjo 30,73 %, ypatingai padaugėjo skiepijimų nuo erkinio encefalito. 

Vykdydami profilaktinių vaikų skiepijimo kalendorių, pastebėjome, kad skiepų atlikimui įtakos turi  migracija, tėvų atsisakymas skiepyti bei neatvykimas (be priežasties).

 

 

 

 

10 lentelė. Vaikų skiepijimų apimtys.

 

SKIEPO VAKCINA

Paskiepyti asmenys, proc.

 

2019 m.

2018 m.

2017 m.

Tuberkuliozės skiepo vakcina

99

99

99

Hepatito B skiepo vakcina (1metų)

97

93

95

Difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo Haemophilus influenzae infekcijos skiepo vakcina (1 metai)

98

99

99

Difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo Haemophilus influenzae infekcijos skiepo vakcina (2 metai)

85

86

90

Difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito skiepo vakcina (7 metai)

95

94

96

Difterijos ir stabligės apimtys procentais (16 metai)

96

96

95

Tymų, epideminio parotito, raudonukės skiepo vakcinos rodikliai (2 metai)

91

96

94

Tymų, epideminio parotito, raudonukės skiepo vakcinos rodikliai (7 metai)

95

94

96

Bendras metų vidurkis

94,5

94,6

95,5

 

11 lentelė. Atlikta tuberkulino mėginių.

Mantu reakcija

2019 m., vnt.

2018 m., vnt.

2017 m., vnt.

Atlikta 7 m. vaikams ir rizikos grupei

249

265

284

 

Pirmo lygio paslaugų (be slaugos namuose) atlikta už 2181309 eurus. Palyginus su 2018 m. - padidėjo 20,7 proc.

Slaugos paslaugų namuose gavėjų skaičius nesumažėjo, nors sumažėjo prisirašiusiųjų soc. draustų asmenų skaičius, ir paslaugų atlikta 3221 vnt. už 41759 Eur (2018 m.-1437 vnt. už 16831 Eur ), t.y. dvigubai daugiau (įvykdyta).

Prevencinių programų paslaugos. Atlikta 9471 paslaugų už 93890 Eur, t.y. 679 vnt. už 5801 Eur daugiau, nei 2018 m. Dalis patikrintų pacientų skaičius iš planuojamų pagal sveikatos programas toms grupėms priskirtų dalyvių viršija šalies vidurkį (įvykdyta). 

 

12 lentelė. Prevencinių programų vykdymas.

 

Prevencinių programų, finansuojamų PSDSF biudžeto lėšomis, įgyvendinimo mastas

Pasitikrinusių asmenų dalis  įstaigoje iš viso

Įstaigos rodiklis viršija šalies vidurkį procentais:

1

gimdos kaklelio vėžio

61,3 %

61,3 : 50,2 x 100% -100%  = 22,1 %

2

krūties vėžio

60,4 %

60,4 : 53,3 x 100% -100%  = 13,3 %

3

storosios žarnos vėžio

66,1 %

66,1 : 59,9 x 100% -100%  = 10,3 %

4

priešinės liaukos vėžio

49,2 %

49,2 : 49,1 x 100% -100%  = 0,2 %

5

kraujagyslių ligų

48,8 %

48,8 : 48,7 x 100% -100%  = 0,2 %

 

Skatinamosios paslaugos. Iš viso 2019 m. atlikta 44687 vnt. skatinamųjų paslaugų u