Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-122 2020-05-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
PATVIRTINTA

PRITARTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-122

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“

 

DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

 

1. Bendra informacija apie įstaigą (pavadinimas, vykdomos programos, infrastruktūra (pagrindinio pastato ir padalinių adresai, bendras kiekvieno pastato plotas kv. m):

1.1. Biudžetinė įstaiga Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“. Pagrindinė kultūrinės veiklos sritis – profesionaliojo meno sklaida ir populiarinimas. Ekonominė veiklos rūšis – kultūrinis švietimas (kodas 85.52). Adresas: Žemaitės g. 83, Šiauliai.

1.2. Naudojamos patalpos: P. Bugailiškio namo pastato plotas – 329,44 m2, naujojo pastato plotas – 559,02 m2.

2. Informacija apie direktorių (vardas, pavardė, vadovavimo įstaigai stažas, dalyvavimas komisijų, darbo grupių veikloje (ne įstaigos lygmeniu), kvalifikacijos kėlimas).

Direktorė Janina Ališauskienė, vadovavimo stažas – 35 metai.

3. Informacija apie darbuotojus (pokytis, palyginti su ankstesniais metais, ar atitinka nustatytus reikalavimus).

Įstaigoje dirba 17 darbuotojų (16 etatų). Darbuotojų / pareigybių skaičius įstaigoje atitinka nustatytus reikalavimus (maksimalus etatų skaičius – 17).

 

Eil. Nr.

 

Darbuotojų skaičius)

2018 metų faktas

(etatų / darbuotojų

2019 metų faktas

(etatų / darbuotojų)

Laisvų etatų skaičius

2019 m.

1.

Administracija (direktorius)

1 / 1

1 / 1

-

2.

Kultūros ir meno (turizmo) darbuotojai

7,5 / 8

6,5 / 7

-

3.

Kiti darbuotojai

7,5/9

8,5 / 9

-

4.

Iš viso etatų / darbuotojų skaičius

16 / 18

16 / 17

-

5.

Vidutinis atlyginimas per mėn.

2018 metų faktas

(Eur)

2019 metų faktas

(Eur)

Komentaras apie pokytį

5.1.

Vidutinis administracijos (direktoriaus) atlyginimas per mėn.

1222

2024

Padidėjo 802 Eur.

Keitėsi:

1.1. pareiginės algos bazinis dydis: 2018 m. – 132,5 Eur, 2019 m. – 173 Eur;

1.2. bazinės algos koef. 2018 m. – 8, 2019 m. – 9,75.;

1.3. kintamoji pareig. algos dalis: 2018 m. – 9%, 2019 m. – 20%.

5.2.

Vidutinis kultūros ir meno (turizmo) darbuotojų atlyginimas per mėn.

796

1244

Padidėjo 448 Eur

Keitėsi: 

2.1. pareiginės algos bazinis dydis: 2018 m. – 132,5 Eur, 2019 m. – 173 Eur;

2.2. pastovioji dalis padidėjo 64 Eur (32 – SB lėšos; 32 – VB lėšos);

2.3. pareig. algos kint. dalis: 2018 m. – 7%, 2019 m. – 9%.

5.3.

Vidutinis kitų darbuotojų atlyginimas per mėn.

571

718

Padidėjo 147 Eur.

Keitėsi:

2.1. pareiginės algos bazinis dydis: 2018 m. – 132,5 Eur, 2019 m. – 173 Eur.;

2.2. pastovioji dalis padidėjo 64 Eur (32 – SB lėšos; 32 – VB lėšos);

2.3 pareig.algos kint. dalis: 2018 m. – 7%, 2019 m. – 9%.

 

4. Finansavimas (lėšų suma pagal finansavimo šaltinius, pokytis, palyginti su ankstesniais metais, finansinis įstaigos veiklos rezultatas (ar lėšos panaudotos pagal sąmatą), įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui ir valdymo išlaidoms dalis).

 

Eil. Nr.

Finansavimo šaltiniai

2018 metų faktas

2019 metų faktas

2019 metų lėšų dalis darbo užmokesčiui / skirtumas, palyginti su 2018 metais

(tūkst. Eur)

2019 metų lėšų dalis kitoms reikmėms / skirtumas,

palyginti su

2018 metais

(tūkst. Eur)

1.

Savivaldybės lėšos (SB)

171,6

219,7

19,6

25,5

2.

Įstaigos pajamų lėšos (SP)

9,1

9,4

 

+0,3

3.

Valstybės lėšos (VB)

-

15,1

 

+15,1

4.

Fondų lėšos (Europos Sąjungos struktūrinių fondų (ES), Lietuvos kultūros tarybos, kitų fondų)

-

 

 

 

5.

Labdara, parama

14,1

14,2

 

+0,1

6.

Iš viso

194,8

258,4

19,6

+41

 

II SKYRIUS

VEIKLOS UŽDUOTYS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

      

5. Direktoriaus 2019-ųjų metų veiklos užduotys ir jų įgyvendinimas.

 

Eil. Nr.

Užduotys

Siektini rezultatai

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai ir faktas (ar rodiklis pasiektas)

1.

Aktualizuoti bendruomeniškumą, istorinį kultūros paveldą ir jo pažinimą –  tam parengti priemonių planą ir jį įgyvendinti

 

Parengti kultūrinį projektą „Žemaitės gatvės ir P. Bugailiškio namų „Fringe“ (pakraščio) festivalį.

Į festivalio veiklą įtraukti visas Žemaitės g. įstaigas ir organizacijas, pristatant jų erdvėse kilnojamas parodas, organizuoti gatvės kaimynų šventę P. Bugailiškio namų sode, romansų vakarą arbatinėje „Mūsų Verbena“, knygos šventę Šiaulių suaugusiųjų mokykloje ir renginį „Naktis P. Bugailiškio namuose“.

II-III ketv.

 

Parengtas projekto priemonių planas, kuriame aktyviai savo veikla dalyvavo Žemaitės g. esančios įstaigos ir organizacijos. Taip pat bendromis viešinimo priemonėmis kvietė į Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerijos“ renginius, vykusius įstaigos pastate ir P. Bugailiškio sode. „Fringe“ festivalio turiniui pasirinkta istorinės pažinties su lietuvių ir tautinių mažumų paveldu tema – organizuotas Litvakų (Lietuvos žydų) kultūros mėnuo, rinktos ir užrašytos šiauliečių ir miesto svečių istorijos – prisiminimai apie save, kaimynus, bendrystę arba ne su kitataučiais – žydais, romais, rusais ir kt. Užrašytos ir parengtos leidiniui 56 istorijos.

Surengta: knygos šventė Šiaulių miesto suaugusiųjų mokykloje, teatralizuotas renginys „Naktis P. Bugailiškio namuose“. Aktualizuojant istorinės kultūros paveldą ir jo pažinimą, organizuojant Litvakų (Lietuvos žydų) kultūros mėnesį, įvyko parodos, koncertai, susitikimai: „Neemijos Arbitblato, Adomo Jacovskio, Solomono Teitelbaumo paroda“, pristatyta Icchoco Mero kūryba, organizuotas koncertas, kuriame vyrų ansamblis „Quorum“ atliko programą „Žydų dainos“. Numatytos plano užduotys įvykdytos.

2.

Įgyvendinti ir užtikrinti reprezentacinio festivalio „Šiaulių Monmartro Respublika“ pristatymą ir sklaidą

 

 

 

Festivalio „Šiaulių Monmartro Respublika“ sklaidai ir informacijai skirti ypatingą dėmesį, pasitelkiant naujas sklaidos formas „flashmob'ą“ ir kt., naudojant socialinius tinklus, žiniasklaidą ir tiesioginę komunikaciją Šiauliuose, Lietuvoje ir užsienyje.

Festivalio dalyvių skaičiaus išaugimas 1015%. Festivalio žinomumas regione, Lietuvoje ir šalyse, iš kurių atvykę dalyvauja dailininkai ir atlikėjai

Dėl efektyvių informacinių priemonių ir jų formų festivalyje dalyvavo 15% daugiau lankytojų (žiūrovų), apie festivalį skelbta informaciniuose reportažuose, respublikinėse medijose „Lietuvos rytas“ (dienraštis), „Septynios meno dienos“ (savaitraštis), „Šiaulių kraštas“ (dienraštis), „Šiaulių naujienos“ (dienraštis), LRT „Kultūros diena“, „LNK“, „Šiaulių apskrities televizija“, „Kijevo diena“ (Ukraina), „Sidabrė“ (Joniškis). Išsiplėtė festivalio geografija: sudarytos partnerystės ir bendradarbiavimo sutartys su Joniškio istorijos ir kultūros muziejumi (Raudonoji ir Baltoji sinagogos), Žagarės kultūros centru ir Žagarės regioninio parko direkcija. Bendras rezultatas išaugo dalyvių skaičius 15 %.

3.

Koordinuoti projektinius ir einamuosius darbus, gerinant įstaigos infrastruktūrą.

Techninis projektas P. Bugailiškio namo šildymo sistemai, įstaigos šildymo sistemai, elektros instaliacijai ir P. Bugailiškio namo priestatui. Techninio projekto paruošimas ir šildymo sistemos renovacijos darbų pradžia.

Parengtas techninis projektas dėl P. Bugailiškio namo šildymo sistemos, įstaigos šildymo punkto, elektros instaliacijos ir P. Bugailiškio namo priestato atnaujinimo.

 

6. Įstaigos 2019 – 2021 metų strateginio veiklos plane 2019-ųjų metų suplanuotos veiklos (tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo rezultatai).

 

 

Eil. Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siekiniai (produkto kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas)

Siekinių įgyvendinimo faktas

1.

Tikslas – organizuoti profesionaliojo meno sklaidą

1.1.

Uždavinys rengti vizualiojo meno parodas ir kitus dailės renginius

Vizualiojo meno parodų ir kitų dailės renginių skaičius; lankytojų skaičius

 

1.1.1.

Parodos

29

35

 

Parodų lankytojų skaičius

5000

11460

1.1.2

Festivalis „Šiaulių Monmartro Respublika“

1

1

.

Festivalio „Šiaulių Monmartro Respublika“ dalyvių skaičius

72

114

 

Festivalio „Šiaulių Monmartro Respublika“ lankytojų, žiūrovų skaičius

6400*

6500*

1.2.

Uždavinys rengti profesionaliosios muzikos koncertus, teatro meno renginius

Profesionaliosios muzikos koncertų, teatro meno renginių skaičius; žiūrovų, lankytojų skaičius

 

1.2.1.

Profesionalios muzikos koncertai ir teatro meno renginiai

12

24

 

Profesionalios muzikos koncertų ir teatro meno renginių lankytojų skaičius

2200

4360

1.3.

Uždavinys – rengti literatūrinius renginius, vakarus-susitikimus

Literatūrinių renginių, vakarų-susitikimų skaičius; žiūrovų skaičius

 

1.3.1.

Literatūriniai renginiai

9

23

 

Literatūrinių renginių žiūrovų skaičius

1500

2660

1.4

Uždavinys –  rengti valstybinių švenčių minėjimus

Valstybinių švenčių minėjimų skaičius; lankytojų skaičius

 

1.4.1.

Valstybinių švenčių renginiai

5

5

 

Valstybinių švenčių renginių lankytojų skaičius

1500

2650

2.

Tikslas – puoselėti, kurti ir plėtoti etninę kultūrą ir mėgėjų meną, rengti menines programas

2.1.

Uždavinys – organizuoti folkloro ansamblio „Salduvė“ veiklą

 

Programų skaičius, etninės kultūros renginių (koncertų) skaičius; žiūrovų skaičius

 

2.1.1.

Programos

3

3

2.1.2.

Etninės kultūros renginiai (koncertai)

38

35

 

Etninės kultūros renginių (koncertų) žiūrovų skaičius

4000

10380

3.

Tikslas – plėtoti šviečiamąją (edukacinę) ir pramoginę veiklą

3.1.

Uždavinys – organizuoti dailės edukacines programas, projektus vaikams ir jaunimui

Dailės edukacinių programų, projektų vaikams ir jaunimui skaičius; lankytojų skaičius

 

3.1.1.

Edukaciniai-integraciniai dailės projektai vaikams

9

47

 

Edukacinių-integracinių dailės projektų vaikams lankytojų skaičius

280

3500

3.1.2.

Edukaciniai folkloro projektai vaikams ir jaunimui

4

4

 

Edukacinių folkloro projektų vaikams ir jaunimui lankytojų skaičius

300

3070

4.

Tikslas – ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius

4.1.

Uždavinys – organizuoti vaikų ir jaunimo kūrybos parodas

Vaikų ir jaunimo kūrybos parodų skaičius; lankytojų skaičius

 

4.1.1.

Vaikų ir jaunimo vizualaus  meno parodos

9

6

 

Vaikų ir jaunimo vizualaus meno lankytojų skaičius

1000

835

4.2.

Uždavinys – organizuoti jaunųjų atlikėjų koncertus

Jaunųjų atlikėjų koncertų skaičius; žiūrovų skaičius

 

4.2.1.

Jaunųjų atlikėjų koncertai

5

9

 

Jaunųjų atlikėjų koncertų žiūrovų skaičius

500

800

4.3.

Uždavinys – organizuoti kultūros bei sociokultūrinius renginius įvairaus amžiaus ir socialinės atskirties žmonėms

Kultūros bei sociokultūrinių renginių įvairaus amžiaus ir socialinės atskirties žmonėms skaičius; lankytojų skaičius

 

4.3.1.

Renginiai senjorams 

8

10

 

Renginių senjorams lankytojų skaičius

400

355

4.3.2.

Renginiai socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms

5

2

 

Renginių socialinės atskirties žmonėms lankytojų skaičius

600

200

5.

Tikslas – modernizuoti kultūros centrą „Laiptų galerija“

5.1.

Uždavinys – užtikrinti įstaigos veiklą

 

 

5.1.1.

Etatų skaičius

17

16

5.1.2.

Seminarų darbuotojų kvalifikacijai kelti skaičius

8

10

5.1.3.

Dalyvių seminaruose skaičius

7

7

5.1.4.

Įstaigos išlaikymas ir darbuotojų samda

180300

180300

5.1.5.

Pajamos gautos už teikiamas mokamas paslaugas

9100

9400

5.2.

Uždavinys – inicijuoti P. Bugailiškio namo renovaciją

 

 

5.2.1.

 „Laiptų galerija“ pastatų (P. Bugailiškio namo ir parodų salių) rekonstravimas,  energetinio audito atlikimas, investicinio projekto parengimas

22000

0

(Lėšos ir rangos darbai numatyti Šiaulių m. savivaldybės 2020-2022 m. strateginiame veiklos plane)

* Pastaba. Festivalio „Šiaulių Monmartro Respublika“ dalyvių ir lankytojų skaičius nesumuojamas  su lankytojų, žiūrovų, dalyvių skaičiumi 6 lentelės 2-oje eilutėje, nes jis įeina į parodų, koncertų, teatro meno renginių, literatūrinių renginių dalyvių ir lankytojų skaičių.

 

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI

 

7. Įstaigos veiklos analizė (įstaigos teikiamos paslaugas, paslaugų gavėjai).

 

Eil. Nr.

Įgyvendintos priemonės pavadinimas / lankytojai / žiūrovai / dalyviai /  žiūrovai

Skaičius

2018

metais

Skaičius

2019

metais

Komentaras apie pokytį

1.

Iš viso:

Parodos

Vaikų ir jaunimo kūrybos parodos

Profesionaliosios muzikos koncertai

Teatro meno renginiai

Vaikų ir jaunimo koncertai

Etnokultūros renginiai

Edukaciniai renginiai

Literatūriniai renginiai

Renginių socialinės atskirties žmonėms

Renginių senjorams

Valstybinių švenčių renginiai

200

31

6

 

21

 

18

4

32

66

10

4

 

3

5

263

35

6

 

14

 

10

9

35

114

23

2

 

10

5

Renginių: koncertų, spektaklių, parodų, literatūrinių renginių kiekybinių ir kokybinių rodiklių padidėjimą lėmė savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos įstaigos veiklai.

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. lankytojų 44220 (be dalyvių)

2.

Iš viso:

77740

44220

 

Lankytojai

12000

26020

 

Žiūrovai

61040

18200

 

Dalyviai

4700

400

 

8. Projektų įgyvendinimas.

 

 

Eil. Nr.

 

Projekto / priemonės pavadinimas

2018 metais (Eur)

2019

metais

(Eur)

1.

Projektai, finansuoti Lietuvos kultūros tarybos lėšomis (VB)

1.1.

„Šiaulių Monmartro Respublika“

-

9300

1.2.

„Sit venia verbo“

-

5800

1.3.

Iš viso

-

15100

2.

Projektai, finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (ES)

 

Iš viso

-

-

3.

Įstaigos veiklos priemonės, finansuotos Savivaldybės lėšomis (SB)

3.1.

„Šiaulių Monmartro Respublika“

4370

19400 (šios lėšos nepriskaičiuojamos 3 punkto suminėje eilutėje „Iš viso“, nes yra skaičiuojamos 5.1 eilutėje)

3.2.

Profesionalios dailės parodų rengimas

-

2500

3.3.

Sociokultūriniai renginiai

-

4000

3.4.

Edukacija suaugusiems ir vaikams „Meno pažinimas. Teorija ir praktika“

-

1500

3.5.

Lietuvos žydų (litvakų) kultūros mėnuo

-

1000

3.6.

Miesto istorijos ir identiteto projektas „Miesto istorijos“

-

2000

3.7.

Folklorinio ansamblio „Salduvė“ veikla

1468

2500

3.8.

Renginių ciklas „Sit venia verbo“

4100

3500

 

Iš viso

9938

17000

4.

Papildomos kultūros (turizmo) priemonės, finansuotos Savivaldybės lėšomis (SB)

4.1.

„Vasario 16-oji, Lietuvos Valstybės atkūrimo diena“

1700

3000

 

Iš viso

1700

3000

5.

Reprezentaciniai Šiaulių miesto festivaliai, finansuoti Savivaldybės lėšomis (SB)

5.1.

Festivalis „Šiaulių Monmartro Respublika“

-

19400

 

Iš viso

-

19400

 

Iš viso

11638

54500

 

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMAS

 

9. Įstaigos veiklos silpnosios, stipriosios ir tobulintinos sritys. Dėl įstaigos veiklos gauti apdovanojimai ir skundai (pastabose nurodyti pokytį, palyginti su 2018 metais).

 

Veikla

Trumpas aprašymas

 

Stipriosios sritys

Stipriausios Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ veiklos sritys yra dailė, muzika, literatūra ir etnokultūra. Dėl sustiprintų rinkodaros ir reklamos funkcijų išsiplėtė auditorija, formuojamas teigiamas kultūros centro įvaizdis – Facebook „Laiptų galerijos“ puslapio sekėjų skaičius – 4100, kiek mažiau Instagram ir Youtube paskyrose. Bendruomeniškumo  skatinimui sukurtas puslapis „Miesto istorijos“, interneto svetainė „Šiaulių Monmartro Respublika“. Naudojamasi mokamos reklamos galimybėmis Facebook tinkle, kūrybiškai pasitelkiant tekstinę, garsinę, vaizdinę informacijos formas.

Nuosekliai vykdomas veiklos turinio įstaigos nuostatuose numatytose srityse – dailės, muzikos ir literatūros ir etnokultūros – plėtimas ir gilinimas.

Dailė. Surengtos žymiausių šalies ir užsienio (Latvija, Olandija, Ukraina) menininkų 35 parodos. Kelių dailininkų – pirmą kartą Šiauliuose: Raimundo Sližio (1952–2008) tapybos, Audriaus Puipos (1960–1997) kūrybos, Litvakų  (Neemija Arbitblato (1908–1999), Adomo Jacovskio, Solomono Teitelbaumo), Dalios Kasčiūnaitės, Mindaugo Juodžio, Augustino Savicko (1919–2012), vienos žymiausių pasaulyje primityvistės Monikos Bičiūnienės (1910–2009) tapybos, Rimo Zigmo Bičiūno tapybos parodos. Parodas pristatė dailėtyrininkai: dr. Danutė Zovienė, dr. Viktoras Liutkus, dr. Ramutė Rachlevičiūtė ir kt.

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ yra viena iš įstaigų mieste, rengianti vaikų ir moksleivių autorines ir grupines parodas – 2019 m. jų surengta 6, dalyvavo 835 lankytojai.

Populiari profesionaliosios dailės edukacija „Meno pažinimas. Teorija ir praktika“, vykstanti žymių ir pripažintų dailininkų parodų bazėje. Edukacijos vykdomos: vaikams – surengta 47, dalyvavo 3500 vaikų ir jaunimo; suaugusiems  – surengta 56, dalyvavo 2950 suaugusiųjų.

Muzika. 2019 m. surengta profesionaliosios kamerinės muzikos koncertų 14, dalyvavo 2460 lankytojų. Koncertai pasižymi aukšta menine kokybe – sudarytos bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos nacionaline filharmonija ir Camerata Ars Lituanica, meno vadybininkų (Gleb Pyšniak, Dalia Dėdinskaitė, Raimondas Jakutis ir kt.). Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ koncertavo ir Europos muzikos virtuozai – Vera Nebylova, Ole Christian Haagenrud, Simona Zajančiauskaitė, Gleb Pyšniak, Dalia Dėdinskaitė ir kt. Surengti 9 vaikų ir jaunimo koncertai, kuriuose dalyvavo Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“, Šiaulių I-osios muzikos mokyklos mergaičių choras „Gama“ ir kiti jaunieji muzikos atlikėjai.

Literatūra. Literatūrinių renginių festivalis „Sit venia verbo“ (liet. „prašau žodžio“) vyko beveik ištisus metus ir yra vienas populiariausių literatūrinių renginių mieste. Surengti 23 literatūriniai renginiai, juose dalyvavo 2660 lankytojų. Literatūros mylėtojai 2019 m. susitiko su Donaldu Kajoku, Liutauru Degėsiu, Gintaru ir Dovydu Grajauskais, Aidu Marčėnu, Danute Kalinauskaite, klausė aktorių Andriaus Bialobžeskio, Monikos Šaltytės, Juozo Bindoko, Nomedos Bėčiūtės skaitomų D. Kajoko, Icchoco Mero, Liutauro Degėsio ir kt. autorių tekstų.

Etnokultūra. Folkloro ansamblis „Salduvė“ – vienas geriausių Lietuvoje. 2019 m. surengė 35 koncertus. Juose dalyvavo 10380 lankytojų. Parengė 4 programas, surengė 11 edukacinių užsiėmimų vaikams ir suaugusiems. Folkloro ansamblio vadovas Darius Daknys – vienas žymiausių liaudies muzikos žinovų šalyje.

Sėkmingos Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ veiklos garantas – kvalifikuoti, motyvuoti, atsakingi darbuotojai. Kultūros darbuotojai – vadybininkai, specialistai dalyvavo įvairiuose seminaruose, mokymuose Šiauliuose, Vilniuje, Kaune, Kupiškyje ir kt. Iš viso 10.

Darbuotojams surengtos kultūrinės – pažintinės išvykos į Nacionalinę dailės galeriją, MO muziejų  ir Vilniaus Gaono muziejų.

Silpnosios sritys

Infrastruktūra, objekto būklė, materialinė-techninė bazė.

1. Šildymo mazgas (1973 m. statyba) yra avarinės būklės. 2019 m. likviduota lokalinė avarija. Šiaulių miesto savivaldybė skyrė 321 Eur avarijai likviduoti. Reikalinga renovacija.

2. Kultūrinei veiklai labai svarbi geografinė vieta. Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ yra įsikūręs Žemaitės g. 83 – atokioje centrinės miesto dalies vietoje. Gatvėje yra vienpusis eismas, nėra mašinų stovėjimo aikštelės.

3. Materialinė-techninė bazė nėra patenkinama – reikalingas modernus scenos apšvietimas.

4. Įstaiga neturi transporto, kuris būtinas ne tik būtiniausioms prekėms (inventorius ir kt.) atvežti, bet svarbiausia – atvežti ir išvežti parodų eksponatus.

Tobulintinos sritys

Tobulintinos sritys: parodų pristatymams, profesionaliai analizei reikalingas profesionalus dailės kritikas, gerai pažįstantis XIX-XX a. pirmos pusės ir šiuolaikinę dailę, gebantis kuruoti dailės projektus; reikalingas kultūros darbuotojas, gebantis rašyti scenarijus ir režisuoti kamerinius ir masinius renginius.

Apdovanojimai  skundai

Darius Daknys – Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ folkloro ansamblio „Salduvė“ vadovas, gavo padėką iš asociacijos „Baltų centras“ už tarptautinio folkloro konkurso-festivalio „Saulės žiedas“ meninės programos organizavimą Gauta rašytinių (ir žodinių) padėkų. Ypatingai svarbios padėkos yra atlikėjų žiūrovų, klausytojų ir lankytojų padėkos – Lietuvos nacionalinės filharmonijos, Valstybinio Vilniaus kvarteto, Čiurlionio kvarteto.

Skundų, nusiskundimų negauta.

 

10. Įstaigos veiklos išorės vertinimas.

 

Išorės vertinimą, patikrinimą atlikusios institucijos pavadinimas

Vertintos, tikrintos įstaigos veiklos sritys ir patikrinimo rezultatai

Direktoriaus pastangos tobulinant išorės vertinimo, patikrinimo rezultatus

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Kultūros skyriaus vyr. specialistas (kalbos tvarkytojas)

Tikrinta įstaigos viešosios informacijos, antspaudų ir spaudų kalba

Dailininkas-dizaineris įpareigotas plakatuose, skrajutėse ir kt. paisyti lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos taisyklių.

 

V SKYRIUS

AKTUALIAUSIOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI

 

11. Problemos ir galimi jų sprendimo būdai:

Problema

Įstaiga neturi transporto meno kūrinių transportavimui, folkloro ansamblio „Salduvė“ koncertinėms išvykoms, instrumentų pervežimui ir kt.

Sprendimo būdai

Bus ieškoma galimybių uždirbti lėšų už teikiamas atlygintinas kultūrines paslaugas ir dalį jų panaudoti transporto nuomai. Taip pat bus ieškoma rėmėjų, partnerių, galinčių suteikti transportą arba lėšų transporto nuomai.

 

 

 

______________________________

Į pradžią